Suoraan sisältöön

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§ (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolaissa 35§ on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalla.  

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen jälkeen.

Mihin otan yhteyttä?

Ilmoitukset tehdään Seniori-infoon puh. 09 3104 4556 klo 9-15 tai Ikääntyneen palvelutarpeen arviointi -lomakkeella  (pdf).

Täytetty hakemus lähetetään Helsingin alueen keskitettyyn ikääntyneiden palveluneuvontaan osoitteella: Seniori-info PL 7160 00099 HELSINGIN KAUPUNKI        

Kiireellisissä asioissa ota yhteyttä Seniori-infoon puhelimitse. Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006.

Terveydenhuollon ammattihenkilö  ilmoittaa laitoksesta kotiutuvasta alueellisiin asiakasohjaustiimeihin, jos  iäkkään henkilön arvioidaan tarvitsevan palveluita, esimerkiksi kotihoitoa.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen

Ilmoituksen saavuttua iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä.

Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) arvioidaan luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä hän tarvitsee apua ja tukea. Lisäksi otetaan huomioon ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja muiden palvelujen saatavuus.JAA
13.06.2018 15:49