9

KAUPUNGINVALTUUSTON 25.5.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 25.5.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2               Ei toimenpidettä.

 

3                    Toivomusponsi 1 (1) kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 2 (2), 4 (5), 5 (11) ja 7 (21) sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Toivomusponnet 3 (4) ja 6 (16) rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Pöytäkirjanote kaikille kaupungin lauta- ja johto­kunnille sekä virastoille ja lai­toksille sekä Helsinki-konserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille.

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Irmeli Wallden–Pauligille, Elina Palmroth–Leinolle ja Tiina Soisalolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kaupunkisuunnitteluvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa ruotsinkielistä työväenopistoa toi­mitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maarit Fredlundille ja kansanedustajan avustaja Laura Lodeniukselle.

 

Pöytäkirjanote ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnalle, ruotsinkieliselle työväenopistolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee myöntää Helsingin teatterisäätiölle 60 000 euron suuruisen lainan ilman vakuutta talousarvion alakohdalta 9 01 02‑08 Lilla Teaternin peruskorjaushankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

 

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kuuden vuoden kuluessa.

 

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

 

Lainan erityisehto: Lainanhoitokustannukset sisällytetään kaupungin Helsingin teatterisäätiölle myöntämään vuotuiseen avustukseen.

 

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä lainaehtoja.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita tekemään lainasopimuksen.

 

Pöytäkirjanote Helsingin Teatterisäätiölle, kaupunginkanslian oikeuspalveluille sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle ja varainhallinnalle.

 

7                    Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

8                    Aloite 3

 

Toivomusponsi kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 15

 

Toivomusponnet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Aloite 26

 

Toivomusponsi rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

12, 13           Aloitteet kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä ta­lous- ja suunnittelukeskukselle.

 

10                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle.

 

14–17           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa suomenkielisen työväenopiston johtokuntaa julistamaan johtavan rehtorin viran haettavaksi siten, että viran vähimmäiskokonaispalkka on 5 295,16 euroa kuukaudelta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote johtavalle rehtorille Risto Kuosmaselle.

 

Pöytäkirjanote suomenkielisen työväenopiston johtokunnalle ja suomen­kieliselle työväenopistolle.

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 


Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

20                 Aloite rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          24.5.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                25.5.2005

tekninen lautakunta                                                      24.5.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 21 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

PUITESOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGISTA YLEISURHEILUN MM-KISOJEN 2005 ISÄNTÄKAUPUNKINA

 

Khs 2005-1199

 

Khs päätti 2.4.2002 Kansainvälisen yleisurheiluliitto IAAF:n ja edelleen Suomen Urheiluliitto ry:n tiedustelun johdosta todeta suhtautuvansa omalta osaltaan myönteisesti vuoden 2005 yleisurheilun MM-kisojen saamiseen Helsinkiin. Khs päätti, että kaupunki osallistuu kisojen järjestelyihin urheilun suurtapahtumista aiemmin sovelletulla tavalla.

 

Edelleen Khs päätti, että mikäli kisat saadaan Helsinkiin, saatetaan asia vielä Kvston käsiteltäväksi ensisijaisesti määrärahojen osoittamista koskien. Valtioneuvosto oli edellyttänyt ennen omaa päätöstään kaupungin päätöstä taloudellisesta sitoutumisesta kisojen järjestämiseen.

 

Valtioneuvosto päätti sittemmin MM-kisoille myönnettävästä valtion tappiontakuusta, jonka edellytyksenä oli kaupungin sitoutuminen kisahankkeeseen. Lisäksi valtioneuvosto edellytti kaupungin ja/tai Stadion-säätiön mukanaoloa Olympiastadionille tehtävien investointi- ja kattamishankkeiden osalta vähintään 50 %:lla.

 

Helsinki valittiin kisaisännäksi IAAF:n hallituksen kokouksessa Nairobissa 14.4.2002. Asiaa on tämän jälkeen valmisteltu urheilujärjestöjen, valtion ja Helsingin kaupungin edustajien kesken työryhmissä.

 

Kvsto käsitteli asiaa 13.11.2002 (asia 12). Asia ja erityisesti sen taloudellisia vaikutuksia ja edellytyksiä selostetaan laajasti Kvston esityslistalla. Listalla mm. todetaan, että valtion vastattavaksi tulevat kustannukset painottuvat opetusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnon aloille.

 

Välittömästi kisoihin liittyvistä investoinneista Olympiastadionin investoinnit ovat merkittävimmät, mutta huomattava on myös valtion 3 milj. euron tappiotakuu. Muiden hallinnonalojen kustannukset valtiolla otetaan huomioon näiden hallinnonalojen määrärahojen kohdentamisessa ja mitoituksessa, kuten kisojen turvallisuuskysymyksistä huolehtiminen.

 

Tulopuolen osalta mainitaan, että kulubudjetista pääsylipputulot ovat merkittävin ja ainoa kokonaisuudessaan kisajärjestäjille jäävä tuotto, koska televisiointituotot ja lähes kaikki merkittävät sponsoritulot menevät kisasopimuksen mukaisesti IAAF:lle. Alijäämä pyritään kattamaan valtion ja Helsingin kaupungin ulkopuolisten tahojen yhteistyönä. Stadionin investointeja ei ole laskettu järjestäjien kisabudjettiin.

 

./.                   Kvston esityslista 13.11.2002 (asia 12) on kokonaisuudessaan liitteenä 1.

 

Kvsto päätti, että kaupunki osallistuu yleisurheilun MM-kisojen 2005 järjestämiseen esityslistalla kuvatulla tavalla.

 

Samalla Kvsto päätti yleisurheilun MM-kisoihin 2005 liittyen myöntää Stadion-säätiölle 4,2 milj. euron suuruisen lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista ilman vakuutta Olympiastadionin kunnostamisen rahoittamiseen päätösehdotuksen mukaisin ehdoin.

 

Kj toteaa, että asian valmistelu on jatkunut tehostetusti eri hallintokuntien ja kisajärjestäjän välisin neuvotteluin ja valmisteluin erityisen koordinointityöryhmän ohjauksessa ja seurannassa. Kaupungin päätösrakenteen ja organisaation mukaisesti kaupungin eri virastojen ja laitosten osallistuminen kisoihin on näiden päätösvallassa ja toteutuu niille osoitettujen määrärahojen ja muiden resurssien puitteissa kunkin viraston ja laitoksen päätöksin ja sopimuksin. Erillistä määrärahaa kisoja varten ei näin ollen ole varattu kaupungin talousarvioon, vaan kisat on niiden järjestämisen periaatepäätöksestä lukien otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon ao. hallintokuntien talousarviovalmistelussa ja siihen liittyväs­sä taloudellisessa ja toiminnallisessa suunnittelussa ja työpanostusten suuntaamisessa.

 

Kj korostaa, että kansainvälisen käytännön mukaisesti edellytetään kaupungin ja kisajärjestäjän tekevän erityisen puitesopimuksen, jolla vahvistetaan mm. kansainvälisiin järjestöihin, kansainvälisiin ja muihin sponsoreihin, mediaan yms. nähden kaupungin toimiminen virallisena kisaisännyyskaupunkina.

 

./.                   Liitteenä on kansainvälisen mallin mukaisesta englanninkielisestä
Public Institutions –sopimuksesta laadittu suomennos. Khn jäsenille on erikseen jaettu englanninkielinen teksti. Kaupungin ja kisajärjestäjän välisen yhteistyön pääsisältö ilmenee tämän Khn päätöksen liitteenä olevista, kisajärjestelyihin keskeisesti liittyneiden virastojen ja laitosten muistioista, joista ilmenevät näiden toimet kisojen aikaansaamiseksi ja edesauttamiseksi. Liitteenä ovat kaupunginkanslian matkailutoimiston tiedotustoimiston ja Kj-rootelin, kiinteistöviraston, liikennelaitoksen, liikuntaviraston ja rakennusviraston muistiot.

 

Kj toteaa, että virastot ja laitokset ovat kaupungin kokonaisedun mukaisesti myöntäneet kisajärjestäjille tiloja, rakennuksia ja alueita sekä palveluita ym. normaaleja taksahintoja edullisemmin tai kokonaan korvauksetta, mikä tullaan aikanaan ottamaan huomioon toiminnan ja talouden tuloksia ja mm. strategisia ja muita tavoitteita arvioitaessa.

 

Kj toteaa, että poikkeuksellisen merkittävien suurtapahtumien osalta on useasti noudatettu käytäntöä, jonka mukaan kaupungin virastojen ja laitosten hallinnassa olevia tiloja, alueita jne. osoitetaan korvauksetta tai huomattavasti alennetuin korvauksin järjestäjien käyttöön. Khs viittaa mm. vuoden 2000 veteraanien yleisurheilun MM-kisoista tehtyihin päätöksiin sekä vuoden 2007 Tall Ship’s Race –kilpailuja koskeviin päätöksiin (Khs 24.2.2003).

 

Kaupungin panostuksen kisoihin muodostavat ne Stadionin kattamisesta alkaen monet toimet, joita kaupungin organisaatio on tehnyt kisajärjestäjän hyväksi kisojen onnistumiseksi ja edesauttamiseksi. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kisojen avajaisten näkyvyyden ja sitä tietä Helsinki-kuvan kehittämiseksi ja yleisemminkin kisojen näkyvyyden parantumiseksi kaupunki maksaa kisajärjestäjille kertakaikkisena korvauksena 250 000 euroa. Tämä muodostuu kaupunginvaltuuston 26.1.2005 (asia 4) myöntämästä 200 000 euron ylitysoikeudesta kaupunginkanslialle viime vuoden säästyneistä markkinointirahoista sekä 50 000 eurosta, joka osoitetaan kaupunginkanslian tiedotustoimiston markkinointiin kuluvalle vuodelle varatuista rahoista.

 

Kj korostaa, että esitys on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä talous- ja suunnittelukeskuksen, esityslistalla mainittujen virastojen ja laitosten sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa.

 

Kj toteaa vielä, että asiakirjat liitteineen on käyty virastoittain kisajärjestäjän (pääsihteeri Antti Pihlakoski) ja kunkin asianomaisen tahon kesken lävitse. Tällöin kisajärjestäjä on todennut sopimuksen vastaavan heidän tulkintojaan ja ovat omalta osaltaan valmiita sen hyväksymään.

 

./.                   Sopimuksen osana on erillinen liite, jossa on kerrottu ne kaupungille kisaisäntänä kuuluvat oikeudet, joita käyttäen kaupunki voi hyödyntää kisoja kaupunkimarkkinoinnissa ja kaupunkikuvan viemisessä maailmanlaajuiselle yleisölle. Liite on jaettu englanninkielisenä Khn jäsenille.

 

Päätösehdotuksen mukainen menettely ei vaadi lisämäärärahojen osoitta­mista, vaan sopimus voidaan panna täytäntöön olevien määrärahojen puitteissa.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteen mukaisen puitesopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen Urheiluliitto ry:n välille.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa maksamaan kisajärjestäjälle 250 000 euroa kaupunginkanslian käyttöön osoitetusta määrärahasta kisojen avajaisten näkyvyyden ja yleensä kisailmeen erityisen kohottamisen johdosta.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee tässä yhteydessä kehottaa kaikkia kaupungin virastoja ja laitoksia toimimaan mahdollisuuksiensa mukaan omalla toimialallaan käytettävissään olevien voimavarojen puitteissa yleisurheilun MM 2005 –kisojen kaikinpuoliseksi onnistumiseksi.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa virastot ja laitokset osoittamaan tiloja, rakennuksia, rakennelmia tai palveluita voimassaolevia taksoja alemmalla hinnalla tai korvauksetta liitemuistioiden mukaisesti, mikä otetaan huomioon virastojen ja laitosten toiminnan tuloksellisuutta ja mm. tavoitteiden saavuttamista arvioitaessa.

 

Pöytäkirjanote Suomen Urheiluliitto ry:lle, opetusministeriölle, sisäasiainministeriölle, Valtioneuvoston kanslialle, kaupungin virastoille ja laitoksille ja kaupunginkanslialle kehotuksin allekirjoittaa em. päätöksen mukainen englanninkielinen sopimus ja maksaa päätöksessä mainittu korvaus.

 

Lisätiedot:
Hakala Hannu, osastopäällikkö, puhelin 169 2220
Korhonen Tapio, rahoitusjohtaja, puhelin 169 2230

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kaupunginvaltuuston esityslista 13.11.2002 (Kj/12)

 

Liite 2

Suomennos englanninkielisestä Public Institutions -sopimuksesta

 

Liite 3

Public Institution Agreement

 

Liite 4

Kaupunginkanslian matkailutoimiston, tiedotustoimiston ja Kj-rootelin muistiot

 

Liite 5

Kiinteistöviraston muistio

 

Liite 6

Liikennelaitoksen muistio

 

Liite 7

Liikuntaviraston muistio

 

Liite 8

Rakennusviraston muistio

 

Liite 9

Sopimuksen englanninkielinen liite Appendix A

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

24.5.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

19.5.2005

rakennuslautakunta

24.5.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

17., 23. ja 25.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

eläintarhan johtokunta                                                                   19.5.2005

kaupunginmuseon johtokunta                                                     24.5.2005

liikuntalautakunta                                                                           24.5.2005

ruotsinkielisen työväenopiston johtokunta                                24.5.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              17.5.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                   19.-26.5.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                    17.-18.5.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       17.5.2005

- osastopäällikkö (henkilöstön liikkuvuus)                                 23.5.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                                 12.-23.5.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                24.5.2005

- apulaisrehtori                                                                                24.5.2005

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                      11.-24.1.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                   24. ja 25.5.2005

- hallintopäällikkö                                                                            25.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                    24.5.2005

ympäristölautakunta                                                  24.5.2005

yleisten töiden lautakunta                                        26.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 24.5.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285