9

KAUPUNGINVALTUUSTON 2.11.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 2.11.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.11.2005.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

5, 6               Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

4                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuustolle 16.11.2005.

 

7                    Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 44 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

FINLANDIA-TALON RAVINTOLAN VUOKRAAMINEN

 

Khs 2004-2702

 

Khs päätti 10.1.2005 (15 §) oikeuttaa Finlandia-talon irtisanomaan ravintolatoiminnan vuokrasopimuksen päättyväksi 31.12.2005 ja samalla valtuutti Finlandia-talon kilpailuttamaan Finlandia-talon ravintolatoiminnan 1.1.2006 alkavalle kaudelle.

 

./.                   Finlandia-talo toteaa (21.9.2005) asiasta tekemässään esityksessä, että ravintolatoiminnan vuokraamisesta lähetettiin tarjouspyyntö 22.6.2005 yhteensä 13 ravintoloitsijalle. Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät lisätiedot 9.8.2005 ovat tämän asian liitteenä 1.

 

Tarjouspyyntöön vastasi seuraavat kahdeksan ravintoloitsijaa:

 

1.    Select Service Partner Finland Oy

2.    Kanresta Oy

3.    Restel Oy

4.    Suolapojat Oy (Chez Dominique)

5.    Kaikilla mausteilla Catering Oy

6.    Royal Ravintolat Oy

7.    Fazer Amica Oy

8.    Palace Ravintolat Oy

 

Avauspöytäkirja ja tarjousasiakirjat ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

./.                   Tarjousvertailun yhteydessä pyydettiin tarkennus tarjouksen yksityiskohtiin kaikilta vastanneilta. Finlandia-talon 1.9.2005 tekemä tarjouspyynnön tarkennus ja siihen liittyvä jatkoaikailmoitus ovat liitteenä 2.

 

Tarkennukset saatiin määräaikaan 14.9.2005 mennessä kaikilta kahdeksalta tarjouksen tehneeltä ravintoloitsijalta. Vastaukset ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

Finlandia-talo on tehnyt vertailun tarjouksista tarjouspyynnössä mainituin painoarvoin tavoitteena saada Finlandia-talolle kokonaistaloudellisesti edullisin ratkaisu. Vertailutaulukot ovat päätösehdotuksen liitteinä ja niihin liittyvät perustelumuistiot ovat nähtävillä Khn kokouksessa.

 

Painoarvoista vuokran määrä on 55 %, tarjouksentekijän liiketoiminta-, kehittämis- ja markkinointisuunnitelmat 10 %, tarjouksentekijän investointihalukkuus ja –mahdollisuudet 10 %, tarjouksentekijän referenssit, imago ja maine 15 %, sekä luotettavuus, laatu- ja ympäristönäkökohdat 10 %.

 

Tarjousten tarkennuspyynnössä määriteltiin vuokra-aika kahdeksaksi vuodeksi ja määriteltiin investointiehto siten, että kiinteistöön tehtävät muutokset ja laitteet, jotka kiinnitetään kiinteistöön, jäävät vuokra-ajan jälkeen kaupungin omaisuudeksi veloituksetta. Lisäksi pyydettiin yksiselitteistä tietoa osallistumisesta Finlandia-talon ja Finlandia-ravintolan yhteismarkkinointiin muodossa prosenttia liikevaihdosta ja vähintään euromääräinen summa.  Edelleen tarkennuspyynnössä todettiin, että tarjous hylätään, jos tarkennettuja tietoja ei anneta pyydetyssä määräajassa.

 

Tarjouksen tekijöistä Suolapojat Oy (Ravintola Chez  Dominique) ja Palace Ravintolat Oy vastasivat tarkennuspyyntöön puutteellisesti, joten tarjoukset  jouduttiin hylkäämään. Syynä hylkäämiseen oli yksiselitteisen prosenttiluvun ja euromäärän puuttuminen yhteismarkkinointitarkoituksiin.

 

Kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi painoarvopisteytyksen jälkeen muodostui Royal Ravintolat Oy, joka on Finlandia-talon nykyinen vuokralainen.

 

Royal Ravintolat Oy:n tarjous käsittää 22 % vuokran liikevaihdosta, ja ravintolan keittiöön tehtäviä investointeja yhteensä 470 000 euroa, sekä pienirtaimistoa 204 000 euroa.  Lisäksi Royal Ravintolat Oy sitoutuu osallistumaan yhteismarkkinointiin vähintään 60 000 eurolla vuodessa tai 2,5 % liikevaihdosta.

 

Royal Ravintolat Oy, jonka kotipaikka on Helsinki, on vuonna 1990 perustettu perheyhtiö. Yhtiö on alansa suurin yksityinen yritys Suomessa. Yhtiöön kuuluu yhden hotellin lisäksi tällä hetkellä (15.8.2005) 25 ravintolaa 19 toimipisteessä, jotka työllistävät ympäri vuoden Helsingissä noin 500 henkilöä. Yhtiön liikevaihto tilinpäätöksen mukaan vuonna 2004 oli noin 46 miljoonaa euroa.

 

Finlandia-talolla on hyvä kokemus Royal Ravintolat Oy:n toiminnasta sekä laatutasosta. Tähänastinen yhteistyö, joka on kestänyt jo seitsemän vuotta, on vakuuttanut, että Royal Ravintolat Oy pystyy ja haluaa ylläpitää Finlandia-talon muuttuvissa palvelutilanteissa tasokasta, laadukasta ravintolatoimintaa kiristyvässä kilpailussa kansainvälisessä konsertti- ja kongressitoiminnassa.

 

Finlandia-talo esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaisi Finlandia-talon tekemään kahdeksan vuoden vuokrasopimuksen Royal Ravintolat Oy:n kanssa Finlandia-talon ravintolatoiminnasta tarjouspyynnössä ja Royal Ravintolat Oy:n tarjouksessa mainituin ehdoin.

 

./.                   Kaupunginkanslian oikeuspalvelut toteaa (20.10.2005) lausunnossaan mm., että Finlandia-talo on noudattanut ravintolansa tarjouskilpailussa kaikilta osin asiaan sovellettavia oikeusohjeita ja kaupungin sisäisiä säännöksiä. Tarjouskilpailun ratkaisun osalta oikeuspalvelut katsoo, että jätetyistä tarjouksista tulisi hylätä tarjouspyynnön vastaisena Suolapojat Oy:n ja Palace Ravintolat Oy:n jättämät tarjoukset. Oikeuspalvelujen lausunto on kokonaisuudessaan tämän asian liitteenä 3.

 

Vs. Kj toteaa, että esityksessä on kyse liikehuoneiston vuokrauksesta kahdeksaksi vuodeksi ensi vuoden alusta lukien. Finlandia-talon johtosäännön 4 §:n mukaan Finlandia-talon johtaja päättää viraston hallintaoikeuden puitteissa tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

 

Vs. Kj esittää viitaten Finlandia-talon esitykseen, että sopimus tulisi tehdä Royal Ravintolat Oy:n kanssa. Vuokrasopimus alkaa 1.1.2006 ja on voimassa kahdeksan vuotta 12 kuukauden molemminpuolisin irtisanomisajoin. Vuokra on 22 prosenttia tilaus- ja muun varsinaisen ravintolatoiminnan liikevaihdosta (arvonlisävero 0) kuitenkin vähintään 30 000  euroa kuukaudessa.

 

VS. KJ                                                     Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa Finlandia-talon tekemään
Finlandia-talon ravintolan vuokraamista koskevan sopimuksen 1.1.2006 alkaen kahdeksaksi vuodeksi liitteinä 4 ja 5 olevan tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Royal Ravintolat Oy:n kanssa tarjouksessa mainituin ehdoin.

 

Pöytäkirjanote Finlandia-talolle ja muutoksenhakuohjein tarjouksen jättäneille

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITTEET

Liite 1

Finlandia-talon tarjouspyyntö 22.6.2005 ja lisätietoja tarjouspyyntöön 9.8.2005

 

Liite 2

Finlandia-talon tarjousten tarkennuspyyntö 1.9.2005 ja tarkennuspyynnön jatkoaikailmoitus 7.9.2005

 

Liite 3

Kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunto 20.10.2005

 

Liite 4

Vertailutaulukko 1

 

Liite 5

Vertailutaulukko 2

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

27.10.2005

kiinteistölautakunta

 1.11.2005

rakennuslautakunta

25.10.2005

 

asuntotuotantotoimisto

-  toimitusjohtaja

 

31.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginmuseon johtokunta                                                   25.10.2005

opetuslautakunta                                                                            1.11.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                1.11.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                            25.10.2005

 

eläintarhan johtaja                                          28. ja 31.10. sekä 1.11.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                     26.10.2005

museonjohtaja                                                  28.10. ja 31.10. – 1.11.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                               31.10.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                         26.10. – 1.11.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                             31.10.2005

taidemuseon johtaja                                                        27.10. – 3.11.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                           31.10.2005

- tutkimusprofessori                                                                      28.10.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 1.11.2005

joukkoliikennelautakunta                                   3.11.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 1.11.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285