Suoraan sisältöön

Sexualfostran

Sexualfostran handlar inte om att lära sig om sex. 

Barnet frågar om sexualitet i föräldrarnas omfamning på ett säkert sätt.

I sexualfostran lär sig barnen till exempel att

 • ha respekt för sig själv
 • lära känna sig själv och bli medveten om sina egna gränser
 • alltid säga nej om någon inte respekterar ens gränser
 • respektera andras gränser

Som förälder kan du lära ditt barn dessa färdigheter redan då barnet är litet. Du hittar information om ämnet i videorna nedan och i avsnitten om babyns utveckling, barnets tillväxt och utveckling och skolelevens tillväxt och utveckling.


Sexualfostran i skolan

I grundskolan utvecklas barnets uppfattning om den egna könsidentiteten och sexualiteten. Genom sina värderingar och rutiner främjar skolan jämställdhet mellan könen och stödjer eleverna att bygga sin egen identitet.

Skolans mål är att främja en sund hälsa och utveckling hos eleverna. Undervisningen ordnas enligt elevernas ålder och förutsättningar. Viktiga perspektiv är livsfärdigheter, självkännedom, emotionella färdigheter och helhetsbetonat välbefinnande.

I undervisningen tillämpas ett könssensitivt tillvägagångssätt. Målet är att stödja elevernas utveckling som människor. Detta hör också till den grundläggande utbildningens uppgifter.

Frågor med anknytning till sexualitet behandlas bland annat inom hälsokunskapen

 • Hälsokunskap undervisas i alla årskurser, i de första sex årskurserna som en del av omgivningsläran.
 • I olika årskurser undervisas ämnen som är lämpliga med tanke på barnens ålder och utvecklingsnivå. I undervisningen utgår man från respekten för livet och ett värdigt liv enligt de mänskliga rättigheterna.

I de första årskurserna behandlar undervisningen människans uppbyggnad, viktiga livsfunktioner samt olika skeden i människans tillväxt och utveckling.

 • I enlighet med barnens ålder behandlas den sexuella utvecklingen och människans fortplantning.
 • Man fäster uppmärksamhet vid aktuella förändringar i utvecklingen och förståelsen för att dessa är individuella.
 • Man övar sig i att identifiera signaler från den egna kroppen och det egna sinnet.
 • Man övar sig i att identifiera, uttrycka och reglera sina känslor.
 • I inlärningsmiljön, arbetssätten och valet av undervisningsmaterial beaktas den mänskliga mångfalden och respekten för denna.

I årskurserna 7–9 fördjupas undervisningen och man utvidgar de teman som behandlats i de tidigare årskurserna enligt ålder.

 • Man lär sig mer om sexualitet, olika områden inom sexuell hälsa och den sexuella utvecklingens mångfald.
 • I innehållet om tillväxt och utveckling betonas byggandet av identiteten, jagbilden och självkännedomen, den sexuella utvecklingen, betydelsen av omsorg samt familjen och närstående, det mentala välbefinnandet, respekten för sig själv och säkerhetsfärdigheter.
 • Då det handlar om emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter fäster man uppmärksamhet vid hur man agerar i situationer av växelverkan samt hur man uttrycker och reglerar sina känslor.
 • Undervisningen ökar kunskapen om och förståelsen för könets mångfald.
 • Eleverna stöds att skapa en gemenskap där man inte accepterar någon slags mobbning, sexuella trakasserier eller andra trakasserier.
 • I undervisningen används texter, till exempel böcker, tidningar, spel, filmer och musik samt innehåll som eleverna gjort och valt, och som är lämpliga med tanke på de behov elever i frågavarande ålder har.
 • Man granskar fenomen och innehåll i mediekulturen och diskuterar mediernas roll i elevernas vardag.

Mer information finns i stadens läroplan.


Plansch för sexualfostran för barn under skolåldern, Befolkningsförbundet:

 

Materialet Kasvurauhaa (på finska), Befolkningsförbundet:

Pikkulapsi

Koululainen

Murrosikäinen

 DELA
02.07.2018 10:33