Suoraan sisältöön

Valmistautuminen lastenvalvojan tapaamiseen sopimusasioissa

Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, tulee varatusta ajasta ilmoittaa viipymättä lapsen toiselle vanhemmalle ja varmista hänen läsnäolonsa tapaamiselle. Lähtökohtaisesti vanhempien tulee asioida sopimusasioissa lastenvalvojalla yhdessä (poikkeuksena lähestymiskielto tai jos toinen vanhemmista asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella).

Vanhempien on hyvä keskustella etukäteen asioista, joista he ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja. Lapsia koskevissa asioissa sovinnon löytäminen on keskeisen tärkeää, koska sovinto vähentää vanhempien välisiä ristiriitoja ja on siten lapsen edun mukaista. Ennen lastenvalvojalle hakeutumista on mahdollista ja suositeltavaa asioida perheasioiden sovittelijalla. Perheasioiden sovittelussa vanhemmat saavat ohjausta ja neuvontaa lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.

Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta. Harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Vanhempien tulee aina ensiksi ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Sekä tapaamissopimus että elatussopimus voidaan tehdä vasta tämän jälkeen, koska ne pohjaavat asumispäätökseen.

Tapaamisoikeuden osalta vanhempien tulee päättää, miten lapsen on tarkoitus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksen tavoitteena on turvata lapselle säännöllinen yhteydenpito toiseen vanhempaansa, mikä puolestaan luo turvaa ja ennustettavuutta lapsen elämään. Tapaamissopimuksessa on syytä ottaa huomioon mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Mahdollisten erimielisyystilanteiden välttämiseksi olisi hyvä, että tapaamisoikeus olisi määritelty mahdollisimman tarkasti. Normaalin viikkorytmin lisäksi on hyvä sopia myös lomien ja juhlapyhien vietosta. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata käytäntöjä koskien esim. muuta yhteydenpitoa, lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakulujen jakamista.

Vanhemmat ovat yhdessä vastuussa lapsen elatuksesta. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, kun toisaalla asuva vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Ennen lastenvalvojan tapaamista vanhempien tulisi pohtia, mitkä ovat lapsen säännölliset menot, kuten päivähoitoon, koulutukseen, harrastamiseen tai vakuutuksiin liittyvät kustannukset. Lastenvalvoja voi tapaamisella vanhempien toiveesta laatia laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Laskelmaa varten kummankin vanhemman on ilmoitettava tulonsa ja menonsa oheisen varallisuusselvityksen (pdf) mukaisesti. Tapaamisella olisi lisäksi hyvä olla mukana varallisuusselvitykseen liittyvät tulo- ja menotositteet.JAA
18.10.2019 11:35