Hoppa till innehållet

Personlig assistans enligt handikappservicelagen

Tjänsten personlig assistans enligt handikappservicelagen innebär hjälp med de funktioner i det dagliga livet som personen på grund av sin funktionsnedsättning eller sjukdom endast delvis eller inte alls klarar av själv.

Personlig assistans kan innebära assistans i och utanför hemmet i sysslor, arbete och studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet samt upprätthållande av sociala kontakter.

Personlig assistans är en avgiftsfri service för klienter med en grav funktionsnedsättning, också då servicen köps med servicesedel.

Kommunen bedömer klientens servicebehov och ansvarar för innehållet i servicen. De som använder servicesedel förutsätts kunna välja mellan olika serviceproducenter och se till servicens karaktär.

Personlig assistans enligt handikappservicelagen kan sökas hos social- och hälsovårdsverkets enhet för handikappservice i det egna bostadsområdet eller hos det svenska teamet. En socialarbetare inom handikappservicen bedömer tillsammans med klienten huruvida servicesedeln är lämplig med tanke på klientens situation.

Om du vill ansöka om servicesedel, vänligen kontakta det svenska teamet för handikappservice.19.08.2020 12:25