9

KAUPUNGINVALTUUSTON 27.4.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 27.4.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 6           Ei toimenpidettä.

 

3                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkansliaa toimitta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Jussi Pajuselle, Irmeli Wallden–Pauligille, Jan Vapaavuorelle, Pauli Leppä-aholle ja Esko Riihelälle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

4                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa rakennusvirastoa toimit­ta­maan talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin luot­ta­mushen­kilöre­kiste­rin ylläpitoa varte­n tarvit­ta­vat tiedot.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Maarit Kaipiaiselle, Pörrö Sahl­bergille ja Marja-Leena Nousiaiselle.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle, rakennusvirastolle, kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloushallintopalveluihin (Tuija Honkaheimo).

 

5                    Kaupunginhallituksen kirje Helsingin maistraatille.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, Helsingin Energialle, opetusvirastolle, kaupunginmuseolle ja pelastuslaitokselle.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle ja ympäristökeskukselle.

 

9                    Toivomusponsi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

11–13           Aloitteet kaupunkisuunnittelu- ja kiinteis­tötointa johtavan apulais­kau­pun­gin­johtajan valmisteltavaksi.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­kilörekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tuomas Koskiniemelle, Päivi Järviselle, Jan Lilljalle, Kaisa Yliruokaselle, Anne Pynnöselle ja Ingmar Stunsille.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

14–16           Aloitteet sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

17–19           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

20, 21           Aloitteet sosiaali- ja terveystointa johtavan apu­lais­kaupungin­johtajan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


10

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                       28.4.2005

satamalautakunta                                                          26.4.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                27.4.2005

tekninen lautakunta                                                                     --

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 17 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


12

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMISTÄ KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

 

Khs 2005-161

 

Vs. Kj toteaa, että Khn 11.4.2005 (§ 495) päätöksessään Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvostoon nimeämä kaupungin edustaja ei täytä osuuskunnan sääntöjen 14 §:n hallintoneuvoston alle 67 vuoden ikää koskevaa edellytystä.

 

Vs. Kj päätti 28.4.2005 (§ 4157) esittää Suomen Messut Osuuskunnalle, että kaupungin edustajaksi nimetään em. ajankohdasta alkaen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi Göran Åhman. Osuuskunnan varsinainen kevätkokous valitsi 29.4.2005 Göran Åhmanin hallintoneuvoston jäseneksi em. kaudeksi.

 

Vs. Kj toteaa edelleen, että uuden päätöksen tekeminen oli tarpeen asian kiireellisyyden vuoksi. Kaupungilla ei ole osuuskunnan sääntöihin perustuvaa oikeutta nimetä jäseniä sen hallintoelimiin.

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa vs. kaupunginjohtajan toimenpiteet kaupungin edustajan nimeämisestä Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvostoon 29.4.2005 lukien.

 

Pöytäkirjanote päätöksissä nimetyille.

 

Lisätiedot:
Vallittu Anja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2272

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

26.4.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

21.4.2004

rakennuslautakunta

26.4.2005

asuntotuotantotoimiston toimitusjohtaja

25. ja 26.4.2005 

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Saarinen Erja, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2361

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

VS. SJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunta                                                                            26.4.2005

- suomenkielinen jaosto                                                                26.4.2005

suomenkielisen työväenopiston johtokunta                              19.4.2005

 

eläintarhan johtaja                                                                   18.-29.4.2005

henkilöstökeskus

- henkilöstöjohtaja                                                                           19.4.2005

- osastopäällikkö (henkilöstöpolitiikka)                                       25.4.2005

museonjohtaja                                                                          21.-27.4.2005

suomenkielinen työväenopisto

- johtava rehtori                                                                     18. ja 25.4.2005

- eteläisen alueopiston aluerehtori                                              27.4.2005

- pohjoisen alueopiston aluerehtori                                             27.4.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                       20.-28.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien lautakuntien tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden  lautakunta                                 28.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 26.4.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285