Hoppa till innehållet

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas

ogo social- och hälsovårdsreformen

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors pågår.

Riksdagen godkände och republikens president stadfäste lagarna om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i juni 2021.

Enligt den nya social- och hälsovårdsmodellen bildas 21 välfärdsområden i Finland. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendets uppgifter som i dag ligger på kommunerna överförs på välfärdsområdena. I motsats till övriga kommuner kommer Helsingfors fortsättningsvis att svara för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i sitt område och kommer inte att höra till något välfärdsområde.

I Nyland bildas fem områden, vilka är Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo samt Helsingfors. För ordnandet av specialsjukvården i Nyland svarar HNS-sammanslutningen.

Utgångspunkterna för vårdreformen

Finlands befolkning föråldras snabbt och behöver mer tjänster än tidigare. Helsingfors har sina egna särskilda utmaningar: kraftigare befolkningstillväxt än övriga landet, centraliserad invandring till huvudstadsregionen, ökade utmaningar inom barnens och ungas psykiska välmående samt skillnaderna i välfärd bland befolkningen.

Under vårdreformen flyttas social- och hälsovårdens tyngdpunkt till basservice och förebyggande av problem. Syftet är också att försnabba tillgången till vård. När man kommer åt att lösa problem i ett tidigt skede minskar behovet och kostnaderna för specialsjukvård och krävande specialtjänster. Klienten kan utnyttja digitala tjänster och tjänster med låg tröskel både enklare och i större omfattning än tidigare.

Under vårdreformen utvecklas tjänsterna och kopplas tillsammans så att servicekedjan inte avbryts. Yrkespersonerna inom social- och hälsovården styr klienterna till de tjänster där de får behövlig individuell hjälp i rätt tid.

Förberedelserna inför vårdreformen

Vårdreformen förbereds i Helsingfors i två projekthelheter: Strukturreformen och programmet Framtidens social- och hälsocentral. Vårdreformen förbereds som en del av Social- och hälsovårdssektorns fortgående utveckling. Styrgruppen för förberedelserna är ledningsgruppen för social- och hälsovårdssektorn, kompletterad med ytterligare deltagare.

Styrning och utveckling av specialsjukvård inom projektet Strukturreform har en egen styrgrupp, för i projektdelen görs beredning på nivån för hela Nyland. Styrgruppen för styrning och utveckling av specialsjukvård består av representanter för området Nyland (Helsingfors, Vanda och Kervo, Västra Nyland, Mellersta Nyland, Östra Nyland) samt för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Styrgrupp på stadsnivå

Social- och hälsovårdsreformen påverkar avsevärt hela stadens verksamhet. Konsekvenserna är mest omfattande i social- och hälsovårdssektorn men reformen påverkar även hela stadens förvaltning, ekonomi, ekonomiska system och organisering av beslutsfattandet samt räddningsverket. Därför tillsattes en styrgrupp i februari 2021 på stadsnivå för social- och hälsovårdsreformen. Styrgruppen koordinerar Helsingfors stads gemensamma beredskap för genomförandet och verkställandet av social- och hälsovårdsreformen samt för beredningen inför detta.

Ordförande för styrgruppen på stadsnivån är kanslichefen Sami Sarvilinna och vice ordförande är Juha Jolkkonen, sektordirektör för social- och hälsovårdssektorn. Styrgruppen består av representanter för stadskansliet, sektorerna, räddningsverket och personalen.

Vårdreformen förbereds med statlig finansiering. Till Helsingfors har beviljats ca 12 miljoner euro som statsunderstöd för vårdreformens strukturreform och ca 6,6 miljoner för programmet Framtidens social- och hälsocentral.

De centrala intressentgrupperna som invånare, personal, organisationer och föreningar ges möjlighet att delta i förberedningen av social- och hälsovårdsreformen.

Strukturreformen

Under vårdreformen förnyas förutom tjänsterna också strukturerna. Under strukturreformen skapas en ny administrativ struktur för att stöda organiseringen av tjänsterna.

Syftet är att Helsingfors som arrangör av social- och hälsovårdstjänster i framtiden utnyttjar allt effektivare och verksammare lednings- och styrningsmodeller. Bättre koordinering av servicehelheter och undvikande av överlappningar hjälper med att hålla tillbaka ökade kostnader.

Projektet Strukturreformen fokuserar på

• stärkandet av rollen som anordnare av tjänster, och utveckling av styrningen av serviceproducenter
• granskning av det fysiska och digitala servicenätet och planering av nödvändiga reformer
• fastställande av de mer centrala servicekedjorna och -helheterna (inom projektet Styrning av specialsjukvård handlar det om integrationsspetsarna tillsammans med Nylands framtida välfärdsområden)
• utveckling av ledarskap och att leda med kunskap, samt
• förberedandet av andra åtgärder, såsom styrning av HNS, som stävjar kostnadsutvecklingen.

Som en del av strukturreformen görs samarbete på landskapsnivå i utvecklingen av organiseringen, styrningen och samarbetet inom specialsjukvården i Nyland. Helsingfors koordinerar samarbetet.

Framtidens social- och hälsovårdscentral

Social- och hälsovårdstjänsterna utvecklas av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Programmet fortsätter förnyandet av tjänsterna, som tidigare gjordes av Helsingfors.

Syftet med programmet är att

 • förbättra likvärdig tillgänglighet av tjänsterna så att de nås kontinuerligt och i rätt tid
 • överföra verksamhetens tyngdpunkt till förebyggande och förutseende arbete
 • försäkra tjänsternas kvalitet och effektivitet
 • förstärka tjänsternas multiprofessionalitet och samverkan
 • hålla tillbaka kostnadsökningen.

Framtidens social- och hälsocentral utformas av tjänster från tre existerande verksamhetsmodeller; centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter och seniorcenter. I programmet utvecklas verksamhetsmodellerna vidare enligt programmets målsättningar.

Viktigaste utvecklingspunkter

Projektet har tagit fram 13 viktigaste punkter för social- och hälsovårdsreformen, som arbetet kommer att fokusera på:

 1. Att bli klient samt utvecklande av det gemensamma arbetet enligt klientsegmenteringen
 2. Utvecklande av varumärket Stadin sote och dess fortgående dragningskraft
 3. Tillgång till icke-brådskande vård inom 7 dygn
 4. Utvecklande av mentalvårdstjänster
 5. Förebyggande/uppsökande arbete, stöd för de som löper risk för utslagning
 6. Funktionellt byggande av konceptet Framtidens social- och hälsovårdscentral
 7. Integrering av handikappservicen i helheten för social- och hälsovårdstjänster
 8. Diabetescenter
 9. Servicekedjor för våld i nära relationer samt missbrukartjänster för barn och familjer
 10. Invandrararbete
 11. Digitala tjänster
 12. Utveckling av hemvårdens produktivitet
 13. Kontraktstyrning och utvecklande av multiproducentmodellen


Kontaktpersoner

Projektet Strukturreformen

projektchef Mia Käyhkö mia-selene.kayhko@hel.fi
projektchef Katja Tenhovirta katja.tenhovirta@hel.fi (specialsjukvård och samarbete inom Nyland)

Projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral

projektchef Anne Ojanen anne.h.ojanen@hel.fi
koordinerande projektchef Lars Rosengren lars.rosengren@hel.fi