14

KAUPUNGINVALTUUSTON 13.4.2005 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee,

 

että kaupunginvaltuuston 13.4.2005 pitämän kokouk­sen päätös­luettelo on toi­mi­tettava kaikille kau­pun­gin lauta- ja johto­kunnille sekä vi­ras­toille ja laitok­sille tiedoksi kuin myös

 

että edellä mainittuun päätösluetteloon sisältyvät kaupungin­valtuuston päätök­set saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jäl­keen mahdollisista va­lituksista huoli­mat­ta panna täytän­töön seuraa­vas­ti:

 

Asia              Toimenpide

 

Kaupunginjohtajan toimiala

 

1, 2, 3           Ei toimenpidettä.

 

4                    Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin kaupunginteatterille.

 

Pöytäkirjanote talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

14                 Aloite kaupunginjohtajan valmisteltavaksi.

 

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavan apulaiskau­pungin-

joh­tajan toimiala

 

5                    Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

6                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Senaatti-kiin­teis­töille.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, rakennuslautakunnalle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja kaupunginmuseolle.

 

7                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, pelastuslautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, yleisten töiden lautakunnalle, ympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle, Helsingin Energialle, Helsingin Vedelle ja rakennusvalvontavirastolle.

 

Toivomusponsi sosiaali- ja terveystointa johtavan apulais­kaupungin­joh­tajan valmisteltavaksi.

 

8                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote valitusosoituksin Museovirastolle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, kiinteistö­lautakun­nal­le, pelastuslautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, Helsingin Vedelle, ympäristökeskukselle ja Helsingin Ener­gialle.

 

9                    Kaupunginhallituksen kirje Uudenmaan ympäristökeskukselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunkisuunnittelulautakunnalle, yleisten töiden lautakunnalle, rakennuslautakunnalle, ympäristökeskukselle, kiinteistö­vi­ras­tolle, Helsingin Vedelle ja Helsingin Energialle.

 

Sivistys- ja henkilöstötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

10                 Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin­kans­liaa sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallintaa huolehtimaan luottamushen­ki­lö­rekisterin ylläpitoa varten tar­vit­ta­vien tietojen hankkimisesta.

 

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin käräjä­oikeudel­le, Tuukka Taskiselle ja Maj Jauhiaiselle.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen) sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle (Tuija Honkaheimo).

 

15                 Aloite sivistys- ja hen­kilöstötointa johtavan apu­laiskaupun­ginjohtajan valmis­teltavaksi.

 

Rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan toimiala

 

11                 Kaupunginhallituksen kirje Tiehallinnon Uudenmaan tiepiirille.

 

Pöytäkirjanote yleisten töiden lautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

12                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

13                 Pöytäkirjanote joukkoliikennelautakunnalle sekä kaupunginkanslialle (Seija Kauppinen).

 

16–20           Aloitteet rakennus- ja ympäristötointa johtavan apulais­kaupungin­joh­ta­jan valmis­tel­ta­vaksi.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


15

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

Khn puheenjohtaja                                                                       --

satamalautakunta                                                          12.4.2005

tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta                13.4.2005

tekninen lautakunta                                                      12.4.2005

apulaiskaupunginjohtajat

-                                        kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtava

-                                        sivistys- ja henkilöstötointa johtava

-                                        rakennus- ja ympäristötointa johtava

-                                        sosiaali- ja terveystointa johtava

kaupunginkanslia

-                                        kansliapäällikkö

-                                        yleisen osaston päällikkö

-                                        hallintotoimiston päällikkö

-                                        matkailupäällikkö

-                                        tiedotuspäällikkö

-                                       kaupunginlakimies

talous- ja suunnittelukeskus

-                                        rahoitusjohtaja

-                                        talousarviopäällikkö

-                                        kehittämispäällikkö

-                                        sisäisen tarkastuksen päällikkö

-                                        tietotekniikkapäällikkö

-                                        kaupunginkamreeri

-                                        taloushallintopäällikkö

-                                        elinkeinopäällikkö

Finlandia-talon johtaja

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


16

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

VS. KJ                               Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

kaupunginjohtaja

-                                       johtajiston asiat

-                                       virkamatka-asiat

-                                       vieraanvaraisuus- ja edustusasiat

-                                       valtionapuasiat

-                                       muut asiat

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Ollinkari Matti, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2357

 

 

 

 

 


11

MALMIN LENTOKENTÄN JA ERÄIDEN SEN YMPÄRISTÖN ALUEIDEN RAKENNUSKIELLON PIDENTÄMINEN (NRO 11406)

 

Khs 2005-866

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa (31.3.2005) mm., että Malmin lentokentälle ympäristöineen on tarkoitus laatia osayleiskaava. Työ on ollut käynnissä vuodesta 2001 alkaen. Vuoden 2004 loppuun asti kaavoituksen aikataulun lähtökohtana on pidetty valtioneuvoston 11.5.2000 tekemää päätöstä yhteistoiminta-asiakirjasta valtion, pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien välillä. Asiakirjassa valtio ilmoitti olevansa valmis luopumaan Malmin lentokentän vuoteen 2034 ulottuvasta maanvuokraoikeudestaan 1.1.2006 alkaen, mikäli Helsingin kaupunki kaavoittaa vapautuvat alueet pääosin asuntokäyttöön ja sovitaan korvauksista sekä Malmin kenttää korvaavista järjestelyistä.

 

Vuonna 2004 Kiikalan kunta ilmoitti olevansa halukas ottamaan vastaan Malmin lentotoiminnat. Mm. tällä perusteella Helsingin Khs päätti 17.1.2005 ilmoittaa valtiolle, että on olemassa edellytykset päättää Malmin lentokenttää koskevat maanvuokrasopimukset. Khs päätti pyytää valtiota luovuttamaan maanvuokrasopimusten mukaiset alueet kaupungille 31.12.2010 mennessä. Vielä Khs päätti kehottaa kiinteistövirastoa ryhtymään tämän asian edellyttämiin toimenpiteisiin.

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa uutta osayleiskaavoitusaikataulua Khn uuden päätöksen mukaisesti.

 

Khs on päättänyt alueen rakennuskiellosta nyt kaksi kertaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Voimassa oleva rakennuskielto päättyy 23.4.2005.

 

Maakuntavaltuuston 14.12.2004 hyväksymässä Uudenmaan maakuntakaavassa suunnittelualue on liikennealuetta, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen alue.

 

Helsingin yleiskaava 2002:ssa (Kvsto 26.11.2003, tullut voimaan 23.12.2004) Malmin lentokenttä on yleiskaavavalituksen kohteena, joten pääosalla aluetta yleiskaava 2002 ei ole voimassa. Valitusalueeseen rajoittuen sen ulkopuolelle on merkitty pientalovaltaista aluetta, kerrostalovaltaista aluetta ja virkistysaluetta, joiden osalta yleiskaava 2002 on voimassa. 

 

Valituksen kohteena olevalla alueen osalla on voimassa Kvston 9.12.1992 hyväksymä yleiskaava 1992. Siinä alue on osoitettu liikennealueeksi (L), joka muutetaan asuntoalueeksi, jos yleiskaavakartalla osoitettu muu toiminta siirtyy pois.

 

Pääosalla aluetta on voimassa 21.4.1964 vahvistettu asemakaava nro 5343, jossa suurin osa on merkitty lentokentäksi. Lentokentän ympäristössä on voimassa muitakin eri aikoina hyväksyttyjä asemakaavoja:

 

                    Tattarisuon pienteollisuus- ja varastoalueen asemakaava nro 9200, vahvistettu 11.8.1987

 

                    Tattariharjun teollisuusalueen osalla asemakaava nro  9337, vahvistettu 15.12.1987

 

                    Tattariharjuntien varren lumenkaatopaikan asemakaava nro 10648, vahvistettu 12.10.1999.

 

Osalla aluetta ei ole lainkaan asemakaavaa.

 

Jotta osayleiskaavan ja asemakaavojen laatimiselle ja toteuttamiselle luotaisiin edellytykset, tulisi kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11406/31.3.2005 ilmenevien 38. kaupunginosan (Malmin) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsän) alueiden rakennuskieltoa jatkaa 23.4.2007 saakka maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 2 momentin perusteella. Rakennuskieltoalueen pinta-ala on 211,5 ha. Alue on sama kuin aikaisemmissa rakennuskieltopäätöksissä.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee pidentää kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston piirustuksesta nro 11406/31.3.2005 ilmenevien 38. ja 41. kaupunginosan eräiden alueiden rakennuskieltoaikaa 23.4.2007 saakka.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 202 §:n ja tämän esityslistan Kj/2 kohdassa päätetyn perusteella tämä päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 


Kuulutettava sekä pöytäkirjanote karttaliitteineen Uudenmaan ympäristökeskukselle, kaupunki­suunnittelulautakunnalle ja rakennuslautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Rakennuskieltokartta nro 11406 (Malmin lentokenttä ja sen ympäristö)

 

 

 

 


12

KONTULAN PALVELUTALO OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-897

 

                                            Asia tulisi käsitellä 18.4.2005

 

Kaj ilmoittaa, että Kontulan Palvelutalo Oy:n, jonka talossa Ostostie 4 olevien kirjastotilojen hallintaan oikeuttavat yhtiön osakkeet kaupunki omistaa, varsinainen yhtiökokous pidetään 21.4.2005 klo 12.00 Ravintola Sassossa, Pohjoisesplanadi 17, Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kontulan Palvelutalo Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan ainakin yhden hallituksen varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varamiehensä sekä toisen tilintarkastajan ja tämän varamiehen tulee olla Helsingin kaupungin nimeämät. Hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta ja varajäsenenä asiamies Sisko von Behr kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kontulan Palvelutalo Oy:n 21.4.2005 kello 12.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaiseksi jäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen ja varajäseneksi asiamies Sisko von Behrin, molemmat kiinteistövirastosta, sekä yhtiön tilintarkastajaksi vuodelle 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 

Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


13

KIINTEISTÖ OY RASTILANKALLION PÄIVÄKODIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-896

 

                                            Asia tulisi käsitellä 18.4.2005

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin, varsinainen yhtiökokous pidetään 19.4.2005 klo 9.00 kiinteistöviraston neuvottelutilassa, osoite Pohjoisesplanadi 5, 00170 Helsinki.

 

Yhtiökokouksessa käsitellään mm. tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat ja hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kaupunki omistaa yhtiössä sijaitsevan päiväkodin hallintaan oikeuttavat osakkeet. Ne muodostavat enemmistön (66 %) yhtiön osakkeista.

 

Kaupungin edustajina yhtiön hallituksessa ovat olleet varsinaisina jäseninä asiamies Sisko von Behr ja toimitilapäällikkö Unto Ojala kiinteistövirastosta sekä varajäsenenä tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt ehdokkaiksi yhtiön tilintarkastajiksi vuodelle 2005 päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkodin 19.4.2005 klo 9.00 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa ja esittämään yhtiökokoukselle.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön hallitukseen sanotusta kokouksesta alkavaksi toimikaudeksi varsinaisiksi jäseniksi asiamies Sisko von Behrin ja toimitilapäällikkö Unto Ojalan kiinteistövirastosta sekä varajäseneksi tilakeskuksen päällikkö Hannu Määttäsen kiinteistövirastosta.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pertti Hiltunen)

 


Pöytäkirjanote mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


14

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

asuntolautakunta

12.4.2005

kaupunkisuunnittelulautakunta

7.4.2005

rakennuslautakunta

12.4.2005

 

 

asuntotuotantotoimisto

- toimitusjohtaja

 

7., 12. – 13.4.2005

 

                                            Ilmoitus ao. lautakunnille sekä viranhaltijalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

 

 

 


4

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto                                   7.4.2005

taidemuseon johtokunta                                                                12.4.2005

 

ammattikorkeakoulu

- tekniikan ja liikenteen toimialajohtaja                                         4.4.2005

museonjohtaja                                                                          12.-13.4.2005

ruotsinkielisen työväenopiston rehtori                           21.3. – 13.4.2005

suomenkielinen työväenopisto

- eteläisen alueopiston aluerehtori                                                7.4.2005

taidemuseon johtaja                                                                       11.4.2005

tietokeskus

- johtaja                                                                                             13.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lauta- ja johtokunnille sekä viranhaltijoille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

 

 

 


5

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota seuraavien viranomaisten viikolla 15 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen:

 

yleisten töiden lautakunta                                         14.4.2005

ympäristölautakunta                                                   12.4.2005

 

Ilmoitus asianomaisille lautakunnille.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

KAUPUNGIN HALLINTOELINTEN PÄÄTÖSTEN SEURAAMINEN

 

Khs

 

 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee, ettei se ota sosiaalilautakunnan 12.4.2005 ja 14.4.2005 tekemiä päätöksiä käsiteltäväkseen.

 

Ilmoitus sosiaalilautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285