Hoppa till innehållet

Kris i familjen

I barnfamiljer sker det ibland tråkiga saker som avviker från vardagen och som man inte alltid kan förbereda sig på. I vissa situationer kan det vara bra att söka professionell hjälp. Helsingfors stad erbjuder tjänster för krissituationer av olika slag och grad. Det är bättre att ta kontakt i god tid och be om hjälp, än att vänta på att situationen blir ohållbar.
En mamma gråter bredvid en trasig vas.

I det här avsnittet har vi samlat information om olika slags krissituationer, och om tjänster, som kan hjälpa dig att klara dem.

En besvärlig livssituation och problem att orka är bekanta för många föräldrar och familjer. Det lönar sig att prata om både stora utmaningar och sådana som känns små i ett så tidigt skede som möjligt. Då är det enklare att lösa problemen och de kan utredas även med mindre hjälp.

I familjer med barn under skolåldern kan du ta upp saken till exempel med hälsovårdaren vid den egna rådgivningsbyrån. Hen hjälper dig att söka sådant stöd som just ni behöver. Du kan också själv direkt kontakta olika tjänster för barnfamiljer.

I lindrigare fall kan man få hjälp av till exempel socialhandledning för barnfamiljer.

Familjerådgivningen ger hjälp vid problem med uppfostran.

Se också avsnittet Vardagens utmaningar på den här webbplatsen.

Stadens tjänster och stöd

Du kan få hjälp med problem i vardagen och att orka till exempel från hemservicen för barnfamiljer. Det är en tillfällig service för att stödja familjens vardag. Hemservicen är en avgiftsbelagd tjänst som du kan ansöka om via den ledande handledaren i ditt område. 

Du kan söka hjälp också via socialhandledningen för barnfamiljer som ger stöd, handledning och råd i olika livssituationer till familjer med små skolelever och barn under skolåldern.

Mångprofessionellt stöd och hjälp i krissituationer får du på familjerådgivningen. Tjänsten är avsedd för 0–17 år gamla barn och ungdomar och deras familjer. Därifrån får du hjälp i frågor om barns och ungas utveckling och fostran, problematiska familjesituationer samt i kriser som drabbat barnet eller familjen.

Om du oroar dig mer omfattande antingen för din egen familj eller en familj i din närmaste krets kan du kontakta de lokala arbetsgrupperna för utredning av barnskyddsbehov. Arbetsgrupperna är lokala bedömningsgrupper för barns och familjers servicebehov. Då bedöms situationen omfattande. Det utarbetas också en plan om hur familjen kan få heltäckande stöd.

Om du är orolig över din egen användning av berusningsmedel eller funderar på hur användningen av berusningsmedel i familjen påverkar barnen och hela familjen kan du kontakta missbrukarvårdens öppna rehabilitering för familjer. Tjänsten är avsedd för familjer i Helsingfors som har barn under 18 år och där en förälder eller båda föräldrarna har problem med eller är oroliga över användning av berusningsmedel.

Om oron är allvarlig och den är förknippad med misstankar om att barnets tillväxt och utveckling sätts på spel kan du göra en begäran om bedömning av barnskyddsbehov. I bägge fallen kan du kontakta barnskyddet i ditt eget bostadsområde. Kontaktuppgifter finns nedan.

I akuta situationer utanför tjänstetid kan du kontakta socialjouren, särskilt när det gäller oro om barnskydd.

Om du är bekymrad över att ditt barn har en beteendestörning, eller uppvisar andra symptom, kan du kontakta barnskyddet i ditt bostadsområde:    

Servicen finns i (sidorna på finska)

Södra Helsingfors
Berghäll   

Östra Helsingfors
Östergatan
Kallio - Berghäll         
Nordsjö  

Norra Helsingfors
Malm     
Månsas

Västra Helsingfors
Lassas  
 

Det kan kännas tungt att be om hjälp. Det är skäl att komma ihåg att det är barnskyddets uppgift att trygga barnets rättigheter och att stödja föräldrarna och andra vårdnadshavare i uppfostran. Man strävar i första hand efter att barnet eller ungdomen ska kunna växa upp och utvecklas i sitt eget hem. 

 26.02.2021 15:01