Suoraan sisältöön

Arviointi ja kuntoutus

Käytä kasvomaskia sosiaali- ja terveyspalveluissa

Suosittelemme 12 vuotta täyttäneitä käyttämään kasvomaskia kaikissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteissä.

Lue lisää maskisuosituksesta Helsingin koronavirussivustolta.


Osaston henkilökuntaa ryhmäkuvassa.

Arviointi- ja kuntoutusosasto osasto 1

Kanslia puh. 09 3104 6021
Osastonhoitaja Kaija Ketonen puh. 09 3106 4134

Arviointi- ja kuntoutusosasto 1 on 23 -paikkainen yksikkö, jonne asiakkaat tulevat lähetteellä kaupunginsairaaloista, päivystyksistä, kotihoidosta ja kriisiosastolta. Arviointi- ja kuntoutusjaksot ovat osa lyhytaikaishoitoa, jotka on tarkoitettu tukemaan asiakkaiden kotona asumista.

Mies lukee lehteä olohuoneen sohvalla.

Arviointi- ja kuntoutusosasto 4

Kanslia puh. 09  3104 6041
Osastonhoitaja Britt-Marie Lindfelt puh. 09 3104 6046

Kivelän osasto 4 on ruotsinkielinen 20-paikkainen osasto, joista 10 paikkaa arviointi- ja kuntoutusta sekä 10 paikkaa lyhytaikaishoitoa. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla asiakkaan kokonaisvaltainen toimintakyky arvioidaan moniammatillisesti ja asiakaslähtöisesti. Lähtökohtainen päätavoite on asiakkaan turvallinen kotiutuminen, tarvittavien tukitoimien avuin. Lyhytaikaishoidon tarkoitus on kotona pärjäämisen edistäminen sekä hoitavien omaisten voimavarojen tukeminen.

Hoitaja avustaa kuntoutettavaa asiakasta, joka venyttelee.

Arviointi- ja kuntoutus

Arviointi- ja kuntoutusjakso tukee iäkkäiden henkilöiden sairaalahoidon jälkeistä kuntoutumista ja kotihoidossa olevien asiakkaiden toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä tilanteissa, joissa arviointia ja kuntoutusta ei voida tehdä tai jatkaa kotioloissa. Arviointi- ja kuntoutustoiminnalla pyritään varmistamaan, että asiakas saa tilanteeseensa soveltuvan tarkoituksenmukaisen hoidon, lääkityksen ja kuntoutuksen. Arviointi- ja kuntoutusosasto huolehtii myös iäkkäiden asiakkaiden akuutteihin kriiseihin liittyvästä hoidosta.

Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja hänen omaisen, läheisen tai laillisen edustajansa kanssa. Palvelutarpeen arviointi tehdään moniammatillisena yhteistyönä. Arvioinnin lähtökohtana on asiakkaan oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet.

Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu.

Asiakkaan yksilöllinen hoitosuunnitelma perustuu esitietoihin, asiakkaalta/omaisilta saatuihin tietoihin, asiakkaan resursseihin sekä tavoitteisiin. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla järjestetään hoidon aloituspalaveri ja hoitoneuvottelu. Osaston kuntoutuskokouksissa arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumisen edistymistä. Hoitojakson aikana ollaan tiiviissä yhteydessä asiakasohjausyksikkköön, joka osallistuu osaston moniammatillisen tiimin kanssa muun muassa asiakkaan hoidon suunnitteluun ja arviointiin.

Arviointi- ja kuntoutusasiakkaiden hoitojaksojen pituus riippuu asiakkaan tarpeesta ja jaksot vaihtelevat muutamista viikkoista muutamaan kuukauteen. Arviointi ja kuntoutusjakson jälkeen asiakkaat siirtyvät ensisijaisesti kotiin tai toimintakykynsä mukaisesti ympärivuorokautiseen jatkohoitopakkaan. Asiakkaiden siirtyminen kotiin tai jatkohoitopaikkoihin suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa. Kotikäynnit ja kotiutuskokoukset edeltävät asiakkaan kotiutusta.

Arviointi- ja kuntoutusosastolla työskentelee osastonhoitajan ja apulaisosastonhoitajan lisäksi sairaanhoitajia, lähihoitajia, fysio- ja toimintaterapeutti, sosiaaliohjaaja, osastofarmaseutti ja lääkäri. Osastolla on jokaiselle asiakkaalle nimetty vastuuhoitajapari joka toimii yhteyshenkilöinä ja huolehtii asiakkaan asioiden etenemisestä.

Asiakkaat voivat käyttää omia vaatteitaan osastolla. Asiakashuoneet ovat pääasiassa neljän hengen huoneita ja osastolla on vain muutama kahden hengenhuone. Kivelässä on viihtyisä pihapiiri, jossa asiakkaat voivat turvallisesti ulkoilla. Kivelän kulttuuritoiminta järjestää säännöllisesti osastoilla ja koko talossa erilaisista ohjelmaa.18.11.2020 13:33