Hoppa till innehållet

Helsingfors servicesedlar för personer med funktionsnedsättning

En servicesedel är ett alternativ till de tjänster kommunen själv producerar eller köper. Kommunen bestämmer värdet på servicesedeln och godkänner de serviceproducenter vars tjänster kan betalas med en servicesedel. Klientens självriskandel består av skillnaden mellan serviceproducentens pris och värdet på servicesedeln.

De servicesedlar som Helsingfors stad beviljat används via palse.fi-systemet.

Läs mer om servicesedlarna för personer med funktionsnedsättning:

Hur ska jag gå till väga när jag har fått en servicesedel?

Klienten eller en anhörig till klienten eller en annan företrädare kontaktar den av kommunen godkända serviceproducent klienten vill anlita. Tillsammans ingår de ett inbördes avtal, i vilket de saker man kommit överens om samt rättigheter och skyldigheter antecknas. Avtalet omfattas av konsumentskyddslagen.

Servicesedelns värde

Serviceproducenten fakturerar varje månad kommunen det värde som anges på servicesedeln och klienten för självriskandelen. Om klienten så önskar kan hen på egen bekostnad köpa tilläggstjänster av serviceproducenten.

Värdet på servicesedeln och självriskandelen kan variera.

Var hittar jag information om serviceproducenter?

Det finns listor över servicesedelproducenter och deras tjänster på adressen palse.fi-sidorna

Lag som reglerar användningen av servicesedlar

Användningen av servicesedlar regleras av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) respektive lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 1311/2003 (12 §, ändrad genom 570/2009).

Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) reglerar användningen av servicesedlar. Lagen om servicesedlar tillämpas på användningen av servicesedlar inom ramen för social- och hälsotjänster som kommunen ordnar. Lagen tillämpas endast på köp av privata social- och hälsotjänster.

Av denna orsak kan lagen inte tillämpas vid anskaffning av tjänster som produceras av offentliga samfund. I servicesedelsystemet blir kommunen inte avtalspartner då ett avtal om service ingås eftersom det är fråga om ett avtal mellan en klient i konsumentställning och en serviceproducent.

Avtalsförhållandet mellan klienten och serviceproducenten omfattas av de konsument- och avtalsrättsliga författningar och rättsprinciper som fastställs enligt innehållet i avtalet. Klienten har rätt att använda konsumenträttsliga rättsskyddsmedel vid reklamation och att föra meningsskiljaktigheter mellan klienten och serviceproducenten (till exempel fördröjningar eller fel i servicen eller skador som servicen orsakat) till konsumenttvistenämnden för behandling.
19.08.2020 15:25