9

KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN MÄÄRÄÄMINEN LAUTA- JA JOHTOKUNTIIN

 

Khs 2005-95

 

Kj ilmoittaa, että Helsingin kaupungin hallintosäännön 7 §:n mukaan kaupunginhallitus määrää toimikautensa alussa edustajakseen ja varaedustajakseen jäsenensä tai varajäsenensä lautakuntiin ja kaupunginhallituksen alaisiin johtokuntiin. Lautakuntaan määrätty edustaa kaupunginhallitusta myös lautakunnan jaostossa ja lautakunnan alaisessa johtokunnassa, jollei kaupunginhallitus toisin päätä. Edustajaa ei kuitenkaan määrätä tarkastuslautakuntaan, toimikuntiin eikä opetuslautakunnan alaisiin johtokuntiin.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee nimetä edustajikseen lauta- ja johtokuntiin toimikaudekseen seuraavat henkilöt:

 

 

Edustaja

Varaedustaja

Asuntolautakunta

 

 

Eläintarhan johtokunta

 

 

Joukkoliikennelautakunta

 

 

Kaupungin taidemuseon johtokunta

 

 

Kaupunginmuseon johtokunta

 

 

Kaupunginorkesterin johtokunta

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

 

Kiinteistölautakunta

Tuomas Rantanen

Kimmo Helistö

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta

 

 

Liikepalvelulautakunta

 

 

Liikuntalautakunta

Sari Näre

Kimmo Helistö

Nuorisolautakunta

 

 

Opetuslautakunta

 

 

– Opetuslautakunnan suomenkieli-
   nen jaosto

 

 

– Opetuslautakunnan ruotsinkielinen
   jaosto

Sanna Hellström

Otto Lehtipuu

 

Pelastuslautakunta

Sole Molander

 

 

Rakennuslautakunta

 

 

 

Ruotsinkielisen työväenopiston
johtokunta

 

 

 

Satamalautakunta

 

 

 

Sosiaalilautakunta

Sanna Hellström

Elina Moisio

 

– Lapsiperhejaosto

 

 

 

– Ensimmäinen aikuisjaosto

 

 

 

– Toinen aikuisjaosto

 

 

 

– Vanhusjaosto

 

 

 

– Lasten päivähoitojaosto

Elina Moisio

Sanna Hellström

 

– Ruotsinkielinen jaosto

 

 

 

Suomenkielisen työväenopiston johtokunta

 

 

 

Tekninen lautakunta

 

 

 

Terveyslautakunta

 

 

 

Yleisten töiden lautakunta

Otto Lehtipuu

Sari Näre

 

Ympäristölautakunta

 

 

 

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

 

Pöytäkirjanote ao. henkilöille ja kaikille kaupungin lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Mäkelä Susanna, hallintosihteeri, puhelin 169 2225

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGINVALTUUSTON 19.1.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 19.1.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valtuutetuille Rakel Hiltuselle, Harry Bogomoloffille ja Minerva Krohnille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ao. virastoa oman luottamushen­kilöelimensä osalta ilmoittamaan valituiksi tulleille sekä toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­ki­lö­re­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille kuin myös kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselle ja valituksi tulleille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

8                    Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, rakennusvirastolle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12, 13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle jäljennöksin talous- ja suunnittelukeskuksen lausunnosta, kulttuuri- ja kirjastolautakunnalle, nuorisolautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle

 

14–16           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle.

 

Pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       20.1.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 3 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

18.1.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

13.1.2005

rakennuslautakunta

18.1.2005

 

 

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

13., 17. ja 19.1.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus

18.1.2005

liikuntalautakunta

18.1.2005

 

ammattikorkeakoulun rehtori

10.-14.1.2005

henkilöstökeskus

 

- henkilöstöjohtaja

18.-19.1.2005

museonjohtaja

13.-18.1.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori

3.-14.1.2005

taidemuseon johtaja

14.1.2005

tietokeskuksen johtaja

13.1.2005

työterveysjohtaja

13. ja 19.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ympäristölautakunta                                            18.1.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota terveyslautakunnan 18.1.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292