HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUS

 

ESITYSLISTA

 

13 - 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokousaika

4.4.2005 klo 16

Kokouspaikka

Kaupungintalo, Khn istuntosali

 

 

 

 

 

 

 


Asia

 

Sivu

 

KAUPUNGINJOHTAJA

 

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

1

 

2

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

2

 

3

Edustajien nimeäminen Suomen Satamaliiton liittokokoukseen

3

 

4

Arabianrannan tonttien puhdistamiseen myönnetyn esirakentamismäärärahan käyttöalueen laajentaminen

5

 

5

Mitox Oy:n varsinainen yhtiökokous

7

 

6

Apulaiskaupunginjohtajien vuosilomat 2005

9

 

7

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006-2008 laatimisohjeiden lisäohje

10

 

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

 

1

Sopimuksen tekeminen Ahlström Capital Oy:n kanssa liittyen asemakaavan muutoksen nro 11345 toteuttamiseen (Kaartinkaupunki, tontti 3/49/1)

12

 

2

Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous

14

 

3

Kahdeksan toimitilayhtiön varsinaiset yhtiökokoukset

16

 

4

Ennakkolausunto kaupungin etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä Rautaruukki Oyj:n ja Helsingin Osuuskauppa Elannon välisessä kiinteistökaupassa

19

 

5

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden peruskorjauksen omistajaohjauksen järjestäminen

22

 

6

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden yhtiökokoukset

32

 

7

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Kaupungin työsuhdeasunto-, tukikoti-, korkotuki-, asumisoikeus-, ym. asuntoyhtiöiden yhtiökokoukset

36

 

8

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n, Asunto Oy Helsingin Hermanninkulman, Asunto Oy Helsingin Kartanonisännän, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolun, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1:n ja Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29:n varsinaiset yhtiökokoukset

40

 

SIVISTYS- JA HENKILÖSTÖTOIMI

 

1

Vt Otto Lehtipuun toivomusponsi: Maahanmuuttajalasten alueellisesti tasavertainen suomen kielen opetus

43

 

2

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma - Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous

45

 

3

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö

47

 

4

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Helsingin teatterisäätiö - Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajiston jäsenten valinta

50

 

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

 

1

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous

53

 

2

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n yhtiökokous

55

 

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

 

1

Vt Jan D. Oker-Blomin toivomusponsi: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltopalvelujen tehostaminen

57

 

2

Tilintarkastajien nimeäminen Niemikotisäätiöön vuodeksi 2005

61

 

3

Kaupungin edustajan nimeäminen Pääkaupungin turvakoti ry:n johtokuntaan

63

 

4

Vt Terhi Peltokorven toivomusponsi: Työvoiman saanti ja määräaikaisten työsuhteiden minimointi

64

 

5

29.3.2005 pöydälle pantu asia
Jäsenten valitseminen Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitukseen vuosiksi 2005 - 2006

66

 

 


1

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee todeta kokouksen lailli­seksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Rihtniemen (varalla Urho) ja Puuran (varalla Vehviläinen) tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

 

 

 

 

 

 


2

TÄMÄN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

 

 

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

 

 

 

 

 

 


3

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN SUOMEN SATAMALIITON LIITTOKOKOUKSEEN

 

Khs 2005-593

 

Suomen Satamaliitto ry ilmoittaa (11.3.2005), että liiton sääntöjen 5 §:n mukaan varsinainen liittokokous pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna touko-kesäkuussa ja että liiton hallitus on päättänyt kutsua koolle Suomen Satamaliiton 27. varsinaisen liittokokouksen toukokuun 18. ja 19. päiviksi 2005 Turkuun.

 

Kj toteaa, että Helsingin kaupunki on Suomen Satamaliiton jäsen ja että kaupungilla on oikeus nimetä seitsemän äänioikeutettua liittokokousedustajaa ja heille varaedustajat.

 

Satamalautakunta esittää (22.3.2005), että liittokokousedustajiksi ja heille varaedustajiksi (suluissa) valitaan seuraavat henkilöt: Helsingin Satamasta Heikki Nissinen (Heikki Lampinen) ja Tauno Sieranoja (Kari Noroviita) sekä satamalautakunnasta Timo Jaatinen (Milla Wiksten), Kalle Kallio (Maarit Mu Ashekele), Esko Riihelä (Markku Murros), Kaarin Taipale (Göran Åhman) ja Johanna Hautakorpi (Marja-Leena Kuusela).

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee nimetä Suomen Satamaliitto ry:n varsinaiseen liittokokoukseen Turkuun 18.-19.5.2005 kaupungin äänivaltaisiksi edustajiksi ja heidän varaedustajikseen satamalautakunnan esityksen mukaisesti seuraavat henkilöt:

 

Edustaja

Varaedustaja

 

 

Heikki Nissinen

Heikki Lampinen

Tauno Sieranoja

Kari Noroviita

Timo Jaatinen

Milla Wiksten

Kalle Kallio

Maarit Mu Ashekele

Esko Riihelä

Markku Murros

Kaarin Taipale

Göran Åhman

Johanna Hautakorpi

Marja-Leena Kuusela

 


                                            Pöytäkirjanote nimetyille, satamalautakunnalle ja Suomen Satamaliitto ry:lle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


4

ARABIANRANNAN TONTTIEN PUHDISTAMISEEN MYÖNNETYN ESIRAKENTAMISMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖALUEEN LAAJENTAMINEN

 

Khs 2005-526

 

Kiinteistövirasto toteaa kirjeessään 2.3.2004, että Khs on 9.6.2003, 763 §. myöntänyt kiinteistöviraston tonttiosastolle 4 060 000 euroa käytettäväksi Arabianrannan tonttien 23100/24-25, 23108/1-2, 23100/5 ja 23107/1 sekä Roomankadun pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

 

Päätöksessä mainittujen tonttien kunnostustyöt ovat päättyneet. Kunnostustöihin osoitetusta määrärahasta on jäljellä 1 436 000 euroa. Määräraha on osoitettu hankkeelle nro 14707.

 

Arabianrannan alue kunnostetaan pääosin isompina kokonaisuuksina, joista osa on jo toteutettu. Seuraavaksi kunnostettava laajempi osa-alue on Arabianrannan pohjoisosa, jossa kunnostustyöt aloitetaan keväällä 2005 Uudenmaan ympäristökeskuksen 18.2.2005 myöntämän ympäristöluvan No YS 207 mukaisesti.

 

Arabianrannan pohjoisosan kunnostuksen kustannusarvio on noin 6,4 milj. euroa (alv. 0 %). Kunnostustyöt toteutetaan pääosin muun esirakentamisen yhteydessä ja ne tulevat kestämään useita vuosia. Kustannusarviota tullaan siten myöhemmin päivittämään ja tarkentamaan.

 

Khs on aiemmin myöntänyt kiinteistöviraston käyttöön määrärahan, jota päätöksen 1390 §, 15.11.2004 mukaisesti voidaan käyttää Arabianrannassa pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Se on alun perin tarkoitettu alueella toteutettaviin pienempiin hankkeisiin, eikä sitä haettaessa ole otettu huomioon Arabianrannan pohjoisosan kunnostuskustannuksia. Tästä määrärahasta on käyttämättä noin 838 860 euroa (hankenumero 14711). Arabianrannan pohjoisosan kustannusarvio ylittää tämän määrärahan selvästi. Arabianrannan eteläosassa sijaitsevien tonttien kunnostamiseen kohdistettuja varoja tulisi siten voida käyttää myös Arabianrannan pohjoisosan maaperän kunnostustyöhön.

 

Edellä mainittujen määrärahojen ylittävältä osalta tehdään esitys kunnostuksen rahoittamisesta myöhemmin, kun tulevina vuosina toteutettavien kortteleiden kunnostusaikataulu ja toteutustavat päätetään, jolloin myös koko alueen kustannusarvio tarkentuu.

 

Edellä olevan johdosta kiinteistövirasto esittää, että Khn 9.6.2003, 763 §, tekemää päätöstä muutettaisiin siten, että kiinteistövirasto oikeutettaisiin käyttämään Arabianrannan eteläosan nimettyjen tonttien ja Roomankadun kunnostamiseen kohdistettua määrärahaa myös Arabianrannan pohjoisosan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen.

 

Kj toteaa, että po. määrärahan vuodelta 2004 säästynyt osa , 1 436 000 euroa, on siirretty (Kvsto 26.1.2005, 17 §) vuodelle 2005. Määrärahan käyttöalueen laajentaminen on perusteltua, sillä se tuo joustavuutta Arabianrannan vielä puhdistamattomien tonttien kunnostukseen.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee muuttaen 9.6.2003 (§ 763) tekemäänsä päätöstä oikeuttaa kiinteistöviraston käyttämään Arabianrannan eteläosan nimettyjen tonttien ja Roomankadun kunnostamiseen myönnettyjä mutta säästyneitä määrärahoja (1 436 000 euroa) myös Arabianrannan pohjoisosan pilaantuneen maaperän puhdistamiseen

 

Pöytäkirjanote kiinteistöviraston tonttiosastolle, HKR-rakennuttajalle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen taloussuunnitteluosastolle, kehittämisosastolle ja varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Sauramo Vesa, johtava suunnittelija, puhelin 169 2367

 

 

 

 

 


5

MITOX OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-650

 

Mitox Oy ilmoittaa (17.3.2005), että yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 15.4.2005 klo 8.30 alkaen Sähkötalossa osoitteessa Kampinkuja 2, Helsinki.

 

Yhtiö toteaa, että Mitox Oy:n ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2005. Tästä johtuen yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaisista asioista vain päättäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat. Muut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat käsitellään tilikauden päättymisen jälkeen pidettävässä yhtiökokouksessa.

 

Kj toteaa, että Mitox Oy on kaupungin täysin omistama tytäryhtiö, joka tuottaa pääosin Helsingin Energialle lähinnä sähkön- ja lämmönmittauspalveluja.

 

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet johtaja Risto Harjanne Helsingin Energiasta sekä tiedotussihteeri Tatu Rauhamäki ja tekniikan ylioppilas Jessica Karhu.

 

KJ                                                            Kaupunginhallitus päättänee kehottaa

 

                    kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan kaupunkia Mitox Oy:n 15.4.2005 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa

 

                    esittämään yhtiökokouksessa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Helsingin Energiasta toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, johtaja Risto Harjanne ja controller Jaana Peltomäki, sekä

 

                    esittämään, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg.

 


Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetyille henkilöille, Helsingin Energialle sekä talous- ja suunnittelukeskuksen varainhallinnalle.

 

Lisätiedot:
Olli Seppo, kaupunginkamreeri, puhelin 169 2538

 

 

 

 

 


6

APULAISKAUPUNGINJOHTAJIEN VUOSILOMAT 2005

 

Khs 2005-721

 

 

 

Kaupunginhallitus päättänee vahvistaa apulaiskaupunginjohtajien vuoden 2005 vuosilomat seuraavasti:

 

Björklund, Ilkka-Christian

1.7.-4.8.2005

apulaiskaupunginjohtaja

(jää 13 päivää)

 

 

Kokkonen, Paula

6.5.2005

apulaiskaupunginjohtaja

10.8.-30.8.2005

 

(jää 6 päivää)

 

 

Korpinen, Pekka

4.7.-31.7.2005

apulaiskaupunginjohtaja

(jää 17 päivää)

 

 

Sauri, Pekka

27.5.2005

apulaiskaupunginjohtaja

23.6.2005

 

4.7.-31.7.2005

 

(jää 16 päivää)

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee, että myöhemmin pidettävien vuosilomapäivien ja säästövapaan ajankohdan päättää apulaiskaupunginjohtajien osalta kaupunginjohtaja.

 

Pöytäkirjanote kaupunginjohtajalle, apulaiskaupunginjohtajille, kaupunginkanslian kansliapäällikölle, osastopäälliköille, sihteeristölle ja henkilöasioiden hoitajalle sekä talous- ja suunnittelukeskukselle.

 

Lisätiedot:
Mäkinen Jaana, henkilöstökonsultti, puhelin 169 3202

 

 

 

 

 


7

29.3.2005 pöydälle pantu asia

VUODEN 2006 TALOUSARVIOEHDOTUKSEN JA TALOUSSUUNNITELMAEHDOTUKSEN 2006-2008 LAATIMISOHJEIDEN LISÄOHJE

 

Khs 2005-310

 

Kj toteaa, että käsitellessään vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006 -2008 laatimisohjeet kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin jälkeen hallintokunnille lähetetään lisäohje seminaarin tuloksiin pohjautuen. Lisäohje on myös otettava huomioon talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta laadittaessa.

 

Kaupunginvaltuusto piti strategiaseminaarin Hyvinkään Sveitsissä
3. – 4.3.2005. Strategiaseminaarissa linjattiin kaupungin strategiset painopisteet alkavalle valtuustokaudella.  Seminaarin keskustelun ja ryhmätyön pohjaksi oli käytössä luonnos kaupungin strategioiksi, joka pohjautui pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan hyväksymään (16.12.2004)  kolmeen päämäärän: hyvinvointi ja palvelut, kilpailukyky sekä kaupunkirakenne ja asuminen. Myös voimassa olevat yhteisstrategiat (Kvsto 17.11.2004) olivat luonnoksen pohjana.

 

Raportti lähetetään lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille käytettäväksi talousarvion valmistelussa. Strategiat käsitellään talousarvion ja –suunnitelman käsittelyn yhteydessä vuoden 2005 marraskuussa.

 

./.                   Kaupunginvaltuuston strategiseminaarin loppuraportti on jaettu esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Strategiaseminaarin loppuraportin tiivistelmäosassa on luonnos kaupungin strategioiksi niiden edellyttämien toimenpiteiden hallintokuntavalmistelua varten. Strategioihin liittyviä toimenpiteitä tarkasteltaessa otetaan huomioon strategiaseminaarissa esiin tulleet painotukset hallintokuntien omien painotusten ja jo käynnissä olevien toimenpiteiden ohella. 

 

Kaupunginhallitus hyväksyi 7.12.2004 suunnittelun yhteiset lähtökohdat vuosiksi 2005 ja 2006. Niissä todetaan, että strategioiden toteuttamisen parantamiseksi nimetään kullekin strategialle ”isäntä”. Kullekin strategialle on nimitetty liitteenä olevan loppuraportin tiivistelmäosassa kaupunginjohtaja ja ao. rootelin apulaiskaupunginjohtaja strategian koordinoinnin ja raportoinnin vastuuhenkilöksi. 

 

Kaupunginhallituksen 7.3.2005 hyväksymien vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006 – 2008 laatimisohjeiden mukaan hallintokunnat esittävät:

 

1                          Yleisperustelut toiminnan keskeisistä lähtökohdista, toiminnan arvot ja vision tai toiminta-ajatuksen tiivistetysti.

 

2                          Strategiat tai toimintalinjat taloussuunnitelmakaudeksi 2006 – 2008 sekä niihin liittyvät arviointikriteerit tai mittarit

 

3                          Talousarviotavoitteet vuodeksi 2006, sitovat ja muut tavoitteet sekä niitä kuvaavat mittarit ja tunnusluvut.

 

Tämän lisäksi hallintokunnat esittävät talousarvio- ja suunnitelmaehdotuksessaan:

 

4                          Käsityksensä niistä uusista tai jo käynnissä olevista toimenpiteistä, jotka toteuttavat loppuraportin tiivistelmäosassa esitettyjä strategisia painopisteitä valtuustokaudella. Toimenpiteissä otetaan huomioon hallintokunnan omien näkemysten ohella strategiaseminaarissa esitetyt kannanotot.

 

5                          Hallintokunnat raportoivat talousarvio ja
-suunnitelmaehdotuksessa vuosittain, miten ne toteuttavat strategioita.

 

KJ                                      Kaupunginhallitus päättänee hyväksyä liitteenä olevan loppuraportin ja lähettää sen lauta- ja johtokunnille otettavaksi huomioon vuoden 2006 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2006 -2008 valmistelussa.

 

Pöytäkirjanote liitteineen kaikille lauta- ja johtokunnille sekä virastoille ja laitoksille.

 

Lisätiedot:
Kalajoki Hannu, pääsuunnittelija, puhelin 169 2239

 

 

LIITE

Kaupunginvaltuuston strategiaseminaarin loppuraportti

 

 

 

 


1

SOPIMUKSEN TEKEMINEN AHLSTRÖM CAPITAL OY:N KANSSA LIITTYEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN NRO 11345 TOTEUTTAMISEEN (KAARTINKAUPUNKI, TONTTI 3/49/1)

 

Khs 2005-447

 

                                            Kiinteistölautakunta toteaa (22.2.2005) seuraavaa:

 

Tiivistelmä                         Ahlström Capital Oy:n kanssa ehdotetaan tehtäväksi sopimus, joka liittyy yhtiön omistaman Kaartinkaupungin tontin 3/49/1 asemakaavan muutosehdotuksen toteuttamiseen. Yhtiö maksaa kaupungille 1 073 000 euron suuruisen korvauksen kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

Voimassa oleva asemakaava

 

Ahlström Capital Oy omistaa Eteläesplanadi 12:ssa tontin 3/49/1. Voi-massa olevan 15.11.1937 vahvistetun asemakaavan nro 1761 mukaan Eteläesplanadin puoleinen tontinosa saadaan rakentaa kattolistatasoon +31,5 metriä. Tämän tason yläpuolelle saadaan ullakkokerrokseen sisustaa liike- tai ravintolahuoneistoja ja Kasarmikadun puoleisen rakennusosan ullakkokerrokseen saadaan sisustaa liikehuoneistoja. Asema-kaavassa ei ole muita määräyksiä.

 

Kaupunginhallituksen 24.8.1987 hyväksymissä liikekeskustan kaavoitus- ja kehittämisperiaatteissa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K-2), jossa myymälätilojen osuus on enintään 15 %, toimistotilojen 60 % ja muiden tilojen 25 % tontin kerrosalasta. Kadun-varsirakennuksen ensimmäinen kerros on ensisijaisesti varattava myymälä- ja asiakaspalvelutiloiksi, lukuun ottamatta niitä suojeltavia rakennuksia, joiden tyyliin ko. tilat eivät sovellu. Kaupunginvaltuuston (23.6.1976) ohjeen mukaan tonttitehokkuus (e) on enintään 4,0, mutta siitä voidaan poiketa, mikäli tontilla on rakennus, joka asemakaavassa merkitään suojeltavaksi.

 

Rakennuskanta               Tontilla sijaitsee vuonna 1937 valmistunut liikerakennus, jonka on suunnitellut arkkitehtitoimisto Jung & Jung. Kaksi kellarikerrosta on varasto- ja pysäköintikäytössä. Rakennuksen katutasossa on myymälätiloja ja Savoy-teatteri. Eteläesplanadin puoleisessa ylimmässä kerroksessa on Alvar Aallon suunnittelema ravintola Savoy. Rakennuksen kerrosala on 11 606 k-m2 ja toteutunut tonttitehokkuus (e) on 4,3.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on 21.10.2004 hyväksynyt tontille ase-makaavan muutosehdotuksen nro 11345, jossa tontti on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Yläkellaria saadaan käyttää katutason liikkeiden laajennukseen, mikäli niitä voidaan osittain valaista päivänvalolla. Kasarmikadun puoleista rakennusta saadaan korottaa katujulkisivun linjasta sisäänvedetyllä seitsemännellä kerroksella. Pihan puolella Savoy-teatterin yläpuolelle ja pihan osalle saadaan rakentaa toimistokerroksia.

 

Rakennus suojellaan sr-1-merkinnällä ja Savoy-ravintola ja Savoy-teatteri aulatiloineen erityisesti suojeltavina sisätiloina. Asemakaavan muutosehdotuksessa rakennusoikeus on 16 400 k-m2, josta 4 794 k-m2 on rakennusoikeuden lisäystä. Kahdesta kellarikerroksesta ylintä saadaan käyttää katutason myymälöihin liittyvinä myymälä- ja ravintolatiloina. Tonttitehokkuus (e) on 6,12.

 

Maapoliittiset neuvottelut ja sopimusehdotus

 

Asemakaavan muutoksen seurauksena tontin arvo nousee. Tämän johdosta tontin omistajan kanssa on neuvoteltu kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän päätöksen mukaisesti. Saavutetun neuvottelutuloksen perusteella on laadittu sopimusehdotus, jonka mukaan Ahlström Capital Oy maksaa kaupungille korvausta tontin rakentamismahdollisuuksien parantumisesta 1 073 000 euroa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun mainittu asemakaavan muutos on saanut lainvoiman.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee oikeuttaa kiinteistölautakunnan tekemään Ahlström Capital Oy:n kanssa liitteen mukainen sopimus sekä tarvittaessa tekemään sopimukseen vähäisiä tarkistuksia ja lisäyksiä.

 

Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Sopimus

 

 

 

 


2

KIINTEISTÖ OY HANSASILLAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-623

 

Kaj toteaa, että Kiinteistö Oy Hansasillan varsinainen yhtiökokous pidetään 11.4.2005 klo 14.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa.

 

Kokouksessa käsitellään mm. tilikauden 2004 tilinpäätös- ja vastuuvapausasiat sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta.

 

Kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan.

 

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu 5 varsinaista ja 2 varajäsentä sekä 2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja.

 

Khs nimesi 26.4.2004 yhtiön hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi toimistopäällikkö Antero Alliston, talousarviopäällikkö Lauri A. Mannisen, osastopäällikkö Hannu Määttäsen, taloushallintopäällikkö Tuula Jäppisen ja kauppatieteiden maisteri Eija Kärnän sekä varajäseniksi kiinteistölakimies Esko Patrikaisen ja lakimies Marja-Liisa Rantasen.

 

Tarkastuslautakunta on 2.3.2005 nimennyt yhtiöön päätösehdotuksesta ilmenevät tilintarkastajat.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hansasillan 11.4.2005 kello 14.00 kaupunginkanslian oikeuspalveluiden tiloissa pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä Kiinteistö Oy Hansasillan hallitukseen seuraavat jäsenet:

 

                    toimistopäällikkö Antero Allisto kiinteistövirastosta

                    talousarviopäällikkö Lauri A. Manninen talous- ja suunnittelukeskuksesta

                    toimitilapäällikkö Hannu Määttänen kiinteistövirastosta

                    taloushallintopäällikkö Tuula Jäppinen talous- ja suunnittelukeskuksesta

                    asiamies Jenni Rope oikeuspalveluista

 

sekä varajäseniksi seuraavat:

 

                    kiinteistölakimies Esko Patrikainen kiinteistövirastosta

                    lakimies Marja-Liisa Rautanen rakennusvirastosta.

 

Edelleen kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaisiksi tilintarkastajiksi BDO FinnPartners Oy:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Reijo Peltola) ja KHT Pertti Hiltusen ja varatilintarkastaksi KHT Tomi Rimpisen.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, mainitulle yhtiölle, nimetyille henkilöille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

 

 

 


3

KAHDEKSAN TOIMITILAYHTIÖN VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs

 

Kaj ilmoittaa, että Kiinteistö Oy Brahen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalojen, Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalojen, Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysaseman, Kiinteistö Oy Kallion toimistotalojen, Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskuksen, Kiinteistö Oy Malmin virastotalon ja Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14 varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi.

 

                                            Khs antanee yhtiökokouksia varten kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta konserniohjeiden noudattamisesta, raportoinnista konsernijohdolle sekä kehotus yhtiöiden hallituksille ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yhtiöiden sulauttamiseksi perustettavaan Kiinteistö-oy Helsingin Toimitilat -nimiseen osakeyhtiöön. Varsinaiset sulautumispäätökset tullaan käsittelemään myöhemmin järjestettävissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on tarkemmat selvitykset toimitilayhtiöiden fuusiosta.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo kiinteistöosakeyhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöosakeyhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

                                            Kiinteistö Oy Brahen Terveysasema

 

                                            Kiinteistö Oy Helsingin Ammattikoulutalot

 

                                            Kiinteistö Oy Helsingin Terveystalot

 

                                            Kiinteistö Oy Jakomäen Terveysasema

 

                                            Kiinteistö Oy Kallion toimistotalot

 

                                            Kiinteistö Oy Kallion Vanhustenhuollon keskus

 

                                            Kiinteistö Oy Malmin virastotalo

 

                                            Kiinteistö Oy Sturenkatu 12–14

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2005 yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) liitteenä nro 4 olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

                                            Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot ja tilintarkastajille sekä tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 tarkastuslautakunnan päätökseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin yhtiön sulauttamiseksi perustettavaan Kiinteistö-oy Helsingin Toimitilat -nimiseen osakeyhtiöön siten, että sulautuminen tapahtuu 31.12.2005.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle, tilakeskukselle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa mainituille yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille ja tilintarkastusyhteisölle sekä tilintarkastajille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITTEET

Liite 1

Sulautumissuunnitelma/ luonnos

 

Liite 2

Yhtiöjärjestys/ luonnos

 

Liite 3

Muistio 22.2.2005/ toimitilayhtiöiden fuusiointi ja verotus

 

Liite 4

Luettelo yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista

 

 

 

 


4

ENNAKKOLAUSUNTO KAUPUNGIN ETUOSTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMÄTTÄ JÄTTÄMISESTÄ RAUTARUUKKI OYJ:N JA HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANNON VÄLISESSÄ KIINTEISTÖKAUPASSA

 

Khs 2005-706

 

                                            Kiinteistölautakunta toteaa (22.3.2005) seuraavaa:

 

Rautaruukki Oyj pyytää Helsingin kaupungilta ennakkolausuntoa kaupungin mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, jossa yhtiö myy omistamansa Kiinteistö Oy Pakilantie 61–63:n kanssa kaksi liiketonttia Helsingin Osuuskauppa Elannolle.

 

Kaupan kohde                 Suunnitteilla olevan kiinteistökaupan kohteena on Helsingin kaupungin 34. kaupunginosan (Pakila, Länsi-Pakila) korttelin 34098 tontit nro 13 ja 14 sekä tonteilla sijaitsevat rakennukset ja vuokraoikeus em. tonttien hallintaan. Voimassa olevan asemakaavan mukaan tontit kuuluvat liikerakennusten korttelialueeseen (AL). Myytävien alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on 8 095 m2 ja rakennusoikeus 3 500 k-m2.

 

Rakennusvalvontaviraston tietorekisterin mukaan tonteilla sijaitsee kaksi rakennusta. Tontilla 34098/13 on vuonna 1976 valmistunut 564 k-m2:n suuruinen liikerakennus ja tontilla 34098/14 on vuonna 1976 valmistunut 2 863 k-m2:n suuruinen toimistorakennus. Rekisterin mukaan tontilla 14 on voimassa oleva rakennuslupa toimisto- ja varastorakennuksen muuttamiseksi myymälä- ja toimistorakennukseksi.

 

Kauppahinta ja muut kaupan ehdot

 

Kokonaiskauppahinta 3 364 000 euroa vastaa yksikköhintoja noin 415,57 euroa/m2 ja noin 961,14 euroa/k-m2 rakennuksineen. Kauppakirjaluonnoksen mukaan kokonaiskauppahinta jakautuu seuraavasti: tonttien kauppahinta on 1 050 000 euroa, mikä vastaa yksikköhintoja noin 129,71 euroa/m2 ja noin 300 euroa/k-m2. Rakennusten kauppahinta on 2 314 000 euroa.

 

Kaupan muut ehdot on esitetty kauppakirjaluonnoksessa. Ehdoissa on sovittu mm. tilojen vuokrasopimuksista. Ehtojen mukaan osa vuokrasopimuksista pidetään voimassa ja ne siirtyvät ostajalle.

 

Aiemmin tehty selvitys kiinteistöjen ostamisesta kaupungille

 

Helsingin tanssiopisto ja Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu esittivät kaupungille vuonna 2000, että kaupunki ostaisi alueelliseksi kulttuurikeskukseksi nyt myytävät kiinteistöt ja vuokraisi rakennusten tiloja käyttäjille. Kaupunki selvitti kiinteistöjen mahdollista ostoa vuosina 2001–2002. Tehdyn selvityksen mukaan kaupungin hallintokuntien tilantarpeet olivat alueella laajuudeltaan niin pienet, ettei tarvetta kiinteistöjen ostolle ollut. Kaupunginhallitus päätti 27.5.2002 (777 §), ettei kaupunki osta kiinteistöjä omistukseensa.

 

Ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä

 

Etuostolain 8 §:n mukaan kunta voi pyynnöstä etukäteen antaa ilmoituksen, ettei se tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, jos kiinteistönluovutus tapahtuu kahden vuoden kuluessa kunnan päätöksestä ja luovutuksen ehdot ovat samat kuin kunnalle ilmoitetut. Kiinteistön omistajan on pyydettävä ilmoitusta kirjallisesti. Pyynnössä on selvitettävä kaupan kohde, kauppahinta ja muut kauppaehdot sekä kiinteistön omistajan osoite.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kaupungin tulisi antaa ennakkolausunto, jonka mukaan kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan valmisteilla olevassa kiinteistökaupassa, koska tontit on rakennettu ja myydään ostajalle vuokrattuina eikä kaupungilla ole tiedossa käyttöä kaupan kohteena oleville kiinteistöille.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee antaa Rautaruukki Oyj:lle seuraavan etuostolain 8 §:n mukaisen ennakkolausunnon:

 

Helsingin kaupunki ei tule käyttämään etuosto-oikeuttaan, mikäli Rautaruukki Oyj ja Kiinteistö Oy Pakilantie 61–63 sekä Helsingin Osuuskauppa Elanto omaan tai perustettavan yhtiön lukuun tekevät kahden vuoden kuluessa kaupunginhallituksen päätöksestä ennakkolausuntopyynnön mukaisen kiinteistökaupan tonteista 34098/13 ja 14.

 


Pöytäkirjanote kiinteistölautakunnalle sekä Rautaruukki Oyj:lle.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITTEET

Liite 1

Ennakkolausuntopyyntö

 

Liite 2

Sijaintikartta

 

Liite 3

Kartta tonteista

 

 

 

 


5

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN OMISTAMIEN ASUINKIINTEISTÖYHTIÖIDEN PERUSKORJAUKSEN OMISTAJAOHJAUKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

Khs 2003-867

 

Kaj toteaa, että Kvsto hyväksyessään 10.12.2003 asunto-ohjelman 2004 – 2008 päätti selvitystehtävään nro 7 ” Kaupungin omistaman vuokra-asuntokannan peruskorjaukset ja kehittäminen yhteydessä, että kaupunki perustaa kiinteistöviraston yhteyteen asunto-omaisuuden ohjausta hoitavan yksikön. Yhteistyössä kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden kanssa selvitetään kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjaustarvetta ja korjausten toteuttamistapaa. Ylikalliin peruskorjauksen välttämiseksi selvitetään myös, onko purkamisen, tiivistävän uudelleen kaavoituksen ja uudisrakentamisen tai myymisen kautta saavutettavissa laadultaan ja kestävyydeltään purettavaa rakennusta parempi asuinrakennus taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.”

 

Khs päätti 26.1.2004 asunto-ohjelman täytäntöönpanopäätöksen yhteydessä kyseisen selvitystehtävän osalta

 

-                                       kehottaa kiinteistölautakuntaa tekemään 31.5.2004 mennessä esityksen siitä, miten asunto-ohjelman selvitystehtävässä mainittu omistajaohjaus tulisi järjestää

 

-                                       ja edellytti työryhmän selvittävän 31.12.2004 mennessä yhteistyössä kaupungin aravakiinteistöyhtiöiden kanssa kyseisessä selvitystehtävässä annetun kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjaustoiminnan toteuttamistavan ja taloudellisuuden tutkimista koskevan osan.

 

Asunto-ohjelman hyväksymisen yhteydessä annettiin myös selvitystehtävä nro 5, jonka mukaan tutkitaan edellytykset luoda valtion asuntorahaston lainoittaman uudis- ja peruskorjaustuotannon rinnalle valtiovallan rahoittamaa järjestelmää joustavampi järjestelmä, jossa kaupunki itse vastaa rahoituksen järjestämisestä ja päättää asukasvalinnan periaatteita. Asiaa selvittää kaupunginjohtajan asettama työryhmä.

 

Khn selvitystehtävistä antamat toimeksiannot ovat olleet valmisteltavana talous- ja suunnittelukeskuksen kehittämisosastolla. Selvitystehtävät liittyvät asiallisesti toisiinsa. Asuntorahoitustyöryhmän ehdotukset vaikuttavat peruskorjausten taloudellisuudesta ja toimintatavasta annettavaan selvitykseen ja päinvastoin. Peruskorjauksen omistajaohjauksen strategiasta tehtävät päätökset linjaavat myös em. työryhmien kannanottoja. Vuoden alussa eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen antama päätös siitä, että kuntalaisuus ei saa olla valtion lainoittamien vuokra-asuntojen valintaperusteena on antanut aihetta asuntorahoitustyöryhmässä tehdä lisäarviointia valtion rahoituksesta seuraavista rajoituksista ja niiden painoarvosta. Kehittämisosastolta saadun tiedon mukaan työryhmien selvitykset valmistuvat 31.5.2005 mennessä.

 

Tämä esitys koskee asuinkiinteistöjen peruskorjauksen omistajaohjausstrategiaa, eli asunto-ohjelman selvitystehtävä nro 7:stä annettua ensimmäistä toimeksiantoa.

 

Kiinteistölautakunta on (8.6.2004) antanut selvityksen, jossa todetaan, että kaupungin asuntoasioiden ja asunto-omaisuuden hoidon tehostamista koskeva työryhmän (30.6.2003) raportti ja kaupunginhallituksen 2.2.2004 tekemä päätös Helsinki-konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevista ohjeista täydentävät toisiaan. Konserniohjeen mukaan asuinkiinteistöyhtiöt kuuluvat kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan, kuten kiinteistövirastokin.

 

Konserniohjeiden periaatteen mukaan kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat huolehtivat oman toimialansa ja siihen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnan koordinoinnista. Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöt kuuluvat kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialaan. Konserniohjeissa määritellään mm. yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan tehtävät, sisäisen ja ulkoisen valvonnan järjestäminen, määritelmä tapauksista, joissa pitää saada omistajan ennakkosuostumus sekä raportointia koskevat ohjeet. Lisäksi konserniohjeessa todetaan, että asuinkiinteistöyhtiöiden seurannasta huolehtii kiinteistövirasto.

 

Kiinteistövirastossa on kaupungin aravavuokra-, asumisoikeus-, korkotuki- ja työsuhdeasuntoyhtiöihin keskittynyt yksikkö, kiinteistöjen kehittämisyksikkö.

 

Kiinteistölautakunnan mielestä kiinteistövirastoon olisi järkevää keskittää kaikkien kaupungin omistamien asuinkiinteistöjen seuranta. Kiinteistövirastoon on päätetty perustaa tilakeskus hallitsemaan kaupungin toimitilakiinteistöjä. Asuinkiinteistöjen seurantamenetelmät ovat teknisessä mielessä hyvin samanlaisia kuin toimitilakiinteistöjen seuranta. Hoitamalla seurantatehtävät samassa tilakeskusorganisaatiossa, on mahdollista saada toiminnallisia rationalisointi säästöjä. Järjestely vaatisi kolmen henkilön siirtämistä kiinteistöjen kehittämisyksiköstä uuteen tilakeskukseen omaksi asuntoyksiköksi. Tilakeskuksen toiminta alkaa 1.1.2005, opetusviraston tilojen osalta kuitenkin 1.1.2006. Tilakeskuksen käynnistämisen kannalta olisi järkevää, että asuntoyksikön toiminta alkaisi tilakeskuksessa aikaisintaan 1.1.2006. Siihen saakka asuntoyksikkö toimisi kiinteistöjen kehittämisyksikön osana.

 

Kaupungin aravavuokrakiinteistöt ovat jo usean vuoden ajan tehneet kuntoarviot ns. 5-vuotiskorjaussuunnitelmat. Työryhmän raportissa esitetään kiinteistöstrategian tekemistä. Kiinteistöstrategia olisi pitkän aikavälin tavoiteohjelma, joka olisi korjaussuunnitelmien lisäksi yhtiön lainoituksen, vuokrien kehityksen ja muiden toimenpiteiden ohjelma.

 

Lautakunnan mielestä kaupungin asuinkiinteistöyhtiöitä tulisi kehottaa laatimaan asunto-ohjelmakausittain kiinteistöstrategiansa.

 

Asuinvuokrakiinteistöjä on yhtiökokousten kautta kehotettu laatimaan peruskorjauksen hankesuunnitelma ja hyväksyttämään se yhtiön hallituksella ennen peruskorjauksen suunnittelun käynnistämistä. Työryhmän raportissa esitetään, että mikäli peruskorjauksen hankesuunnitelman korjausaste ylittää 40 % yhtiön tulee esittää peruskorjauksen hankesuunnitelma kiinteistölautakunnan tai vastaavan luottamusmieselimen hyväksyttäväksi.

 

Lautakunnan mielestä korjausasteeltaan yli 40 % peruskorjaushankkeet tulisi käsitellä kiinteistölautakunnassa. Asian valmistelu tapahtuisi yhtiön esityksestä tilakeskukseen perustettavan asuntoyksikön toimesta.

 

Yhtiökokoukset ovat omistajaohjauksen tärkein väline. Asuinkiinteistöjen yhtiökokousten valmistelu on jo konserniohjeessa keskitetty kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimialalle.

 

Yhtiökokousten valmistelun tulisi jatkossakin kulkea kaupunginhallituksen kautta. Kiinteistöviraston asuntoyksikkö tuottaisi yhtiökokouksen valmisteluun tarvittavaa seuranta- ym. materiaalia.

 

Muu sitova omistajaohjaus tapahtuisi kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan tai kaupunginjohtajan päätöksellä konserniohjeen mukaisesti.

 

Yhtiökokousohjauksen lisäksi tuleva asuinkiinteistöjen omistajaohjaus tulisi tapahtua konserniohjeen mukaisesti kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen apulaiskaupunginjohtajan tai kaupunginjohtajan päätöksillä. Päätöksiä edeltävä seuranta ja valmistelu tehtäisiin asuntoyksikössä.

 

Asuntorakennuttaminen esitetään raportissa pidettäväksi edelleen erillään asunto-omistamisesta.

 

Lautakunta pitää selkeänä nykyistä menettelyä, jossa kiinteistön omistaminen ja rakennuttaminen ovat eri yksiköissä, ettei rakennuttamisen ja omistamisen intressit sekoittuisi keskenään.

 

Asuntotuotantotoimikunta antoi (20.10.2004) kaupunginhallitukselle selvityksen kiinteistöyhtiöissä toteutettavien peruskorjauskustannusten ja laadun valvonnan tehostamisessa asiaa koskevaan toivomusponteen (ponsi 9) liittyen. Selvityksessä on otettu kantaa myös kiinteistöyhtiöiden strategiseen ohjaukseen. Kaupunginhallitus merkitsi toivomusponnesta annetun selvityksen tiedoksi 22.11.2004.

 

Asuntotuotantotoimikunnan selvityksen mukaan kaupungin vuokra-asun­tokannan hallinnointi tapahtuu alueellisten kiinteistöosakeyhtiöiden kautta. Kiinteistöyhtiöt ovat kiinteistönpidosta vastaavia itsenäisiä osakeyhtiöitä.  Niitä ohjataan kaupungin konserniohjauksella.  Konsernin näkökulmasta on olennaista, että kiinteistönpito on järjestetty tehokkaasti ja taloudellisesti. Peruskorjausten ohjelmointi on olennainen osa taloudellista kiinteistönpitoa.

 

Peruskorjaustoiminnan tehokas organisointi edellyttää päätöksiä tekevien yksiköiden asiantuntemusta. Päätöksentekijöillä on oltava käytettävissään riittävät tiedot hankkeen taloudellisuudesta, parantamistoimenpiteiden kustannuksista sekä eri vaihtoehtojen sisältämistä riskeistä. Asukkaiden mukanaolo turvaa myös käyttäjien näkökantojen esilletulon jo suunnitteluvaiheessa.

 

Asumiskustannuksiin ja rakennusten elinkaarikustannuksiin voidaan käyttötottumusten sekä ennakoivan huollon ja kunnossapidon ohella vaikuttaa merkittävästi oikea-aikaisilla ja oikean laajuisilla peruskorjauksilla. Korjausstrategioiden tulee sisältää tavoitteellisten käyttöikien edellyttämät hoidon, ennakoivan huollon ja kunnossapidon toimenpiteet.

 

Kiinteistöstrategiassa tulee ottaa kantaa rakennusten käytettävyyteen, mahdolliseen käyttötarkoituksen muutokseen ja jopa purkamisvaihtoehtoon. Kiinteistöstrategian valintaan vaikuttavat mm. rakennuskannan ikä ja kunto. Valitusta strategiasta riippumatta on peruskorjausten taloudellisuutta arvioitaessa huomio kiinnitettävä käyttöikäsuunnitteluun ja korjausvaihtoehtojen elinkaarikustannuksiin. Yksittäisen kiinteistön taloudellisimman korjaustavan määrittely tulee aina tehdä rakennuksen kuntoselvitysten ja elinkaaritaloudellisten laskelmien avulla.

 

Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitettävä korjaushankkeen liittyminen yhtiön kiinteistönpitostrategiaan, peruskorjaus- ja parantamistoimenpiteiden perustelut, elinkaaritaloudellisuus ja laadittava hanketta koskeva riskianalyysi.

 

Hankesuunnitelmien hyväksyntä tulee keskittää yhdelle luottamusmieselimelle, joka nykyisten tehtäviensä ja rakentamisen asiantuntemuksensa puolesta olisi luontevasti asuntotuotantotoimikunta.

 

Tällä menettelyllä varmistetaan hankkeiden keskinäinen vertailtavuus, toteutetuista kohteista saatujen kokemusten ja palautteiden hyödyntäminen hankesuunnittelussa ja myös tietojen siirtyminen konsernihallintoon.

 

Menettely parantaisi oleellisesti toimikunnan todellisia mahdollisuuksia vaikuttaa hankkeiden laadulliseen sisältöön ja kustannuksiin oikea-aikaisesti. Kun toimikunta jo nykyisen johtosäännön perusteella hyväksyy hankesuunnitelmiin perustuvien korjausten luonnospiirustukset ja myös lopullisiin suunnitelmiin perustuvat urakkakilpailuiden tulokset ja siten todelliset kustannukset, on tarkoituksenmukaista, että se tekee päätökset myös siitä hankkeen vaiheesta, jossa korjausten laatu- ja kustannustavoitteet asetetaan. Asuntotuotantotoimikunnalle hankesuunnitelmien hyväksymisesitykset valmistelisi kiinteistöyhtiön esityksestä asuntotuotantotoimisto.

 

Konsernitasolla peruskorjausten laadun ja kustannusten valvonnan tehostamiseksi kiinteistöyhtiöiden tulisi laatia 3 vuoden välein kiinteistölautakunnan hyväksyttäväksi 10 vuotta kattava kiinteistöstrategia, jossa on yksilöitävä yli 50 %:n korjausasteen kohteet. Kiinteistöyhtiöiden strateginen ohjaus jäisi tässä mallissa selkeästi kiinteistöjen kehittämisyksikön/kiinteistölautakunnan tehtäväksi.

 

Tällä hetkellä strategista päätöksentekoa tapahtuu tosiasiallisesti asuntotuotantotoimikunnassa yksittäisten korjaushankkeiden käsittelyn yhteydessä. Tällainen tehtäväjako olisi selkeä ja varmistaisi kaupungin asuinkiinteistökannan tarkoituksenmukaisen ylläpidon.

 

Kaj toteaa, että kaupungin omistuksessa on noin 58 000 asuntoa. Suurin ryhmä on aravavuokra-asunnot, joita on noin 44 000. Niiden omistus on organisoitu 21 alueelliseen kiinteistöosakeyhtiöön. Muita merkittäviä kaupungin omistamia asuinkiinteistöyhtiöitä ovat mm. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot (n.1800 asuntoa), Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot (1 436 asuntoa), Helsingin Asumisoikeus Oy (2 200 asuntoa) ja Kiinteistö Oy Auroranlinna (1 800 asuntoa). Lisäksi on joukko pienempiä vapaarahoitteisia työsuhde- ja muussa asuinkäytössä olevia yhtiöitä.

 

Kaupungin kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt vastaavat kiinteistönpidostaan itsenäisesti, mutta kaupunki osakkeenomistajana ohjaa niitä. Kaupungin näkökulmasta on olennaista, että kiinteistönpito on järjestetty tehokkaasti, taloudellisesti ja kaupungin omaisuuden arvon säilyttämiseen tähtäävällä tavalla. Peruskorjausten suunnitelmallinen ja omistajan näkemykset huomioon ottava läpivieminen on olennainen osa kaupungin taloudellista kiinteistönpitoa.

 

Khs antaa omistajaohjausta yhtiöille niiden yhtiökokousasioiden käsittelyn yhteydessä. Kaupungin yhtiökokousedustajia kehotetaan esittämään yhtiökokouksissa hyväksyttäväksi yhtiöiden hallituksille annettavat toimintaohjeet kulloisellekin toimintavuodelle. Kaupungin asuinkiinteistöjen varsinaiset yhtiökokoukset pidetään huhtikuun aikana. Tulevaan yhtiökokousohjeistukseen on määrä sisällyttää kiinteistöjen perus­korjausten strategista omistajaohjausta.

 

Kaupungin aravavuokrakiinteistöt ovat jo usean vuoden ajan tehneet kuntoarvioihin perustuvat 5-vuotiskorjaussuunnitelmat. Sekä Helsingin kaupungin asuntoasioiden ja asunto-omaisuuden hoidon tehostamista koskevassa raportissa (30.6.2003) että kiinteistölautakunnan ja asuntotuotantotoimikunnan selvityksissä esitetään, että yhtiöt laatisivat kiinteistöstrategiat.

 

Strategiat olisivat pitkän aikavälin tavoiteohjelmia, jotka sisältäisivät korjaussuunnitelmien lisäksi yhtiöiden lainoituksen, vuokrien kehityksen ja muiden toimenpiteiden ohjelmia. Strategiat tulisi laatia asunto-ohjel­makausittain eli kolmen vuoden välein. Kiinteistöjen kehittämisyksikössä on perustiedot kaupungin omistamasta asuntokannasta, sen kunnos­ta ja korjaustarpeesta. Tämän vuoksi kiinteistöstrategioiden laatimiseen liittyvä ohjaus ja neuvonta on syytä keskittää kiinteistövirastoon. Kiinteistövirastossa valmistelluista kiinteistöstrategioista kiinteistölautakunta tekisi esityksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen kiinteistöstrategian hyväksyntä olisi luonteeltaan kaupungin johtosääntöjen edellyttämä etukäteishyväksyntä yhtiöissä tehtävälle merkittävälle päätökselle.

 

Seuraava asunto-ohjelma vuosille 2007–2011 hyväksytään vuoden 2006 aikana. Ennen kuin korjausstrategioiden laatimisessa päästään asunto-ohjelman teon rytmiin, on perusteluta kehottaa yhtiöitä laatiman ensimmäiset alustavat korjausstrategiat tämän vuoden loppuun mennessä.

 

Peruskorjausten hankesuunnitelmat

 

Kiinteistöyhtiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden tehtävänä on laatia yksittäisten perusparannushankkeiden hankesuunnitelmat. Hankesuunnitelmassa tulee tehdä päätökset hankkeen sisällöstä ja tavoitteista, joita ovat korjauksen laajuus sekä laatu- ja kustannustaso.

 

Yhtiön hallitus päättää yksittäisten perusparannushankkeiden hankesuunnitelmista. Ne perusparannushankkeet, joiden kustannukset ylittävät 50 % uustuotannon hankintahinnasta tulisi sen lisäksi tarkistuttaa luottamushenkilöelimessä.

 

Kiinteistölautakunta katsoo, että hankesuunnitelmat tulee hyväksyä kiinteistölautakunnassa, jonka alaisuudessa kiinteistöstrategiat laaditaan. Asuntotuotantotoimikunnan mielestä hankesuunnitelmat tulee hyväksyä asuntotuotantotoimikunnassa. Jälkimmäistä puoltaa asuntotuotantotoimikunnan nykyiset tehtävät sekä rakentamisen asiantuntemus.

 

Kiinteistövirastoon perustetun tilakeskuksen toiminta alkoi 1.1.2005. Tilakeskuksen yhteyteen mahdollisesti perustettavan asunto-yksikön toiminnan käynnistämisen arvioidaan kestävän kolmesta viiteen vuotta.  Tilakeskuksen uuden organisaation ja sen toimintojen on syytä antaa asettua ja vakiintua ennekuin sen valmisteltavaksi viedään uusia merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia.

 

Kaj katsoo, että toistaiseksi olisi tarkoituksenmukaisinta, että asuntotuotantotoimikunta tarkastaisi hankesuunnitelmat, niissä tapauksissa, joissa korjausaste ylittää 50 % uustuotannon hankintahinnasta. Asiaa voidaan tarkastella uudestaan muutaman vuoden kuluttua kun toiminnasta on saatu kokemusta ja asuntoyksikön perustaminen on ajankohtaista.

 

Kaupungin johtosääntöjen mukaan asuntotuotantotoimikunta ja asuntotuotantotoimisto vastaavat mm. niiltä tilatun kaupungin omistaman korjausrakentamisen johtamisesta, valvomisesta, kehittämisestä ja rakennuttamisesta hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi toimikunta huolehtii mm. kaupungin omistamien kiinteistö- ja asunto-osakeyh­tiöi­den tilaaman teknisen kunnossapidon asiantuntijatehtävistä.

 

Kaj:n mielestä yhtiöiden hallituksia tulisi kehottaa huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelmien tekemisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä. Edelleen niissä tapauksissa, joissa hankkeen korjausaste on vähintään 50 %, yhtiöitä tulisi kehottaa tilaamaan asuntotuotantotoimistolta hankesuunnitelman asuntotuotantotoimikunnassa tapahtuvan tarkastamisen asiantuntijatehtävät riippumatta siitä, mistä yhtiöt ovat tilanneet hankesuunnitelman tai tilaavat korjaustyön rakennuttamisen. Hankkeiden tarkastaminen olisi maksutonta.

 

Kaupunginhallituksen hyväksymä kiinteistöstrategia on luonteeltaan ennakkosuostumus peruskorjaushankkeelle, jolloin mm. otetaan kantaa hankkeen laajuuteen. Asuntotuotantotoimikunnan tarkastamisella pyritään varmistamaan hankesuunnitelmaan perustuen hankkeen taloudellisuus niissä tapauksissa, joissa kiinteistöstrategiassa hyväksytyn mukaisesti hankkeen korjausaste on 50 % tai enemmän.

 

Ennen kuin kaupunginhallitus on saanut päätettäväkseen ensimmäisen kiinteistöstrategian, voitaisiin menetellä niin, että tässä päätöksessä annettaisiin ennakkosuostumus korjaushankkeiden tekemiselle, sillä edellytyksellä, että ne hankkeet, joiden korjausaste on 50 % tai enemmän velvoitettaisiin tarkastuttamaan edellä kuvatulla menettelyllä asuntotuotantotoimikunnassa.

 

Peruskorjauksen hankesuunnittelussa voi tulla esille seikkoja, joiden perusteella yhtiö katsoo että korjaus olisi, esimerkiksi laajuudeltaan tarkoituksenmukaista tehdä kiinteistöstrategiasta olennaisesti poikkeavalla tavalla. Omistajan suostumuksen saaminen oleelliseen poikkeamiseen olisi tarkoituksenmukaista järjestää kaupungin konserniohjeiden mukaisesti. Myös näissä tapauksissa hankesuunnitelma tarkastettaisiin asuntotuotantotoimikunnassa silloin, kun korjausaste on vähintään 50 %.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistölautakuntaa huolehtimaan kaupungin omistamien asuinkiinteistöyhtiöiden kiinteistöstrategian valmistelusta (asunto-ohjelmakausittain eli kolmen vuoden välein) kaupunginhallituksen päätettäväksi niin, että yli 50 % korjausasteen kohteet on yksilöity. Ensimmäinen kiinteistöstrategia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 31.12.2005 mennessä.

 


Samalla kaupunginhallitus päättänee seuraavaa:

 

Kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden hallituksia velvoitetaan huolehtimaan yksittäisten peruskorjauksen hankesuunnitelmien tekemisestä riittävän aikaisessa vaiheessa. Niissä tapauksissa, joissa korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, yhtiöitä velvoitetaan tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa, riippumatta siitä mistä yhtiöt ovat tilanneet hankesuunnittelun tai tilaavat korjaustyön rakennuttamisen.

 

Jos peruskorjauksen hankesuunnitelma poikkeaa oleellisesti hyväksytystä kiinteistöstrategiasta, tulee hankkeelle saada omistajan suostumus kaupungin konserniohjeiden mukaisesti.

 

Ennen ensimmäisen kiinteistöstrategian hyväksymistä kaupunginhallituksessa, ei omistajan ennakkosuostumusta erillisille peruskorjaushankkeille tarvita sillä edellytyksellä, että hankkeet, joiden korjausaste on vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, tarkistutetaan asuntotuotantotoimikunnassa niin kuin edellä on kuvattu.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikköä ja asuntotuotantotoimistoa yhteistyössä laatimaan ohjeet kaupungin omistamille asuinkiinteistöyhtiöille peruskorjausstrategioiden valmistelusta ja peruskorjaushankkeiden hankesuunnitelmien tarkastuttamisesta asuntotuotantotoimikunnassa.

 

Vielä kaupunginhallitus päättänee jatkaa asunto-ohjelman selvitystehtävään nro 7 liittyvän kaupungin vuokra-asuntojen peruskorjaustoiminnan toteuttamistapaa ja taloudellisuutta tutkivan työryhmän määräaikaa 31.5.2005 asti.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin esityslistatekstistä vuokralaisneuvottelukunnalle, kiinteistölautakunnalle, asuntotuotantotoimikunnalle, talous- ja suunnittelukeskukselle, tarkastusvirastolle, asuntotuotantotoimistolle ja kiinteistöviraston kiinteistöjen kehittämisyksikölle edelleen toimitettavaksi kaupungin asuinkiinteistöyhtiöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Mäkinen Kirsi, suunnittelupäällikkö, puhelin 169 3928

 

 

LIITTEET

Liite 1

Kiinteistölautakunnan lausunto 8.6.2004 kaupungin kiinteistöyhtiöiden omistajaohjauksen järjestämisestä

 

Liite 2

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 20.10.2004 kaupungin kiinteistöyhtiöissä toteutettavien peruskorjausten ja laadun valvonnan tehostamisessa

 

 

 

 


6

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN ARAVAKIINTEISTÖYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-727

 

Kaj ilmoittaa, että kiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Jäsenehdokkaiden nimeämisessä on pyydetty ottamaan huomioon tasa-arvolain määräykset. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi.

 

                                            Khs antanee yhtiökokouksia varten kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta omakustannusperiaatteesta, Khn ohjeiden huomioon ottamisesta, Kvston hyväksymien periaatteiden mukaisen pääomakustannusten tasauksen jatkamisesta, toimenpiteistä hoitokustannusten alentamiseksi, kiinteistöstrategioiden laatimisesta, rahoituksellisista varautumisista peruskorjauksiin, peruskorjauskohteiden hankesuunnitelman tekemisestä ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä sekä peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisesta korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, tilintarkastajien raporteista, konserniohjeiden noudattamisesta sekä raportoinnista konsernijohdolle.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo kiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien kiinteistöyhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

                                            Helsingin Kansanasunnot Oy

 

                                            Jakomäen Kiinteistöt Oy

 

                                            Kannelmäen Kiinteistöt Oy

 

                                            Kantakaupungin Kiinteistöt Oy

                                            Kiinteistö Oy Kyllikinkatu 1

 

                                            Kontulan Kiinteistöt Oy

 

                                            Kumpulan Kiinteistöt Oy

 

                                            Laajasalon Kiinteistöt Oy

 

                                            Malmin Kiinteistöt Oy

 

                                            Malminkartanon Kiinteistöt Oy

 

                                            Kiinteistö Oy Maunulan Asunnot

 

                                            Myllypuron Kiinteistöt Oy

 

                                            Pihlajiston Kiinteistöt Oy

 

                                            Pikku-Huopalahden Kiinteistöt Oy

                                            Kiinteistö Oy Ruskeapuisto

 

                                            Pohjois-Haagan Kiinteistöt Oy

 

                                            Puotilan Kiinteistöt Oy

                                           

                                            Roihuvuoren Kiinteistöt Oy

                                            Kiinteistö Oy Laivalahdentori

 

                                            Siilitien Kiinteistöt Oy

 

                                            Suutarilan Kiinteistöt Oy

 

                                            Vallilan Kiinteistöt Oy

 

                                            Vesalan Kiinteistöt Oy

 

                                            Vuosaaren Kiinteistöt Oy

 

                                            Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2005 kaupungin edustajina sekä asianomaisten vuokralaistoimikuntien ehdotusten pohjalta vuokralaisten edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) liitteenä olevassa luettelossa luetellut tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt.

 

                                            Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön hyväksymään tarjoukseen.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että omakustannusperiaate toteutuu ja että Khn antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta jatkamaan pääomakustannusten tasausta kaupunginvaltuuston 4.3.1998 hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

 

5.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan hoitokustannusten pysyväksi alentamiseksi.

 

6.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan omistamiaan kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

7.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

8.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelman tekemisestä ja hyväksymisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä sekä korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa riippumatta siitä, mistä yhtiö on tilannut hankesuunnittelun tai tilaa korjaustyön rakennuttamisen.

 

9.                         Yhtiökokous kehottaa tilintarkastajia antamaan yhtiön hallitukselle vähintään kaksi raporttia tilikauden tilintarkastuksesta ennen tilintarkastuskertomuksen antamista.

 

10.                      Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

11.                      Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle sekä kiinteistöjen kehittämisyksikölle kehotuksin huolehtia pöytäkirjanotteen ja luettelon tiedoksiannosta vuokralaisneuvottelukunnalle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

LIITE

Luettelo aravakiinteistöyhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista

 

 

 

 


7

29.3.2005 pöydälle pantu asia

KAUPUNGIN TYÖSUHDEASUNTO-, TUKIKOTI-, KORKOTUKI-, ASUMISOIKEUS-, YM. ASUNTOYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-728

 

Kaj ilmoittaa, että kiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Jäsenehdokkaiden nimeämisessä on pyydetty ottamaan huomioon tasa-arvolain määräykset. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi.

 

Ehdotus on sopeutettu kaupungin aravalainoitettujen kiinteistöyhtiöiden hallinnon järjestämisesityksen kanssa. Näiden yhtiöiden tulee, mikäli mahdollista, noudattaa samoja toimintaohjeita kuin kaupungin aravalainoitetut kiinteistöyhtiöt.

 

                                            Khs antanee yhtiökokouksia varten kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten. Päätösehdotukseen on sisällytetty maininta Khn ohjeiden huomioon ottamisesta, toimenpiteistä hoitokustannusten alentamiseksi, kiinteistöstrategioiden laatimisesta, rahoituksellisista varautumisista peruskorjauksiin, peruskorjauskohteiden hankesuunnitelman tekemisestä ennen varsinaisen suunnittelun käynnistämistä sekä peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisesta korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta, tilintarkastajien raporteista, konserniohjeiden noudattamisesta sekä raportoinnista konsernijohdolle.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo yhtiöistä ja yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

                                            Asunto Oy Helsingin Käpyläntie 1

                                            Asunto Oy LindhearstBostads Ab Lindhearst

                                            Asunto Oy Paciuksenkatu 4

                                            Asunto Oy Ratavallintie 16

Asunto Oy Ruutinkatu 3

Asunto Oy Vanha Viertotie 22

                                            Helsingin Asumisoikeus Oy

                                            Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin korkotukiasunnot

                                            Kiinteistö Oy Auroranlinna

                                            Kiinteistö Oy Helsingin Pienasunnot

                                            Kiinteistö Oy Parmaajanpuisto

Kiinteistö Oy Suursuonkuja 4

Tiedepuiston Asunnot Oy

 

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2005 kaupungin edustajina ja yhteishallintolain edellyttämien yhtiöiden osalta asukkaiden edustajien ehdotusten pohjalta asukkaiden edustajina yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi sekä tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta yhtiöiden tilintarkastajiksi (hyväksytty tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen) ja liitteenä olevassa luettelossa luetellut tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat sekä kaupungin edustajiksi osakkuusyhteisöjen hallitusten jäseniksi ja tilintarkastajiksi samaisessa liitteessä luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

 

                                            Hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot. Tilintarkastajille ja tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 hyväksyttävän laskun mukaan, joka perustuu tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön hyväksymään tarjoukseen.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa lukuun ottamatta Tiedepuiston Asunnot Oy:tä niin, että kukin yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa niiden yhtiöiden (ns. tyttärentytär) hallituksia, joissa kiinteistö- tai asuntoyhtiöillä on vähintään 20 % osakkeenomistus, puheenjohtajan vaalissa esittämään puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan yhtiön taloudesta ja toiminnasta niin, että Khn antamat ohjeet voidaan toteuttaa.

 

4.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta toimimaan hoitokustannusten pysyväksi alentamiseksi.

 

5.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta laatimaan omistamiaan kiinteistöjä ja asuntoja koskevat kaupungin omistajastrategiaan ja kaupungin arvoihin perustuvat yhtiön tilanteen ja pitkän aikavälin tavoitteet esittävät kiinteistöstrategiat 31.12.2005 mennessä sekä siitä eteenpäin laatimaan kiinteistöstrategiat aina kaupungin asunto-ohjelmasta päätettäessä.

 

6.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta varautumaan tulevien peruskorjausten aiheuttamiin kustannuksiin.

 

7.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta huolehtimaan peruskorjauksen hankesuunnitelman tekemisestä ja hyväksymisestä ennen varsinaisen peruskorjaussuunnittelun käynnistämistä sekä korjausasteen ollessa vähintään 50 % uustuotannon hankintahinnasta tilaamaan asuntotuotantotoimistolta maksuttomana palveluna peruskorjauksen hankesuunnitelman tarkastamisen asuntotuotantotoimikunnassa riippumatta siitä, mistä yhtiö on tilannut hankesuunnittelun tai tilaa korjaustyön rakennuttamisen.

 

8.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

9.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 


Pöytäkirjanote sekä jäljennös esityslistatekstistä kaupunginkanslian oikeuspalveluille, tarkastusvirastolle ja kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille kehotuksin huolehtia tiedottamisesta luettelossa yhtiön hallitukseen varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252
Sippola-Alho Tanja, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2244

 

 

LIITE

Luettelo yhtiöistä sekä yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista

 

 

 

 


8

29.3.2005 pöydälle pantu asia

ASUNTO OY HELSINGIN HARMAJANKATU 3:N, ASUNTO OY HELSINGIN HERMANNINKULMAN, ASUNTO OY HELSINGIN KARTANONISÄNNÄN, ASUNTO OY HELSINGIN NATTASTENPOLUN, ASUNTO OY HELSINGIN VARUSTUKSENTIE 1:N JA ASUNTO OY HELSINGIN VELLAMONKATU 29:N VARSINAISET YHTIÖKOKOUKSET

 

Khs 2005-728

 

Kaj ilmoittaa, että otsikosta ilmenevien kiinteistöyhtiöiden varsinaiset yhtiökokoukset ovat huhtikuussa. Yhtiökokouksissa mm. valitaan hallitusten jäsenet ja tilintarkastajat yhtiöihin. Poliittisia ryhmiä on pyydetty nimeämään omat ehdokkaansa hallituksiin. Helsingin kaupungin tarkastuslautakunta on nimennyt ehdokkaat tilintarkastajiksi.

 

Kyseessä ovat ns. lyhyen korkotuen yhtiöt. Asunnot ovat nykyisin vapaita käyttörajoituksista. Kaupunki on myynyt osan näiden yhtiöiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavista osakkeista asuntojen entisille vuokralaisille. Kaupungilla on edelleen tosiasiallinen määräysvalta viidessä yhtiössä. Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:ssa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen nojalla välttämättä yksin edusta enemmistöä yhtiökokouksessa käytettävistä äänistä.

 

Khs antanee yhtiökokouksia varten kaupungin yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet omistajaohjauksen antamista varten niissä yhtiöissä, joissa kaupungilla on tosiasiallinen määräysvalta. Päätösehdotukseen on tältä osin sisällytetty maininnat konserniohjeiden noudattamisesta sekä raportoinnista konsernijohdolle.

 

Ehdotuksessa on otettu huomioon asunto-osakeyhtiöiden asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistuksessa tapahtuneet muutokset sekä osakkeiden tuottaman äänivallan jakautuminen osakkeenomistajien kesken yhtiökokouksissa.

 

./.                   Esityslistan tämän asian liitteenä on luettelo yhtiöistä ja yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista.

 

KAJ                                    Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia seuraavien yhtiöiden vuonna 2005 pidettävissä varsinaisissa yhtiökokouksissa:

 

                                            Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3

                                            Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma

                                            Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä

                                            Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku

                                            Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1

                                            Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29

                                           

                                            Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä vuodeksi 2005 kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä (Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma, Asunto Oy Helsingin Kartanonisäntä, Asunto Oy Helsingin Nattastenpolku, Asunto Oy Helsingin Varustuksentie 1 ja

                                            Asunto Oy Helsingin Vellamonkatu 29) kaupungin edustajiksi hallitusten jäseniksi, varajäseniksi ja tilintarkastajiksi liitteenä olevassa luettelossa luetellut henkilöt, tilintarkastusyhteisöt ja tilintarkastajat kunkin yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti sekä kehottanee kaupungin edustajaa hallitusten muita jäseniä ja varajäseniä valittaessa toimimaan siten, että tehtäviin valitaan ensisijaisesti mainittujen yhtiöiden muiden osakkaiden asettamia ehdokkaita ja toissijaisesti mainitussa luettelossa lueteltuja kaupungin edustajia.

 

                                            Kaupunginhallitus päättänee lisäksi kehottaa kaupungin edustajaa Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa kaupunki ei yhtiöjärjestyksen perusteella yksin välttämättä edusta enemmistöä kokouksessa käytettävistä äänistä, ehdottamaan, että hallituksen jäseniksi ja varajäseneksi sekä tilintarkastajaksi valitaan liitteenä olevassa luettelossa ja siinä esitetyissä erityisohjeissa luetellut henkilöt ja tilintarkastusyhteisö päävastuullisine tilintarkastajineen sekä tarvittaessa ehdottamaan hallituksen muiksi jäseniksi ja varajäseneksi mainitussa luettelossa lueteltuja muita kaupungin edustajia.

 

                                            Kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevissa yhtiöissä hallituksen jäsenille maksetaan Khn päätöksen 13.9.2004 1119 §:n mukaiset palkkiot ja tilintarkastajille sekä tilintarkastusyhteisöille suoritetaan palkkiot vuonna 2005 tarkastuslautakunnan hyväksymään tilintarkastusyhteisön tarjoukseen perustuvan hyväksyttävän laskun mukaan ja kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa ehdottamaan Asunto Oy Helsingin Harmajankatu 3:n varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiö noudattaa vuonna 2005 samoja käytäntöjä.

 

                                            Lisäksi kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupungin edustajaa menettelemään yhtiökokouksissa niin, että kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevan yhtiön yhtiökokous tekee päätöksen hallituksille annettavista toimintaohjeista seuraavasti:

 

1.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta puheenjohtajan vaalissa valitsemaan puheenjohtajaksi kaupungin virkamiesedustajan, ellei yhtiössä noudatetusta käytännöstä muuta johdu.

 

2.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen päättämiä konserniohjeita (tällä hetkellä voimassa mm. Kvsto 26.3.1997 107 §, Khs 13.9.2004 1119 §, Khs 6.9.2004 1065 §, Khs 2.2.2004 141 §, Khs 3.6.2002 815 §, Khs 3.4.2000 440 § ja Khs 1.6.1998 861 §).

 

3.                         Yhtiökokous kehottaa hallitusta raportoimaan yhtiön toiminnasta ja tuloksesta konsernijohdolle Khn päättämien Helsinki -konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen raportointia sekä johtamisen ja hallinnon periaatteita koskevien kulloinkin voimassa olevien ohjeiden (tällä hetkellä voimassa Khs 2.2.2004 141 §) mukaisesti.

 

Pöytäkirjanote sekä jäljennös edellä mainitusta luettelosta kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle, kiinteistöjen kehittämisyksikölle sekä mainituille yhtiöille. Kaupungin tosiasiallisessa määräysvallassa olevia yhtiöitä kehotetaan huolehtimaan tarvittavasta tiedotuksesta luettelon mukaan yhtiöiden hallituksiin varsinaisiksi ja varajäseniksi nimetyille henkilöille.

 

Lisätiedot:
Venesmaa Riitta, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin 169 2252

 

 

LIITE

Luettelo yhtiöistä sekä yhtiöiden hallitusten jäsenistä ja tilintarkastajista erityisine toimintaohjeineen

 

 

 

 


1

VT OTTO LEHTIPUUN TOIVOMUSPONSI: MAAHANMUUTTAJALASTEN ALUEELLISESTI TASAVERTAINEN SUOMEN KIELEN OPETUS

 

Khs 2004-2344

 

Sj ilmoittaa, että käsitellessään 17.11.2004 (asia 3) vuoden 2005 talousarviota ja vuosia 2005 – 2007 koskevaa taloussuunnitelmaan Kvsto hyväksyi mm. seuraavan toivomusponnen:

 

1                    "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että maahanmuuttajalapsille turvataan alueellisesti tasavertaiset palvelut suomen kielen opetuksessa." (Otto Lehtipuu, äänin 51-0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Opetuslautakunta on antanut asiassa lausuntonsa 8.3.2005. Jäljennös lausunnosta on esityslistan tämän asian liitteenä.

 

Lautakunta selvittää toivomusponnessa tarkoitetun opetuksen toteuttamista, siihen liittyvää opetussuunnitelmaa ja tuntiresurssin jakoperustetta. Lautakunta toteaa, että jakoperuste on koulu- ja oppilaskohtainen, jolloin voidaan turvata alueellisesti tasavertaiset palvelut suomenkielen opetuksessa.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Otto Lehtipuu) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 


Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta liitteineen vt Otto Lehtipuulle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

LIITE

Opetuslautakunnan lausunto 8.3.2005 vt Lehtipuun maahanmuuttajalasten suomen kielen opetusta koskevan toivomusponnen johdosta

 

 

 

 


2

SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:S BOLAGSSTÄMMA - SVENSKA FRAMTIDSSKOLAN I HELSINGFORSREGIONEN AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs 2005-708

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab konstaterar (24.3.2005) att dess bolagsstämma hålls 12.4.2005 i Samfundet Folkhälsans lokaler vid Topeliusgatan 20. På bolagsstämman behandlas de ärenden i § 11 i bolagsordningen som ankommer på bolagsstämman.

 

Sj konstaterar att Stge 13.6.2001 (ärende 13) beslöt att staden deltar i verksamheten inom aktiebolaget för svensk yrkesutbildning på andra stadiet (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) i enlighet med det avtal mellan delägarna som hänför sig till ärendet.

 

Stn beslöt senast 15.3.2004 uppmana stadskansliets juridiska avdelning att företräda staden vid aktiebolagets bolagsstämma och att föreslå dåvarande ordföranden för utbildningsnämndens svenska sektion Henrica Bargum till företrädare för staden i bolagets styrelse.

 

Enligt delägaravtalet skall en av ledamöterna i styrelsen vara föreslagen av Helsingfors stad. Det är motiverat att styrelsens ledamöter under föregående mandattid i mån av möjlighet fortsätter i bolagets styrelse.

 

Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab toteaa (24.3.2005), että sen yhtiökokous pidetään 12.4.2005 Samfundet Folkhälsanin tiloissa Topeliuksenkatu 20. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaiset yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Sj toteaa Kvston päättäneen 13.6.2001 (asia 13), että kaupunki osallistuu ruotsinkielisen toisen asteen ammatillisen koulutuksen osakeyhtiön (Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab) toimintaan asiaan liittyvän osakassopimuksen mukaisesti.

 

Khs päätti viimeksi 15.3.2004 kehottaa kaupunginkanslian lainopillista osastoa edustamaan kaupunkia kyseisen osakeyhtiön yhtiökokouksessa ja esittämään kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen silloista opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston puheenjohtajaa Henrica Bargumia.

 

Osakassopimuksen mukaisesti yhdeksi hallituksen jäseneksi valitaan Helsingin kaupungin ehdottama henkilö. Olisi perusteltua, että yhtiön hallituksessa jatkaisivat mahdollisuuksien mukaan samat henkilöt kuin aiemmalla toimikaudella.

 

SJ                                       Stadsstyrelsen torde besluta ålägga stadskansliets rättstjänst att företräda staden vid Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s bolagsstämma 12.4.2005 och uppmana företrädaren för staden att föreslå ....................................... till medlem av bolagets styrelse för den mandattid som inleds vid bolagsstämman.

 

Protokollsutdrag till stadskansliets rättstjänst, den utsedda personen, aktiebolaget och utbildningsverket. 

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Svenska framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n 12.4.2005 pidettävässä yhtiökokouksessa ja kehottaa kaupungin edustajaa esittämään, että yhtiön hallituksen yhdeksi jäseneksi valitaan ........................................ yhtiökokouksesta alkavaksi toimikaudeksi.

 

Pöytäkirjanote kaupunginkanslian oikeuspalveluille, nimetylle henkilölle, yhtiölle sekä opetusvirastolle.

 

Tilläggsuppgifter:

Makkonen Antero, stadssekreterare, telefon 169 2242

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

 

 

 


3

EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN SELVITYSPYYNTÖ

 

Khs 2005-424

 

Eduskunnan oikeusasiamies on liikuntalautakunnalle lähettämässään kirjeessä (18.11.2004) pyytänyt lautakunnalta selvitystä Xxxxx Xxxxxxxxxx kirjeessä esitetyistä seikoista.

 

Xxxxx Xxxxxxxxxx arvostelee liikuntajohtaja Anssi Rauramoa ja Töölön kisahallin henkilökuntaa Hotsteppaz Basketball -koripallojoukkueen kohtelusta. Kirjeen mukaan kohtelu on ollut rasistista ja syrjivää.

 

./.                   Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Xxxxx Xxxxxxxxxx kirje ovat liitteenä 1.

 

Liikuntalautakunta toteaa (8.2.2005) lausuntonaan asiasta seuraavaa:

 

Liikuntaviraston varausyksikkö käsittelee vuosittain noin 15 000 varaushakemusta. Jos haettua vuoroa ei voida myöntää hakijalle, niin normaalin käytännön mukaisesti hakijalle lähetetään vain tieto siitä, että kyseistä vuoroa ei voida myöntää. Käytettävissä olevat henkilöstöresurssit eivät mahdollista kielteisten päätösten perustelemista. Hot­steppaz koripallojoukkueelle on viimeksi kesällä 2004 myönnetty vuoro liikuntaviraston hallinnoimasta Katajanokan liikuntahallista talvikaudelle 2004 - 2005 siitä huolimatta, että seuralla on ollut vuoden 2001 alusta alkaen toistuvasti maksamattomia harjoitusvuoroja. Tällä hetkellä seuralla on Katajanokan liikuntahallista maksamattomia laskuja yhteensä 840 euroa. Seuralla, jolla on vanhoja laskuja maksamatta, ei pääsääntöisesti anneta uusia vuoroja.

 

Useiden yhteydenottojen ja maksukehotusten jälkeen Xxxxxx Xxxxxxxx ilmestyi 20.2.2004 Töölön kisahallin alakertaan. Myyntireskontraa hoitava toimistosihteeri kehotti Xxxxxx Xxxxxxxx saapumaan neljänteen kerrokseen hallinto-osastolle. Liikuntajohtaja Anssi Rauramo oli paikalla. Tässä tilanteessa puhuttiin vain seuran maksamattomista pelivuoroista. Rauramon kanssa käymänsä keskustelun jälkeen Xxxxxx Xxxxxxxx maksoi heti käteisellä Töölön kisahallista erääntyneet laskut.

 

Töölön kisahallin koripallokentät ovat ns. vapaaharjoittelukäytössä eli sinne voi mennä kuka tahansa pelaamaan maksamalla normaalin sisäänpääsymaksun - arkisin kello 16.00 asti. Hotsteppaz joukueen jäseniltä ei ole estetty tilojen käyttöä edellä mainittuun tarkoitukseen. Joukkueen jäsenille on kuitenkin täytynyt toistuvasti huomauttaa liikuntapaikan järjestyssääntöjen noudattamisesta (mm. sisäänpääsymaksujen maksaminen, harjoittelu sisällä ulkokengissä ja asian mukainen pukeutuminen). Töölön kisahallin henkilökunnalle on annettu yksityiskohtaiset ohjeet, miten asiakaskuntaa kohtaan tulee käyttäytyä. Mikäli hallin asiakkaat eivät noudata annettuja määräyksiä, huomautetaan siitä asiallisesti. Kohtelu on samanlaista kaikkia asiakkaita kohtaan ihonväriin katsomatta. Töölön kisahallissa ei ole ollut mainittavia ongelmia näissä asioissa muiden asiakkaiden kanssa.

 

Liikuntalaitososaston osastopäällikkö on joutunut antamaan Xxxxxx Xxxxxxxx kolme kertaa (14.8.2002, 30.1.2003 ja 19.4.2004) määräaikaisen sisäänpääsykiellon Töölön kisahalliin. Kiellot on annettu toistuvista liikuntapaikan järjestyssääntöjen rikkomuksista, henkilökunnan antamien ohjeiden noudattamatta jättämisestä, muiden asiakkaiden häirinnästä ja henkilökunnan uhkailusta. Xxxxxx Xxxxxxxx 30.1.2003 annetun määräaikaisen sisäänpääsykiellon ja hänen apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklundille tämän johdosta lähettämän kirjelmän jälkeen apulaiskaupunginjohtaja Björklund nimesi selvityshenkilön tutkimaan liikuntaviraston toimenpiteitä tapauksessa. Selvityshenkilön huhtikuussa 2003 apulaiskaupunginjohtajalle antamasta raportista ei käy ilmi, että Töölön kisahallin henkilökunta olisi menetellyt epäasiallisesti. Lautakunta toteaa lisäksi, että Töölön kisahallin henkilökunta on ollut loppuvuodesta 2004 yhteydessä liikuntaviraston ja Helsingin kaupungin työsuojeluvaltuutettuihin sekä Uudenmaan työsuojelupiiriin Xxxxxx Xxxxxxxx taholta kokemastaan uhkasta.

 

Oikeusasiamiehen kanslian selvityspyynnön jälkeen Xxxxxx Xxxxxxxx on käyttäytynyt tammikuussa väkivaltaisesti toista samaan etniseen ryhmään kuuluvaa Töölön kisahallin asiakasta kohtaan. Poliisi tutkii asiaa.

 

Lautakunta katsoo, että liikuntaviraston toiminta ei ole ollut rasistista eikä syrjivää.

 

Lausunnon käsittelyn yhteydessä suoritettiin äänestys. Varajäsen Pirkko Etelävuori teki jäsen Satu Väkiparran kannattamana esittelijän esityksestä poikkeavan esityksen, jonka mukaan päätösehdotukseen tulisi lisätä seuraava kappale:

 

Lautakunta toivoo, että viraston asiakaspalvelussa työskenteleville henkilöille järjestetään monikulttuurisuuden kohtaamiskoulutusta.

 

Esittelijän esitys voitti äänin 6 - 2.

 

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut viittaa lausunnossaan (23.3.2005) liikuntaviraston selvitykseen ja katsoo, ettei kantelun tulisi antaa aihetta toimenpiteisiin.

 

Sj toteaa, että liikuntalautakunnan lausunnossa on yksityiskohtaisesti selvitetty tapahtumien taustaa ja liikuntaviraston käytäntöjä. Kantelijan puolesta esitettiin jo vuonna 2003 vastaavanlaisia väitteitä epäasiallisesta kohtelusta. Tuolloin Sj pyysi vapaamuotoisesti sosiaaliviraston maahanmuuttoyksikössä toimivaa konsulttia selvittämään tilannetta. Selvityshenkilön sähköpostilla toimittamassa yhteenvedossa (23.4.2003) viitataan yhteisen kielen ja kulttuurisen kommunikointitavan puutteisiin. Selvityshenkilö toteaa muun ohessa, että selkeää rasismia ei ole osoitettavissa ja että kantelijan työtä monikulttuuristen nuorten eteen arvostetaan Kisahallissa. Hänen toistuvia sääntörikkomuksiaan ei kuitenkaan ole sallittu, ja ne ovatkin joutuneet tiukkaan valvontaan. Selvityshenkilön selonteon ja liikuntalautakunnan ja oikeuspalveluiden lausuntojen perusteella Sj katsoo, että liikuntaviraston ei ole osoitettu toimineen rasistisesti tai muutenkaan epäasiallisesti kantelijaa kohtaan, ja että kantelun ei pitäisi tämän vuoksi johtaa enempiin toimiin.

 

./.                   Selvityshenkilön yhteenveto 23.4.2003 on liitteenä 2.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee toimittaa eduskunnan oikeusasiamiehelle liikuntalautakunnan ja kaupunginkanslian oikeuspalveluiden lausunnot sekä selvityshenkilön yhteenvedon 23.4.2003 selvityksenä Xxxxx Xxxxxxxxxx oikeusasiamiehelle 14.11.2004 osoittaman kirjeen johdosta katsoen, ettei kantelun tulisi antaa aihetta enempiin toimiin.

 

Kirje eduskunnan oikeusasiamiehelle jäljennöksin esityslistatekstistä ja pöytäkirjanote liikuntalautakunnalle ja kaupunginkanslian oikeuspalveluille.

 

Lisätiedot:
Mickwitz Leena, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2295

 

 

LIITTEET

Liite 1

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntö ja Xxxxx Xxxxxxxxxx kirje

 

Liite 2

Selvityshenkilön yhteenveto 23.4.2003

 

 

 

 


4

29.3.2005 pöydälle pantu asia

HELSINGIN TEATTERISÄÄTIÖ - HELSINGFORS TEATERSTIFTELSE -NIMISEN SÄÄTIÖN EDUSTAJISTON JÄSENTEN VALINTA

 

Khs 2005-551

 

Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse toteaa (7.3.2005), että säätiön sääntöjen 6 § kuuluu seuraavasti:

 

Säätiön edustajistoon kuluu 14 joka neljäs vuosi viimeistään marraskuussa valittua jäsentä, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä ja jotka valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi valitaan seitsemän varajäsentä samalla tavoin. Vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen. Säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka Helsingin kaupunginhallitus valitsee viimeistään marraskuussa tarkastamaan säätiön seuraavan toimintakauden tilejä ja hallintoa. Säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja sen vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseninä.

 

Säätiö pyytää Khta valitsemaan edustajiston jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 2006 – 2009.

 

Sj toteaa, että nykyinen edustajisto koostuu seuraavasti:

 

Jäsenet

 

 

muusikko Jussi Chydenius

 

ekonomi Yrjö Jäntti

toimitusjohtaja Sampo Kauranne

apulaiskaupunginjohtaja Paula Kokkonen

 

lastentarhanopettaja Nina Konttinen

 

diplomi-insinööri Kauko Koskinen

toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä

 

varatuomari Eeva-Liisa Moilanen

valtiotieteen kandidaatti Leena Paasivuori

 

dosentti Veikko Pentti


 

käsityönopettaja Anni Sovala

 

Jussi Syrjänen

sihteeri Merja Terävä

 

lakiasiainhoitaja Irmeli Wallden-Paulig

 

 

Varajäsenet

 

 

toimitusjohtaja Timo Jaatinen

 

valtiotieteen maisteri Inka Kanerva

Matti Karjalainen

 

filosofian maisteri Ritva Laurila

toimittaja Jani Saxell

 

taiteilija-yrittäjä Aira Suvio-Samulin

Leena-Maija Tuominen

 

 

Khs käsitteli 19.4.2004 säätiön sääntöjen muuttamista sekä Lilla Teaternin toiminnan siirtämistä Kaupunginteatteriin. Tässä yhteydessä sääntöihin esitettiin lisättäväksi mm. maininta, jonka mukaan vähintään yhden jäsenistä tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen.

 

SJ                                       Kaupunginhallitus päättänee valita Helsingin teatterisäätiö – Helsingfors teaterstiftelse -nimisen säätiön edustajistoon vuosiksi 2006 – 2009

 

seuraavat 14 varsinaista jäsentä (vähintään yhden tulee olla äidinkieleltään ruotsinkielinen):

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

seuraavat seitsemän varajäsentä:

 

-

-

-

-

-

-

-

 

 


Pöytäkirjanote valituille ja säätiölle.

 

Lisätiedot:
Makkonen Antero, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2242

 

 

Khssa 29.3.2005 ehdotetut jäsenet ja varajäsenet:

 

14 varsinaista jäsentä:

1) Irmeli Wallden-Paulig

2) Annukka Mickelsson

3) Kauko Koskinen

4) Matti Enroth

5) Eeva-Liisa Moilanen

6) Pirkko Karhi

7) Pekka Mäkinen

8) Leena-Maija Tuominen

9) Ari Saukkonen

10) Tomi Kontio

11) Reetta Ristimäki

12) Eva Biaudet

13) Riikka Taavetti

14) Seppo Kanerva

 

7 varajäsentä (ehdotettiin 8):

1) Yrjö Jäntti

2) Aku Lohimäki

3) Ritva Laurila

4) Pentti Saarikko

5) Airi Kontio

6) Inka Kanerva

7) Reiska Laine

8) Ante Kangas

 

 


1

RUSKEASUON VARIKKOKIINTEISTÖ OY:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Ryj toteaa, että Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 28.4.2005 klo 14.00 liikennelaitoksella. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten valinta.

 

Yhtiö on Helsingin kaupungin (67,1 %) ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n (32,9 %) yhdessä omistama kiinteistöyhtiö. Sen toimialana on hallita vuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan korttelin nro 740 tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat linja-autovarikon rakennukset.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Kuluvalla kaudella jäsenmäärä on kolme, joista kaupunki on nimennyt kaksi ja Suomen Turistiauto Oy (nykyinen Helsingin Bussiliikenne Oy) yhden. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Yhtiön hallituksessa ovat toimineet hallintojohtaja Yrjö Judström ja hallintopäällikkö Lilja Kinnunen liikennelaitokselta. Varsinaisina tilintarkastajina ovat toimineet Tilintarkastajien Oy – Ernst & Young (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Anne Vuorio) ja varatilintarkastajana KHT Mikko Palkonen. Nykyisen yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastajaa ei tarvita, jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö.

 

Ryj toteaa, että ehdotus tilintarkastajista on tarkastuslautakunnan ehdotuksen (2.3.2005) mukainen.

 

RYJ                                    Kaupunginhallitus päättänee kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluja edustamaan kaupunkia Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n yhtiökokouksessa 28.4.2005 klo 14.00 liikennelaitoksella.

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen vuoden 2006 varsinaisessa yhtiökokouksessa päättyväksi toimikaudeksi hallintojohtaja Yrjö Judströmin ja hankintapäällikkö Eeva Hännisen liikennelaitokselta.

 

Lisäksi kaupunginhallitus päättänee nimetä yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n (päävastuullinen tilintarkastaja KHT, JHTT Leif-Erik Forsberg).

 

Pöytäkirjanote nimetyille henkilöille, Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle sekä kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


2

OY GARDENIA-HELSINKI AB:N YHTIÖKOKOUS

 

Khs

 

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.4.2005 klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajien valinta.

 

Ryj toteaa, että yhtiön toimialana on ylläpitää Helsinki-Gardeniaan kuuluvia viher- ja ympäristötietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia korkealaatuisena viheralan näyttely-, esittely- ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja.

 

Yhtiön hallituksen jäseninä ovat aikaisemmin toimineet tiedottaja Maiju Kaajakari, Marcus Walsh, ympäristöjohtaja Pekka Kansanen ympäristökeskuksesta ja kaupunginpuutarhuri Eeva Kuuluvainen rakennusvirastosta sekä talousjohtaja Harri Pirkkalainen opetusvirastosta.

 

Tilintarkastajana on toiminut  PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajana KHT Juha Tuomola.

 

Tilintarkastajien osalta päätösehdotus on tarkastuslautakunnan ehdottaman (15.12.2004) mukainen.

 

VS. RYJ                            Kaupunginhallitus päättänee määrätä kaupunginkanslian oikeuspalvelut edustamaan kaupunkia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.4.2005 klo 14.00 ja esittämään yhtiön hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

 

_______________________

_______________________

 

Pekka Sauri

apulaiskaupunginjohtaja

 

Pekka Kansanen

ympäristöjohtaja

 

Ulla Tiainen

lehtori

 

sekä varsinaiseksi tilintarkastajaksi  PricewaterhouseCoopers Oy (päävastuullinen tilintarkastaja KHT Pekka Kaasalainen) ja varatilintarkastajaksi KHT Juha Tuomola.

 

Pöytäkirjanote hallitukseen nimetyille, kaupunginkanslian oikeuspalveluille ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Matikainen Kristiina, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2262

 

 

 

 

 


1

VT JAN D. OKER-BLOMIN TOIVOMUSPONSI: AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN TERVEYDENHUOLTOPALVELUJEN TEHOSTAMINEN

 

Khs 2004-2358

 

Stj ilmoittaa, että käsitellessään 17.11.2004 vuoden 2005 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2005 ja 2007 (asia nro 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

14 (57)         "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunki ensi vuonna tehostaa tyydyttävien terveydenhuoltopalvelujen järjestämistä kaikille kaupungin ammattikorkeakouluopiskelijoille sekä varaa vuoden 2006 talousarvioon tarvittavat voimavarat näiden palvelujen toteuttamiseksi.” (Jan D. Oker-Blom, äänin 61 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

Terveyslautakunta toteaa (15.2.2005), että opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvia oppilaitoksia on Helsingissä 24 ja toimipaikkoja niillä on yhteensä 40. Terveyskeskus antaa opiskelijaterveydenhuollon palveluja tällä hetkellä 33 872:lle opiskelijalle, joista ammattikorkeakouluissa opiskelevia on yli puolet. Opiskelijoista 10 308 (n. 30 %) ja ammattikorkeakouluissa opiskelevista 19 458:sta on 8 856 (n. 46 %) on ei-helsinkiläisiä.

 

Terveyskeskuksen vuoden 2004 alusta voimaan tulleen organisaatiouudistuksen osana myös koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut organisoitiin uudelleen. Ko. palvelut eriytettiin terveysasemien toiminnasta oman, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikön hoidettaviksi.   Tähän liittyen myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita palveleva henkilökunta siirtyi uuteen, keskitettyyn yksikköön.

 

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa toimii 117 terveydenhoitajaa ja seitsemän lääkäriä. Opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien määrä on 22 terveydenhoitajaa ja lääkäreiden määrä on kaksi lääkäriä.

Yksikössä toimii lisäksi psykologi. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon yksikkö antaa kaikki terveydenhoitajapalvelut ammattikorkeakoulujen opiskelijoille sekä osan lääkäripalveluja. Osan sairaanhoitopalveluista opiskelijat saavat asuinpaikkansa terveysasemien lääkäreiltä kuten muukin väestö.

 

Edellä kuvattu ei koske hammashuollon palveluja, jotka opiskelijat saavat vapaan hakeutumisen periaatteella ja samoin perustein kuin muukin väestö kaupungin eri puolilla sijaitsevista hammashoitoloista.

 

Tällä hetkellä kaikissa ammattikorkeakouluissa toimii vähintään yksi terveydenhoitaja. Ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa tekevät sekä terveydenhoitajat että joillakin alueilla myös lääkärit. Ennaltaehkäisevät

palvelut ovat maksuttomia ja ne on tuotettu pääsäätöisesti oppilaitoksen tiloissa, lukuun ottamatta mm. Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Stadian kulttuuri- ja palvelualan opiskelijoita. Heidän terveydenhoitajansa toimitila on Vallilan terveysasemalla, koska kyseiset oppilaitokset eivät ole osoittaneet tiloja terveydenhoitajalle oppilaitoksesta.

 

Helsinkiläiset ja ulkopaikkakuntalaiset opiskelijat saavat kiireellisiä ja kiireettömiä sairaanhoitopalveluja sekä opiskelijaterveydenhuollosta että omalta terveysasemaltaan. Äkillisissä sairaus- ja tapaturmatapauksissa opiskelija on niin ikään voitu hoitaa opiskelijaterveydenhuollossa tai terveysasemalla. Lääkärin sairaanhoitokäynnit ovat maksullisia.

 

Viime vuoden alusta tapahtunut toiminnan hallinnollinen keskittäminen on parantunut selvästi koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon toimintaedellytyksiä, kun toimintaa varten on oma, erikoistunut johto sekä mm. oma ylilääkäri. Lisäksi yksikön voimavaroja on päätetty vahvistaa lisäämällä yksikköön tänä vuonna kaksi psykiatrista erikoissairaanhoitajaa opiskelijoiden mielenterveystyöhön.

 

Tällä hetkellä ei vielä ole käytettävissä tarkkoja tietoja viime vuoden toiminnan tuloksista eikä siten ole mahdollista tehdä perusteltuja johtopäätöksiä jatkokehittämistarpeista. Vasta kun em. tiedot ovat saatavissa, voidaan arvioida mahdollisten lisävoimavarojen tarpeet.

 

Terveyskeskuksen vuoden 2006 talousarvioon tullaan mahdollisuuksien mukaan sisällyttämään esitykset tarpeellisten lisävoimavarojen osoittamisesta myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden palveluihin. Kuitenkin on muistettava, että lähes puolet ammattikorkeakoulujen opiskelijoista on muita kuin helsinkiläisiä ja kaikki lakisääteiset palvelut ylittävä palvelutarjonta merkitsee helsinkiläisten verovarojen ohjaamista muiden kuin helsinkiläisten terveydenhuoltoon. Siksi lakisääteisen palvelutason ylittävien palvelujen tarjoamiseen tulee suhtautua varsin pidättyvästi.

 

Vertailun vuoksi todettakoon, että yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuoltopalvelut järjestää erityinen säätiö, jonka palvelutarjonta on huomattavasti laajempaa ja monipuolisempaa kuin laissa säädetty minimitaso. Tämä mahdollistuu, koska säätiötä rahoittavat kaupungin lisäksi mm. KELA ja opiskelija itse. Helsingin terveyskeskus maksaa säätiölle korvauksena sen terveyskeskuksen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen tuottamisesta opiskelijakohtaisen korvauksen, jonka määrä alittaa kaupungin oman toiminnan opiskelijaterveydenhuollon opiskelijakohtaisen kustannuksen.

 

Stj toteaa, että kunnan velvollisuudesta järjestää terveydenhuoltopalveluja opiskelijoille säädetään kansanterveyslaissa. Sen 14 §:n 6 kohdan mukaisesti kunnan tulee kansanterveystyöhön kuuluvina tehtävinä ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta opiskelijaterveydenhuoltoa, johon luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto; yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhoito ja sairaanhoito sekä hammashuolto voidaan kuitenkin kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla.

 

Lainsäädännön perusteella oppilaitoksen sijaintikunta ei ole velvollinen järjestämään opiskelijoille edellä sanotun lisäksi muita terveydenhuollon palveluja – mm. velvollisuutta erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämiseen ei ole.Opiskelijat saavat tarvitsemansa erikoissairaanhoidon palvelut oppilaitoksen sijaintikunnan sairaanhoitopiirin sairaalassa tai muussa toimintayksikössä. Opiskelijan saaman erikoissairaanhoidon kustannuksista vastaa potilaan kotikunnan sairaanhoitopiiri eli opiskelijan kotikunta.

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa on käsitelty kaupungin toimielimissä useaan otteeseen. Viimeksi toukokuussa 2003 on vastattu asiaan koskevaan aloitteeseen.

 

Tätä aiemmin kaupunginjohtaja on toukokuussa 2002 kehottanut ammattikorkeakoulua selvittämään jatkotoimia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseksi mahdollisesti säätiöpohjalta, ja ilmoittanut Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry:lle, että sen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin mahdollisen säätiön perustamiseksi mikäli se jatkoselvitysten perusteella katsotaan tarpeelliseksi.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta siitä miten ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveydenhuolto pitäisi järjestää. Kansanterveyslaissa ei määritellä kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen yksityiskohtaista sisältöä ja laajuutta.

 

Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry on syksyllä 2004 ja maaliskuussa 2005 toimittanut mm. Stj:lle kannanoton, jossa pidetään parhaana ratkaisuna keskitetyn ja kattavan opiskelijaterveysaseman luomista kaikille kaupungissa opiskeleville ammattikorkeakouluopiskelijoille. Syksyn 2004 kannanotto on lähetetty terveyslautakunnalle ja ammattikorkeakoulun johtokunnalle. Maaliskuun 2005 kannanotosta ilmenee, että HAMOK on lähettänyt sen mm. terveyslautakunnalle ja ammattikorkeakoulun hallitukselle.

 

Stj:n mielestä yhdistykselle tulisi lähettää tiedoksi sama selvitys kuin valtuutetuille.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Jan D. Oker-Blom) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Jan D. Oker-Blom) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Jan D. Oker-Blomille, tiedoksi muille valtuutetuille sekä Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry:lle.

 

Lisätiedot:
Frantsi Anneli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2292

 

 

 

 

 


2

TILINTARKASTAJIEN NIMEÄMINEN NIEMIKOTISÄÄTIÖÖN VUODEKSI 2005

 

Khs 2005-624

 

Niemikotisäätiö pyytää (14.3.2005) Khta nimeämään kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan säätiön vuoden 2005 tilejä.

 

Stj toteaa, että Kvsto perusti Niemikotisäätiön vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa.

 

Sääntöjen 13 §:n mukaan säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun loppua, jolloin mm. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia ja näille varamiehet; tilintarkastajista yhden varsinaisen ja hänen varamiehensä tulee olla KHT tai HTM.

 

Vuonna 2004 tilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Kari Roine ja hänen henkilökohtaisena varamiehenään HTM, JHTT Vesa Ikäheimo sekä JHTT Ilpo Malinen ja hänen henkilökohtaisena varamiehenään JHTT Jari Ritari.

 

Tarkastuslautakunta on 13.10.2004 nimennyt ehdolle vuodeksi 2005 Niemikotisäätiön tilintarkastajiksi päätösehdotuksessa mainitut

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä Niemikotisäätiön tilintarkastajiksi tarkastamaan vuoden 2005 tilejä kaupunkitarkastaja, HTM, JHTT Kari Roineen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunginreviisori, HTM, JHTT Vesa Ikäheimon sekä kaupunkitarkastaja, JHTT Ilpo Malisen ja hänen henkilökohtaiseksi varamiehekseen kaupunkitarkastaja, JHTT Jari Ritarin.


 

Pöytäkirjanote mainituille henkilöille, Niemikotisäätiölle, terveysvirastolle, sosiaalivirastolle, kaupunginkanslialle ja tarkastusvirastolle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


3

KAUPUNGIN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN PÄÄKAUPUNGIN TURVAKOTI RY:N JOHTOKUNTAAN

 

Khs 2005-618

 

Pääkaupungin Turvakoti ry. pyytää (14.3.2005), että Khs nimeäisi yhdistyksen johtokuntaan kaupungin edustajan kaudelle 1.4.2005 – 31.3.2006.

 

Stj ilmoittaa, että yhdistys ylläpitää turvakotitoimintaa, joka aloitettiin keväällä 1979. Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 6 ja enintään 10 jäsentä. Vuonna 2004 kaupungin edustajana on ollut perhehoitopäällikkö Aila Kukkonen sosiaalivirastosta ja sosiaalivirasto esittää, että Aila Kukkonen nimettäisiin edelleen.

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee nimetä kaupungin edustajaksi Pääkaupungin Turvakoti ry:n johtokuntaan kaudeksi 1.4.2005 – 31.3.2006 perhehoitopäällikkö Aila Kukkosen sosiaalivirastosta.

 

Pöytäkirjanote kaupungin edustajaksi nimetylle, Pääkaupungin Turvakoti ry:lle, sosiaalivirastolle ja kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

 

 

 


4

VT TERHI PELTOKORVEN TOIVOMUSPONSI: TYÖVOIMAN SAANTI JA MÄÄRÄAIKAISTEN TYÖSUHTEIDEN MINIMOINTI

 

Khs 2004-2354

 

STJ ilmoittaa, että käsitellessään 17.11.2004 vuoden 2005 talousarviota ja taloussuunnitelmaa vuosiksi 2005 ja 2007 (asia nro 3) Kvsto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

10 (42)         "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että sosiaalivirasto ja terveyskeskus laativat suunnitelman ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi ja määräaikaisten työsuhteiden käytön minimoimiseksi jatkossa.” (Terhi Peltokorpi, äänin 46 – 0)

 

Kvston työjärjestyksen 24 §:n mukaan Khn on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi myös muille valtuutetuille.

 

./.                   Terveyslautakunta selostaa (3.2.2005) terveyskeskuksen työvoimatilanteen kehittymistä sekä toimenpiteitä saannin turvaamiseksi. Joulukuun 2004 lopulla terveyskeskuksen 7000:sta voimassa olevasta palvelussuhteesta yhteensä 25 % oli määräaikaisia. Lausunnossa selostetaan syitä määräaikaisuuksiin sekä uudelleen käyttöönotettua varahenkilöjärjestelmää. Terveyslautakunnan lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 1.

 

./.                   Sosiaalilautakunta toteaa (22.2.2005), että sosiaaliviraston henkilöstöpolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön pysyvyys ja henkilöstön saatavuus. Lausunnossa selostetaan toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi, mm. yhteistyötä oppilaitosten kanssa sekä oppisopimuskoulutusta. Sosiaalilautakunnan lausunto on esityslistan tämän asian liitteenä 2.

 

Stj toteaa täydennyksenä sosiaalilautakunnan lausuntoon, että helmikuun 2005 lopulla sosiaalivirastossa oli kaikkiaan 2961 määräaikaista työntekijää. Eniten määräaikaisia oli hoitajan ja lastenhoitajan nimikkeillä (yhteensä 1395 henkilöä). Yleisin syy määräaikaisiin palvelussuhteisiin on työ- tai virkavapaan sijaisuus (32 %). Seuraavaksi eniten määräaikaisia työntekijöitä on sairausloman sijaisina (22 %) ja avointen vakanssien hoitajina (19 %). Avointen vakanssien hoitajien lukumäärään sisältyy mm. lyhytaikaisia, muutaman päivän sijaisuuksissa olleita sekä vakanssin täyttöprosessin ajan määräaikaisina olevia työntekijöitä. Myös lasten päivähoidon toiminnan sopeutus vaikuttaa avointen vakanssien hoitajien lukumäärään. Neljänneksi suurin ryhmä (15 %) määräaikaisista palvelussuhteista muodostuu perhevapaiden (palkallinen äitiysloma, hoitovapaa) sijaisuuksista. Muina syinä määräaikaisuuteen ovat erilaiset projektit ja muut määräaikaiset toimen (5 %), koulutusajan ja opintovapaan sijaisuudet (4 %) ja vuorotteluvapaasijaisuudet (3 %).

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee

 

merkitä tiedoksi esityslistalta ilmenevän selvityksen kaupunginvaltuuston 17.11.2004 hyväksymän toivomusponnen (Terhi Peltokorpi) johdosta tehydistä toimenpiteistä ja

 

toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle (Terhi Peltokorpi) sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Pöytäkirjanote jäljennöksin kaupunginhallituksen esityslistasta valtuutettu Terhi Peltokorvelle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285

 

 

LIITTEET

Liite 1

Terveyslautakunnan lausunto 3.2.2005

 

Liite 2

Sosiaalilautakunnan lausunto 22.2.2005

 

 

 

 


5

29.3.2005 pöydälle pantu asia

JÄSENTEN VALITSEMINEN HELSINGIN YHDISTETYN SAIRAS- JA VANHAINKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN VUOSIKSI 2005 - 2006

 

Khs 2005-259

 

Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitus pyytää (28.1.2005) kaupunginhallitusta nimeämään toimikaudeksi 2005 - 2006 säätiön hallituksen 5 varsinaista jäsentä ja heille kullekin sääntöjen edellyttämät henkilökohtaiset varajäsenet.

 

Stj  toteaa, että Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitukseen ovat vuosina 2003 – 2004 kuuluneet seuraavat henkilöt:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Riitta Suominen

Ismo Suksi

Jukka Laitila

Arja Karhuvaara

Maija Wilskman

Heidi Mikkelsson

Leo Ekholm

Päivi Isotalo,
1.3.2004 lukien Leena Paasivuori

Satu Mäki

Seppo Lehtimäki

 

Kaupunginhallituksen valitsemana hallituksen puheenjohtajana on toiminut Riitta Suominen ja varapuheenjohtajana Leo Ekholm.

 

Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen kuuluu viisi varsinaista jäsentä, joille kullekin valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee Helsingin kaupunginhallitus. Lisäksi hallitukseen kuuluvat itseoikeutettuina jäseninä Antinkotisäätiön, Kannelkotisäätiön sekä Pakilan sairas- ja vanhainkotisäätiön perustajat niin kauan kuin he haluavat hallituksen jäseninä olla.  Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunginhallitus. Säätiön hallituksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen toukokuun 1 päivää. Vuosikokouksessa todetaan mm. hallituksen kokoonpano.


 

 

STJ                                    Kaupunginhallitus päättänee valita toimikaudeksi 2005 - 2006 Helsingin yhdistetyn sairas- ja vanhainkotisäätiön hallitukseen seuraavat viisi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

Jäsen

Varajäsen

 

 

Mirja Winter-Heikkilä

Leena Paasivuori

Timo Leskinen

Pirkko Kiviniemi

-

-

-

-

-

-

 

Samalla kaupunginhallitus päättänee valita hallituksen puheenjohtajaksi ______________  ja varapuheenjohtajaksi Mirja Winter-Heikkilän.

 

Pöytäkirjanote päätöksessä mainituille, Helsingin yhdistetylle sairas- ja vanhainkotisäätiölle, sosiaalilautakunnalle, tarkastuslautakunnalle sekä kaupunginkanslialle.

 

Lisätiedot:
Hari Olli, kaupunginsihteeri, puhelin 169 2285