9

KAUPUNGINVALTUUSTON 28.9.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 28.9.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Rasmus Toivaselle ja yrittäjä Pekka Buttlerille.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalilautakunnan ruotsinkieliselle jaostolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote GolfSatama Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

7                    Aloite 19

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 31

 

Kaupunginhallitus päättänee kehottaa terveyskeskusta olemaan yhteydessä nuorisoasiainkeskukseen, opetusvirastoon, ammattikorkeakouluun ja tarvittaviin muihin tahoihin tupakoinnin vastustamisohjelman laadinnassa.

 

Pöytäkirjanote terveyskeskukselle, nuorisoasiainkeskukselle, opetusvirastolle ja ammattikorkeakoululle.

 

Aloite 32

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 33

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmisteltavaksi.

 

17                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

8–10             Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kaupunginmu­seolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

15                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, sosiaalivirastolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja opetusvirastolle.

 

16                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, joukkoliikennelautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

18–22           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

4                    Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle, kaupunkisuunnittelulautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Toivomusponnet 1 (1), 3 (12), 4 (17), 5 (19), 6 (22), 7 (23), 8 (30) ja 9 (33) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponsi 2 (7) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­lais­kau­pun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

23–25           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

26                 Aloite sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          27.9.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                28.9.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 39 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

27.9.2005

rakennuslautakunta

27.9.2005

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

26.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      22.9.2005

henkilöstökassatoimikunta                                                           27.9.2005

nuorisolautakunta                                                                          29.9.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                27.9.2005

 

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       26.9.2005

museonjohtaja                                                                      23. ja 26.9.2005

kaupunginorkesterin intendentti                                        12. – 19.9.2005

suomenkielinen työväenopisto

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                             26.9.2005

taidemuseon johtaja                                                             26. – 27.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         27.9.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 29.9.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 27.9.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292