Hoppa till innehållet

Helsingfors social- och hälsovårdstjänster förnyas

ogo social- och hälsovårdsreformen

Beredningen av social- och hälsovårdsreformen i Helsingfors pågår.

Riksdagen godkände och republikens president stadfäste lagarna om reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i juni 2021.

Enligt den nya social- och hälsovårdsmodellen bildas 21 välfärdsområden i Finland. Ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendets uppgifter som i dag ligger på kommunerna överförs på välfärdsområdena. I motsats till övriga kommuner kommer Helsingfors fortsättningsvis att svara för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i sitt område och kommer inte att höra till något välfärdsområde.

I Nyland bildas fem områden, vilka är Västra Nyland, Östra Nyland, Mellersta Nyland, Vanda-Kervo samt Helsingfors. För ordnandet av specialsjukvården i Nyland svarar HUS-sammanslutningen.

Helsingfors nya social-, hälsovårds- och räddningssektorn inleder sin verksamhet 1 januari 2023. Räddningsväsendet övergår således från stadsmiljösektorn till den nya sektorn såsom en servicehelhet.

Utgångspunkterna för vårdreformen

Finlands befolkning föråldras snabbt och behöver mer tjänster än tidigare. Helsingfors har sina egna särskilda utmaningar: kraftigare befolkningstillväxt än övriga landet, centraliserad invandring till huvudstadsregionen, ökade utmaningar inom barnens och ungas psykiska välmående samt skillnaderna i välfärd bland befolkningen.

Under vårdreformen flyttas social- och hälsovårdens tyngdpunkt till basservice och förebyggande av problem. Syftet är också att försnabba tillgången till vård. När man kommer åt att lösa problem i ett tidigt skede minskar behovet och kostnaderna för specialsjukvård och krävande specialtjänster. Klienten kan utnyttja digitala tjänster och tjänster med låg tröskel både enklare och i större omfattning än tidigare.

Under vårdreformen utvecklas tjänsterna och kopplas tillsammans så att servicekedjan inte avbryts. Yrkespersonerna inom social- och hälsovården styr klienterna till de tjänster där de får behövlig individuell hjälp i rätt tid.

Förberedelserna inför vårdreformen

Social- och hälsovårdsreformen förbereds i två projekthelheter i Helsingfors: I projektet Strukturreform 2020–2021 och i projektet Framtidens social- och hälsocentral 2020–2023. Social- och hälsovårdsreformen förbereds som en del av det kontinuerliga utvecklingsarbetet inom social- och hälsovårdssektorn. Styrgruppen för beredningen är social- och hälsovårdssektorns ledningsgrupp, kompletterad med ytterligare deltagare.

Social- och hälsovårdsreformen förbereds med statlig finansiering. Helsingfors beviljades 2020 statsunderstöd för strukturreformen enligt social- och hälsovårdsreformen cirka 12 miljoner euro och för projektet Framtidens social- och hälsocentral cirka 6,6 miljoner euro. I december 2021 fick Helsingfors kompletterande statsunderstöd för projektet Framtiden social- och hälsocentral cirka 13,1 miljoner euro.

Dessutom har Helsingfors beviljats cirka 2,7 miljoner euro som statsunderstöd för utvecklingen av tjänster för äldre för åren 2022–2023. Åtgärderna riktar sig i synnerhet till utvecklingen av tjänster som stöder hemmaboende.

De centrala intressentgrupperna som invånare, personal, organisationer och föreningar ges möjlighet att delta i förberedningen av social- och hälsovårdsreformen.

Styrgrupp på stadsnivå

Social- och hälsovårdsreformen påverkar avsevärt hela stadens verksamhet. Konsekvenserna är mest omfattande i social- och hälsovårdssektorn men reformen påverkar även hela stadens förvaltning, ekonomi, ekonomiska system och organisering av beslutsfattandet samt räddningsverket. Därför tillsattes en styrgrupp i februari 2021 på stadsnivå för social- och hälsovårdsreformen. Styrgruppen koordinerar Helsingfors stads gemensamma beredskap för genomförandet och verkställandet av social- och hälsovårdsreformen samt för beredningen inför detta.

Ordförande för styrgruppen på stadsnivån är kanslichefen Sami Sarvilinna och vice ordförande är Juha Jolkkonen, sektordirektör för social- och hälsovårdssektorn. Styrgruppen består av representanter för stadskansliet, sektorerna, räddningsverket och personalen.

Sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Under stadsstyrelsen grundades en sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet i september 2021.

Sektionen har som uppgift att styra och kontrollera planerings- och förberedningsuppgifter av reformen. Sektionen upprättar föreslag till stadsstyrelsen om förändringar av stadens styrningssystem och organisationsstruktur som anknyter till reformen.

Sektionen är grundad för utsatt tid och den agerar tills 31.12.2022.

Sektion för reform av social- och hälsovården samt räddningsväsendet

Strukturreformen

I social- och hälsovårdsreformen förnyar man förutom tjänsterna även strukturerna och skapar en ny förvaltningsstruktur för att stöda ordnandet av tjänster.

Målet är att Helsingfors som organisatör av social- och hälsovårdstjänster i fortsättningen utnyttjar alltmer effektiva och verkningsfulla modeller för ledning och styrning. Att bättre samordna servicehelheterna och undvika överlappningar bidrar till att dämpa ökningen av kostnader.

Projektet Strukturreform från juni 2020 till december 2021 fokuserade på att

 • stärka rollen som organisatör av tjänster och utveckla styrningen av serviceproducenter
 • granska det fysiska och digitala servicenätverket och planera nödvändiga reformer
 • framställa de mest centrala servicekedjorna och -helheterna (i projektet Styrning av den specialiserade sjukvården de viktigaste integrationsobjekten tillsammans med Nylands kommande välfärdsområden)
 • utveckla ledarskapet och leda mer information, samt
 • förbereda andra åtgärder som förknippas med dämpande av kostnadsutvecklingen, till exempel HUS ledning.

Som en del av strukturreformen gjordes samarbete på landskapsnivån i Nyland för att utveckla organiseringen och ledningen av och samarbetet i den specialiserade sjukvården. Samarbetet samordnades av Helsingfors.

Projektet Strukturreform avslutades i slutet av 2021. Arbetet i projektet utnyttjas och fortsätts i projektet Framtidens social- och hälsocentral. Slutrapporten för projektet Strukturreform blev färdigt i slutet av januari 2022.

Slutrapporten för projektet Strukturreform (pdf på finska)

Framtidens social- och hälsovårdscentral

Social- och hälsovårdstjänsterna utvecklas av programmet Framtidens social- och hälsocentral. Programmet fortsätter förnyandet av tjänsterna, som tidigare gjordes av Helsingfors.

Syftet med programmet är att

 • förbättra likvärdig tillgänglighet av tjänsterna så att de nås kontinuerligt och i rätt tid
 • överföra verksamhetens tyngdpunkt till förebyggande och förutseende arbete
 • försäkra tjänsternas kvalitet och effektivitet
 • förstärka tjänsternas multiprofessionalitet och samverkan
 • hålla tillbaka kostnadsökningen.

Framtidens social- och hälsocentral utformas av tjänster från tre existerande verksamhetsmodeller; centraler för hälsa och välbefinnande, familjecenter och seniorcenter. I programmet utvecklas verksamhetsmodellerna vidare enligt programmets målsättningar.

Viktigaste utvecklingspunkter

Projektet har tagit fram 13 viktigaste punkter för social- och hälsovårdsreformen, som arbetet kommer att fokusera på:

 1. Att bli klient samt utvecklande av det gemensamma arbetet enligt klientsegmenteringen
 2. Utvecklande av varumärket Stadin sote och dess fortgående dragningskraft
 3. Tillgång till icke-brådskande vård inom 7 dygn
 4. Utvecklande av mentalvårdstjänster
 5. Förebyggande/uppsökande arbete, stöd för de som löper risk för utslagning
 6. Funktionellt byggande av konceptet Framtidens social- och hälsovårdscentral
 7. Integrering av handikappservicen i helheten för social- och hälsovårdstjänster
 8. Diabetescenter
 9. Servicekedjor för våld i nära relationer samt missbrukartjänster för barn och familjer
 10. Invandrararbete
 11. Digitala tjänster
 12. Utveckling av hemvårdens produktivitet
 13. Kontraktstyrning och utvecklande av multiproducentmodellen


Kontaktpersoner

Projektet Strukturreformen

projektchef Mia Käyhkö mia-selene.kayhko@hel.fi
projektchef Katja Tenhovirta katja.tenhovirta@hel.fi (specialsjukvård och samarbete inom Nyland)

Projektet Framtidens social- och hälsovårdscentral

projektchef Anne Ojanen anne.h.ojanen@hel.fi
koordinerande projektchef Lars Rosengren lars.rosengren@hel.fi