Suoraan sisältöön

Beslutsfattande

Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor, som lyder under nämnden, för stadens social- och hälsovårdsväsen, dock inte för barndagvården, i enlighet med de av stadsfullmäk-tige och stadsstyrelsen godkända målen.

Nämnden har 13 ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare. Minst en ledamot och dennes ersättare ska vara från den svenska språkgruppen.