5

KAUPUNGINVALTUUSTON 16.11.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 16.11.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luet­te­lo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee

 

1                          ilmoittaa kaupunginjohtajalle kaupunginval­tuuston hyväk­symäs­tä pää­tösehdotuksesta 1,

2                          ilmoittaa ao. lauta- ja johtokunnille, että avustus­ten jakami­­sesta, maksattamisesta ja vuoden 2007 hakemismenette­lystä annetaan oh­jeet erikseen,

3                          kehottaa kaikkia kaupungin lauta- ja joh­to­kuntia sekä vi­ras­­toja ja laitoksia kiinnit­tämään huomiota kaupungin­val­tuus­ton hy­väk­sy­miin päätösehdotuksiin 2–6,

4                          kehottaa sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa yhdessä valmistelemaan esityksen lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 4 200 000 euron määrärahasta myönnettäväksi vanhus- ja laitospalvelujen rakennemuutoksen varmistamiseen sekä

5                          kehottaa sosiaalilautakuntaa ja terveyslautakuntaa yhdessä valmistelemaan esityksen lukuun 5 22, Käyttövarat, Khn käytettäväksi, varatusta 4 200 000 euron määrärahasta myönnettäväksi vanhustenhuoltoon liittyvien palveluketjujen sujuvoittamiseen, omaishoidon tukemiseen, vanhainkoti- ja laitospaikkojen vähentämisen myöhentämiseen sekä ostopalveluiden turvaamiseen.

 

Toivomusponnet 10 (28), 12 (47), 14 (51) ja 17 (57) kaupunginjohtajan val­mis­­teltavaksi.

 

Toivomusponnet 6 (7) ja 18 (58) kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 4 (4), 7 (8) ja 15 (54) sivistys- ja hen­kilöstötointa joh­ta­van apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 19 (62) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 1 (1), 3 (3), 5 (6), 8 (10), 9 (13), 11 (35), 13 (49) ja 16 (55) sosiaali- ja terveys­tointa johtavan apulais­kau­pungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä viras­toille ja lai­toksille.

 

5, 6               Kaupunginhallituksen kirje verohallitukselle (sähköposti).

 

7                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kulttuuriasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Aysu Shakirille ja projektiassistentti Anna Kirstinälle.

 

Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kulttuuriasiain­kes­kuk­selle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

8                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­löre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Anu Uhtiolle ja Katariina Nurmiselle.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, lasten päivähoitojaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

9                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa nuorisoasiainkeskusta toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Samira Kuismalle ja sosiaalisihteeri Pirjo Väänäselle.

 

Pöytäkirjanote nuorisolautakunnalle, nuorisoasiain­kes­kuk­selle, kaupun­ginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

10                 Pöytäkirjanote ympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginkanslian kans­lia­pääl­likön päättämään kaupunginhallituksen asiakirjojen antamisesta.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille, virastoille ja lai­toksille sekä kaupunginkanslian kirjaamolle (Heini Suomela).

 

12                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, satamalautakunnalle, liikuntalautakunnalle ja kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

13                 Pöytäkirjanote tekniselle lautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kiinteistövirastolle, liikennelaitokselle, rakennusvirastolle, pelastuslaitokselle, rakennusvalvontavirastolle, ympäristökeskukselle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, opetuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

15                 Pöytäkirjanote kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

25                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 


Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

16                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskukselle.

 

17                 Kaupunginhallitus päättänee kehottamaan terveyslautakuntaa ja kiinteistölautakuntaa vielä selvittämään, onko tulevaa tarvetta käyttää Marian sairaalan rakennuksia terveydenhuollon väistötiloina tai terveysasemana ennen kuin sairaalarakennusten käyttötarkoituksen muuttamisesta asunto- ja toimistokäyttöön päätetään.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, terveyslautakunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskukselle.

 

18                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

20                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kiinteistövirastolle ja Helsingin Vedelle.

 

21                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Kiinteistö Oy Malminkartanonkujalle, YIT Rakennus Oy:lle, Kiinteistöyhtymä Ajomiehentie 13:lle, Seu-la Oy:lle, Kiinteistö Oy Kyttäläntie 6:lle, Jaakko Laaksolle, Oy Hartwall Ab:lle, Kiinteistö Oy Ristipellontie 13:lle, Kiinteistö Oy Konalan Teollisuustalolle ja Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le ja rakennuslautakunnalle.

 

22                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

23                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja Helsingin Vedelle.

 

26, 27           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

24                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa hankintakeskusta julistamaan hankintakeskuksen hankintajohtajan viran haettavaksi 14 päivän hakuajoin ja virkaan kuuluvin pätevyysvaatimuksin sekä 4 405,34 euroa/kk mukaisin vähimmäiskokonaispalkkaeduin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hankintajohtaja Veijo Uotiselle ja hankintapäällikkö Ulf Wirénille.

 

Pöytäkirjanote liikepalvelulautakunnalle ja hankintakeskukselle.

 

28–30           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

31                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 

 


6

KUNTIEN JA VALTION VÄLINEN TEHTÄVIEN JAKOON LIITTYVÄT KYSYMYKSET KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUSHANKKEESSA

 

Khs 2005-2268

 

Sisäasiainministeriö käynnisti kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen (ns. Paras-hanke) 11.5.2005. Hankkeesta vastaavan ministeri-ryhmän aluevaiheen linjauksissa (28.9.2005) on kuvattu kolme eri muutosmallia (peruskuntamalli, piirimalli ja aluekuntamalli) ja aluekuntamallin kuvauksessa todettu, että ”Pääkaupunkiseudun alueella asia ratkaistaan erillisenä kysymyksenä.”

 

Hanke on edennyt aluevaiheeseen, joka pääkaupunkiseudun osalta käynnistyi 1.11.2005 Finlandia-talolla järjestetyssä aloitusseminaarissa. Hankkeen aluevaiheessa on ministeriön mukaan tarkoitus käsitellä laajasti, avoimesti ja systemaattisesti kuntalaisten palveluita, niiden järjestämiseen liittyviä tulevaisuuden haasteita, muutosten välttämättömyyttä ja niitä toimenpiteitä, joilla näihin muutoksiin voidaan päästä.

 

Paras-hankkeen aluevaihe jakautuu kahteen osaan:

 

                    I vaihe: 1.12.2005 mennessä alueen ehdotukset kuntien ja valtion välisestä tehtävienjaosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä,

 

                    II vaihe: 15.2.2005 mennessä alueen ehdotus ja muut esitykset hankkeen keskeisiksi linjauksiksi.

 

./.                   Hankkeessa on laadittu pääkaupunkiseudulle kysymys- ja tehtävärunko, joka poikkeaa muun maan vastaavasta tehtävämateriaalista. Pääkaupunkiseudun kunnille tarkoitettu kysymys- ja tehtävärunko (Aluevaiheen materiaalit III e) on liitteenä 1.

 

Hankkeen I vaiheessa vastattavat kysymykset ovat

 

                    Mitä kuntien tehtäviä olisi tarpeen siirtää valtion tehtäväksi?

                    Millaisia hyötyjä ja haittoja näette alueellanne syntyvän, jos ammattikorkeakoulutoiminta siirrettäisiin valtion tehtäväksi?

                    Millaisia hyötyjä ja haittoja näette alueellanne syntyvän, jos palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin valtion tehtäväksi? Jos palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin valtion tehtäväksi, niin miten ensihoito ja sairaankuljetus tulisi järjestää?

 

./.                   Ensimmäiseen kysymykseen liittyen aluevaiheen materiaali II sisältää kuntien eri toimialojen tehtävistä luettelon, jossa on julkisuudessa esitettyjä ehdotuksia tehtävien siirroista kunnilta valtiolle. Luettelo on tämän asian liitteenä 2.

 

./.                   Sisäasianministeriö on koonnut I vaiheen kysymyksiä varten taustamateriaalia (Aluevaiheen materiaalit VII – X), jotka ovat liitteinä 3-6. Muut aluevaiheen materiaalit ovat hankkeen nettisivuilla www.intermin.fi/kuntajapalvelurakenne.

 

./.                   Kaupunginkanslian (4.11.2005), talous- ja suunnittelukeskuksen (9.11.2005), henkilöstökeskuksen (9.11.2005), pelastuslaitoksen (3.11.2005), sosiaaliviraston (9.11.2005, 15.11.2005), terveyskeskuksen (7.11.2005) ja ympäristökeskuksen (9.11.2005) antamat lausunnot ovat liitteinä 6-14.

 

Kj toteaa, että tarvetta ammattikorkeakoulutoiminnan tai pelastustoimen siirtämiseen valtiolle ei ole. Sen sijaan muiden tehtävien osalta siirtoa on puollettu useassa lausunnossa. Sosiaalivirasto suhtautuu myönteisesti toimeentulotuki- ja elatustukiasioiden siirtämiseen valtiolle. Samoin holhoustoimen siirto valtiolle on sen tehtävistä vastaavan kaupunginkanslian mielestä perusteltua samoin kuin talous- ja suunnittelukeskuksen, henkilöstökeskuksen ja sosiaalivirastonkin mukaan. Ympäristökeskus puoltaa kuluttajaneuvonnan siirtämistä valtiolle.

 

Kj toteaa edelleen, että sisäasianministeriöstä saadun tiedon mukaan vastausta aluevaiheen kysymyksiin ja tehtäviin pyydetään pääkaupunkiseudulta, ei erikseen sen neljältä kaupungilta. Tässä tarkoituksessa on samanaikaisesti valmisteltu pääkaupunkiseudun yhteistä vastausta seudun kaupunginjohtajien ja toimialajohdon yhteistyöelimissä. Tarkoituksena, että seudun yhteiset linjaukset sovitetaan yhteen Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnassa. Sisäasianministeriö pyytää myös, että hankkeen aluevaiheen kysymys- ja tehtävärunko tuodaan käsittelyyn myös Helsingin seudun 14 kunnan yhteistyöfoorumeilla. Asia on ollut esillä Helsingin seudun ensimmäisessä yhteistyökokouksessa 17.11.2005.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee esittää seuraavaa kuntien ja valtion välisestä tehtävienjaosta huomioon otettavaksi pääkaupunkiseudun yhteistä esitystä laadittaessa:

 

Kuntien ja valtion välinen tehtäväjako

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen aluevaiheessa tehdyt ehdotukset tehtävien siirrosta kunnilta valtiolle terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, koulutuksessa ja muilla sektoreilla koskevat pääosin sellaisia palveluja, joiden tuottamisen kaupunki kykenee Suomen suurimpana kuntana järjestämään kaikkein tehokkaimmin itse.

 

Kaupunginhallituksen mielestä Helsingin kaupungin osalta tarvetta merkittävien palvelukokonaisuuksien siirtämiseen valtion vastuulle ei ole. Lähtökohtana on edelleen oltava, että valtio kantaa täysimääräisesti vastuunsa eduskunnan päättämien, mutta kuntien tuottamien palvelujen rahoittamisesta.

 

Kaupunginhallitus pitää läheisyysperiaatteen mukaisesti tärkeänä säilyttää kuntien ja valtion välillä säilytetään nykyisen työnjaon periaatteet, joiden perusteella kunnat tuottavat sellaiset palvelut, joita asukkaat tarvitsevat usein, joita huomattavan suuri osa väestöstä tarvitsee ja joiden tuottaminen edellyttää paikallistuntemusta ja henkilökohtaisia asiakaskontakteja.

 

Tärkeää on myös kunta–valtio-suhteen kestävän pohjan luominen ja säilyttäminen. Tehtävien siirtely edestakaisin ja alituiset tehtävienjaon muutoksia koskevat selvitykset eivät palvele asukkaiden tai julkisen hallinnon tarpeita, vaan päinvastoin ne aiheuttavat ongelmia palvelutuotannolle ja sen kehittämiselle.

 

Helsingin kaupungin keskeisten palvelusektoreiden, sosiaali- ja terveystoimen, ohjattavuutta on viime vuosina parannettu merkittävästi luopumalla yhdestä hallinnon tasosta eli alueorganisaatiosta. Lisäksi Helsinki on keskittänyt useita virastoja koskevia tukitoimintoja erityisesti tietotekniikan tuomia mahdollisuuksia hyödyntäen.

 

Helsingin kaupungin virastot, erityisesti terveyskeskus ja sosiaalivirasto, ovat toimintavolyymiltään, palveluvalikoimaltaan ja henkilökuntamäärältään niin suuria organisaatioita, että niiden tehtävien osittainenkaan siirtäminen muille organisaatioille ei kevennä hallintoa, ei vähennä hallinnon portaita eikä saa aikaan merkittäviä säästöjä.

 

Tulevissa kunta- ja palvelurakenneratkaisuissa tulee ottaa huomioon kuntien erityispiirteet. Sama koskee valtion ja kuntien välistä tehtävienjakoa. Näitä ratkaisuja tehtäessä pääkaupungille ja sen asukkaille keskeisiä ovat turvallisuuteen ja koko Helsingin seudun kilpailukyvyn vahvistamiseen liittyvät seikat. Tästä näkökulmasta Helsingin kaupungin omalla pelastuslaitoksella ja seudun ammattikorkeakouluverkolla on omat erityiset roolinsa.

 

Tehdyt ehdotukset kuntien tehtävien siirtämisestä valtiolle

 

Ammattikorkeakoulutoiminta

 

Kaupunginhallitus ei puolla ammattikorkeakoulutoiminnan siirtoa valtiolle.

 

Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla on useita, eri ylläpitäjien alaisuudessa toimivia ammattikorkeakouluja, joiden ylläpitäjät ovat kuntayhtymiä, säätiöitä tai osakeyhtiöitä lukuun ottamatta Helsingin ammattikorkeakoulua (Stadia), joka on kaupungin ylläpitämä. Monialainen oppilaitos toimii suoraan kaupunginhallituksen alaisena.

 

Ammattikorkeakoulujen ylläpidon siirtämistä valtiolle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä on perusteltu mm. koko korkeakoulu-laitoksen ylläpidon samankaltaistamisella ja mahdollisuudella tiivistää ammattikorkeakouluverkkoa nykyistä helpommin.

 

Ammattikorkeakoulutoiminnan siirron vaikutusten arviointi ja muu selvitystyö on painottunut määrällisiin kysymyksiin oppilaitosten, niiden tilojen ja henkilöstön osalta. Valtion taholla hankkeessa vähälle huomiolle ovat jääneet koulutukselliset näkökohdat ja koulutustarpeet. Keskeistä kuitenkin on, että Helsingissä ja koko seudulla kyetään turvaamaan monipuolinen ja riittävä ammatillinen korkeakoulutus seudun työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin.

 

Alueen ammattikorkeakoulujen siirtäminen valtiolle ei edistä ammattikorkeakouluverkon kehittämistä. Kehittämistyö voidaan toteuttaa paremmin nykyisten ylläpitäjien yhteistyönä. Samalla on tarpeen tarkastella uusia, nykyistä joustavampia ylläpitomuotoja kuten säätiö- tai osakeyhtiövaihtoehtoja. Ammattikorkeakoulujen yhdistäminen on yksi näistä kehittämisvaihtoehdoista.

 

Ammattikorkeakoulujen ylläpidon siirtämisessä valtiolle olisi lisäksi seuraavia ongelmia:

 

1                          Ammattikorkeakouluilla on lakiin perustuva aluekehitystä tukeva tehtävä. Valtiollistamisen myötä ammattikorkeakouluille tulisi ongelmia alueellisen palvelutehtävänsä turvaamisessa.

Toisin kuin muissa maakunnissa Helsingissä ja Uudellamaalla nuorten ikäluokka kasvaa edelleen myös pitkällä aikavälillä. Haasteet ovat tällä alueella erilaiset kuin muualla Suomessa. Uudenmaan alueen etujen turvaamiseksi tarvitaan tiivistä alueen toimijoiden yhteistyötä.

Ammattikorkeakoulujen aluekehitystehtävän toteutuminen varmistetaan parhaiten niin, että sekä alueen päättäjät että yritysten ja muiden organisaatioiden edustajat ovat ammattikorkeakoulun ylläpitäjinä ohjaamassa ammattikorkeakoulujen toimintaa. Helsingin kaupungin näkökulmasta kyse on myös osaavan oman henkilöstön saatavuuden turvaamisesta.

2                          Valtio luovutti omistuksessaan olevat ammatilliset oppilaitokset kunnille pääosin vain vähän yli kymmenen vuotta sitten. Ammattikorkeakoulujen siirtäminen näin lyhyen ajan jälkeen olisi erittäin lyhytnäköistä.

3                          Nykyisen rahoitussuhteen säilyminen vaarantuisi. Valtion yksikkörahoituksen lisäksi nykyiset ylläpitäjät tukevat ammattikorkeakouluja rakennusinvestoinneissa ja irtaimen omaisuuden hankinnoissa. Valtion omistuksessa tällaista tukea tuskin voidaan odottaa.

Nykyiset ylläpitäjät ovat investoineet tuntuvasti ammattikorkeakoulukiinteistöjen uudisrakentamiseen, perusparannuksiin ja ylläpitoon sen jälkeen, kun näiden oppilaitosten ylläpito siirrettiin niiden nykyisille ylläpitäjille. Mikäli ammattikorkeakoulut siirrettäisiin jälleen valtion hallintaan, kiinteistöihin tehdyt investoinnit tulee korvata nykyisille ylläpitäjille. Lisäksi kiinteistöjen ylläpito jouduttaisiin järjestämään uudelleen. Toiminnan siirto aiheuttaisi siten valtiolle erittäin kalliit kiinteistöjen hankinta- tai vuokrakustannukset.

4                          Ylläpitojärjestelmän muutos aiheuttaisi ongelmia myös henkilöstön aseman (mm. eläke-edut) turvaamisessa.

5                          Ammattikorkeakoulujen nykyinen keskinäinen kilpailutilanne heikkenisi valtiollistamisen yhteydessä.

Julkisissa palveluissa ollaan eriyttämässä tuottajan ja tilaajan roolia. Kustannustehokkaan vaihtoehtomallin rakentaminen koulutuspalveluiden tuottamiseen on kaikkien etu.

6                          Ammattikorkeakoulujen toiminnan ja hallinnoinnin joustavuus vaarantuisi valtiollistamisratkaisuissa, kun nykyiset eri ylläpitomuodot eivät enää olisi mahdollisia.

Yksityiset ammattikorkeakoulut ovatkin esittäneet näkemyksenään ainakin niiden jättämisen valtiollistamisen ulkopuolelle. Tällaisessa vaihtoehdossa ei kuitenkaan täyttyisi yhtenä valtiollistamisen etuna esitetty korkeakoulujen ylläpitojärjestelmän yhtenäisyys.

Valtiovalta voi jo nykyisen ohjausjärjestelmän mukaisesti käyttää suurta ohjausvaltaa. Vuosittain opetusministeriön ja ammattikorkeakoulun välillä sovittavassa tavoitesopimuksessa sovitaan koulutusaloittain koulutuksen määrästä ja ammattikorkeakouluittain erikseen tuettavista suurista kehittämishankkeista.

Ammattikorkeakoulujen verkostoa, tehtäviä ja toimintaa tulisi kehittää nykyisten ylläpitäjien yhteistyönä lähtemättä yhtenäisratkaisuna siirtämään oppilaitosten ylläpitoa valtiolle. Tämä edellyttää kuitenkin nykyisiltä ylläpitäjiltä valmiutta uusiin ylläpitomuotoihin ja rakenteellisiin ratkaisuihin.

Palo- ja pelastustoimi

 

Kaupunginhallitus vastustaa palo- ja pelastustoimen siirtoa valtiolle.

 

Pelastustoimen valtiollistaminen on ollut esillä vuosikausia. Helsingin pelastustoimen alue jäi vuonna 2004 toteutetussa pelastustoimen valtakunnallisessa aluejakouudistuksessa ainoaksi yhden kunnan kokoiseksi pelastusalueeksi. Vain vajaat kaksi vuotta sitten toteutetussa uudistuksessa jätettiin palo- ja pelastustoimen operatiivinen kehittäminen edelleen kuntien tehtäväksi. On epätodennäköistä, että perustelut ratkaisulle olisivat tällä välin muuttuneet.

 

Lähiturvallisuudesta huolehtiminen on ollut paikallishallinnon synnystä lähtien yksi sen tärkeimpiä tehtäviä. Pelastuslaitos, poliisi ja puolustusvoimat muodostavat turvallisuuden takaavan viranomaisorganisaation. Näistä pelastus- ja poliisitoimi kuuluvat Euroopan- ja maailmanlaajuisesti useimmiten ainakin osittain paikallishallinnon tehtäviin. Ne kytkeytyvät toiminnallisesti alueen muihin viranomaisiin ja tarvitsevat tehtävissään muiden paikallisten toimijoiden tukea.

 

Pelastustoimen nykyinen järjestely on perusteiltaan toimiva. Ennen kaikkea se kykenee vastaamaan paikallisiin tarpeisiin ja reagoimaan nopeasti tapahtuviin muutoksiin ja tilanteisiin. Muiden kansallisten turvallisuusviranomaisten toiminta linkittyy pelastustoimen kautta luontevasti yhteistoimintaan paikallisviranomaisten oman verkoston kanssa.

 

Hyvin toimivan kokonaisuuden muuttamiseen tulee olla erityisen painavat perusteet. Tämä korostuu erityisesti Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, missä pelastustoimella on omat erityiset haasteensa. Satama-, lentokenttä- ja muu erityistoiminta sekä kansainväliset suurtapahtumat asettavat poikkeuksellisen suuria vaatimuksia niin pelastustoimelle kuin muullekin turvallisuustyölle.

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvää pelastustoimen mahdollista siirtämistä valtiolle ei perustella sen paremmin pelastustoimen kehittämisellä, pelastuspalvelujen toimivuuden parantamisella kuin taloudellisilla näkökohdillakaan.

 

Pelastustoimen kokonaisuuden toimivuutta ja sen kehittämismahdollisuuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon pelastustoimen kytkeytyminen muuhun kunnalliseen palvelutoimintaan ja luotuihin palvelukokonaisuuksiin.

 

Esimerkkinä on rakentamiseen liittyvä tehokas neuvonta ja yhteistyö yritysten, suunnittelijoiden ja monien kaupungin virastojen kanssa. Rakennusvalvonta saa neuvontaa ja konsultaatiota lupakäsittelyissä rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuden sekä väestönsuojarakentamisen osalta. Tätä varten pelastuslaitoksella on tehtävään erikoistunut ryhmä. Kaupunkisuunnitteluvirastoa puolestaan konsultoidaan yleiskaavan valmistelun yhteydessä ja pelastuslautakunnan lausuntojen muodossa kaavoittamisvaiheessa. Lisäksi pelastuslaitoksen riskien-hallintayksikkö osallistuu lukuisten eri virastojen työryhmiin helpottaen heidän suunnitteluaan ja parantaen näin kaupungin kokonaisturvallisuustasoa. Vastaavasti erittäin tärkeää on myös yhteistyö ennaltaehkäisyn näkökulmasta erityisesti sosiaali- ja terveystoimen, koulutoimen ja ympäristötoimen kanssa.

 

Valtakunnallisena vastuuviranomaisena valtion mahdollisuudet ylläpitää koko maassa paikalliset yhteistoimintaketjut käytännön toiminnan onnistuneen toteutumisen edellyttämällä tasolla ovat merkittävästi huonommat kuin kuntien. Näin tärkeällä yhteiskunnan tehtäväalueella, jossa toiminnan lopputulos viime kädessä olennaisesti riippuu paikallisten toimijoiden onnistumisesta, ei pidä katkaista hyvin toimivaa yhteistoimintajärjestelmää.

 

Palo- ja pelastustoimen siirrosta valtiolle ei olisi odotettavissa helpotusta kuntien talouteen, eikä liioin säästöjä edes koko julkistalouden kannalta. Siirron tarkoituksenmukaisuuden arviointia kuntatalouden näkökulmasta vaikeuttaa mm. se, ettei mistään ole ollut saatavissa tietoa pelastustoimeen tehtyjen investointien ja hankintojen korvaamisesta mahdollisessa siirrossa. Hankkeen lähtökohdaksi on taustamateriaalissa ilmoitettu ns. kustannusneutraali siirto. Se saattaa aiempien kokemusten mukaan kuntakohtaisesti johtaa epäoikeudenmukaiseen lopputulokseen.

 

Palo- ja pelastustoimen siirrosta valtiolle syntyisi Helsingin kaupungin kannalta seuraavia haittoja:

 

1.                         Päätöksenteon etääntyminen, jolloin valtakunnallinen tasapuolistaminen vääjäämättä laskee helsinkiläisten turvallisuustasoa. Myös kunnan vaikutusmahdollisuudet omaan turvallisuustasoon ja turvallisuuspalvelujen määrään katoavat.

Pääkaupungin erityisolosuhteet saattavat jäädä valtakunnallisessa järjestelmässä huomioimatta, mistä merkitsisi koko kaupungin turvallisuustason heikkenemistä. Osalle nykyisen pelastuslaitoksen hoitamia tehtäviä jouduttaisiin kaupungissa järjestämään korvaava järjestelmä, mistä johtaisi kokonaiskustannusten kasvuun.

2.                         Pelastuslaitoksen nykyisin antamat lakisääteiset minimit tai ministeriön ohjeet ylittävät palvelut kuntalaisille, yrityksille ja yhteisöille vaarantuisivat.

3.                         Väestönsuojelun ja poikkeusoloihin varautumisen taso heikkenisi siirron myötä. Epäselvää on, siirtyisivätkö kaikki toiminnot valtiolle, ja ottaisiko se hoitaakseen kaikki väestösuojat (velvoitekalliosuojat/ yhteisväestösuojat).

Kunnalle kuuluvien varautumistehtävien hoitaminen vaikeutuisi huomattavasti, jos terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ohella keskeisin em. tilanteissa käytännön pelastustehtävistä huolehtiva viranomainen siirtyisi kokonaan eri organisaatioon. Tällainen palveluketjun katkaiseminen johtaisi väistämättä ongelmiin komentoketjussa samoin kuin johtosuhteissa ja muodostaisi niiden myötä uhan koko käytännön toiminnan onnistumiselle.  Mikäli palo- ja pelastustoimen tehtävät siirretään valtiolle, tulee kunnalliset väestönsuojeluvelvoitteet määritellä uudelleen.

4.                         Vapaaehtoistoiminnan järjestelyt (vapaapalokuntajärjestelmä) vaarantuisivat. Sopimuspalokunnat ovat aina integroituneet tiiviisti kunnalliseen pelastustoimeen.

5.                         Kaupungin oma pelastuspalveluneuvottelukunta joko loppuisi kokonaan tai sen tilalle olisi kehitettävä kokonaan uusi järjestelmä yhteistyössä valtion kanssa, mikä käytännössä merkitsisi olennaisia muutoksia yhteistyöhön ja järjestelmän toimivuuteen.

6.                         Täysin epäselväksi jää, miten kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoidon kävisi. Sisäasiainministeriön vastuulle nämä toiminnot eivät kuulu. Mikäli kiireellinen sairaankuljetus ja ensihoito eriytetään pelastuslaitoksesta, joudutaan tilalle perustamaan korvaava erillinen organisaatio, jonka toimintaedellytykset olisivat nykyistä merkittävästi heikommat.

 

Ensihoidon ja sairaankuljetuksen tehtävien järjestäminen

 

Helsingissä on ainutlaatuisen toimiva ja tehokas järjestelmä, jolle pelastustoimen siirto valtiolle toisi huomattavia vaikeuksia.

 

Sairaankuljetuksen järjestämisvastuu on tällä hetkellä kunnan terveyskeskuksella. Myös ensihoito, erottamattomana osana toimivaa kiireellisen sairaankuljetuksen järjestelmää, kuuluu kunnan terveyskeskuksen järjestämisvastuulle. Ensihoito tuotetaan osin osana varsinaista sairaankuljetusta sairaankuljettajien toimintana ja osin siitä erillisenä erikoissairaanhoidon toimintana. Terveyskeskus järjestää nämä toiminnot ostamalla kiireellisen sairaankuljetuksen ja siihen välittömästi liittyvän ensihoidon pelastuslaitokselta ja ensihoidon erikoislääkäripalvelut samoin kuin lääketieteelliset asiantuntijapalvelut sairaanhoitopiiriltä.

 

Ensihoidon erottaminen muusta terveydenhuollosta olisi todella vahingollista sairaankuljetuksen eri toimijoiden sekä päivystyksen muodostaman palveluketjun toimivuudelle ja toiminnan laadunvarmistukselle. Ensihoidon lääketieteellisten tehtävien irrottaminen muusta erikoissairaanhoidosta ja ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittäminen erillään muusta terveydenhuollosta ja keskeisistä erikoisaloista – kuten sairaanhoitopiirin päivystystoiminnasta ja anestesiologiasta – johtaisi ajan myötä väistämättä niin laadullisiin ongelmiin kuin kyseenalaistaisi tämän erillisen organisaation kyvyn ylipäätään huolehtia ko. operatiivisista tehtävistä.

 

Kiireellisestä sairaankuljetuksesta ja siihen välittömästi liittyvästä ensihoidosta (lääketieteellistä hoitoa lukuun ottamatta) vastaavat ambulanssin kuljettajat, joilla on myös terveydenhuollon koulutus ja joille terveyskeskus järjestää ammattitaidon ylläpitämiseksi säännöllisesti terveydenhuollon täydennyskoulutusta samoin kuin varsinkin ensihoitoon liittyvää täydennyskoulutusta. Nämä ambulanssin kuljettajat hoitavat myös muita palo- ja pelastustoimen tehtäviä. Vaikka palo- ja pelastustoimi siirrettäisiin valtion tehtäväksi, ei sairaankuljetuksen siirtäminen ole mitenkään perusteltua ottaen huomioon yhteisen tehtäväalueen, palveluketjujen toimivuuden sekä ammattitaidon ylläpitämisen ja kehittämisen vaatiman kytkennän terveydenhuoltoon.

 

Sairaankuljetuksen erottaminen muusta palo- ja pelastustoimesta puolestaan merkitsisi, ettei samoja voimavaroja voitaisi enää käyttää sairaankuljetus-, ensihoito- ja muihin palo- ja pelastustehtäviin, vaan kaikkiin olisi kohdennettava erilliset, omat voimavaransa, mikä väistämättä johtaisi palo- ja pelastustoiminnan kokonaiskustannusten huomattavaan kasvuun.

 

Terveydenhuolto

 

Eri kuntien tapa järjestää kuntalaistensa terveydenhuollon palvelut vaihtelee maan eri alueilla suuresti. Tämä on osin väistämätöntä jo kuntien huomattavista kokoeroista johtuen, mutta osaltaan tämä on myös tietoisten päätösten seurausta. Myös tulevissa ratkaisuissa kuntien erilaisuuden edellyttämien erilaisten palvelujen järjestämismallien tulee olla edelleen mahdollisia.  Helsinki on palvelujen järjestämisen näkökulmasta jo yksinään riittävän suuri organisaatio, eikä Helsinkiä olisi järkevää pakottaa aivan toisenkokoisten kuntien ongelmien ratkaisemiseksi kehitettyihin palvelurakenteisiin.

 

Olisiko erikoissairaanhoidon tehtäviä tarkoituksenmukaista siirtää valtiolle, riippuu siitä, mitä toimintaa tämä koskisi. Helsingin terveyskeskuksen psykiatrisen erikoissairaanhoidon sekä perustason sisätautien erikoissairaanhoidon palvelut ovat erinomainen esimerkki sellaisesta erikoissairaanhoidosta, joka laatunsa ja/tai suuren volyyminsä vuoksi on ehdottoman järkevää järjestää lähipalveluna kiinteästi perusterveydenhuollon yhteydessä.

 

Vaativan erityistason erikoissairaanhoidon, määrättyjen pienten erityispotilasryhmien, opetus- ja tutkimustoiminnan sekä vaativan erityistason päivystystoiminnan rahoitusvastuun siirtäminen valtiolle saattaisi tarjota runsaasti etuja. Siten valtion vastattavaksi voitaisiin pitää perusteltuna siirtää:

 

-                                       harvempiin kuin viiteen yliopistopiiriin keskitetyt, erikoissairaanhoitoon kuuluvat hoidot,

-                                       opetus- ja tutkimustoiminta sekä

-                                       valtakunnallisen päivystysvalmiuden ylläpito,

-                                       hengityshalvauspotilaiden hoito sairauden harvinaisuuden, potilaita koskevien, muista poikkeavien etuisuussäännösten ja satunnaisen esiintyvyyden perusteella.

 

Em. tehtäväryhmien osalta tulee kuitenkin ennen esityksen tekemistä selvittää asiaa laajemmin.

 

Ulkomaalaisten terveydenhuoltokustannukset ovat jo nyt tietyltä osin valtion kustannettavia. Valtion rahoitus ei kuitenkaan tosiasiassa kohdistu nykyisin potilaita todellisuudessa hoitaneille yksiköille.

 

Muiden kuin Suomessa asuvien tai työskentelevien ulkomaalaisten hoidon kustannusten tulisi säilyä valtion kustannettavina siten, että ne katetaan valtioiden välisellä laskutuksella, valtion tulisi maksaa hoidon nettokustannukset suoraan palvelut tuottaneelle yksikölle välittömästi hoidon toteuduttua.

 

Ympäristöterveydenhuollon tehtävät

 

Kaupunginhallitus ei puolla ympäristöterveydenhuollon tehtävien siirtoa valtiolle.

 

Ehdotettujen elintarvikelain mukaisten valvonta- ja lupa-asioiden sekä eräiden muiden ympäristöterveydenhuollon lupa-asioiden erottaminen ympäristöterveydenhuollon kokonaisuudesta ei ole tarkoituksenmukaista. Helsingissä ja muissa suurissa kaupungeissa ympäristöterveydenhuolto ja ympäristönsuojelu hoidetaan samassa organisaatiossa.

 

Ympäristöterveydenhuollolle on tyypillistä valvontakohteiden runsaus ja niiden tiheys. Esimerkkeinä valvontakohteista ovat asunnot, elintarvikehuoneistot, koulut, päivähoitotilat, vesilaitokset, uimarannat ja -hallit, kemikaaleja myyvät liikkeet. Toiminnan tehokas järjestäminen edellyttää, että valvontaorganisaatio toimii mahdollisimman lähellä valvontakohteita ja tuntee ne hyvin. Ennaltaehkäisyn kannalta on tarpeen myös tiivis yhteistyö kunnan sisällä muiden toimialojen – mm. rakennusvalvonnan, kaupunkisuunnittelun, rakennustoimen ja pelastustoimen – kanssa.

 

Valtiolla ei ole tällä hetkellä mitään sellaista paikallista tai seudullista organisaatiota, jonka yhteyteen ympäristöterveydenhuolto voitaisiin luontevasti sijoittaa.

 

Sosiaalitointa koskevat ehdotukset

 

Kaupunginhallitus puoltaa kunnallisen toimeentulotuen normitetun osuuden ja elatustukiasioiden siirtoa Kelalle ja valtion rahoitusvastuulle sekä sosiaaliasiamiehen tehtävin siirtoa valtion hoidettavaksi.

 

Varsinaiseen toimeentulotukeen kului vuonna 2004 Helsingissä 82,7 miljoonaa euroa ja elatustukeen 17 miljoonaa euroa.

 

Toimeentulotukiuudistuksen etuja olisi, että se loisi mahdollisuuden yksinkertaistaa ja tehostaa toimeentulotukijärjestelmää. Kun asumistuki, työttömyyspäiväraha ja toimeentulotuki maksetaan samalta luukulta, niin samalla tulisi ajankohtaiseksi yksinkertaistaa perusturvan myöntämistä.

 

Uudistuksen uhkia olisi, ettei siirto mahdollistaisi yhden luukun periaatetta, vaan asiakas joutuisi hakemaan harkinnanvaraisen ja ehkäisevän toimeentulotuen toisesta virastosta. Niin ikään asiakas joutuisi tulemaan Kelasta sosiaalivirastoon muun sosiaalisen syyn vuoksi sekä aktivointitoimenpiteisiin. Työmarkkinatuen muuttuminen vastikkeelliseksi pitkäaikaistyöttömien osalta jättäisi alle 500 päivää työttömänä olleet määrätyllä tavalla sosiaalityöhön nähden väliinputoajiksi.

 

Epäselvää on, miten erotetaan normitettava osa ja harkinnanvarainen toimeentulotuki selkeästi toisistaan. Tätä jakoa tulisi laissa ja asetuksessa selkiyttää, jos laskennallinen osuus siirrettäisiin Kelaan.

 

Elatustuen maksatusta ei voi erottaa elatusapujen perinnästä. Elatusturvassa 30 % työajasta menee elatustukiasioihin ja 70 % elatusapujen perintään.

 

Siirron etuna olisi mm. että koko maassa olisi yhteinen atk-järjestelmä ja että kuntien välisistä tilityksistä voitaisiin luopua. Erityisesti ulkomaan perinnän keskittäminen koko maan osalta olisi vaatiman erityisosaamisen vuoksi perustelua.

 

Sosiaaliasiamiehen tehtävien siirrolla varmistettaisiin nykyistä paremmin sosiaaliasiamiesten mahdollisuudet toimia puolueettomasti asiakkaan etujen ajajana. Tehtävät voitaisiin luontevasti siirtää osaksi lääninhallituksen toimintaa.

 

Holhoustoimi

 

Kaupunginhallitus puoltaa holhoustoimen siirtämistä valtion tehtäväksi.

 

Holhouslautakunnan ja sen toimiston tehtävät samoin kuin yleinen oikeusaputoimi on siirretty vuonna 1999 valtion hoidettavaksi.

 

Yleisessä edunvalvonnassa kaupungin etu voi olla holhoustoimen asiakkaan edulle vastakkainen ja edunvalvontayksikön asema muodostuu ongelmalliseksi. Myös yhdenvertaisuusnäkökohdat puoltavat tehtävien siirtoa samoin kuin tehtävien oikeusturvaan liittyvä luonne.

 

Valtio korvaa tällä hetkellä holhoustoimen edunvalvonnasta aiheutuvia kustannuksia, joten taloudellisessa mielessä tehtävien siirto olisi ongelmaton. Kuntien kannalta ongelma ollut, ettei valtion korvaus ole kattanut kuntien todellisia kustannuksia.

 

Kuluttajaneuvonta

 

Kaupunginhallitus puoltaa kuluttajaneuvontatoiminnan siirtoa valtiolle.

 

Kuluttajavirasto huolehtii jo tällä hetkellä merkittävällä panoksella alan valistus- ja neuvontatoiminnasta ja EU-kuluttajaneuvonta siirtyi vuoden 2005 alussa Helsingin kaupungilta valtiolle. Jos valtiollistamisvaihtoehdossa ei pystytä tarjoamaan riittäviä palveluita lähellä kuluttajaa, pääkaupunkiseudun kuluttajaneuvontojen yhdistämisen mahdollisuudet pitäisi jatkossa selvittää.

 

Yhteenveto                Kaupunginhallitus puoltaa sosiaalitoimen toimeentulotuen normitetun osuuden ja elatustukiasioiden siirtoa Kansaneläkelaitokselle ja valtion rahoitettavaksi samoin kuin holhoustoimen ja kuluttajaneuvonnan tehtävien siirtoa.

 

Terveydenhuollon vaativan erityistason erikoissairaanhoidon ja tähän kokonaisuuteen liittyvien tehtävien osalta asia edellyttää vielä jatkoselvityksiä.

 

Muilta osin kaupunginhallitus ei puolla ehdotettujen tehtävien siirtoa valtiolle.

 

Pöytäkirjanote Pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle ja lausunnon antajille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kunta- ja palvelurakenneuudistushanke, Aluevaiheen materiaalit III e

 

Liite 2

Julkisuudessa esitettyjä ehdotuksia tehtävien siirroista kunnilta valtiolle

 

Liite 3

Aluevaiheen materiaalit VII (Yleisen edunvalvonnan järjestäminen)

 

Liite 4

Aluevaiheen materiaalit VIII (Kuntien ja valtion välinen tehtävänjako sosiaali- ja terveydenhuollossa)

 

Liite 5

Aluevaiheen materiaalit IX (Ammattikorkeakoulujen ylläpitojärjestelmän muuttaminen)

 

Liite 6

Aluevaiheen materiaalit X (Kuntien ja valtion väliseen tehtäväjakoon liittyviä kysymyksiä teknisten ja muiden palveluiden näkökulmasta)

 

Liite 7

Kaupunginkanslian lausunto

 

Liite 8

Talous- ja suunnittelukeskuksen lausunto

 

Liite 9

Henkilöstökeskuksen lausunto

 

Liite 10

Pelastuslaitoksen lausunto

 

Liite 11

Sosiaaliviraston lausunto 9.11.2005

 

Liite 12

Sosiaaliviraston lausunto 15.11.2005

 

Liite 13

Terveyskeskuksen lausunto

 

Liite 14

Ympäristökeskuksen lausunto

 

 

 

 


7

VT KAUKO KOSKISEN TOIVOMUSPONSI: PUHELINPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN

 

Khs 2004-2360

 

Kj toteaa, että käsitellessään 17.11.2004 talousarviota vuodeksi 2005 ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2005-2007 Kvsto samalla hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus kilpailuttaa puhelin- ja siihen liittyvät palvelut nykyisten sopimusten päättyessä.” (Kauko Koskinen, äänin 44-2)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa seuraavaa:

 

Helsingin kaupungin puhelinpalveluista tehtiin nykytila-analyysi ja niiden kehittämistä koskeva suunnitelma syksyllä 2003. Kaupunginjohtaja asetti kevättalvella 2004 työryhmän toteuttamaan kehittämissuunnitelman ja teleoperaattorikilpailutuksen.

 

Rajoitetusta hankintamenettelystä julkaistiin ilmoitus Julkiset hankinnat lehdessä 2.9.2004. Helsingin kaupungille puhelinpalveluja toimittavan operaattorin valitsemiseksi lähetettiin tarjouspyyntöasiakirjat Elisa Oyj:lle, Song Networks Oy:lle ja TeliaSonera Finland Oyj:lle. Kaikki tarjouspyyntöasiakirjat saaneet yritykset jättivät määräaikaan mennessä tarjouksensa hankintakeskukselle. Tehtyjen vertailujen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki TeliaSonera Finland Oyj.

 

Liikepalvelulautakunta päätti valita kokouksessaan (20.9.2005, § 140) kaupungin puhelinpalvelujen toimittajaksi TeliaSonera Finland Oyj:n ja oikeuttaa hankintakeskuksen tekemään yhtiön kanssa puhelinpalveluista sopimuksen viiden vuoden sopimuskaudeksi.

 

Tarjouskilpailulla saavutetaan nykyisellä puhelurakenteella noin 60 %:n säästö nykykustannuksiin. TeliaSoneran tarjouksen hinta on noin
5 milj. euroa vuodessa. Vuonna 2004 Elisan puhelinlaskutus oli noin 11,1 milj. euroa vuodessa.

 

TeliaSoneran puhelinpalvelut otetaan käyttöön 13 kuukauden aikana. Kaupungin omien vaihteiden laitteistot siirtyvät valittavalle toimittajalle. Puhelunvälitys säilyy kaupungilla ja puhelunvälittäjinä toimivat jatkossakin kaupungin palveluksessa olevat henkilöt.

 

Kaupungilla on kaikkiaan noin 37 600 puhelinliittymää, joista noin 12 000 on matkapuhelimia. Uudessa puhelinpalvelussa yhtenäistetään puhelinpalvelujen numerointi ja otetaan käyttöön yhden puhelimen periaate eli poistetaan mahdollisimman pitkälle rinnakkaiset matka- tai lankapuhelinliittymät, jolloin liittymien kokonaismäärä laskee. Samalla matkapuhelimet liitetään puhelujen välityspalveluun, jossa on samantasoinen välitys sekä kiinteisiin että matkapuhelimiin.

 

Hankinnassa on kiinnitetty erityistä huomiota palvelujen häiriöttömään jatkumiseen siirtovaiheen aikana. Teleoperaattorin vaihdon toimeenpanemiseksi perustetaan talous- ja suunnittelukeskukseen viiden hengen projekti koko siirtotyön keston ajaksi. Siirtotyön on arvioitu kestävän noin 13 kuukautta. Projektin henkilökunta kootaan kaupungin palveluksessa olevista henkilöistä.

 

Projektin ohjausta varten kaupunginjohtaja on nimittänyt ohjausryhmän, joka ohjaa ja valvoo projektin toteutusta.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Kauko Koskinen) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Kauko Koskiselle sekä tiedoksi muille kaupunginvaltuutetuille.

 

Lisätiedot:
Karakorpi Tuomo, tietotekniikkapäällikkö, puhelin 169 2396

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                    15.11.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 46 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

15.11.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

10.11.2005

kiinteistölautakunta

15.11.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

7., 14., 16. ja 17.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                10.11.2005

opetuslautakunta                                                                                             

- ruotsinkielinen jaosto                                                                10.11.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              8.11.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                    7. – 15.11.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                        10. – 11.11.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                             7. – 14.11.2005

eläintarhan johtaja                                                                        14.11.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                        14.11.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                     14.11.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                       17.11.2005

museonjohtaja                                                                       8. – 16.11.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                              3. – 10.11.2005

suomenkielinen työväenopisto

- läntisen alueopiston aluerehtori                                                9.11.2005

taidemuseon johtaja                                                                     16.11.2005

tietokeskuksen johtaja                                                                 10.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                           15.11.2005

joukkoliikennelautakunta                                   17.11.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 17.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta 15.11.2005

 

sosiaalilautakunta

ruotsinkielinen jaosto 9.11.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle ja ruotsinkieliselle jaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285