Hoppa till innehållet

Social rapportering

Vad är social rapportering?

”Problemen i socialarbetet blir hela tiden allt komplexare helheter. Där förenas olika slags lottlöshet, fattigdom, brister i gemenskap och naturliga stödnätverk, föräldrarnas vanlottade barndom, hälso- och välfärdsrelaterade problem, skolgångssvårigheter bland barnen, och så vidare och så vidare. Det behövs åtgärder över förvaltningsgränserna i ett tidigt skede.” (socialarbetare, Helsingfors)

Våren 2015 trädde en ny socialvårdslag i kraft. Avsikten med lagen är att säkra att kommuninvånarna får den service de behöver i rätt tid och så lätt som möjligt. Dessutom är avsikten att främja kommuninvånarnas välbefinnande genom bland annat handledning och rådgivning samt strukturellt socialt arbete. Med det strukturella socialarbetet strävar man efter att påverka livsmiljön, samhällets och servicens strukturer och förändra och utveckla dessa. Ett centralt redskap för det strukturella socialarbetet är social rapportering. Med hjälp av den förmedlas kunskap kring social välfärd och sociala problem. Kunskapen förmedlas till beslutsfattare och kommuninvånare, tjänstemän och politiker, och den nyttjas för att utveckla servicen.

 

Social rapportering om svenskspråkigt gerontologiskt socialt arbete i Helsingfors

Stereotypiska uppfattningar om finlandssvenskar som en relativt heterogen grupp som mår bättre än andra påverkar tyvärr uppfattningar om den svenskspråkiga äldre befolkningen. När man talar om fattigdom, kan även en finskspråkig socialarbetarkollega kasta ur sig: ”men ni har ju inte sådana problem”. Denna sociala rapportering är den första som gäller den äldre svenskspråkiga befolkningen och som sådan ännu söker sin plats. Den strävar efter ett belysa den sociala verklighet, där en del svenskspråkiga äldre klienter inom socialt arbete levde i mars 2016.

Läs mer