Hoppa till innehållet

Patient- och socialombudsmännens kontaktöversikt för januari–mars 2016

Statistik över ombudsmannaverksamheten

Patientombudsmännen kontaktades 504 och socialombudsmännen 243 gånger under januari–mars 2016. Största delen av kontakterna med patientombudsmännen gällde missnöje med vården eller vårdresultatet, misstänkta patient- och/eller läkemedelsskador samt dokumentering och handlingar. Största delen av kontakterna med socialombudsmännen gällde rådgivning om socialtjänster, missnöje med tjänsteinnehavarbeslut, missnöje med servicen och serviceprocessen samt missnöje med bemötandet.

Anmärkning

Om en klient eller patient är missnöjd med den service, vård eller det bemötande han eller hon fått har han eller hon rätt att göra en anmärkning. Anmärkningen är ett särskilt rättskyddsmetod som används inom social- och hälsovården.

Patient- och socialombudsmännen utarbetade anvisningar kring anmärkning för klienter och patienter i mars 2016. Anvisningarna finns tillgängliga bland annat på social- och hälsovårdsverkets webbplats

I anmärkningen ska klienten eller patienten så detaljerat som möjligt beskriva vad han eller hon är missnöjd med. Med tanke på klientens, patientens och personalens rättsskydd ska de ärenden och händelser som beskrivs i anmärkningar utredas noggrant. Dessutom ska man till den som gjort anmärkningen ge ett tydligt och motiverat svar inom rimlig tid. En rimlig tid för svar på en anmärkning anses vara ungefär en månad. Det kan ta 1–2 månader att behandla en anmärkning som kräver en mer omfattande utredning.

Om man i en situation som har lett till en anmärkning har gått tillväga på ett onöjaktigt sätt ingriper man i ärendet och försöker på så sätt förebygga motsvarande situationer i fortsättningen.

Kontakter med patientombudsmän

På grund av patientombudsmännens uppgifter har orsakerna till kontakttagande förblivit ganska oförändrade från år till år.

Man tar ganska sällan kontakt med patientombudsmännen angående enbart e-tjänster, men e-tjänster diskuteras ganska ofta i samband med andra ärenden. De som använt e-tjänster och tagit kontakt med en patientombudsman önskar att e-tjänsterna skulle vara mera flexibla och täckande.  Dessutom önskas det att man kunde uträtta ärenden med social- och hälsovårdsverkets personal via en krypterad e-postförbindelse.

Efter att social- och hälsovårdsverkets patientdata överfördes till det nationella Patientdataarkivet (Det nationella hälsoarkivet Kanta) har kontakterna angående Mina Kanta-sidor ökat.

Kontakter med socialombudsmän

Socialombudsmännen kontaktas ofta i frågor kring utkomststöd. Då är det ofta jämkning av hyran och svårigheter med att få en förmånligare bostad som kommer upp.

Av socialombudsmannen begärs allt oftare råd om klientdata, i synnerhet i fråga om barnskyddet. Klienterna frågar efter vem som har rätt att få klientdata och hur man går tillväga.

Socialombudsmännen blir även tillfrågade om valfriheten inom socialvården, till exempel huruvida det är möjligt att byta anställd och under vilka förutsättningar.