Suoraan sisältöön

Valmistautuminen lastenvalvojan tapaamiseen sopimusasioissa

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.Kun vanhempi on varannut ajan lastenvalvojalle, tulee hänen ilmoittaa varatusta ajasta viipymättä lapsen toiselle vanhemmalle ja varmistaa tämän läsnäolo tapaamiselle. Lähtökohtaisesti vanhempien tulee asioida sopimusasioissa lastenvalvojalla yhdessä (poikkeuksena esim. lähestymiskielto tai jos toinen vanhemmista asuu pääkaupunkiseudun ulkopuolella).

Vanhempien on hyvä keskustella etukäteen asioista, joista he ovat tulossa lastenvalvojalle laatimaan sopimusasiakirjoja. Eron jälkeisen vanhemmuuden tukena ja apuvälineenä vanhemmat voivat halutessaa käyttää vanhemmuussuunnitelmaa. Vanhemmuussuunnitelma ei ole kuitenkaan juridinen asiakirja, jonka lastenvalvoja voisi vahvistaa. Ennen lastenvalvojalle hakeutumista, on myös mahdollista sekä suositeltavaa asioida perheasioiden sovittelijalla. Perheasioiden sovittelussa vanhemmat saavat ohjausta ja neuvontaa lasten huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien ristiriitojen ratkaisemiseksi.

Vanhempien on hyvä tutustua myös MLL:n Ero lapsiperheessä -piirrosvideoihin. Videot löytyvät suomeksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi.   

Piirros, jossa on kädet puuskassa olevat parrakas mies ja vaaleahiuksinen nainen ja heidän välissään saparopäinen pieni tyttö ja ruskeahiuksinen kouluikäinen poika. Heidän ympärillään on tunnetilojen nimiä tekstinä: helpotus,pelko, viha, ikävä, ilo, suru, syyllisyys, katkeruus ja vapaus. Naisen ja miehen yhteisessä ajatuskuplassa on ajatuksia lapsista, kodista ja rahasta.

Lapsen näkemys tulee huomioida

1.12.2019 voimaan tullut lapsen huoltolaki vahvistaa lapsen oikeutta ilmaista mielipiteensä häntä koskevissa asioissa. Vanhempien tulee keskustella lapsen kanssa ratkaisuista, joita he ovat tekemässä lasta koskevissa huolto-, asumis- tai tapaamisoikeusasioissa, ennen lopullisten päätösten tekemistä. Lapsen mielipiteen selvittäminen on vanhempien tehtävä. Keskustellessaan lapsen kanssa vanhempien tulee huomioida lapsen ikä ja kehitystaso. 

Lastenvalvoja on velvollinen varmistamaan, että lapsi on saanut ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa sopimusasioissa. Tästä syystä pyydämme, että keskustelette lapsenne kanssa ennen varaamanne aikaa, ja selvitätte lapsenne mielipiteen ja toiveet. Näin vältymme tilanteilta, jossa lastenvalvoja ei voi vahvistaa lasta koskevaa sopimusta, koska lapsen toiveet ja mielipide eivät ole tiedossa. Täältä voitte käydä lukemassa lisää siitä, miten keskustella lapsen kanssa ja selvittää hänen mielipiteen ja toiveet.


Sopijaosapuolet ja sovittavat asiat

Lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa sopijapuolia ovat vanhemmat. Lastenvalvoja ei määrää sopimusten sisällöstä, vaan sopimusneuvottelut käydään vanhempien kesken. Lastenvalvojan tehtävänä on avustaa vanhempia pääsemään sopimukseen ja laatia vanhempien sopimista asioista täytäntöönpanokelpoinen asiakirja.

Lapsen asioista sovittaessa lähtökohtana tulee olla lapsen etu. Vanhempien tulee neuvotella ja punnita eri vaihtoehtoja ennen muuta lapsen kannalta. Harkinnassa on tärkeää ottaa huomioon, kuinka lapsen arkeen kuuluvat asiat järjestyvät käytännössä parhaiten.

Vanhempien tulee aina ensiksi ratkaista se, kumman vanhemman luona lapsi jatkossa asuu. Sekä tapaamissopimus että elatussopimus voidaan tehdä vasta tämän jälkeen, koska ne pohjaavat asumispäätökseen.

Tapaamisoikeuden osalta vanhempien tulee päättää, miten lapsen on tarkoitus tavata ja pitää yhteyttä siihen vanhempaan, jonka luona lapsi ei asu. Tapaamissopimuksen tavoitteena on turvata lapselle säännöllinen yhteydenpito toiseen vanhempaansa, mikä puolestaan luo turvaa ja ennustettavuutta lapsen elämään. Tapaamissopimuksessa on syytä ottaa huomioon mm. lapsen ikä, koulu, päivähoito, harrastukset ja vanhempien kotien välinen etäisyys. Mahdollisten erimielisyystilanteiden välttämiseksi olisi hyvä, että tapaamisoikeus olisi määritelty mahdollisimman tarkasti. Normaalin viikkorytmin lisäksi on hyvä sopia myös lomien ja juhlapyhien vietosta. Lisäksi sopimukseen voidaan kirjata käytäntöjä koskien esim. muuta yhteydenpitoa, lapsen kuljettamisesta tai tapaamismatkakulujen jakamista.

Vanhemmat ovat yhdessä vastuussa lapsen elatuksesta. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, kun toisaalla asuva vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta, lapsi ei asu pysyvästi hänen luonaan tai lapsi asuu vuorotellen vanhempansa tai muun huoltajansa luona. Ennen lastenvalvojan tapaamista vanhempien tulisi pohtia, mitkä ovat lapsen säännölliset menot, kuten päivähoitoon, koulutukseen, harrastamiseen tai vakuutuksiin liittyvät kustannukset. Lastenvalvoja laatii tapaamisella vanhempien kanssa laskelman, jonka antamaa ehdotusta elatusavun suuruudesta vanhemmat voivat käyttää apuna sopiessaan elatusavun määrästä. Laskelmaa varten kummankin vanhemman on ilmoitettava tulonsa ja menonsa oheisen varallisuuselvityksen mukaisesti. Tapaamisella olisi lisäksi hyvä olla mukana varallisuusselvitykseen liittyvät tulo- ja menotositteet. Lastenvalvoja voi tarvittaessa tarkistaa palkka- ja etuustiedot tulorekisteristä sekä Kelan asiakastietojärjestelmästä. 14.10.2022 11:00