Suoraan sisältöön

Seksuaalikasvatus

Seksuaalikasvatus ei ole seksin opettamista.

Lapsi kyselee seksuaalisuudesta turvallisesti vanhempiensa sylissä.

Seksuaalikasvatuksessa opetetaan lasta esimerkiksi

 • arvostamaan itseään
 • tuntemaan itsensä ja tietämään omat rajansa
 • sanomaan aina ei, kun joku ei kunnioita hänen rajojaan
 • kunnioittamaan myös toisten rajoja

Vanhempana voit opettaa näitä taitoja lapsellesi jo pienestä pitäen. Tähän liittyen löydät tietoa alla olevilta videoilta sekä jokaisen ikäkauden kohdalta osioista vauvan kehitys, lapsen kasvu ja kehitys, sekä kouluikäisen kasvu ja kehitys.

 

Seksuaalikasvatus koulussa

Peruskouluaikana lapsen käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. Kouluyhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman identiteetin rakentumisessa.

Koulun tavoitteena on edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Opetuksessa on sukupuolitietoinen lähestymistapa. Tavoitteena on tukea ihmisenä kasvamista. Tämä kuuluu myös perusopetuksen tehtävään.

Seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä käsitellään muiden muassa terveystiedossa

 • Terveystietoa opetetaan kaikilla vuosiluokilla, ensimmäiset kuusi vuosiluokkaa osana ympäristöoppia.
 • Eri vuosiluokilla opetetaan lasten ikään ja kehitysvaiheeseen sopivia asioita. Lähtökohtana on elämän kunnioittaminen ja ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä.

Ensimmäisillä vuosiluokilla sisällöt liittyvät ihmisen rakenteeseen, keskeisiin elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin.

 • Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä ja ihmisen lisääntymistä.
 • Kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisyyden ymmärtämiseen.
 • Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja mielen viestejä.
 • Opetellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä.
 • Inhimillinen moninaisuus ja sen arvostus otetaan huomioon oppimisympäristöissä, työtavoissa ja opetusmateriaalien valinnassa.

Vuosiluokilla 7–9 opetuksessa syvennetään ja laajennetaan alempien vuosiluokkien aikana käsiteltyjä teemoja ikäkauden mukaisesti.

 • Perehdytään seksuaalisuuteen, seksuaaliterveyden eri osa-alueisiin ja seksuaalisen kehityksen monimuotoisuuteen.
 • Kasvun ja kehityksen sisällöissä painottuvat identiteetin, minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehittyminen, huolenpidon sekä perheen ja läheisten merkitys, mielen hyvinvointi ja itsensä arvostaminen sekä turvataidot.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidoissa kiinnitetään huomiota toimimiseen vuorovaikutustilanteissa, tunteiden ilmaisuun ja tunteiden säätelyyn.
 • Opetus lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta.
 • Oppilaita tuetaan yhteisöllisyyteen, joka ei hyväksy minkäänlaista kiusaamista, seksuaalista häirintää, eikä muuta syrjintää.
 • Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten kirjoja, lehtiä, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä.
 • Tarkastellaan mediakulttuurin ilmiöitä ja sisältöjä. Keskustellaan median roolista oppilaiden arjessa.

Lisätietoa kaupungin opetussuunnitelmasta.

 

Alle kouluikäisen seksuaalikasvatus -juliste, Väestöliitto:

 

Kasvurauhaa-materiaali, Väestöliitto:

Pikkulapsi

Koululainen

Murrosikäinen

 JAA
09.10.2019 14:43