7

14.2.2005 pöydälle pantu asia

PÄÄKAUPUNKISEUDUN YHTEISTYÖVALTUUSKUNNAN SEUTUKOKOUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN

 

Khs 2005-97

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ilmoittaa (20.1.2005), että YTV:n seutukokous pidetään perjantaina 11.3.2005 alkaen klo 10.00. Kaupunginhallitusta pyydetään valitsemaan Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta annetun lain (1269/96) 5 §:n 1 momentissa tarkoitetut seutukokousedustajat.

 

Kokouksessa on tarkoitus käsitellä seuraavat asiat

-                                       kuntien valitsemat seutukokousedustajat, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

-                                       luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteiden vahvistaminen,

-                                       tarkastuslautakunnan asettaminen vuosiksi 2005-2008,

-                                       hallituksen asettaminen vuosiksi 2005-2008.

 

Seutukokouksen esityslista liitteineen toimitetaan viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

 

YTV-lain mukaan Helsingillä on YTV:n seutukokouksessa 11 edustajaa, Espoolla ja Vantaalla kummallakin viisi edustajaa sekä Kauniaisilla yksi edustaja.

 

Seutukokousedustajan on täytettävä kuntalain 33 §:ssä mainitut vaalikelpoisuusvaatimukset (kunnan jäsenyys, äänioikeus kunnallisvaaleissa, ei holhouksen alainen). Lisäksi valinnassa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 4 §.

 

Kj toteaa, että Khs päätti kokouksessaan 25.10.2004 (§ 1306) valita edellisen kerran 12.11.2004 pidettyyn kokoukseen seuraavat edustajat ja heidän henkilökohtaiset varaedustajansa:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

toimitusjohtaja

sähköasentaja

Veikko Vermilä

Matti Taina

 

 

osastonhoitaja

lähihoitaja

Riitta Kauppila

Terhi Mäki

 

 

erityisavustaja

järjestösihteeri 

Suzan Ikävalko

Sari Nokelainen

 

 

diplomi-insinööri

biologi

Jussi Heinämies

Olli Aalto

 

 

diplomi-insinööri

oikeustieteen ylioppilas

Mari Puoskari

Elina Castrén

 

 

oikeustieteen kandidaatti

oikeustieteen ylioppilas

Jan Vapaavuori

Terhi Kauti

 

 

toiminnanjohtaja

valtiotieteen maisteri

Timo Jaatinen

Jukka Pajarinen

 

 

luokanopettaja

kansanedustajan avustaja

Sirkka Lekman

Hanna Laine

 

 

valtiotieteen ylioppilas

järjestösihteeri

Laura Rissanen

Tuomo Valve

 

 

toimittaja

yhteysjohtaja

Pekka Saarnio

Jukka Lindeman

 

 

toimittaja

valtiotieteen ylioppilas

Maria Björnberg-Enckell

Henrik Creutz

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee valita 11 edustajaa ja 11 henkilökohtaista varaedustajaa 11.3.2005 pidettävään Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan seutukokoukseen.

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

 

 

 

___________________________

___________________________

 

Pöytäkirjanote valituksi tulleille sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.2.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.2.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa julistamaan kaupunginjohtajan viran haettavaksi seitsemän vuoden määräajaksi siten, että viran kokonaispalkkaus ilman luontaisetuja on 12 696,11 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote kaupunginjohtaja Eva-Riitta Siitoselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          kehottaa Helsingin Energiaa huolehtimaan siitä, että liiketoiminnan siirron yhteydessä Inspecta Oy:n palvelukseen siirtyvän Helsingin Energian henkilöstön asema ns. vanhoina työntekijöinä toteutuu työlainsäädännön määrittelemän liikkeenluovutusperiaatteen mukaisesti, ja

2                          oikeuttaa Helsingin Energian allekirjoittamaan lopullisen kauppakirjan ja muut liiketoiminnan siirtoon liittyvät muut asiakirjat ja tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä hoitamaan muutoinkin kauppaan liittyvät toimenpiteet.

 

Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, Helsingin Energialle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja henkilöstökeskukselle.

 

6                    Pöytäkirjanote henkilöstökeskukselle, liikennelaitokselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää vuoden 2005 talousarvion alakohdasta 8 01 02 11, Alueiden käyttöönoton edellyttämät selvitykset ja toimenpiteet, 1 900 000 euroa pelastuslaitokselle Kipparlahden öljyntorjuntavarikon korvaavan varikon rakentamiseksi Santahaminaan.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, pelastuslaitokselle sekä kaupunginkanslian talous- suunnittelukeskukselle.

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee toimittaa asiasta laaditun keskustelupöytäkirjan lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille käytettäväksi talousarvion laadintatyössä.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

16–39           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

9                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Uudenmaan maanmittaustoimistolle sekä valituksi tulleille

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

10, 14           Asiat esitellään uudelleen kaupunginvaltuus­tolle 2.3.2005.

 

11                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluille.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 


13, 15           Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle ja rakennusvirastolle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

40                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

41–44           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

45, 46           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 7 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

asuntolautakunta

15.2.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.2.2005

rakennuslautakunta

15.2.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

– toimitusjohtaja

 

15.2.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                     11.2.2005

opetuslautakunta                                                                            15.2.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                15.2.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                   9.2.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              15.2.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                         3.-10.2.2005

eläintarhan johtaja                                                        14., 16. ja 17.2.2005

museonjohtaja                                                                      14. ja 15.2.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                   3.-11.2.2005

suomenkielinen työväenopisto

- apulaisrehtori                                                                                11.2.2005

taidemuseon johtaja                                                                14.-16.2.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             14.2.2005

työterveysjohtaja                                                                              16.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   17.2.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 17.2.2005

liikepalvelulautakunta                                         17.2.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 15.2.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292