Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Milloin ilmoitus tehdään?

Ilmoitus tehdään, kun herää huoli sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan.

Ilmoituksen tarkoituksena on varmistaa, että iäkäs henkilö saa tarvitsemansa huolenpidon silloinkin, kun hän ei sitä itse osaa tai ymmärrä pyytää.

Kuka tekee ilmoituksen?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko yksityishenkilö tai viranomainen.

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 25§ (ns. vanhuspalvelulaki) ja sosiaalihuoltolaissa 35§ on erityinen ilmoitusvelvollisuus seuraavilla viranomaisilla: sosiaali- ja terveydenhuollon, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen, poliisin, liikuntatoimen, opetustoimen, lasten päivähoidon, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevalla.  

Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilön on vanhuspalvelulain 25 § mukaan ilmoitettava hyvissä ajoin sosiaalihuollon vastaavalle viranomaiselle, kun iäkäs henkilö on kotiutumassa terveydenhuollon laitoshoidosta, jotta tämä saa riittävät, turvalliset ja kuntoutumistaan edistävät palvelut kotiutumisen jälkeen.

Mihin otan yhteyttä?

Virka-ajan ulkopuolella voi ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen, puh. 020 696 006.

Terveydenhuollon ammattihenkilö ilmoittaa terveydenhuollon laitoksesta kotiutuvasta kotihoitoon, jos iäkkään henkilön arvioidaan tarvitsevan kotihoidon palvelua. Muussa tapauksessa ilmoitus tehdään iäkkään asuinalueen sosiaali- ja lähityöhön.

Mitä yhteydenoton/ilmoituksen jälkeen

Ilmoituksen saavuttua iäkkään henkilön palvelutarpeen selvittäminen käynnistetään viipymättä.

Toimintakyky (fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen) arvioidaan luotettavia arviointivälineitä käyttäen. Toimintakykyä arvioitaessa selvitetään, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavanomaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä hän tarvitsee apua ja tukea. Lisäksi otetaan huomioon ympäristön esteettömyys, asumisen turvallisuus ja muiden palvelujen saatavuus.JAA
05.02.2018 09:26