Suoraan sisältöön

Tjänster A-Ö

Sök stadens tjänster

Social- och hälsovårdssektorns tjänster

---------------O --Q ------W -X -Y -Z ---

Tjänsterna i alfabetisk ordning: Alla

Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare. Mer om tjänsterna...
Syftet med utbildningen av närståendevårdare är att stödja och utveckla de personers färdigheter som ska bli närståendevårdare. Mer om tjänsterna...
Helsingforsborna får utan avgift de vårdartiklar som behövs för egen sjukvård vid utdelningsställena för egenvårdsartiklar. Mer om tjänsterna...
Invånarlokaler hyrs ut för lokal verksamhet. För regelbunden verksamhet hyrs lokaler ut i regel på vardagskvällar. Mer om tjänsterna...
Grundläggande utkomststöd ansöks vid FPA. Du kan ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd med samma ansökan, då FPA flyttar den över till kommunen. Mer om tjänsterna...
Basuppgiften för utredningen av arbetsförmågan är att utreda och bedöma klientens arbets- och funktionsförmåga samt möjligheterna till rehabilitering. Mer om tjänsterna...
Behovet av service måste utredas tillsammans med den äldre personen och vid behov även hans eller hennes anhöriga, närstående eller den intressebevakare som utsetts för personen. Mer om tjänsterna...
Barn i rådgivningsålder vaccineras avgiftsfritt på rådgivningsbyrån. Mer om tjänsterna...
Efter barnets födsel, som fortsättning på rådgivningens familjeträning, ordnar lekparker och familjehus verksamhet för spädbarnsfamiljer. Mer om tjänsterna...
Alla öppna invånarhus ska fungera som vardagsrum och samlingsplatser för invånarna. Mer om tjänsterna...
Målet med verksamhetscentren är att främja och stödja närståendevårdarnas och vårdtagarnas ork och välbefinnande. Mer om tjänsterna...
Teamet för vuxensocialarbete kartlägger klientens livssituation och utifrån det funderar man tillsammans ut vilka tjänster och stödformer det behövs. Mer om tjänsterna...
Om du vill lindra din ensamhet och få nya vänner kan du delta i en vänkretsgrupp. Mer om tjänsterna...
Öppenvårdstjänsterna på missbrukarpoliklinikerna och ungdomsstationen är avsedda för personer som behöver hjälp med sina drogberoenden och andra beroenden. Mer om tjänsterna...
Haartmanska sjukhuset och Malms sjukhus jour har vårdavdelningar som stöder jourens verksamhet. Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för gravt handikappade personer som i sin bostad eller i dess omedelbara närhet har hinder som försvårar personens dagliga aktiviteter. Mer om tjänsterna...
Servicen är avsedd för äldre personer i vars bostad, eller i bostadens omedelbara närhet, finns hinder som försvårar de dagliga aktiviteterna. Mer om tjänsterna...
Invånarna kan köpa eller sälja på lopptorgen, eller annars bara återanvända saker. Mer om tjänsterna...
Ögonbottenfotografering för helsingforsare som lider av diabetes. Mer om tjänsterna...

<   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   >