Hoppa till innehållet

Projekt

Helsingfors Apotti-projekt

Klient- och patientsystemet Apotti tas i bruk inom Helsingfors social- och hälsovårdssektor under våren 2021. Efter att Apotti tagits i bruk kan kommuninvånarna börja använda klientportalen Maisa.

Även funktionssätten förenhetligas tack vare ett gemensamt informationssystem för hela social- och hälsovården. Personalen inom social- och hälsovårdssektorn utbildas från december 2020 till april 2021 i att använda det nya systemet.

Helsingfors Apotti-projekt leder och koordinerar genomförandet så att förnyelsen av funktionerna genomförs och en ny helhet av informationssystemet fås i bruk för de planerade funktionerna inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Mer information om Helsingfors Apotti-projektet: helena.tukia@hel.fi eller helsinki.apotti@hel.fi

Oy Apotti Ab:s webbplats (på finska)

Studera kundportalen Maisa (på finska)

Avslutade projekt

Familje- och socialtjänster

Helsingfors kommunförsök
Syftet är att avbryta passiv arbetslöshet bland 30–45-åriga helsingforsare som varit arbetslösa i minst 500 dagar.
2013–2015
pertti.peltovaara@hel.fi

Integration av personer med invandrarbakgrund i arbetsorganisationer inom socialbranschen
2013–2015
heidi.hallman@hel.fi

Pilotprojekt med familjecenter
Syftet är att under samma tak samla all service för barn och unga, från förebyggande till korrigerande tjänster, och trygga helhetsbetonat stöd enligt behov för familjen.
taina.hussi@hel.fi

Hälsovårds- och missbrukartjänster

Paavo – avhjälpande av långtidsbostadslöshet
Syftet är att 1) klargöra principen bostad först och etablera den i tjänsterna för bostadslösa i samarbete med organisationer och städerna, 2) förstärka organisationers roll som utvecklare av boendeservice för bostadslösa.         
Strategi 2014–2016: mångsidiga alternativ till boende i en växande stad, mål: bostadslösheten minskar.            
Åtgärd: man fortsätter med åtgärdsprogrammet för långtidsbostadslöshet och fäster samtidigt uppmärksamhet vid i synnerhet förebyggande av bostadslöshet bland unga.
2012-2015
taru.neiman@hel.fi

AUNE: förebyggande av bostadslöshet – perspektivet bostad först (fortsättning på Paavo-projektet)
En strukturell och yrkesmässig förändringsprocess utifrån principen bostad först samt minskning av långtidsbostadslösheten. Social- och hälsovårdsverkets strategi 2014–2016: servicestrukturen blir lättare: sjukhus- och anstaltsperioder för klienterna inom psykiatriska vården och missbrukarvården blir kortare och antalet upprepade sjukhus- och anstaltsperioder minskar. Åtgärd: förstärka boenderehabiliteringsprogrammet inom psykiatri- och missbrukartjänster.
2016–2019  bereds under 2015
taru.neiman@hel.fi

Central för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen
Syftet är att centralisera de för närvarande spridda tjänsterna för vuxna till en enhet och införa en ny verksamhetsmodell samt flexibla lokallösningar som stöder den. Läs mer (på finska)
2014–2018
lars.rosengren@hel.fi

Åtgärdsprogram för förebyggande och vård av fetma           
Att förbättra helsingforsarnas hälsa och välbefinnande, minska hälsoskillnader, öka hälsofrämjande motion, minska antalet överviktiga samt underlätta servicestrukturen genom att stöda kommunbor med egenvård.
2014–2016
riitta.vesterinen@hel.fi

Förebyggande av närståendevåld
Stadens säkerhetsplan 2011-2014 innehöll förebyggandet av närståendevåld. Projektet fortsätter till slutet av 2016. Läs mer (på finska)

Spelkliniken
Syftet är att med principen med många aktörer producera och utveckla tjänster med låg tröskel för spelare, deras anhöriga och personer som i sitt arbete möter spelproblem samt utveckla vården av och forskningen om spelberoende. Strategi 2014–2016: Integrerade tjänster och vård: en klient som behöver psykiatri- och missbrukartjänster får en bedömning av vårdbehovet utan att behöva köa samt en vårdplan, vård, rehabilitering och service utan dröjsmål vid rätt enhet. Åtgärd: tillgången till service med låg tröskel och vid behov tillgång till tjänster utan remiss säkerställs. Läs mer >>
2011–2015

Utveckling av gruppverksamhet
I projektet utvecklas mångsidiga och mångprofessionella former av gruppverksamhet vid hälsostationerna och inremedicinska polikliniken vid Helsingfors social- och hälsovårdsverk.
2011–2015
riitta.vesterinen@hel.fi

Projektet SATU
Huvudmålet är att utveckla en ny arbetsmodell som lämpar sig för sjukhus med hjälp av vilken man motiverar och stöder patienter med missbruksproblem och psykiska problem mot förändring.
2014-2018
petri.kylmanen@hel.fi

Främjande av munhälsa i sociala medier
Munhälsovårdens Facebook-sidor, Netari, IRC-galleria och Demi, produktion av ett undervisningsspel som främjar munhälsa.
2011–2015
riitta.ukkola@hel.fi

Utveckling av e-tjänster
Med hjälp av tjänsterna kan användningen av klientens vårdhistoria och förhandsuppgifter effektiviseras vid hänvisning till och genomförande av vård samt ge vård- och tidsbeställningspersonalen mer arbetstid för viktigare uppgifter.
> 2015
seija.hiekkanen@hel.fi

Sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänster

Utveckling av ICT-stödda boendemodeller för självständigt boende
Finansiering söks 2015
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

INKA
Via hemvården till den internationella marknaden, Helsingfors stads hemvård som innovationsunderlag för klientlösningar samt nya produkter och tjänster.   
Projektplanen utarbetas som bäst.
anna-liisa.lyytinen@hel.fi

Hållbart välbefinnande för äldre
Målet är att analysera konstens, kulturens och kreativitetens många möjligheter vid förstärkande av välbefinnandet och funktionsförmågan bland äldre som bor hemma, i synnerhet hemvårdens klienter. Läs mer (på finska)
Hösten 2015–hösten 2017
merja.etholen-ronnberg@hel.fi

Mångsidig servicecentral
Syftet är att utveckla konceptet för mångsidiga servicecentraler och deras verksamhet vidare så att det inom det mångsidiga servicenätverket erbjuds närliggande tjänster för äldre helsingforsare i hela staden.
tarja.itkonen@hel.fi

Center för kompetens och inlärning kring ergoterapitjänster för barn
Syftet är att svara på behovet att bedöma barnens möjligheter till aktiviteter med hjälp av primärvård och partnerverksamhet med en högskola.
2015-2017
helena.kara@hel.fi

Projektet Toimi
Ibruktagande av metoder för de anställdas roll som aktiva utvecklare och utvecklande uppföljning som nya verktyg för HR, ledningen och de anställda.
2013-2015

Personal- och utvecklingstjänster

Produktifiering av personal- och utvecklingstjänsternas service
2014–2015
tiina.j.maki@hel.fi

Rökfritt Helsingfors
Helsingforsarna röker väsentligen allt mindre; barn och unga blir inte utsatta för rökning och börjar inte röka själva, det skapas bestående stödåtgärder för att förebygga och minska rökning.
2007–2015
tarja.saarinen@hel.fi

Åtgärdsprogram för ansvarsfull alkoholkonsumtion
Alkoholkonsumtionen minskar i Helsingfors, barn och unga skyddas för alkohol, man ingriper i ett tidigt skede i problematisk konsumtion av alkohol.
2012–2016
tarja.saarinen@hel.fi

Ekonomi- och stödtjänster

Projektet ASU
Individuell boendeservice för personer med utvecklingsstörning som bor vid anstalter och i grupphem som är i dåligt skick. 2008–2017

Informationsförvaltnings- och kommunikationstjänster

Innovativa städer (INKA) Utvecklingsprojekt för Helsingfors servicerådgivning via många kanaler    
Att utveckla en kommunal rådgivningstjänst om social- och hälsovårdstjänster via många kanaler enligt verkets strategi och utveckla en servicebricka med såväl kommunala, privata som organisationsbaserade tjänster.

Hälsokort på ITE-webben
Syftet är att öka andelen egenvård och genomföra en ny slags innovation för e-tjänster inom den offentliga hälsovården.
2012–2015
anna.eskola.@hel.fi

Projektet om elektronisk servicesedel
Syftet är att göra de administrativa processerna i fråga om funktionerna kring servicesedlar och köpta tjänster elektroniska så att ett elektroniskt system för servicesedlar och köpta tjänster anskaffas och tas i bruk år 2015.
2010–2015
leena.louhikyto@hel.fi