Suoraan sisältöön

Osastot

Katettu ruokapöytä

Osasto 3  
Puh.  09 3106 0631 
Faksi  09 3106 0645
Osastonhoitaja Mirja Kiiski puh. 09 3106 0605
Fysioterapeutti puh.09 3106 0633
Sosiaaliohjaaja puh. 09 3104 8256

Osasto 3 tarjoaa asukkailleen yksilöllistä, aktiivista ja turvallista hoitoa ja huolenpitoa kodinomaisessa laitosympäristössä. Hoitohenkilökunnan lisäksi asukkaan hyvinvoinnista huolehtivat osastonlääkäri, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, viriketoiminnanohjaajat, sosiaaliohjaaja, sairaalapastori ja laitoshuoltajat. Osastolla on myös terveydenhuoltoalan opiskelijoita sekä muita harjoittelijoita. Jalkojenhoitajan ja parturi-kampaajan palvelut tilataan asukkaille tarpeen mukaan osastolle.

Moniammatillisten tiimien toimintaa ohjaa yksilövastuisen hoitotyön malli, kuntoutumista ja toimintakykyä edistävä työote sekä asukkaan omannäköisen ja mielekkään arjen mahdollistava yhteisöllinen toimintamalli.

Asukkaan hoidon perustana on kirjallinen hoitotyön suunnitelma, jonka laatimiseen ja arviointiin asukasta ja hänen läheisiään kannustetaan osallistumaan. Läheisten osallistumista asukkaan ja osaston arkeen tuetaan hoitokokouksien, omaisryhmän, yhteisten tapahtumien ja retkien, asukasneuvoston, osaston yhteisökokouksien ja omaistentilaisuuksien avulla. Osasto 3:n yhteisökokousta kutsutaan nimellä porukkakahvit, jossa tiedotetaan tulevista tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista, esitellään uudet työntekijät ja yksinkertaisesti vain nautitaan yhdessäolosta.

  
Vanhusta tutkitaan

Osasto 4
Puh. 09 3106 0641
Faksi 09 3106 0644
Osastonhoitaja Marjukka Miettinen puh. 09 3106 0607
fysioterapeutti puh. 09 3105 6516
sosiaaliohjaaja puh. 09 3104 8256

Osastolla 4 tarjotaan ympärivuorokautista hoivaa 12 asukkaalle ja lyhytaikaishoitoa 16 asiakkaalle. Lyhytaikaishoidosta 2 paikkaa on käytössä vammaispalvelujen kautta tuleville asiakkaille.

Hoidon lähtökohtana ovat asiakkaan ja asukkaan omat voimavarat sekä yksilöllisyys. Asiakkaat ja asukkaat ovat osa yhteisöä, jossa heidän osallistumisensa ja osallisuutensa ovat meille tärkeitä. Hoidossa keskeistä on mielekkään arjen mahdollistaminen ja kuntoutumisen tukeminen. Hoidon tavoitteena lyhytaikaisasiakkailla on tukea kotona asumista toimintakykyä edistävän ja ylläpitävä hoitotyön keinoin sekä turvata omaishoitajien vapaat ja jaksaminen.

Moniammatilliseen työyhteisöön kuuluvat hoitajat, terapeutit, lääkäri, sosiaaliohjaaja, viriketyöntekijät, laitoshuoltajat ja sairaalapastori. Lisäksi talossa on vapaaehtoistyöntekijöitä. Yhdessä asiakkaiden, asukkaiden ja omaisten sekä kotihoidon kanssa suunnitellaan ja toteutetaan hoitoa ja hoivaa. Kotihoidon ja omaisten kanssa tehdään yhteistyötä niin, että kotona tehty liikkumissopimus toteutuu myös hoitojakson aikana osastolla.

Huoneet ovat 1-4 hengen huoneita. Osastolla on yhteiset päivähuoneet ja ruokailutilat, joissa asukkaat voivat seurustella, katsoa TV:tä sekä ruokailla yhdessä. Henkilökunta yhdessä viriketyöntekijöiden kanssa luo asukkaille mahdollisuuden osallistua erilaisiin tapahtumiin. Ulkoilu, musiikki, yhdessäolo ja pienet muisteluhetket tuovat iloa arkeen. Omaiset ovat erittäin tärkeä osa asukkaan elämää ja heidän toivotaan aktiivisesti osallistumistaan asukkaiden arkeen ja erilaisiin tapahtumiin.

    
Hoitaja auttamassa asiakasta

Osasto 5
Puh. 09 3106 0651
Faksi  09 3106 0643
Osastonhoitaja Maarit Ristolainen puh. 09 3106 0652

Osastolla 5 on 27 paikkaa ympärivuorokautista laitoshoitoa tarvitseville ikääntyville ihmisille. Useimmilla asukkailla on toiminta-rajoitteita ja muistisairauksia ja he tarvitsevat paljon hoitohenkilökunnan apua selviytyäkseen arjessa. Asukashuoneet ovat pääsääntöisesti kahden hengen huoneita, jotka sijaitsevat joko Kultakujalla tai Hopeapolulla.

Osasto on pyritty saamaan mahdollisimman kodinomaiseksi ja viihtyisäksi huomioiden mm. luonto ja eläimet. Yhteisökokouksissa kerran kuukaudessa suunnitellaan juhlia ja tapahtumia osastolla. Lisäksi talossa järjestetään monipuolista ryhmätoimintaa.  Asukkaiden ja omaisten käytössä on myös kosketusnäytöllinen tietokone, jonka avulla voi vaikkapa jutella omaisten kanssa skypessä.

Osastolla toimitaan moniammatillisesti asukkaiden toimintakykyä edistäen ja tukien niin, että jokainen voi nauttia arjen merkityksellisistä hetkistä. Musiikki, ulkoilu ja yhdessäolo ovat meille tärkeitä.

Toiminta-ajatuksena onkin ”oo ku kotonas”.

Omaiset ja läheiset ovat myös tervetulleita osallistumaan osaston arkeen, ulkoilemaan ja olemaan asukkaan seurana erilaisissa tapahtumissa.

   
Hoitaja ja vanhus

Osasto 6
Puh. 09 3106 0661
Faksi 09 3106 0663
Osastonhoitaja Anne Alastalo puh. 09 3106 0662

27-paikkaisessa osasto 6:ssa asukkaat asuvat pääosin yhden- tai kahden hengen huoneissa. Osaston viisi asukaspaikkaa on tarkoitettu lyhytaikaisessa hoidossa oleville asiakkaille, jotka tulevat kotoa 1-2 viikon jaksolle omaishoitajan loman ja jaksamisen sekä asiakkaan oman kuntoutumisen tukemiseksi.

Henkilökunta työskentelee kahdessa tiimissä. Vastuuhoitajan laatiman hoitosuunnitelman mukaan eri ammattiryhmät osallistuvat asukkaan hoitoon ja huolenpitoon. Tärkeänä pidetään omatoimisuuden tukemista ja hyvää oloa. 

Asukkaille tarkoitetun tietokoneen avulla mm. perheen valokuvat suurenevat vanhuksen katseltaviksi. Osastolla on työssä oppimisen jaksoilla useita lähi- ja sairaanhoitajaopiskelijoita, joille toivotaan välittyvän myönteinen kuva nykypäivän vanhusten hoidosta.JAA
25.04.2019 15:18