Hoppa till innehållet

Avgiftstak

För vissa klientavgifter som uppbärs inom kommunala social- och hälsovården har fastställts ett årligt avgiftstak.

Efter att avgiftstaket (683 € år 2019) uppnåtts har kommunbor rätt att ansöka om ett intyg om det. Efter beviljandet av intyget är en del av tjänsterna avgiftsfria med undantag av kortvarig anstaltsvård, för vilken avgiften sjunker till ungefär hälften av det normala.

OBS! För att få intyget ska klienten kontakta oss per telefon, e-post eller vanlig post.

Ansökan om intyg om att avgiftstaket inom kommunal social- och hälsovårdens klientavgifter uppnåtts (Te-323sv, pdf-blankett)

Uppföljningsperioden för avgiftstakets belopp 683 € (2019) är ett kalenderår. Den service som ingår i beräkningen av avgiftstaket har räknats upp i slutet på denna sida.

Hur gå till väga?

 • Spara de räkningar ni fått och som hör till avgiftstaket i den ordning som besöks-/vårddatumet anger.
 • Om avgiftstaket överskrids för social- och hälsovårdsverkets räkningars del, kontakta kundbetjäningspunkten för stadens fakturering, tfn 09 310 25300 (må-fr 9-15), e-post: talpa.maksukatto@hel.fi (Faktureringsavdelningen).
 • Om avgiftstaket uppnås för en HUS-räkning, kan ni ringa till det HUS:s telefonnummer som anges på räkningen.
 • HNS-sjukhusens patientfakturering betjänar vardagar kl. 9-15 på nummer 09 4717 8550, e-post: potilaskaskutus@hus.fi (www.hus.fi)
 • Om ni har betalat en för hög summa i patient- och klientavgifter, återbetalas den del som överskrider den rätta summan.

Klientens/patientens ansvar

Eftersom ansvaret för uppföljningen av när avgiftstaket överskrids hör till er, har vi utarbetat denna korta anvisning för er.
Viktigast är att spara räkningarna/kvittona och berätta om det frikort som beviljats er.

Avgifter som hör till avgiftstaket bl.a.

Hälsovårdens avgifter:

 • Hälsovårdsavgifter (tas inte ut i Helsingfors)
 • Poliklinikavgifter
 • Avgift för dagkirurgi
 • Avgift för seriebehandling1
 • Avgift för individuell fysioterapi (inte given hemma)
 • Avgift för natt- och dagdygnsvård2
 • Rehabilitering
 • Avgift för dagdygn i kortvarig anstaltsvård
 • Avgift för psykiatrisk dagsjukhusvård2

1I seriebehandling som pågår under två skilda kalenderår bokförs behandlingarna och avgifterna för dem på det år som de skett.
2
Psykiatrisk dagsjukhusvård samt natt- och dagdygnsvård

ingår i avgiftstaket men avgiften som tas ut av vården ändras inte efter att avgiftstaket nåtts.

Socialvårdens avgifter:

 • Vårddygnsavgift för korttidsvård på anstalt
 • Avgift för natt- och dagdygnsvård2
 • Rehabiliteringsvård för handikappad eller rehabilitering som getts som specialiserad vård för utvecklingsstörd

Avgifter som blir utanför avgiftstaket bl.a.

Hälsovårdens avgifter

 • Avgift för av hälsovårdscentralen ordnad hemsjukvård
 • Hemsjukhusavgifter
 • Tandvårdens avgifter
 • Avgift för långvarig anstaltsvård
 • Avgift för läkarintyg
 • Avgift för sjuktransport
 • Företagshälsovårdens avgifter
 • Avgift som fakturerats för outnyttjad eller icke annullerad service
 • Avgifter som uppbärs för psykiatrisk boenderehabilitering, då de uppbärs för stött boende
 • Familjevårdens avgifter
 • Specialavgiftsklassens avgifter
 • Förseningsränta och indrivningskostnader

Socialvårdens avgifter

 • Avgifter för hemservice och hemservicens stödtjänster
 • Avgifter för långtidsanstalts- och familjevård
 • Avgifter för dagverksamhet för äldre
 • Avgifter för kortvarigt serviceboende i enlighet med socialvårdslagen
 • Avgifter för barnens dagvård, familjedagvård, familjevård, boendeservice, färdtjänst för gravt handikappade, och övriga räkningar förutom de som nämnts i förteckningen över avgiftstakets räkningar
 • Förseningsränta och indrivningskostnader

Övriga avgifter som blir utanför avgiftstaket

 • Avgifter som uppburits för tjänster under närståendevårdarens lagstadgade ledighet
 • Avgifter för vilka till grund ligger vård som ska ersättas utifrån lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om lantbruksföretagarens olycksfallsförsäkring, lagen om skada ådragen i militärtjänst, trafikförsäkringslagen, patientskadelagen eller motsvarande lagar
 • Avgifter för vilkas betalning det har beviljats utkomststöd

Avgiftstaket för läkemedelskostnader och reseersättningar sköts via FPA.

Till avgiftstakets kostnader hör inte avgifter som klienten/patienten anskaffat hos privat serviceproducent.

Klientfaktureringens kontaktuppgifter

Tilläggsuppgifter om patientavgifterna fås i hälsovårdens verksamhetsställen.