5

KAUPUNGINVALTUUSTON 11.5.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 11.5.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

5                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

a                          sosiaalivirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot sosiaalilautakunnan osalta sekä

b                          kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluita huolehtimaan luottamushen­kilö­re­kisterin ylläpitoa varten tarvit­ta­vien tietojen hankkimisesta Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän osalta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle, Tero Kovalalle, Jussi Tarkkaselle, Hannu Tuomiselle ja Aki Hyödynmaa.

 

Pöytäkirjanote sosiaalilautakunnalle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

6                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkans­lian oikeuspalveluita laatimaan lainasopimuk­sen.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle.

 

Pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle, kaupunginkans­lian oikeuspalveluille sekä talous- ja suun­nittelukeskukselle.

 

7                    Asia esitellään uudelleen kaupunginvaltuus­tolle 25.5.2005

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

8                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

9                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä henkilöstökeskukselle.

 

10                 Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle, sosiaalilautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, ympäristökeskukselle, kaupunginmuseolle ja Helsingin Vedelle.

 

12                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lau­ta­kun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

 

13                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, Helsingin Energialle ja Helsingin Vedelle.

14                 Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, ympäristölautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

16, 17           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

15                 Pöytäkirjanote opetuslautakunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle sekä rakennusvirastolle.

 

18, 19           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

20, 21           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote muutoksenhakuosoituksin tarjoajille.

 

Pöytäkirjanote tarkastuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


6

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          10.5.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                11.5.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


7

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 19 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

10.5.2005

rakennuslautakunta

10.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KAJ                            Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntotuotantotoimikunta

4.5.2005

 

                                            Ilmoitus ao. toimikunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

ammattikorkeakoulun hallitus                                                         3.5.2005

kaupunginorkesterin johtokunta                                                  10.5.2005

nuorisolautakunta                                                                          10.5.2005

opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto                              10.5.2005

taidemuseon johtokunta                                                                11.5.2005

 

ammattikorkeakoulu

- rehtori                                                                                      26.4.-4.5.2005

- kulttuuri- ja palvelualan toimialajohtaja                            26.4.-4.5.2005

- palveluyksikön päällikkö                                                           2.-3.5.2005

eläintarhan johtaja                                                                          11.5.2005

henkilöstökeskus

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       13.5.2005

museonjohtaja                                                                      11. ja 13.5.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                                10.5.2005

- keskisen alueopiston aluerehtori                                              12.5.2005

taidemuseon johtaja                                                               21.4.-3.5.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                         9.-12.5.2005

- hallintopäällikkö                                                                            12.5.2005

- arkistotoimen päällikkö                                                                12.5.2005

työterveysjohtaja                                                                              13.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


8

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

pelastuslautakunta                                                       10.5.2005

yleisten töiden lautakunta                                           12.5.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 10.5.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285