Hoppa till innehållet

Skolhälsovården

Skolhälsovården är en fortsättning på det arbete som gjorts på rådgivningsbyrån.

Den är till sin karaktär förebyggande hälsovård. Inom skolhälsovården stärks och stöds barnets, den ungas och familjens egna individuella resurser.

Målet med skolhälsovården är att trygga en sund uppväxt, utveckling och förmåga att gå i skola för barnet och den unga. Därutöver ser man i samarbete med de övriga aktörerna i skolan och olika myndigheter till att skolmiljön är sund och säker.

En skolelev som har ont i huvudet är på hälsovårdsmottagningen.

Hälsovårdaren träffar eleverna årligen under periodiska hälsoundersökningar.

Vid dessa undersökningar kartläggs elevens tillväxt, utveckling och välmående utifrån hens ålder och individuella behov med hjälp av intervjuer, kliniska undersökningar och vid behov även andra metoder. Hälsovårdaren vaccinerar barn och unga enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

I årskurs 1, 5 och 8 genomförs omfattande hälsoundersökningar i vilka utöver en av hälsovårdaren genomförd undersökning även ingår en läkarundersökning samt ett möte och en intervju med elevens förälder/föräldrar.

Målet med dessa undersökningar är att skapa en omfattande bild av barnets och familjens livssituation och faktorer som påverkar hälsan. Föräldrarna får antingen muntlig eller skriftlig respons på hälsoundersökningarna.

 


Till skolläkaren eller hälsostationen?

Om barnet insjuknat och behöver en bedömning eller vård av en läkare eller hälsovårdare ska barnet besöka den egna hälsostationen tillsammans med sin vårdnadshavare.

Hälsostationen tar hand om vården och uppföljningen av långtidssjukdomar hos barnet.

 

  Skolläkaren Hälsostationen Information
Psykiska (mentala) och psykosociala problem X X Kontakta den plats som känns best
Inlärningssvårigheter som skolans stödåtgärder inte har underlättat X -  
Misstankar om nedsatt inlärningsförmåga (till exempel mycket frånvaro) X -  
Misstanke om skolios (sned ryggrad) X - Skoliosen orsakar ingen smärta. Det är bra att upptäcka den i ett tidigt skede för att undvika att ryggen blir mycket sned.
Störning i tillväxten X -  
Försenad eller tidig pubertet X - Skolhälsovården följer upp pubertetsutvecklingen.
Viktökning eller viktnedgång X - Hör i första hand till skolhälsovården.
Menstruationsproblem     Varierar från fall till fall. 
Hormonellt förebyggande av graviditet - X Elever i grundskolan hänvisas vanligen till den centraliserade preventivrådgivningen. 
Långtidssjukdomar - X Hör till hälsostationen. Vid de periodiska undersökningarna som görs av skolläkaren säkerställer man att allt är som det ska med vården och uppföljningen. 
Akne, magproblem, huvudvärk, sängvätning, allergier, hudutslag samt symtom i luftvägarna, stöd- eller rörelseorganen - X Om problemet kommer fram vid skolläkarens undersökning, kan läkaren sköta om eller ta ställning till det. Eleven hänvisas vanligen till hälsostationen för fortsatt vård (såväl av skolläkaren som hälsovårdaren).
Snuva, hosta, konstaterande och uppföljning av astma - X  
Misstanke om allvarlig sjukdom - X Om misstanken väcks i skolan, ber hälsovårdaren omedelbart skolläkaren eller en annan läkare vid staden om anvisningar. 

 

 

Vanliga frågor om skolans läkarundersökning – skolläkarnas svar på barns och ungas frågor

 

1. Varför måste man gå på läkarundersökning, är det obligatoriskt? 

2. Vad görs där? 

3. Varför måste man berätta så mycket om sitt liv? 

4. Berättar läkaren om mina angelägenheter för andra? 

5. Varför måste man klä av sig skjortan eller byxorna? 

6. Är en skolläkare likadan som en vanlig läkare? Hurdan utbildning har de? 24.07.2020 13:26

ELEVENS VÄLBEFINNANDE

Elevvården stödjer barnets välbefinnande i skolan.

MUN- OCH TANDHÄLSA

Information om mun- och tandvård och undersökningar av mun- och tandhälsan

HÄLSOSTATIONER

När man blir orolig över barnets hälsa hemma.