7

KAUPUNGINVALTUUSTON 14.12.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 14.12.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­telo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistövirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Nina Laine–Tuomiselle ja Orvokki Jokiselle.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, kiinteistövirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen ta­loushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Orvokki Jokiselle ja teologian maisteri Kirsi Asikaiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lapsiperhe­jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

11                 Aloite 1

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 12

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa yhdessä muiden asiaan liittyvien hallintokuntien kanssa tekemään selvityksen paikan löytämiseksi Helsingin kantakaupungin alueelta sirkustelttojen määräaikaista pystyttämistä varten.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle.

 

Aloite 22

 

Toivomusponsi sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 27

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa ja Helsingin Satamaa tekemään suunnitelmat merenrannoilla sijaitsevien matonpesupaikkojen korvaamisesta maalle rakennettavilla paikoilla sekä rakennusvirastoa huolehtimaan vastaisuudessa uusien, maalla sijaitse­vien matonpesupaikkojen järjestämisestä käytettävissään olevien resurssien puitteissa.

 

Pöytäkirjanote rakennusvirastolle ja Helsingin Satamalle.

 

Kaupunginhallituksen kirjeet Vuosaaren Marttayhdistys ry:lle, Helsingfors Svenska Marrhaförbundille ja Helsingfors svenska Marthaföreningille, Katajanokkaseura ry:lle sekä Outi Rihkolalle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulais-

kau­punginjoh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

6                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

7                    Pöytäkirjanote asuntolautakunnalle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Petra Seilalle ja yo-merkonomi Mari Laineelle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

12                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupungin-

johtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                        13.12.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta              14.12.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 50 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KIINTEISTÖVIRASTON POIKKEAMISHAKEMUS

 

Khs 2005-2381

 

Helsingin kaupungin kiinteistövirasto pyytää (16.9.2005) poikkeamislupaa 20. kaupunginosan (Länsisatama) puistoalueelle, Hylkeenpyytäjänkentälle (Birgittalaiskatu, 00150 Helsinki) Eiranrannan asuinkorttelien nro 20030–20033 pysäköintilaitoksen laajentamiseen korttelien pihakannen tasoon nostettavan Hylkeenpyytäjänkentän alle yleissuunnitelman vaihtoehto B:n mukaisesti. Asemakaavallisista periaatteista ei poiketa, koska puisto rakennetaan pysäköintilaitoksen kannen päälle.

 

Hakija perustelee hakemustaan sillä, että Hylkeenpyytäjänkentän alle rakennettavat autopaikat liittyvät luontevasti pysäköintilaitokseen. Samalla vältytään suurilta täytöiltä ja saadaan lisätilaa pysäköintilaitoksen toiminnoille.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa (2.11.2005) mm., että haettu toimenpide on vastoin voimassa olevaa asemakaavaa ja siten vastoin maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 1 momenttia.

 

Selostus                            Alueella on voimassa 14.11.2001 hyväksytty asemakaava nro 10800. Asemakaavan mukaan alue on Hylkeenpyytäjänkenttä-niminen puistoalue, jonka likimääräiseksi korkeudeksi on kaavassa merkitty + 2.8.

 

Nykytilanteessa alueen korkeusasema on noin +2.8. Alueella sijaitsee Helsingin Veden hallinnassa olevat puhdistetun jäteveden pystykuilut, jotka liittyvät Viikin puhdistamolta tulevien jätevesien purkuun Katajaluodon läheisyyteen. Kuiluja yhdistää alueella noin 25 metriä pitkä betonirakenne, jonka avulla Viikistä tuleva kalliotunneli voidaan tyhjentää häiriön, esim. tunnelisortuman sattuessa. Asemakaavassa betonirakenne jätettiin Helsingin Veden edellyttämänä nykyiseen korkeustasoonsa +2.8. Eiranrannan alueen jatkosuunnittelussa on kuitenkin selvitetty, että kyseinen kuiluja yhdistävä rakenne voidaankin nostaa lähelle asuinkorttelien pihatasoa +6.0, jolloin kokonaisuudesta tulee parempi. Rakennusvirasto on joka tapauksessa päättänyt nostaa puiston tason noin tasoon +6.0.

 

Hakijan tarkoituksena on rakentaa pysäköintipaikkoja Hylkeenpyytäjänkentän alueelle, ja sen jälkeen rakennusvirasto rakentaa puiston pysäköintilaitoksen kannen päälle.

 

Haettu toimenpide poikkeaa asemakaavasta siinä suhteessa, että alue on osoitettu puistoksi. Alue on asemakaavassa suunniteltu pääosin avoimeksi ja kenttämäiseksi, koska huoltomahdollisuus Helsingin Veden kuilurakenteille on alueella säilytettävä. Huollon tarve on satunnainen ja sitä tarvitaan lähinnä mahdollisten tunnelisortumien tai vastaavien poikkeustilanteiden aikana.

 

Alueen pohjois-, länsi- ja itäreunaan on varattu maanvarainen tila puuistutuksille. Puiden sijainti on pääosin sama kuin ilman pysäköintipaikkoja olevassa vaihtoehdossa A, koska alueella on tarve kenttätilalle ja leikkipaikalle.

 

Viranomaisneuvottelut   Rakennusviraston kanssa käydyissä neuvotteluissa on päädytty siihen, että Hylkeenpyytäjänkentän puisto-alue nostetaan noin tasoon +6:00 autopaikoista riippumatta.

 

Uudenmaan ympäristökeskuksen edustajille on esitelty autopaikkojen rakentaminen edellä esitellyllä tavalla puiston alle 16.10.2003 kaupunkisuunnitteluvirastossa pidetyssä neuvottelussa. Neuvottelun tuloksena muutosta pidettiin hyvänä, ja kun autopaikat tässä eivät ilmeisestikään ole kerrosalaan luettavia, ne muutoin olisivat talojen alla, järjestelyllä näin muodoin ei ole merkittäviä vaikutuksia - asia voitaisiin ratkaista poikkeamismenettelynä kaupungin omalla päätöksellä.

 

Osallisten kuuleminen   Hakemuksesta on tiedotettu naapureille kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston kirjeellä nro 289 (11.10.2005). Heille on varattu tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Muistutuksia ei ole esitetty. NCC Rakennus Oy on ilmoittanut kirjeellä, että heillä ei ole huomautettavaa. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen, koska poikkeamisella ei ole vaikutuksia laajemmalle.         

 

Lausunto                          Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että puiston tason korottaminen ja autopaikkojen rakentaminen puiston alle voidaan toteuttaa, koska se ei muuta Hylkeenpyytäjänkentän puistoalueen ulkonäköä eikä käytettävyyttä.

 

Poikkeamisen erityinen syy on puiston tason nostaminen joka tapauksessa lähelle viereisen tontin tasoa. Autopaikkojen rakentaminen puiston alle on järkevää ja kokonaistaloudellisesti edullista, koska muuten alueelle jouduttaisiin ajamaan täyttömaata noin kolmen metrin paksuinen kerros ja rakentamaan tukimuurit täyttömaan ympärille.

 

Haettu toimenpide ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle taikka alueiden käytön muulle järjestämiselle, eikä vaikeuta luonnonsuojelun taikka rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Haettu toimenpide ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Kaupunkisuunnitteluvirasto puoltaa hakemusta.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee suostua hakemukseen päätöksen nro 2005-2381/526 mukaisesti.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistöviraston poikkeamispäätös

 

Liite 2

Ympäristökartta

 

Liite 3

Asemapiirros

 

Liite 4

Yleissuunnitelma (vaihtoehto B ja A - 26.8.2005)

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

8.12.2005

kiinteistölautakunta

13.12.2005

rakennuslautakunta

13.12.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

14. ja 15.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   8.12.2005

kaupunginmuseon johtokunta                                                   13.12.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                15.12.2005

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                    13.12.2005

liikuntalautakunta                                                                         13.12.2005

nuorisolautakunta                                                                        15.12.2005

opetuslautakunta                                                                          13.12.2005

- suomenkielinen jaosto                                                              13.12.2005

 

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        15.12.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       14.12.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              5. – 14.12.2005

taidemuseon johtaja                                                             8. – 14.12.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                    8.12.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              13.12.2005

joukkoliikennelautakunta                                   15.12.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 15.12.2005

ympäristölautakunta                                            15.12.2005

joukkoliikennelautakunta                                   19.12.2005       

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                  13.12.2005

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                   15.12.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285