11

KAUPUNGINVALTUUSTON 26.1.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 26.1.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote sosiaalivirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

4                    Kaupunginhallitus päätti myöntää vuoden 2005 talousarvion

 

kohdasta 8 01 02, Esirakentaminen, täyttötyöt ja alueiden käyttöön­oton edellyttämät toimenpiteet

 

rakennusvirastolle

 

1 993 000 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

kiinteistövirastolle

 

5 618 600 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin

 

Helsingin Satamalle

 

1 120 000 €

 

keskeneräisiin esirakentamis-, täyttö- ja alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin Vuosaaren sataman yritysalueellakaupunkisuunnitteluvirastolle

 

170 000 €

 

Kalasataman suunnittelukilpailuun

 

pelastuslaitokselle

 

5 097 000 €

 

Kipparlahden pelastusaseman ja korvaavan öljyntorjuntavarikon ja Herttoniemen meriaseman suunnitteluun ja rakentamiseen

 

liikuntavirastolle

 

200 000 €

 

Herttoniemenrannan esirakentamiseen (Laivalahden venesataman kanava)

 

kohdasta 8 03 12, Kamppi–Töölönlahti-alue

 

kiinteistövirastolle

 

6 900 000 €

 

Kampin terminaaliin

 

rakennusvirastolle

 

600 000 €

 

Kamppi–Töölönlahti­-alueen katuihin

 

kohdasta 8 03 14, Kadut, lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

500 000 €

 

Lähiörahaston katukohteisiin

 

 

kohdasta 8 06 12, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

rakennusvirastolle

 

450 000 €

 

Lähiörahaston puistokohteisiin

 

kohdasta 8 29 03, Lähiörahastosta rahoitettavat kohteet

 

sosiaalivirastolle

 

95 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

terveyskeskukselle

 

1 560 000 €

 

lähiörahastokohteisiin  

 

liikuntavirastolle

 

401 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

kaupunkisuunnitteluvirastolle

 

255 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

liikennelaitokselle

 

500 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

opetusvirastolle

 

500 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

tilakeskukselle

 

100 000 €

 

lähiörahastokohteeseen

 

rakennusvirastolle

 

6 090 000 €

 

lähiörahastokohteisiin

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee siirtää vuoden 2004 talousarvion alakohdasta 8 03 12 01, Kamppi–Töölönlahti-alueen kadut, 238 000 euroa, alakohtaan 8 03 12 02, Kampin terminaalin kadut.

 

kohdasta 9 01 02, Muu antolainaus

 

talous- ja suunnittelukeskukselle lainojen maksamiseen seuraavasti:

 

04

Sosiaalisiin tarkoituksiin myönnettäviin lainoihin 885 939,63 euroa

 

 

05

Soitinlainoihin 27 000 euroa

 

 

19

Laina S-Asunnot Oy:lle / Koy Pohjois-Haagan Ässäkodit 820 000 euroa

 

 

21

Laina liikennelaitokselle 7 717 913,38 euroa

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin kaupungin vuoden 2005 pääomalainaosuuden 67 839,24 euroa Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:lle seuraavin ehdoin:

 

-                                       Lainan korko on Suomen valtion kymmenen vuoden obligaation keskikorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä, joka lasketaan siihen saakka, kunnes laina on maksettu takaisin. Korko on maksettava samanaikaisesti lainan takaisinmaksun kanssa.

-                                       Pääoma voidaan maksaa takasin vain, mikäli lainansaajan viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaiselle sidotulle omalle pääomalle ja muille jakokelvottomille erille jää täysi kate. Siltä osin kuin mainittu ehto täyttyy, lainansaajalla on velvollisuus lainanantajan vaatimuksesta maksaa laina takaisin.

-                                       Pääomalainalle voidaan maksaa korkoa vain, jos maksettava määrä voidaan käyttää voitonjakoon yhtiön viimeksi päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan. Pääomalainalle maksettava korko vähentää viimeksi päättyneeltä tilikaudelta määrää, joka voidaan käyttää voitonjakoon. Mikäli yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja, niin pääomalainalle sopimuksen mukaisesti kertyneet korot esitetään niiden maksuvelvollisuuden syntymiseen asti korkovastuina yhtiön tilinpäätöksen liitetiedoissa.

-                                       Mikäli lainasaaja asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai yhtiö puretaan, maksamaton pääoma ja korko saadaan maksaa lainanantajalle vain kaikkia muita velkoja huonom­malla etuoikeudella. Yhtiön pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin saataviensa pääomamäärien suhteessa.

-                                       Lainasaaja ei anna lainanantajalle takausta eikä muutakaan vakuutta lainan tai koron takaisinmaksusta. Sopijapuolet eivät saa käyttää tässä sopimuksessa tarkoitettuja suorituksia minkään nykyisen tai tulevan saatavan kuittauk­seen toiselta osapuolelta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään pääomalainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote pelastuslautakunnalle, opetuslautakunnalle, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistölautakunnalle, liikuntalautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kaupun­ginkanslialle, talous- ja suunnittelukeskukselle ja Finlandia-talolle.

 

5                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

6                    Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, kaupunginkanslialle sekä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle.

 

14–17           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7, 8               Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

18                 Aloite kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, jota pyydettäneen ilmoittamaan valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

19–24           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

12                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

13                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kårkulla samkommun -nimiselle kuntayhtymälle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

25                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


13

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 4 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


14

OHJEET LIPUTUKSESTA KAUPUNGIN VIRASTOISSA JA LAITOKSISSA

 

Khs 2005-175

 

Khs on vuonna 1983 antanut yleiset ohjeet virastoille ja laitoksille liputtamisesta (30.5.1983, 1658 §) ja täydentänyt ohjeistusta sen jälkeen useilla eri päätöksillä.

 

Kaupungin hallinnossa on tällä hetkellä pysyviä liputuspäiviä yhteensä 27. Virallisia liputuspäiviä on 11 ja valtakunnallisesti vakiintuneita liputuspäiviä on 10. Kaupungin omiin päätöksiin perustuvia pysyviä liputuspäiviä on viisi. Näitä ovat Helsinki-päivä ja Pohjoismaiden kansallispäivät. Lisäksi kaupungin kiinteistöissä on eri päätöksin liputettu sisäasianministeriön suosituksesta Minna Canthin syntymäpäivän ja tasa-arvon johdosta.

 

Pysyvien liputuspäivien lisäksi voimassa olevien ohjeiden mukaan kaupunginkanslia on voinut antaa tarkemmat ohjeet virastoille ja laitoksille erikseen määrätyistä liputuspäivistä. Käytännössä liputus on järjestetty kaupungin kiinteistöissä sisäasianministeriön suosituksesta ja erityisistä syistä esim. valtiovierailujen yhteydessä, myötätunnon osoituksena suruliputuksena paikallisten, kansallisten tai kansainvälisten tapahtumien johdosta. Viime aikoina näiden erikseen määrättyjen liputuspäivien määrä on ollut kasvussa, kun yhteinen reagointi Suomessa ja EU:n piirissä kansainvälisiin tapahtumiin on lisääntynyt. Viimeksi suruliputus järjestettiin ministeriön suosituksesta Aasian luonnononnettomuuden johdosta 1.1.2005.

 

Kj toteaa, että liputusohjeita valmisteltaessa on otettu huomioon Vt Kimmo Helistön ja 29 muun valtuutetun 25.2.2004 tekemä aloite liputuksesta Kaupungintalolla saamelaisten kansallispäivänä 6.2. ja lisätty se pysyväksi liputuspäiväksi aloitteentekijöiden esittämällä tavalla. Valtion virastot ja laitokset liputtavat niille annettujen suositusten mukaan ainoastaan saamelaisten kotiseutualueilla erikseen määrätyissä Pohjoisen Lapin kunnissa. Saamen lippu on heimolippu, jolla liputetaan säännöllisesti saamelaisten omina liputuspäivinä. Saamen lippua käytetään kuten kansallislippua ja sillä voidaan liputtaa virallisen saamelaisalueen ulkopuolella.  Uudeksi pysyväksi liputuspäiväksi on päätösehdotuksessa lisätty myös Ahvenanmaan itsehallintopäivä 9.6.

 

Kj toteaa edelleen, että kynnys liputuksen järjestämiseen erityisesti kaikissa kaupungin virastossa ja laitoksissa on korkealla virallisia ja vakiintuneita liputuspäiviä lukuun ottamatta. Käytännössä, usein äkillisissä tapauksissa järjestettävissä liputuksissa on ilmennyt vaikeuksia järjestää liputusta kiinteistöjen suuren määrän vuoksi ja niistä on aiheutunut ylimääräisiä kustannuksia mm. juhlapyhien aikana. Päätösehdotuksessa on nykyisistä ohjeista poiketen ehdotettu liputuksen järjestämiseen muutosta niin, että kaupungin kiinteistöjä on ryhmitelty niiden sijainnin ja käyttötarkoituksen mukaan Kaupungintalon toimiessa liputuksissa edustuksellisessa roolissa. Koulut on huomioitu erityisesti uudistetuissa ohjeissa opetuksellisia tarkoituksia silmällä pitäen.

 

Ohjeiden uusiminen on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian, palvelukeskus Palmian ja Helsingin Sataman kanssa. Lisäksi on oltu yhteydessä sisäasiainministeriöön ja Saamelaiskäräjien sihteeristöön. Talous- ja suunnittelukeskus ilmoittaa (9.7.2004), ettei sillä ole huomauttamista asiassa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee kumoten asiassa aiemmin annetut määräykset ja ohjeet antaa kaupungin virastoille ja laitoksille liitteestä ilmenevät ohjeet liputuksen järjestämisestä.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kaupunginjohtajan antamaan tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä liputuksen järjestämisestä.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

LIITE

Ohjeet liputuksesta kaupungin virastoissa ja laitoksissa

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

25.1.2005

rakennuslautakunta

18.1.2005

 

 

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

24. ja 26. -27.1.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGINHALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

25.1.2005

                                           

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGINHALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

20.1.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


17

PIHLAJAMÄEN KERROSTALOALUEEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11389)

 

Khs 2005-181

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (13.1.2005) mm., että rakennuskielto on voimassa 38. kaupunginosan (Malmin) Pihlajamäen Pih­­la­jamäentien pohjoispuoleisella kerrostaloalueella.

 

Khs päätti 3.2.2003, että kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksessa nro 11164 rajatun Pihlajamäen alueen asemakaavaa muutetaan siten, että rakennuskannan ja maiseman suojelutarve tulee huomioon otetuksi, ja että alue määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 1 momentin perusteella rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi. Rakennuskielto päättyy 3.2.2005.

 

Pihlajamäki on Suomen modernin arkkitehtuurin merkkikohde niin alueen asemakaavoitukseen liittyvien seikkojen kuin arkkitehtuurinkin perusteella. Museovirasto on liittänyt Pihlajamäen kerrostaloalueen raken­nettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt -luetteloon (RKY-1993-tietokanta). Valtioneuvosto on vuoden 2000 lopulla hyväksynyt kyseisen luettelon otettavaksi huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana.

 

Pihlajamäen rakennuskanta ja maisema on inventoitu vuosina 2000–2002.

 

Asemakaavan muutosehdotus on tarkoitus esitellä kaupunkisuunnittelulautakunnalle lokakuussa 2005.

 

Kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi tulisi kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11389/13.1.2005 ilmenevän 38. kaupunginosan Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskieltoaikaa jatkaa kahdella vuodella eli 3.2.2007 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11389/13.1.2005 ilmenevän 38. kaupunginosan Pihlajamäen kerrostaloalueen rakennuskieltoaikaa 3.2.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11389 (Pihlajamäen kerrostaloalue)

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

nuorisolautakunta                                                                          27.1.2005

opetuslautakunta                                                                            25.1.2005

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto                              25.1.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                       17.-20.1.2005

- johtava talouspäällikkö                                                                20.1.2005

eläintarhan johtaja                                                               19. ja 28.1.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                         21., 24. ja 27.1.2005

museonjohtaja                                                                          21.-26.1.2005

ruotsikielisen työväenopiston rehtori                                    17.-21.1.2005

suomenkielinen työväenopisto

- keskisen alueopiston aluerehtori                                              26.1.2005

taidemuseon johtaja                                                                19.-27.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

joukkoliikennelautakunta                                   27.1.2005

liikepalvelulautakunta                                         27.1.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 27.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 25.1.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285