8

KAUPUNGINVALTUUSTON 22.6.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 22.6.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 4 kanssa)

 

5                    Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

6                    Pöytäkirjanote asuntotuotantotoimikunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, pelastuslautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle ja kaupunginmuseolle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle ja kaupunginmuseolle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

13–15           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

16, 17           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

12                 Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

18–21           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa talous- ja suunnittelukeskusta ryhtymään kaupunginvaltuuston päätöksen kohdan 2 mukaisiin toimiin.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin Helsingin Tekstiilipalvelun toimitusjohtajalle.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille.

 

(Käsiteltiin yhdessä asian 3 kanssa)

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 25 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

OY NORD WATER LTD:N (SELVITYSTILASSA) OSAKKEIDEN MYYNTI

 

Khs 2004-2682

 

Helsingin Vesi esittää (23.6.2005) oheistamaansa Oy Nord Water Ltd:n selvitysmiesten 23.6.2005 päivättyyn esitykseen viitaten, että kaupunginhallitus päättäisi myydä kaupungin kokonaan omistaman Oy Nord Water Ltd:n osakkeet 150 000 euron kauppahinnasta ja muutoin kirjeeseen liitetyn kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin Mohammed A. Al Faddaghi & Partners –nimiselle yhtiölle.

 

./.                   Helsingin Veden kirje liitteineen on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

 

Kj toteaa, että Khs päätti 15.11.2004 (§ 1391) kehottaa Oy Nord Water Ltd:n hallitusta yhteistyössä Helsingin Veden, talous- ja suunnittelukeskuksen sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin, jotta yhtiön liiketoiminnasta voidaan luopua tarkoituksenmukaisella tavalla.

 

Yhtiö asetettiin 26.5.2005 selvitystilaan. Khn em. päätöksen jälkeen jo ennen selvitystilaan asettamista ja selvitystilan aikana on Helsingin Veden ja selvitysmiesten toimesta haettu mahdollisuuksia luopua yhtiön liiketoiminnasta ensisijaisesti osake- tai liiketoimintakaupalla. Tähän liittyviä neuvotteluja on käyty vuoden 2004 lopulta alkaen lukuisten ostajatahojen kanssa. Viime vaiheessa neuvottelut ovat edenneet konkreettisimmin ja pisimmälle Mohammed A. Al Faddaghi & Partners
–nimisen ostajatahon kanssa, joka on tehnyt ostotarjouksen yhtiön koko osakekannasta.

 

Kyseinen ostajataho on Saudi-Arabiassa rekisteröity perheyhtiö, jonka omistavat saudiarabialaiset yksityishenkilöt. Yhtiön toimiala käsittää mm. kansainvälisesti tunnettujen päämiesten valmistamien dieselmoottoreiden ja voimalaitteiden maahantuontia sekä kansainvälistä sijoitustoimintaa. Yhtiön liikevaihto vuonna 2004 oli 20 milj. US dollaria.

 

Nyt käydyissä neuvotteluissa on ostajatahon kanssa alustavasti sovittu mm., että

 

                    ostajataho ostaa Oy Nord Water Ltd:n koko osakekannan 150 000 euron kauppahinnasta ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin

 

                    ostaja tallettaa etukäteen ennen kaupunginhallituskäsittelyä OKO-pankkiin myyjän hyväksymällä tavalla kauppahinnan ennakkomaksuna 74 910 euroa. Ennakkomaksu palautuu ostajalle, mikäli kauppaa ei ole myyjän puolelta hyväksytty ja sopijapuolten kesken lopullisesti suljettu
(closing) 14.7.2005 mennessä

 

                    myyjä saa pitää talletetun ennakkomaksun sopimusrikkomusmaksuna, mikäli ostaja vetäytyy kaupasta ilman riittävää syytä

 

                    myyjä vapauttaa ostajan Helsingin Veden Oy Nord Water Ltd:lle aikanaan myöntämästä pääomaltaan 300 000 euron suuruisesta lainasta

 

                    nykyinen henkilöstö jatkaa yhtiössä vanhoina työntekijöinä

 

                    osakkeiden omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaan maksettu ja on myyjän tilillä ja kun muut kauppakirjaluonnoksessa mainitut kaupan lopullisen päättämisen ehdot ovat puolin ja toisin täyttyneet

 

                    kauppa peruuntuu, mikäli ostaja ei ole suorittanut koko kauppahintaa 14.7.2005 mennessä

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut ilmoittaa (21.6.2005), ettei sillä ole huomauttamista kaupan johdosta.

 

Kj katsoo, että nyt esitetty myyntijärjestely on kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen huomioon ottaen, että yhtiö on selvitystilassa. Yhtiö tulee toimimaan jatkossakin Helsingin Veden vesijohtoverkoston normaalina liittymäasiakkaana, joka ostaa pullottamansa käyttöveden verkostoasiakkaana yleisin sopimusehdoin.

 

Kj toteaa vielä, että Helsingin Vesi on ilmoittanut ostajan tallettaneen 22.6.2005 kauppahinnan ennakkomaksun 74 910 euroa myyjän hyväksymällä tavalla OKO-pankkiin. Lisäksi Kj toteaa, että, mikäli Khs kaupan omalta osaltaan hyväksyy, Helsingin Vesi tulee tekemään päätöksen kauppakirjaluonnoksessa mainitusta 300 000 euron saatavasta luopumisesta.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee myydä Oy Nord Water Ltd:n koko osakekannan Mohammed A. Al Faddaghi & Partners –nimiselle yhtiölle 150 000 euron kauppahinnasta ja muutoin liitteenä olevassa kauppakirjaluonnoksessa sovituin ehdoin.

 

                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa Helsingin Vettä allekirjoittamaan kaupungin puolesta liitteenä olevan kauppakirjan ja yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa sopimaan siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia sekä sopimaan myös kauppaan liittyvistä mahdollisista muista järjestelyistä ja allekirjoittamaan niihin liittyvät asiakirjat.

 

                                            Pöytäkirjanote Helsingin Vedelle, Oy Nord Water Ltd:n selvitysmiehille, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

LIITE

Helsingin Veden kirje 23.6. liitteineen

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

21.6.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

16.6. ja 21.6.2005

rakennuslautakunta

21.6.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

20.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

LIIKENNELAITOKSEN KULJETTAJASOPIMUS

 

Khs 2005-1530

 

Sj toteaa, että liikennelaitoksella on ollut käytössä vuodelta 2003 KVTES:n määräyksistä poikkeava, paikallisesti neuvoteltu kuljettajasopimus, joka koskee liikennelaitoksen kuljettajien eräitä palvelussuhteen ehtoja. Sopimuksella on sovittu HKL:n tarpeisiin soveltuvat työaikajärjestelyt ja korvausperusteet. Uudesta kuljettajasopimuksesta on neuvoteltu syksystä 2004 lähtien sen jälkeen, kun Jyty Helsinki ry irtisanoi sopimuksen.

 

Kuljettajasopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos laitostasolla 2.5.2005 ja paikallistasolla 23.6.2005. Sopimukseen esitetään tehtäväksi eräitä tarkennuksia ja uudistuksia. Henkilökuntakuljetusten ja työmatkojen korvauksia esitetään korotettaviksi 6,75 eurosta 7 euroon. Kaksiosaisissa työvuoroissa klo 18.30 ylimenevältä työajalta ehdotetaan maksettavaksi 50 %:lla korotettua tuntipalkkaa. Koska liikennelaitoksen palveluksessa ei enää ole linja-autonkuljettajia, sopimuksesta on poistettu heitä koskevat maininnat.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on ehdotus paikalliseksi sopimukseksi liitteineen.

 

Sj katsoo, että liikennelaitoksen kuljettajasopimusta 2005 koskeva paikallinen sopimus tulisi hyväksyä sellaisenaan.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee omasta puolestaan hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen sopimuksen, joka koskee liikennelaitoksen kuljettajien eräitä palvelussuhteen ehtoja, sekä valtuuttaa henkilöstökeskuksen allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta.

 

Pöytäkirjanote liikennelaitokselle ja henkilöstökeskukselle.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

 

LIITE

Liikennelaitoksen kuljettajien palvelussuhteen ehdot; Ehdotus paikalliseksi sopimukseksi

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                      21.6.2005

nuorisolautakunta                                                                          21.6.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                         6.-21.6.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                            1. ja 14.6.2005

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                         2.6.2005

- palveluyksikön päällikkö                                                           6.-8.6.2005

eläintarhan johtaja                                                               17. ja 22.6.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           16.6.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       17.6.2005

museonjohtaja                                                                          20.-23.6.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                   9.-17.6.2005

taidemuseon johtaja                                                                14.-21.6.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       13.-22.6.2005

- tutkimusprofessori                                                                        20.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikepalvelulautakunta                                         22.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 21.6.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285