Hoppa till innehållet

Uppföljning av ibruktagandet

Social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors tar i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti vid tre olika tillfällen under 2021:

24.4 Hälsovårdstjänsterna inklusive munhälsovården, hemvården, tjänster för äldre och missbrukartjänsterna, rådgivningstjänsterna, polikliniken för personer med utvecklingsstörning, skol- och studenthälsovården, talterapin för barn och arbetsförmåge- och hälsorådgivningen.
29.5 Handikappservicen
6.11 Tjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet och tjänster för personer i arbetsför ålder


Bild: Jussi Hellsten

Uppdatering av ibruktagandet 10.11.2021 kl. 13.30

Den tredje introduktionen av Apotti-systemet inom social- och hälsovårdstjänsterna i Helsingfors har gått väl. Det förekommer fortfarande en del tekniska utmaningar, men vi tar snabbt i tu med dem.

– Hur det nya systemet tas emot beror naturligtvis mycket på hurdana utmaningar det orsakar inom olika team och hur snabbt utmaningarna kan lösas. Det är förståeligt. Jag tror att problemen löser sig med tiden, berättar Maarit Sulavuori, direktör för familje- och socialtjänster.

Vi avslutar den uppdaterade uppföljningen gällande introduktionen av Apotti på denna webbplats. Vi följer fortfarande med hur introduktionen framskrider och kommunicerar om den vid behov.

Uppdatering av ibruktagandet 9.11.2021 kl. 13.45

Introduktionen av Apotti-systemet har fortfarande gått enligt plan. Det förekommer fortfarande en del tekniska problem, som vi löser aktivt.

– Introduktionen har varit en stor ansträngning. Personalen har tagit emot det nya ivrigt och varit flexibla vid behov. Ett stort tack för det till vår motiverade personal, säger Maarit Sulavuori, direktören för familje- och socialtjänster.

Uppdatering av ibruktagandet 8.11.2021 kl. 14.10

Från och med måndagen använder samtliga social- och hälsovårdstjänster i Helsingfors Apotti-systemet.

Introduktionen av systemet har gått enligt plan. Det har förekommit en del tekniska problem. Dessa kan framkomma i samband med tjänsterna för enstaka klienter.

– Hela personalen inom social- och hälsovården i Helsingfors har nu börjat använda Apotti. Klienterna inom socialtjänsterna sköter också sina ärenden i Maisa, konstaterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Uppdatering av ibruktagandet 7.11.2021 kl. 13.00

Stämningen är fortfarande god och entusiastisk.

– De anställda lyfter fram brister och avvikelser mer låg tröskel. Det är en väldigt bra sak, eftersom vi kommer åt att så snabbt som möjligt reda ut problem som påverkar tjänsterna, berättar Maarit Sulavuori, chef för familje- och socialtjänsterna.

På måndagen kommer antalet Apotti-användare att växa jämfört med veckoslutet. Ibruktagningen av Apotti övervakas noga.

– Apotti-stödpersonerna är tillgängliga för sina kollegor vid ibruktagningen. Även experterna inom Apotti Oy är i beredskap att hjälpa våra anställda, fortsätter Maarit Sulavuori.

Uppdatering av ibruktagandet 6.11.2021 kl. 14.10

Apotti introducerades i går kväll även i övriga social- och hälsovårdstjänsterna. Nu används Apotti även inom socialtjänsterna för barnfamiljer, barnskyddet, socialtjänsterna för unga och vuxna, social- och krisjouren samt boendestödet.

Ibruktagningen har hittills fortskridit som förväntat och inga större problem har uppstått.

–Vi har väntat på ibruktagningen. Hela personalen har gjort ett bra jobb med förberedelserna och utbildat sig för att använda det nya systemet. Stämningen är god och entusiastisk. Naturligtvis kan det ta en stund för att anta nya arbetssätt, och tillfälliga fördröjningar i tjänsterna är möjliga, säger Maarit Sulavuori, chef för familje- och socialtjänsterna.

Ibruktagningen av Apotti övervakas noga så att potentiella problem kan åtgärdas snabbt.


Uppdatering av ibruktagandet 30.4.2021 kl. 15

Belastningen på hälsostationernas återuppringning har lättat betydligt. Personalen har arbetat hårt för att förkorta kön. Vi ringer tillbaka till klienterna även under inkommande veckoslut. Kösituationen blir normal i början av nästa vecka.

Ibrukatningen av Apotti fortsätter i ganska lugn stämning efter första veckan. Det finns fortfarande problem och utmaningar, men med gott samarbete kan vi lösa dem ganska fort.

– Ett stort tack till personalen för den första ibruktagningsveckan. Härifrån är det bra att fortsätta, kommenterar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Vi avslutar den uppdaterade uppföljningen tills vidare. Vi informerar fortfarande aktivt om Apotti och Maisa i andra kanaler.

Uppdatering av ibruktagandet 29.4.2021 kl. 13.55

Hälsostationernas återuppringningstjänst är fortfarande överbelastad. Vid icke-brådskande ärenden rekommenderar vi att klienterna kontaktar oss senare. 

– Situationen är beklaglig och vi gör allt vi kan för att underlätta anhopningen. Det finns tyvärr fortfarande dröjsmål och en del klienter rings upp först nästa dag. Vår personal är under hård press och vi ber om förståelse av klienterna, säger Timo Lukkarinen, chefsläkaren för hälsostationerna.

– Klienterna kan hjälpa oss genom att utnyttja Omaolo och genom att börja använda den nya e-tjänsten Maisa, fortsätter Lukkarinen. 

Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst tfn 116 117 (24 h) och vid nödfall det nationella nödnumret, tfn 112 (24 h).

Problemen med tidsbokningsmeddelanden fortsätter tyvärr också. En del påminnelsemeddelanden har haft fel mottagningsplats. Det gäller särskilt fysioterapi, ergoterapi, näringsterapi och den geriatriska polikliniken. Det felaktiga mottagningsstället syns också i Maisa-portalen. Det felaktiga textmeddelandet skickas också vid hembesök i samband med de ovan nämnda tjänsterna. Vi strävar efter att åtgärda felet så fort som möjligt.

Om mottagningsstället, som anges i meddelandet, är annat än det som man har kommit överens om, är det ursprungliga stället det rätta.

– Detta har förståeligt orsakat förvirring hos våra klienter och vi beklagar situationen. Vi har fått många frågor om meddelandena och tyvärr har en del klienter gått till fel mottagning. Om mottagningsstället är oklart kan man bekräfta det med enheten som har bokat tiden, berättar Laura Pikkarainen, chefsläkare vid Helsingfors sjukhus.

I rådgivningsbyråerna är stämningen lugn och förväntansfull. Man tror att ibruktagningen av Apotti blir stegvis smidigare.

– Ibruktagandet av Apotti har gått förvånansvärt bra och stämningen på arbetsplatsen är lugn, men också positiv spänning finns i luften. Efter ibruktagningen har det kommit fram en hel del saker som vi inte kunde förutspå, men vi tycker att vi har snabbt lyckats få grepp om ändringarna. Det nya systemet är en enorm ändring vad gäller klientarbetet och i början har arbetet känts delvis svårt. Tidigare gjorde vi klientanteckningarna som rutinarbete. Jag är ytterst stolt över mina kollegor och över hur väl vi har klarat oss, berättar Noora Koskivirta, hälsovårdare på Dals rådgivningsbyrå.

Följande uppdatering publiceras på eftermiddagen imorgon, fredagen 30.4.

Uppdatering av ibruktagandet 28.4.2021 kl. 14.14

Hälsostationernas återuppringningstjänst är tyvärr fortfarande upptagen. Vi önskar att klienterna lämnar endast en återuppringningsbegäran i tjänsten. Vid icke-brådskande fall rekommenderar vi att klienterna tar kontakt senare. Vid plötsliga hälsoproblem står Jourhjälpen till tjänst, tfn 116 117 (24 h).

Det har uppkommit problem med meddelande som rådgivningsklienterna har skickat via klientportalen Maisa. Samtliga meddelanden har inte kommit fram till den egna hälsovårdaren. Orsaken och omfattningen av problemet reds ut som bäst.

–  Det tar sin tid att ta i bruk ett nytt system och att lösa de tekniska problem som hör ihop med det, vilket såklart belastar vår personal. Vi har trots att lyckats relativt snabbt reda ut en del problem tillsammans med Apotti Oy, berättar Leena Turpeinen, direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster.

Följande uppdatering publiceras imorgon på eftermiddagen, torsdagen 29.4.

Uppdatering av ibruktagandet 26.4.2021 kl. 12.30

Efter veckoslutet kom det många nya Apottianvändare. Bland annat rådgivningsbyråerna, skol- och studenthälsovården, hälsostationerna, munhälsovården och Seniorinfo kom idag åt att börja använda Apotti.

Tjänsterna kan fungera långsammare den här veckan. Vi beklagar detta. Vi följer med situationen dagligen och meddelar om eventuella störningar.

Det har förekommit en del problem. Vi reder t.ex. för närvarande ut det tekniska felet med anmälningsautomaterna i centralen för hälsa och välbefinnande och familjecentret i Nordsjö, centralen för hälsa och välbefinnande i Fiskehamnen samt Östergatans familjecenter.

– Ibruktagningen av Apotti har huvudsakligen skett enligt plan och atmosfären är lugn och positiv. Vår personal har förberett sig väl inför de ändringar som Apotti hämtar med sig. Ett stort tack till dem, säger Maarit Sulavuori, direktören för familje- och socialtjänster.

Nästa uppdatering är imorgon tisdag kl. 12.

Uppdatering av ibruktagandet 25.4.2021 kl. 12

Stämningen under Apottis ibruktagning är generellt fortsättningsvis bra. Apottis stöd har fungerat bra och hjälp har fåtts. Systemet är dock nytt och kräver fortfarande inlärning och anammande av nya sätt att arbeta.

Vissa problem har uppkommit och lösts, men problemen är inte såna att de inverkar på tjänsterna.

Helsingfors sjukhus och seniorcenter är nöjda med hur ibruktagningen har gått så här långt. Enligt Laura Pikkarainen, överläkare vid Helsingfors sjukhus, kräver Apotti att saker görs annorlunda.

– Vissa saker tar längre tid och arbetet går långsammare. Arbetsflöden måste också ändras. Patientsäkerhet kräver arbetstid, men det är en viktig sak, säger Pikkarainen.

Situationen är stabil i psykiatri- och missbrukartjänsterna.

– Atmosfären är bra vid till exempel Auroras sjukhus som var först med att ta i bruk Apotti genast på lördag, säger Mikko Tamminen, chef för psykiatri- och missbrukartjänsterna.

Nästa uppdatering är imorgon måndag kl. 12.

Uppdatering av ibruktagandet 24.4.2021 kl. 15.45

Första dagen har Apottis ibruktagande fungerat enligt planerna. Vid vaccinationspunkten i Mässcentret har det nya klient- och patientdatasystemet Apotti fungerat bra. I början av dagen uppstod det några problem, men de löstes med hjälp av IT- och Apotti-stödet. Avdelningsskötaren Tarja Viitamäki beskriver stämningen som till och med ivrig.

– Apotti har fungerat utmärkt och alla vaccinerare har under dagens gång kunnat dokumentera vaccinationer i det nya systemet, säger Tarja Viitamäki.

– Det är lättare att dokumentera vaccinationer i Apotti än i det tidigare patientdatasystemet. Då blir det mera tid över för själva vaccinerandet, tillägger Viitamäki.

Idag vaccineras cirka 400 Helsingforsbor i Mässcentret.

Uppdatering av ibruktagandet 24.4.2021 kl. 12.15

Ibruktagandet av Apotti har gått som planerat. Ibruktagandet vid Helsingfors sjukhus, inom hemvården samt vid seniorcenter och servicehus har gått som förväntat och inga större problem har påträffats under natten. Stämningen vid servicepunkterna är bra, förtroendefull och lättad. Uppföljningen av ibruktagandet kommer även i fortsättningen att göras mycket noggrant för att hantera potentiella problem.

"Ibruktagandet har gått ännu bättre än förväntat. Ibruktagandet har förberetts väl och noggrant och allt gick bra på grund av det. Ett stort tack till de anställda för deras goda arbete", säger Seija Meripaasi, chef för sjukhus-, rehabiliterings- och omsorgstjänsterna.

Inom hälsovårds- och missbrukstjänsterna har ibruktagandet också gått som planerat. Coronarådgivningen och smittspårningen har fungerat som tidigare. Det har erbjudits hälsorådgivning vid hamnarna och vid behov har passagerare hänvisats till coronatester. Vid coronavirusvaccinationspunkterna har vaccinationerna gått som förväntat. Det har uppkommit några tekniska problem, men dessa har lösts på plats med hjälp av Apotti-stödet.