Suoraan sisältöön

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin Stadin osaamiskeskus -verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://www.hel.fi/stadin-osaamiskeskus/fi

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Kriittiset virheet

  • Sivustolla on ongelmia kielimäärityksissä. Sivuston In English -osiossa on tietoa osaamiskeskuksesta englanniksi, mutta sivun kielimääritys on suomi. Sivuston muunkielisillä osioilla, kuten somali, venäjä, kurdi jne. on myös suomenkielinen lang-määre. (WCAG 2.1: 3.1.1 Sivun kieli, 3.1.2 Osien kieli)
  • Ruudunlukuohjelmaa käyttävä ei pysty kohdistamaan mobiilinäkymässä olevaan navigointivalikkoon palvelun etusivulla (WCAG 2.1: 2.1.1 Näppäimistö, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo). 

Merkittävät virheet 

  • Sivun navigaation kontrasti on riittämätön (WCAG 2.1: 1.4.3 Kontrasti, minimi).
  • Sivuston Meistä-osiossa on esittelyvideo, joka on toteutettu iFrame-upotteena. Upotteelta puuttuu title-määre. Upotteen muotoiluun on käytetty HTML-tunnisteita.Video ei sovitu oikein ikkunaan. (WCAG 2.1: 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo, 1.4.10 Responsiivisuus)
  • Etusivun puhelinumero on toteutettu kuvalinkkinä, jossa on useita ongelmia. Linkki on määritetty ohitettavaksi ruudunlukijalla ja kuvaava tekstivastine puuttuu. (WCAG 2.1: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö, 1.4.5 Tekstiä esittävät kuvat, 2.1.1 Näppäimistö).

Muut virheet

  • Linkin tunnisteena on pelkkä väri (WCAG 2.1: 1.4.1 Värien käyttö).
  • Sivustolla on käytetty epäloogista otsikointia (ei ole WCAG-rikkomus).

Puutteiden korjaus

Uudet liitetiedostot tehdään saavutettaviksi sitä mukaa, tietoja päivitetään sivustolle. Teknisiä ongelnia korjataan sitä mukaa, kun kaupunki korjauttaa keskitetysti saavutettavuusvirheitä hel.fi-alustalla.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa 

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.   

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki

Saavutettavuusselosteen laatiminen 

Tämä seloste on laadittu 2.9.2020.  Selostetta on päivitetty 23.9.2020.

Saavutettavuuden arviointi 

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.   

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.   

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston sisällön manuaalista tarkistusta. Testauksessa syntyneet toiminnalliset havainnot pätevät sekä työpöytä- että mobiililaiteympäristöön.

Manuaalisessa testauksessa on käytetty Chrome- ja Firefox-selaimia, niiden 200% tiloja sekä tietoteknisiä apuvälineitä, kuten ruudunlukuohjelmia, ohjaimia ja erikoisnäppäimistöjä. Mobiilitestaus toteutettiin iOS- ja Android-käyttöjärjestelmillä ja niille tarkoitetuilla ruudunlukuohjelmilla. 

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin hel.fi-sivustolle on suorittanut kehitysvammaliiton Papunet. Tämä sivusto on osa hel.fi-sivustoa. Sisällön saavutettavuuden on arvioinut kasvatuksen ja koulutuksen toimialan viestintäpalvelut. Papunetin auditointiraportti,pdf

Erillisen sisällön saavutettavuusarvioinnin on tehnyt Palvelukeskus Helsinki. Sisällön saavutettavuusraportti, pdf

Saavutettavuusselosteen päivittäminen 

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä. 

Palaute ja yhteystiedot 

Sivuston saavutettavuudesta vastaa  

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä 

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute  

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa 

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietojja sähköpostilla  helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa. 

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely 

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi 
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15  

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus 

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.  

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.   

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti. 

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät 

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.   

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä 

Tämän selosteen on hyväksynyt 2.9.2020 kasvatuksen ja koulutuksen viestintäpalvelut.
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Helsingin kaupunki
23.09.2020 15:25