9

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          17.6.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                      14.6.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 24 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

HELSINGIN VEDEN TOIMITUSJOHTAJAN TIMO KULMALAN VIRANTOIMITUKSESTA PIDÄTTÄMINEN

 

Khs 2005-1423

 

Kj toteaa tehneensä 14.6.2005, 4204 §, seuraavan sisältöisen päätöksen:

 

”Kaupunginjohtaja päätti, viitaten liitteenä olevaan Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kirjeeseen 14.6.2005 ja toimitusjohtaja Timo Kulmalaa kuultuaan, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n ja 48 §:n sekä hallintosäännön 21 §:n perusteella pidättää Kulmalan virantoimituksesta 14.6.2005 lukien siihen saakka, kunnes kaupunginhallitus tekee virantoimituksesta pidättämistä koskevan päätöksen.

 

Liitteessä mainituilla perusteilla Timo Kulmalan epäillään todennäköisin perustein syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen ja muutoinkin menetelleen siinä virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.”

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n mukaan jos viranhaltijan voidaan todennäköisin perustein epäillä syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen tai muuten menetelleen siinä velvollisuuksiensa vastaisesti, hänet voidaan pidättää tutkimuksen tai oikeudenkäynnin ajaksi virantoimituksesta.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 48 §:n mukaan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus. Ennen kuin virantoimituksesta pidättämisestä tehdään päätös, viranhaltijalle on varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Virantoimituksesta pidättämistä koskeva päätös voidaan panna täytäntöön heti.

 

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 49 §:n mukaan virantoimituksesta pidättämisestä päättäneen toimielimen tulee seurata virantoimituksesta pidättämisen perusteita ja tarvittaessa olosuhteiden muututtua tehdä asiasta uusi päätös.

 

Kj katsoo, että toimitusjohtaja Timo Kulmalan virantoimituksesta pidättämistä tulisi jatkaa Kj:n 14.6.2005 tekemässä päätöksessä, 4204 §, mainituilla perusteilla esitutkinnan sekä mahdollisen syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.

 

Kj toteaa, että Timo Kulmalaa on kuultu virantoimituksesta pidättämisen johdosta 14.6.2005 klo 13.30 – 14.00 pidetyssä kuulemistilaisuudessa.

 

Kjn edellä mainitun päätöksen liitteenä oleva Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kirje, joka on pidettävä salassa viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella, on nähtävänä Kulmalaa koskevalta osin Khn kokouksessa sekä ennen kokousta tämän asian valmistelijoilla.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, viitaten Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen kirjeeseen 14.6.2005 ja siinä mainittuihin perusteisiin, joiden mukaan Timo Kulmalan voidaan epäillä todennäköisin perustein syyllistyneen virantoimituksessa virkarikokseen ja muutoinkin menetelleen siinä virkavelvollisuuksien vastaisesti, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 47 §:n ja 48 §:n perusteella pidättää Helsingin Veden toimitusjohtajan Timo Kulmalan virantoimituksesta 20.6.2005 lukien esitutkinnan sekä mahdollisen syyteharkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi.

 

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen toimitusjohtaja Timo Kulmalalle, tekniselle lautakunnalle, Helsingin Vedelle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Tulensalo Hannu, henkilöstöjohtaja , puhelin 169 2442
Anttonen Pentti, työmarkkinalakimies, puhelin 169 2450

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kiinteistölautakunta

14.6.2005

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

13.6. ja 14.6.2005

 

Ilmoitus asianomaiselle lautakunnalle ja viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

liikuntalautakunta                                                                           14.6.2005

opetuslautakunta                                                                            14.6.2005

- ruotsinkielinen jaosto                                                                     9.6.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                14.6.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                                7.6.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          13.6.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                10. ja 14.6.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 14.6.2005

- osastopäällikkö (kehittämispalvelut)                                     8.-16.6.2005

museonjohtaja                                                                      10. ja 15.6.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                       9. ja 14.6.2005

- apulaisrehtori                                                                                15.6.2005

taidemuseon johtaja                                                                       13.6.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             15.6.2005

työterveysjohtaja                                                                              14.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                              14.6.2005

ympäristölautakunta                                            14.6.2005

joukkoliikennelautakunta                                   16.6.2005,

lukuun ottamatta 198 §:ää

liikepalvelulautakunta                                         16.6.2005

yleisten töiden  lautakunta                                 16.6.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta                                                      14.6.2005

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto                        16.6.2005

 

terveyslautakunta                                                       14.6.2005

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle, terveyslautakunnalle ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292