Hoppa till innehållet

Väntetiderna inom äldretjänsterna

Obs! Dagverksamhetsplatserna har varit stängda sedan mars 2020 på grund av coronapandemin.

Den s.k. äldreomsorgslagen förpliktar kommunerna åtminstone en gång i halvåret offentliggöra uppgifter om den tid inom vilken en äldre person kan få den socialservice som han eller hon har ansökt om. Uppgifterna ska offentliggöras med sådana metoder att äldre personer har en faktisk möjlighet att få uppgifterna. (Lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre.)

Väntetiderna publiceras på social- och hälsovårdsverkets webbsidor tre gånger om året. Dessutom delges de Helsingfors stads äldreråd för kännedom. Informationen delas ut även via de mångsidiga servicecentralerna.

Väntetiderna inom sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna i augusti 2020

Socialservice Väntetidens medienvärde1 (dygn) Antalet personer som väntat över 3 månader och som inte ännu erbjudits tjänsten Rikttid Antalet jakande och nekande beslut
Långvarig dygnet runt vård2 253 2 90 dygn Jakande: 1104
Nekande: 7
Dagverksamhet5 2066 817 90 dygn Jakande: 1168
Nekande: 3


1) Väntetidens median betyder det mittersta värdet i de individuella väntetidernas storleksordning.
2) Långvarig dygnetrunt omsorg omfattar resurserad boendeservice och ålderdomshemsvård.
3) Läget 31.8.2020.
4) Antalet jakande och nekande beslut i augusti.
5) Dagverksamheten är förebyggande och rehabiliteringsstödjande verksamhet genom vilken de äldres funktionsförmåga, psykiska aktivitet och sociala kontakter befrämjas. Målet med dagverksamheten är att främst stödja hemmaboendet av minnessjuka klienter och/eller dem som omfattas av närståendevård. Verksamheten hjälper klienterna att upprätthålla den egna aktiviteten och att de självständigt eller med stöd kan reda sig själva. Dagverksamheten stöder också närståendevårdarnas ork.
6) Läget 31.8.2020.
7) Läget sista vardagen i månaden.
8) Antalen i maj-augusti 2020.