Hoppa till innehållet

Reform av klientavgiftslagen, hur förändras avgifterna?

På finska | In English

Reformen av klientavgiftslagen träder i kraft den 1 juli. Reformen kommer att höja inkomstrelaterade avgifter en aning för de flesta klienter. Detta beror på att klientavgifterna har varit mycket moderata i Helsingfors, och i fortsättningen fastställer den nya lagen beloppet av klientavgifterna mer exakt än tidigare.

Man har strävat efter att hålla förhöjningarna och till exempel avgifterna för fortlöpande och regelbundna tjänster som produceras hem hålls klart under de maximala belopp som lagen möjliggör. Sådana tjänster är till exempel tjänster för hemvård och barnfamiljer hemma.

Klienterna behöver inte göra någonting på grund av ändringen av klientavgiftslagen.

Alla klienter får nya avgiftsbeslut från klientavgiftsenheten mot slutet av sommaren och inpå hösten. Besluten skickas hem till klienterna per post.

Förändringarna påverkan inte servicen

Lagändringarna påverkar inte servicen som klienterna får utan den fastställs som tidigare.

Avgiften för oanvänd tid höjs

Hos vissa hälsotjänster i Helsingfors debiteras en avgift för tid, som inte har använts eller avbokats. Avgiften är 50,80 euro (tidigare 40,30 euro) och den debiteras av dem som har fyllt 18 år. Man måste avboka besökstiden senast kl. 16 dagen innan.

Avgiften debiteras för besökstid, som inte har använts eller avbokats

 • på hälsostationer
 • på rådgivningsbyråer
 • på tandkliniker
 • för fysioterapi och ergoterapi
 • för fotterapi
 • för näringsterapi
 • på intermedicinska polikliniker
 • på psykiatriska polikliniker
 • på geriatriska polikliniken
 • hos skolhälsovården och studenthälsovården.

Avgiften debiteras även för besökstid på distans som inte har använts eller avbokats.

För tiden som inte har använts debiteras inte någon avgift till exempel vid öppen rehabiliteringsvård, vid bedömning av behovet för opioid-substitutionsbehandling, opioid-substitutionsbehandling och vården för hepatit C samt socialservice. Avgiften baserar sig på klientavgiftslagen (3 §).

Reformens inverkan på klientavgifter

Ändringen av klientavgiftslagen påverkar avgifterna för följande tjänster från och med 1.7.2021. Läs mer om de ändrade klientavgifterna för respektive tjänst:

Reformen påverkar också avgifterna för långvarig familjevård. Därtill avlägsnas poliklinikavgiften för personer under 18 år.

Klientavgift för fortlöpande och regelbunden hemvård

Avgifter för fortlöpande och regelbunden hemvården fastställs i fortsättningen enligt den nya avgiftsprocenttabellen. Den nya tabellen använder timgruppering på fyra timmar.

Klientens inkomstgränser förändras inte (tabell för inkomstgränserna nedan). Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen. Hemvårdklientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner anses inte vara inkomster.

Inkomstgränser enligt familjestorlek

Familjestorlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro/månad 588 1084 1701 2103 2546 2924

Klientens klientavgift beräknas enligt avgiftsprocenten i tabellen nedan med avgiftsprocent:

Avgiftsprocenttabell över hemvårdens klientavgifter


Avgiftsprocenten enligt familjestorlek
Servicetimmar/månad 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst fyra timmar 4 4 4 4 4 4
5–8 timmar 8 7 6 6 6 6
9–12 timmar 12 10 9 9 9 8
13–16 timmar 16 12 11 11 10 9
17–20 timmar 20 16 14 12 10 9
21–24 timmar 22 18 16 12 10 9
25–28 timmar 24 20 16 12 10 9
29–32 timmar 26 20 16 12 10 9
33–36 timmar 28 20 16 12 10 9
37–40 timmar 30 20 16 12 10 9
Minst 41 timmar 35 20 16 12 10 9

Exempelkalkyl

Klientens bruttoinkomster är 1 500 euro i månaden. Klienten bor ensam och får hemvårdsservice 15 timmar i månaden. Avgiftsprocenten är då 16.

Klientavgiften beräknas på följande sätt: (1500–588) x 0,16 = 145,92
Klientavgiften är således 145,92 euro i månaden.

Du kan fråga om mer information visavi ändringen av din egen anställda för hemvården eller den ekonomiska sekreterare som har fattat klientavgiftsbeslutet, vars kontaktuppgifter finns i avgiftsbeslutet som du har fått.

Avgifter för hemservicen för barnfamiljer

Framdeles har hemservicen för barnfamiljer två avgiftsgrunder: en tillfällig och en på basis av en månadsavgift. Service som pågår i över två månader och minst en gång i veckan omfattas av månadsavgiften. Även bedömningsbesök ingår i servicen och de planerade timmarna.

Klienten utarbetar, tillsammans med sin kontaktperson, en service- och vårdplan till grund för avgiften. Grunderna för att avgiften sänks eller inte debiteras förblir desamma.

Fortlöpande och regelbunden hemservice för barnfamiljer

Timbaserade pris ändras till månadsbaserade pris.

Från 1 juli fastställs klientavgiften enligt klientens bruttoinkomster så att först dras inkomstgränsen enligt familjestorleken av från bruttoinkomsterna (se tabellen nedan). Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen.

Inkomstgränser enligt familjestorlek

Familjestorlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro/månad 588 1084 1701 2103 2546 2924

Klientavgiften fås genom att multiplicera den återstående andelen med avgiftsprocenten i avgiftsprocenttabellen (se exempelkalkyl för hemvård).

Procentuell avgiftstabell för klientavgifterna som debiteras barnfamiljer för regelbunden hemservice


Avgiftsprocenten enligt familjestorlek
Servicetimmar/månad 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst fyra timmar 1 1 1 1 1 1
5–8 timmar 2 2 2 2 2 2
9–12 timmar 3 3 3 3 3 3
13–16 timmar 4 4 4 4 4 4
17–20 timmar 5 5 5 5 5 5
21–24 timmar 6 6 6 6 6 6
25–28 timmar 7 7 7 7 7 7
29–32 timmar 8 8 8 8 8 8
33–36 timmar 9 9 9 9 9 9
37–40 timmar 10 10 10 10 10 10
Minst 41 timmar 11 11 11 11 11 11

Kortvarig hemservice för barnfamiljer

Vid kortvarig hemservice till barnfamiljer debiteras en avgift på basis av besök som höjs gradvis med besökets längd. Avgiften debiteras skilt för varje besök, men dock endast för de två första besöken i dygnet.

Klientavgifter för kortvarig hemservice till barnfamiljer
Besökets längd Klientavgift
Högst 3 timmar 9,5 euro
3–6 timmar 13,5 euro
Över 6 timmar 19 euro

Ändringar visavi inkomsterna

Klientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) beaktas som månadsinkomster. Skattefria sociala förmåner anses inte vara inkomster. Följande förmåner anses framdeles vara månadsinkomster:

 • studiepenning
 • vuxenutbildningsstöd
 • stöd för hemvård av barn
 • fortlöpande eller årligen utbetalda stipendier på grund av studier samt övriga motsvarande understöd.

Klientavgiften inom långvarigt intensifierat serviceboende

I fortsättningen är klientavgiften för intensifierat serviceboende 85 % av klientens nettoinkomster (tidigare 80 % av nettoinkomster) efter att t.ex. läkemedelskostnader först har dragits av. Klientens alla skattepliktiga fortlöpande och årligen återkommande nettoinkomster beaktas som månadsinkomster.

Lagstadgade minimum disponibla medel är i fortsättningen 164 euro i månaden vid intensifierat serviceboende (tidigare 254 euro i månaden).

Klientens läkemedelskostnader beaktas framdeles som ett nytt avdrag. Dessa kostnader beaktas när klientavgiften beräknas. Ytterligare information om att skicka läkemedelskostnaderna får du när du får nytt klientavgiftsbeslutet.

Det finns två slags läkemedel som berättigar till läkemedelsavdrag:

  1. Läkemedel som ersätts enligt sjukförsäkringslagen, vilka ersätts högst i storlek med årssjälvrisken.

  2. Övriga läkemedel än de som ersätts enligt sjukförsäkringslagen, kliniska näringspreparat och baskrämer.

Klienter kan skicka en informell redogörelse för sina läkemedelskostnader avseende läkemedlen som nämnts i punkt två. En utredning eller ett utlåtande av yrkesfolk inom hälsovården ska även bifogas för att man vet att läkemedlen i fråga är nödvändiga för klienten.

Frånvaro och klientavgifter för långvarig service

Klientens frånvaro kan påverka klientavgifterna för långvarig service (långvarigt serviceboende, långvarigt stött boende) Frånvaro påverkar inte hyresbetalningen.

 • Tillfällig frånvaro från servicen: Klienten är frånvarande från servicen i högst fem dagar. Klienten kan vara till exempel på hemledighet. I fortsättningen debiteras klientavgiften för alla fem dagar.
 • Över fem dagars frånvaro från servicen: Klienten är över fem dagar frånvarande från servicen. Hela klientavgiften debiteras för de första fem frånvarodagarna. Dagarna efter detta debiteras inga avgifter.
 • Orsak som beror på kommunen eller att klienten hamnar på anstaltsvård, till exempel på sjukhus. Klientavgiften debiteras inte för denna tid.

Klientavgift för långvarigt serviceboende och långvarigt stött boende

Klientavgiften för långvarigt serviceboende och långvarigt stött boende fastställs enligt bruttoinkomsterna från 1.7.2021. Tidigare fastställdes avgifterna enligt nettoinkomster.

I fortsättningen fastställs det inte längre minimum disponibla medel separat för klienten.

Klientavgiften för långvarigt serviceboende och långvarigt stött boende fastställs från 1.7. enligt antal servicetimmarna i månaden, familjestorleken och klientens betalningsförmåga (inkomstgränser). Avgiften debiteras för andelen över inkomstgränsen.

Inkomstgränser enligt familjestorlek

Familjestorlek, antal personer 1 2 3 4 5 6
Inkomstgräns, euro/månad 588 1084 1701 2103 2546 2924

I fortsättningen omfattar klientavgiften inte till exempel boendekostnader eller måltider. För måltider, säkerhetstjänster och övriga stödtjänster som klienten behöver debiteras en stödtjänstavgift i samband med klientavgiften.

I fortsättningen beräknas klientens klientavgift enligt avgiftsprocenten i tabellen med avgiftsprocent.

 • beräkningsformel: (bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent/100
  Exempel: familjestorlek 1 person, bruttoinkomster 1 500, antal service 10 timmar i månaden, avgiftsprocent 12: (1500–588) x 0,12 = 109,44

Tabell över avgiftsprocent som debiteras för långvariga boendetjänster (boendeservice, stött boende)


Avgiftsprocenten enligt familjestorlek
Servicetimmar/månad 1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Högst fyra timmar 4 4 4 4 4 4
5–8 timmar 8 7 6 6 6 6
9–12 timmar 12 10 9 9 9 8
13–16 timmar 16 12 11 11 10 9
17–20 timmar 20 16 14 12 10 9
21–24 timmar 22 18 16 12 10 9
25–28 timmar 24 20 16 12 10 9
29–32 timmar 26 20 16 12 10 9
33–36 timmar 28 20 16 12 10 9
37–40 timmar 30 20 16 12 10 9
Minst 41 timmar 35 20 16 12 10 9

Hur reformen av klientavgiftslagen påverkar färdtjänsten

Det sker tillsvidare inga ändringar i faktureringen hos färdtjänsternas serviceproducenter från och med 1.7.

Det sker tillsvidare inga ändringar i faktureringen hos hemmåltiders serviceproducenter från och med 1.7.