Hoppa till innehållet

Kris i familjen

I barnfamiljer sker det ibland tråkiga saker som avviker från vardagen och som man inte alltid kan förbereda sig på. I vissa situationer kan det vara bra att söka professionell hjälp. Helsingfors stad erbjuder tjänster för krissituationer av olika slag och grad. Det är bättre att ta kontakt i god tid och be om hjälp, än att vänta på att situationen blir ohållbar.
Helsingfors stad erbjuder tjänster som hjälper barnfamiljer att hantera kriser.

I det här avsnittet har vi samlat information om olika slags krissituationer, och om tjänster, som kan hjälpa dig att klara dem.

Om du till exempel är bekymrad över att ditt barn har en beteendestörning, eller uppvisar andra symptom, kan du kontakta barnskyddet i ditt bostadsområde:
 

Servicen finns i (sidorna på finska)

Södra Helsingfors
Berghäll   

Östra Helsingfors
Östergatan  
Kallio - Berghäll   
Nordsjö  

Norra Helsingfors
Malm     
Månsas

Västra Helsingfors
Lassas  


Stadens tjänster och stöd


Du kan få hjälp med problem i vardagen och att orka till exempel från hemservicen för barnfamiljer. Det är en tillfällig service för att stödja familjens vardag. Hemservicen är en avgiftsbelagd tjänst som du kan ansöka om via den ledande handledaren i ditt område.
Hemservice för barnfamiljer


Du kan söka hjälp också via socialhandledningen för barnfamiljer som ger stöd, handledning och råd i olika livssituationer till familjer med små skolelever och barn under skolåldern.
Socialhandledning för barnfamiljer


Mångprofessionellt stöd och hjälp i krissituationer får du på familjerådgivningen. Tjänsten är avsedd för 0–17 år gamla barn och ungdomar och deras familjer. Därifrån får du hjälp i frågor om barns och ungas utveckling och fostran, problematiska familjesituationer samt i kriser som drabbat barnet eller familjen.
Familjerådgivningsbyrån


Om du oroar dig mer omfattande antingen för din egen familj eller en familj i din närmaste krets kan du kontakta arbetsgruppen f;r bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer. De experter på social- och hälsovård som arbetar i gruppen bedömer behovet av stöd och service på ett heltäckande sätt tillsammans med familjen. Det finns multiprofessionell kompetens i servicen och du får handledning, rådgivning samt omedelbart stöd.
Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer (pdf, på finska)


Mer information för proffs och samarbetspartners: Bedömning av servicebehov och stöd för barnfamiljer


Om du är orolig över din egen användning av berusningsmedel eller funderar på hur användningen av berusningsmedel i familjen påverkar barnen och hela familjen kan du kontakta missbrukarvårdens öppna rehabilitering för familjer. Tjänsten är avsedd för familjer i Helsingfors som har barn under 18 år och där en förälder eller båda föräldrarna har problem med eller är oroliga över användning av berusningsmedel.
Öppen missbrukarrehabilitering för familjer

Broschyr och kontaktuppgifter (pdf, på finska)


Om oron är allvarlig och den är förknippad med misstankar om att barnets tillväxt och utveckling sätts på spel kan du göra en begäran om bedömning av barnskyddsbehov. I bägge fallen kan du kontakta barnskyddet i ditt eget bostadsområde. Kontaktuppgifter finns nedan.


Servicen erbjuds av

I akuta situationer utanför tjänstetid kan du kontakta socialjouren särskilt när det gäller oro om barnskydd.
tfn 020 696 006
I andra akuta krissituationer kan du ringa krisjouren.
tfn 09 3104 4222
Det kan kännas tungt att be om hjälp. Det är skäl att komma ihåg att det är alla barnfamiljetjänsters uppgift att trygga barnets rättigheter samt att stödja föräldrarna och andra vårdnadshavare i fostringsuppgiften.03.08.2020 10:09