10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       19.5.2005

satamalautakunta                                                                         --

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                               --

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


5

KIINTEISTÖ OY INTIANKATU 31:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-1157

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinainen yhtiökokous pidetään 26.5.2005 klo 16.00 kiinteistöviraston talo-osastolla.

 

Kaupunki omistaa yhtiön 6080 osakkeesta 4597 osaketta. Yhtiöllä on omistuksessa yksi rakennus, jonka huoneistoala on 637 m2 ja jossa on neljä asuinhuoneistoa ja neljä liiketilaa. Kaupungin omistamissa huoneistoissa toimii päiväkoti ja Kumpulan kylätilayhdistys.

 

Yhtiön hallitukseen on kuulunut kaupungin edustajana kiinteistövirastosta asiamies Sisko von Behr.

 

Tarkastuslautakunta on 15.12.2004 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Intiankatu 31:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.5.2005.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen asiamies Sisko von Behrin kiinteistövirastosta sekä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tilintarkastusrengas Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja HTM Jari Etelämaa) ja varatilintarkastajaksi HTM Kai Salmivuoren.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, mainitulle yhtiölle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunkisuunnittelulautakunta

12.5.2005

kiinteistölautakunta

17.5.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

10., 18. ja 19.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

18.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kulttuuri- ja kirjastolautakunta                                                       18.5.2005

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto                                10.5.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                          16.5.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           12.5.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       16.5.2005

taidemuseon johtaja                                                                10.-18.5.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             19.5.2005

- tietohuoltopäällikkö                                                                      18.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 20 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Joukkoliikennelautakunta                                        19.5.2005

Liikepalvelulautakunta                                              19.5.2005

Yleisten töiden lautakunta                                        19.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


3

VASTAUS HUSIN TIEDUSTELUUN LÄÄKÄRI- JA PELASTUSHELIKOPTERITOIMINNAN RAHOITUKSESTA

 

Khs 2005-1018

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt 7.3.2005 yliopistollisille sairaanhoitopiireille seuraavan kirjeen:

 

” Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta suunnataan vuonna 2005 avustuksia lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan 8,3 milj. euroa. Avustukset on kohdennettu käytettäväksi lentotoiminnasta aiheutuviin kuluihin.

 

Valtioneuvoston päätökseen 3.2.2005 on liitetty avustuksen maksamiseen liittyvä ehto: avustuksen maksamisen edellytyksenä on 1.7.2005 jälkeen muun julkisen tuen toteutuminen.

 

Avustuspäätökseen liitetty ehto velvoittaa avustuksen saajaa neuvottelemaan ja sopimaan lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan liittyvän ensihoidon rahoituksesta erikoissairaanhoidon erityisvastuualueiden kanssa.

 

Yliopistollisen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja erityisvastuualueen kuntien on siten 1.7.2005 mennessä otettava kanta ja tehtävä päätös lääkäri- ja pelastushelikopterin tarpeeseen ja käyttöön alueella. Sairaanhoitopiirin tulee vastata helikopterin lääkinnällisen toiminnan kustannuksista. Jos sairaanhoitopiiri tekee asiassa kielteisen päätöksen, ei lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaa voida ylläpitää alueella yksin raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen turvin.”

 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää sairaanhoitopiirejä lähettämään tiedon päätöksestään sosiaali- ja terveysministeriöön 1.6.2005 mennessä.

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) toteaa (25.4.2005) mm., että sosiaali- ja terveysministeriön kirjeen mukaan 1.7.2005 lähtien Raha-automaattiyhdistyksen tuki lääkäri- ja pelastushelikopteritoimintaan lakkaa, elleivät sairaanhoitopiirit ota vastatakseen helikopterin lääkinnällisen toiminnan kustannuksista.

 

HUS:n osuus kustannuksista tulisi olemaan vuositasolla 743 000 euroa. Vuoden 2005 budjetissa ei ole mitään varausta tähän, aikaisemmin muualta rahoitettuun toimintaan.

 

HUS kysyy jäsenkunnilta, ovatko ne valmiit omalta osaltaan vastaamaan näistä kustannuksista. HUS ehdottaa, että maksu perittäisiin per capita – perusteisesti kunnan väkiluvun perusteella. Arvioidulla kustannustasolla maksu tulisi olemaan kunnille vuositasolla 0.51 euroa/asukas.

 

HUS pyytää kaupungin vastausta 27.5.2005 mennessä.

 

Terveyslautakunta toteaa (17.5.2005), että kansanterveyslain 14 §:n 3 momentin mukaan kunnan tulee kansanterveystyöhön liittyvänä tehtävänä huolehtia sairaankuljetuksen järjestämisestä sekä järjestää ja ylläpitää lääkinnällinen pelastustoiminta sekä paikallisiin olosuhteisiin nähden tarvittava sairaankuljetusvalmius lukuun ottamatta sairaankuljetukseen tarvittavien ilma-alusten sekä kelirikkokelpoisten ja vastaavanlaisten erityiskulkuneuvojen hankintaa ja ylläpitoa. Laki ei siis nimenomaisesti edellytä esimerkiksi lääkärihelikopteritoiminnan ylläpitoa.

 

Edellä mainitun tehtävän toteuttamiseksi Helsingin pelastuslaitos, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) ja Helsingin terveyskeskus ovat sopineet sairaankuljetus- ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä.

 

Pelastuslaitos huolehtii tämän sopimuksen mukaisesti sairaankuljetuksesta ja lääkinnällisestä pelastustoimesta ensisijaisesti kiireellisten tehtävien osalta.

 

Terveyskeskus ostaa sairaankuljetuksen ja lääkinnällisen pelastustoimen hoitamisessa tarvittavat ensihoidon ja siihen liittyvät asiantuntijapalvelut HUSilta osana terveyskeskuksen ja HUSin kanssa vuosittain tehtävää palvelujen ostamista koskevaa sopimusta.

 

Osana em. sopimuksen mukaista toimintaa käytetään yksittäistapauksissa pelastustehtävissä myös pelastushelikopteria esim. saaristoalueella. Näistä tehtävistä maksetaan jokaisesta kertaluontoinen korvaus.

 

HUSin esittämällä tavalla toteutettu lääkärihelikopterista aiheutuvien lääkinnällisen toiminnan kustannusten jako eri HUS – piirin kuntien kesken merkitsisi Helsingin osalta n. 286 000 euron vuotuista lisäkustannusta. Tämä on n. 40 % HUS:n maksuosuudesta.

 

Helsingin ensihoitojärjestelmä on toistuvissa auditoinneissa todettu kansainvälisestikin vertaillen korkeatasoiseksi. Kaupungin oma järjestelmä toimii erinomaisesti Helsingin maantieteellisellä alueella, jossa mm. lyhyiden etäisyyksien, hyvän tieverkon ja maaston laadun ansiosta kiireellisimmissä tehtävissä autolla liikkuva ensivasteyksikkö tavoittaa potilaan alle seitsemässä minuutissa.  Helsingin kaupungin alue ei olekaan HUS-piirissä toimivan lääkärihelikopteri Medi-Helin ensisijaista toiminta-aluetta eikä Helsingin sairaankuljetusjärjestelmän onnistuneen toiminnan kannalta ole tarvetta Medi-Helin käytön lisäämiseen. Siten ei myöskään Helsingin rahoitusvastuun lisäämiseen ole mitään asiallista perustetta. Ao. toiminnan kustannusten tulee kohdentua niille kunnille, joille helikopteri on elintärkeä osa korkeatasoista ensihoitojärjestelmää.

 

Terveydenhuollon menetelmien arviointiyksikkö FinOHTA on vuonna 2000 julkaissut arvion lääkintähelikopterin vaikuttavuudesta. Selvitys ei koskenut pääkaupunkiseudulla toimivaa lääkärihelikopteria. Raportissa todettiin, että monista epävarmuustekijöistä johtuen ei täsmällisiä kustannusvaikuttavuuslukuja voida antaa ja että jatkotutkimuksia toiminnan vaikuttavuudesta tarvitaan.

 

Edellä mainituilla perusteilla terveyslautakunta vastustaa Helsingin kaupungin rahoitusvastuun lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnan lisäämistä nykyisestä ja siten vastustaa Helsingin osalta HUSin esitystä kunnan väestömäärään perustuvasta helikopteritoiminnan rahoituksesta.

 

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa (16.5.2005), että ehdotettu kunnan asukasmäärään pohjautuva vuosikustannus olisi n. 286 000 euroa. Helsingissä on hyvin toimiva ensihoitojärjestelmä, jossa lääkärihelikopterin käyttö ei ole tarpeellista. Etäisyydet ovat lyhyitä ja ambulanssilla pääsee nopeasti hoitoon. Lääkärihelikopterista aiheutuvien kustannusten tulisi kohdistua niille kunnille, joiden sairaankuljetuksessa sillä on merkittävä tehtävä.

 

Talous- ja suunnittelukeskus ei pidä perusteltuna Helsingin osallistumista toiminnan rahoitukseen.

 

Stj toteaa, että Khs on 29.4.2002 antanut Raha-automaattiyhdistykselle lausunnon lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnasta. Tuolloin Khs ilmoitti Raha-automaattiyhdistykselle, että sairaankuljetuksen ja ensihoitopalvelun osalta lääkärihelikopterin tarve on vähäistä ja satunnaista Helsingin alueella. Kaupunki ilmoitti, ettei se ole valmis lisäämään kustannusvastuitaan helikopteritoiminnasta sairaankuljetus- ja ensihoitotehtävien osalta vaan pitää oikeudenmukaisena ja suostuu maksamaan ainoastaan kustannusten korvaukset tehtävien määrään perustuen kuten tuohonkin saakka. Ei ole perusteltua harkita tai valmistella kaupungin osallisuutta lääkärihelikopteritoimintaan kiireellisen sairaankuljetuksen ja ensihoitopalvelun osalta.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee lähettää Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille jäljennöksen terveyslautakunnan lausunnosta ja vastauksena tiedusteluun ilmoittaa lausuntoon yhtyen, että kaupunki ei ole valmis lisäämään rahoitusvastuutaan lääkäri- ja pelastushelikopteritoiminnasta nykyisestään eikä näin ollen kannata HUSin esitystä kunnan väestömäärään perustuvasta helikopteritoiminnan rahoituksesta. Lääkärihelikopteritoiminnasta aiheutuvien kustannusten tulee kohdistua aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kuten terveydenhuollossa yleensäkin.

 

Kirje Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja pöytäkirjanote terveyslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

sosiaalilautakunta

lasten päivähoitojaosto 12.5.2005

 

terveyslautakunta 17.5.2005

 

Ilmoitus ao. lautakunnille ja lasten päivähoitojaostolle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292