Hoppa till innehållet

Ofta ställda frågor om coronavaccination

Var och när ges coronavaccinet?
Vem vaccineras i Helsingfors?
Varför och hur ges coronavaccinet?
EU:s coronaintyg
Coronavaccinets skydd och säkerhet
Äldre och övriga riskgrupper
Den övriga befolkningen
Mer information

Var och när ges coronavaccinet?

Hur kan man få coronavaccinet?

Coronavaccinet ges vid vaccinationpunkterna. För tillfället vaccineras personer som har fyllt 12 år eller är äldre än det samt 5-11-åringar i riskgrupper.

Coronavaccinets första och andra dos kan man få med eller utan tidsbokning. 

Boka tid på adressen coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa 09 310 46300 vardagar kl. 8-16. Numret har en återuppringningstjänst. Ifall ingen svarar på numret, sparas ditt nummer och du blir uppringd inom några dagar. 

Syns vaccinationspunkterna i tidsbokningssystemet?

Jo, vaccinationspunkterna syns i tidsbokningssystemet. I samband med tidsbokningen kan du välja vid vilken vaccinationspunkt du vill vaccineras. Du kan även ändra vaccinationspunkten. Ifall du bokat tid på nätet ska du ändra vaccinationspunkten på nätet. Ifall du bokat tid per telefon skall du ändra vaccinationspunkten per telefon.

När får jag coronavaccinet?

För närvarande vaccineras samtliga Helsingforsbor som fyllt 12 år eller är äldre än det samt 5-11-åringar i riskgrupper.

Vem vaccineras i Helsingfors? 

Alla som bor i Helsingfors vaccineras i Helsingfors. En person från en annan kommun och utlänningar som stannar länge i Helsingfors kan vaccineras vid Helsingfors vaccinationspunkter enligt vaccinationsordningen, men annars sker vaccinationen vid hemkommunen. Utlandsfinländare kan också vaccineras i Helsingfors om personen står i tur för vaccination enligt den finska vaccinationsordningen. Vaccin ges inte till turister eller andra som besöker Helsingfors under en kort tidsperiod.

Ifall du nyligen har varit utomlands ska du följa hälsosäkerhetsanvisningarna som gäller inresa till Finland. Se här hur du skall gå till väga när du anlänt till Finland. 

Hur får jag information om vaccinationer?

Du kan läsa mer om tidtabellen för coronavaccinationer och målgrupperna bland annat på adresserna coronavaccination.hel.fi och hel.fi, i tryckta medier, på Helsingfors stads sociala medier samt vid social- och hälsovårdens verksamhetsställen.

Var ser jag den bokade vaccinationstiden?

En bokad vaccinationstid syns i tidsbokningssystemet på adressen coronavaccinbokning.fi. Du får även ett e-postmeddelande eller textmeddelande om de bokade tiderna. I meddelandet finns även information om hur du ändrar på eller avbokar den bokade tiden. Vid behov kan du även ringa och fråga om tiden på numret 09 310 46300 vardagar kl. 8-16.

Var får jag information om vaccinationen om jag inte använder internet?

Du får även information om vaccinationernas tidpunkter, ställen och tidsbokning i tidningar och via stadens rådgivningstjänster. Alla som är över 70 år får hem ett brev om vaccinationerna.

Vem får coronavaccinet?

Alla som vill kommer att vaccineras mot coronaviruset. Coronavirusvaccin anskaffas för hela befolkningen i Finland. Vaccinationen är frivillig och gratis för alla – även för personalen inom hälsovården. 

Kan man bli utan ett vaccin?

Alla villiga kommer att få ett vaccin. Coronavirusvaccin anskaffas för hela befolkningen i Finland.

Får man en inbjudan till coronavaccinationen?

Man får inte en personlig inbjudan till coronavaccination. Information om vaccinationsgruppernas tidpunkter, ställen och tidsbokning kommer att publiceras på bland annat coronavaccination.hel.fi. Personer som fyllt 70 år och äldre kommer att få ett brev om vaccinationerna hem.

Hur har staden förberett sig på att vaccinationernas tidsbokningsnummer överbelastas?

Vi hoppas att den elektroniska tidsbokningen används så mycket som möjligt, men telefontjänsten är aförstahandsval för många. Vi har förberett oss på överbelastning med ett stort personalantal.

Kan man boka vaccinationstid via hälsostationens tillbakaringningstjänst?

Man kan inte boka vaccinationstid via hälsostationens tillbakaringningstjänst. Tidsbokningen sker på adressen coronavaccination.hel.fi eller genom att ringa tidsbokningsnumret 09 310 46300 vardagar kl. 8-16.

Hur försäkras det att personer vars tur det inte är att vaccineras inte får vaccinet?

Endast de som är i tur att få vaccinet får det. Vaccinationsrätten är något som kontrolleras vid vaccinationspunkten före vaccinet ges.

Kan man få andra och tredje vaccinationsdosen från en annan kommun?

Den andra och tredje vaccinationsdosen ges vid samma plats som den första. Om du flyttar till en annan kommun när du fått första dosen får du följande doser oftast vid din nya hemkommun.

Vem får coronavaccinets tredje dos, och när?

Se olika gruppers tidtabell för vaccinationsdoserna här. 

Jag fick den första och andra dosen av coronavaccinet utomlands inom en period som var kortare än sex veckor. Får jag tredje dosen i Helsingfors?

Jo, du får tredje dosen i Helsingfors. THL rekommenderar en tredje vaccindos till personer som utomlands fått första och andra dosen coronavaccin inom en period som är kortare än sex veckor, när det har gått minst 6 månader sedan den andra dosen. Anvisningen gäller även personer som fått Sputnik-vaccinet.

Jag har bokat tid för den tredje dosen coronavaccin. Kan jag få influensavaccinet samtidigt?

Om du har bokat tid för den tredje dosen coronavaccin får du influensavaccinet samtidigt om du tillhör riskgrupperna för influensa (se riskgrupperna på adressen influensavaccination.hel.fi/hur-far-man-vaccinet). Influensavaccination är inte möjligt utan tidsbokning.

Varför och hur ges coronavaccinet?

Varför ges coronavaccinet?

Med coronavaccinationer strävar vi att i första hand förhindra allvarliga sjukdomsfall orsakade av coronaviruset, förtidiga dödsfall och förlust av levnadsår samt att upprätthålla hälsovårdens bärkraft. Coronavaccinet skyddar mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. 

Med coronavaccinet vill man stoppa coronavirusepidemin. För att vi ska få slut på epidemin och i framtiden kunna återvända till en normal vardag vore det viktigt att var och en går och tar coronavaccinet när det blir ens tur.

Hur ges coronavaccinet?

Coronavaccinet ges vid vaccinationspunkterna. Vaccinet ges av en yrkesperson inom hälsovården. 

EU:s coronaintyg

Får man ett intyg över coronavaccinationen?

Man kan enkelt få EU:s coronaintyg via tjänsten Mina Kanta-sidor. EU:s coronaintyg består av tre olika intyg:

1. intyg över coronavaccination
2. intyg över coronatestresultat
3. intyg över genomliden coronavirussjukdom.

Coronavaccinationsintyget syns på Mina Kanta-sidorna efter vaccinationen. På intyget visas preparatnamnet och vaccinationsdatumet för det vaccin du fått senast, samt antalet doser. Om du fått två vaccin anges endast preparatnamnet för den senare dosen.

Det kan ta några dagar för informationen att synas på Mina Kanta-sidorna.

Ytterligare informationVar kan jag skriva ut EU:s coronaintyg?

Får jag ett vaccinationsintyg om jag vaccinerats utomlands?

Vaccinationsintyget fås från det land där vaccinet administrerades, även i efterhand. Om du har fått vaccindoserna i vaccinationsserien i olika EU-länder ska du be att få ett intyg om full vaccinationsserie från det land där du fick den senare vaccindosen.

Det är möjligt att registrera uppgifterna om vaccinationer som getts någon annanstans än i Finland i patientjournalen, men i Finland kan man endast få ett vaccinationsintyg för vaccinationer som getts i Finland och med vaccinpreparat som används i Finland. Huvudstadsregionens kommuner ger inte EU:s coronaintyg för coronavaccinationer som getts utomlands.

Om du har vaccinerats vid en annan kommun ska du be om intyget från kommunen som gett vaccinet.

Coronavaccinets skydd och säkerhet

Är coronavaccinationen säker?

Coronavaccinerna bedöms utgående från samma kriterier för kvalitet, säkerhet och effekt som andra läkemedelspreparat. Coronavaccinerna genomgår alla normala undersökningsskeden. Deras effektivitet och säkerhet har undersökts hos tiotusentals personer. Ett vaccin med försäljningstillstånd ska ge bästa möjliga skydd mot sjukdomen med så få biverkningar som möjligt. Även om de nya vaccinerna testas grundligt, kan man aldrig helt utesluta sällsynta biverkningar för ett vaccin eller ett läkemedel. 

Hurdana symtom kan coronavaccinet orsaka?

De vanligaste symptomen efter vaccination är lokala reaktioner kring injektionsstället, såsom smärta, rodnad, värmekänsla och svullnad. Mycket vanliga verkningar är också förbigående allmänna symtom såsom feber, muskelvärk, huvudvärk, trötthet, irritation, illamående och frossa. 

Lokala och allmänna symtom börjar vanligen inom några dygn från vaccinationen. De går över efter några timmar eller dygn. De kan skötas med feber- och värkstillande medel. Lokala och allmänna symtom ställer inte några hinder för fortsatt vaccination.

Ska en person som fått coronavaccinet fortsättningsvis hålla säkert avstånd och ha ansiktsmask?

Efter vaccinationen är det fortsättningsvis viktigt att hålla säkert avstånd, ta hand om sin hand- och hosthygien, använda ansiktsmask när det inte är möjligt att hålla avstånd, låta testa sig om symtom uppkommer samt i övrigt iaktta alla anvisningar för att skydda sig mot coronaviruset.

Feber och hög temperatur kan bero på coronavaccinationen, men de kan även vara symtom på en coronavirusinfektion. Om du har feber efter coronavaccinationen ska du stanna hemma tills du varit feberfri i 24 timmar utan feberstillande medel. Om din temperatur förblir hög i över 3 dygn eller om du utöver den har fått andra symtom som visar på coronavirusinfektion ska du ta ett coronatest.

Läs närmare anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset här.

Kan coronavaccinet ges åt en person med nedsatt immunförsvar?

Ja. Coronavaccinet innehåller inga levande virus. Vaccinet kan alltså inte i sig själv orsaka sjukdomen, även om personens immunförsvar är försvagat.

Vaccinet ges inte medan patienten har feber, i så fall flyttas vaccinationen.

Behöver man vaccineras om man redan insjuknat i corona?

Om man tidigare insjuknat i corona ger detta skydd åtminstone 6-12 månader, möjligtvis längre. På grund av detta är det ingen brådska att vaccineras efter insjuknandet. Det lönar sig oftast att vaccinera en som insjuknat i coronavirussmitta  6 månader efter smittan.

Som undantag får personer som fyllt 60 år och de som har en ökad risk för allvarlig coronavirussjukdom (riskgrupp 1 och 2) det andra vaccinet när minst 3 månader har gått från att symtomen började eller smittan konstaterades. Utöver rekommenderas den andra dosen för personer som insjuknat i corona och fått det första vaccinet med ett intervall som är mindre än sex veckor.

Den tredje dosen ges för närvarande inte till personer som tidigare har insjuknat i corona, om personen inte lider av kraftig immunbrist.

Ytterligare informationCoronavaccinernas lämplighet för olika grupper (Institutet för hälsa och välfärd)

Kan en person som är gravid, planerar att bli gravid eller ammar ta coronavaccinet?

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar gravida kvinnor att vaccinera sig mot coronaviruset. Coronaviruset förändras lite hela tiden och det är svårt att skydda sig mot nya former av viruset annat än genom att ta coronavirusvaccinet.

En gravid kvinna kan ta coronavaccinet i vilket skede av graviditeten som helst. Coronaviruset har i många undersökningar visat sig oftare orsaka allvarlig sjukdom när kvinnan är gravid. Risken för sjukhusvård och intensivvård har ökat. För tidig födsel och kejsarsnitt är vanligare än hos dem som inte har coronavirusinfektion.

Man kan ta coronavaccinet om man planerar graviditet. Efter vaccinationen kan man bli gravid utan någon karens.

Coronavaccinet kan också tas under amning. Budbärar-RNA som ingår i mRNA-vaccinet förstörs i människokroppen inom cirka ett dygn och enligt en undersökning som gjorts hos ammande kvinnor transporteras det inte till modersmjölken. En vaccinerad mamma som ammar smittar inte heller coronaviruset lika lätt till spädbarnet som en ovaccinerad mamma.

Läs mer på THL:s webbplats: Coronavaccination av gravida och ammande mödrar.

Läs mer om coronavaccinernas lämplighet för olika grupper på THL:s webbsidor här.

Har vaccinerade personer insjuknat i corona?

Vaccinet skyddar mot coronavirussjukdomen och i synnerhet mot allvarliga former av den. Tyvärr ger inget vaccin 100% skydd. Det är därför viktigt att vi vaccineras när vår tur kommer, så att vi kan dämpa epidemin.

Kan jag ge blod om jag har tagit coronavirusvaccinet?

Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. får svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

Äldre och övriga riskgrupper

Jag är en rörelsehämmad äldre person. Hur skall jag ta mig till vaccinationspunkten?

Ifall du behöver hjälp med transport, berätta det då du bokar vaccinationstid per telefon. Ifall du redan bokat tid eller bokat tid på nätet, kan du kontakta Seniorinfo. Seniorinfo betjänar mån-fre kl. 9-15 på numret 09 310 44556.

Vi rekommenderar även att använda HRT:s närbusslinjer. Närbusslinjerna är planerade speciellt för äldre personer samt rörelsehämmade. Vid vaccinationspunkterna finns aulahälsare som vid behov hjälper rörelsehämmade personer. Det finns även rullstolar vid vaccinationspunkterna.

FPA ersätter kostnaderna för resor som görs för att få coronavaccination på samma sätt som övriga resor till hälso- och sjukvården (inkluderat hemresan). Ersättning för resor med allmänna kommunikationsmedel eller med egen bil ska man ansöka om hos FPA i efterhand, lättast sker det på nätet på adressen fpa.fi/etjanst.

Om du inte på grund av sitt hälsotillstånd kan använda allmänna kommunikationsmedel eller om allmänna kommunikationsmedel saknas, kan du få ersättning för en taxiresa 27.3.2021–30.6.2022. För att få FPA-ersättning för taxiresan måste taxin beställas via ett regionalt beställningsnummer. Taxiresor som beställts på annat sätt kan man inte få FPA-ersättning för. Läs instruktioner på FPAs webbsida: Så här beställer du en FPA-ersatt taxi i Nyland.

Kan en närstående boka tid för en äldre person?

En närstående kan boka tid för den äldre. När den närstående har ett kontrakt över att uträtta ärenden för den äldre kan den närstående boka en tid på adressen coronavaccination.hel.fi eller per telefon 09 310 46300 vardagar kl. 8–16. 

När och hur vaccineras hemvårdens klienter?

Vaccinationerna ges enligt den nationella vaccinationsstrategin. Hemvårdens kunder blir vaccinerade när deras tur kommer enligt deras ålder. Någon skild vaccinationsgrupp för hemvårdens klienter finns inte. 

Hemvårdens kunder kommer att erbjudas vaccination hemma eller vid en vaccinationspunkt. Det finns dock begränsningar gällande coronavaccinets förvaring, transport och dosering, så det är inte alltid möjligt att transportera vaccinet till en viss punkt. Därför önskas det, att så många som möjligt vaccineras vid vaccinationspunkterna. Boende på vårdhem vaccineras även på plats, så försäkra dig av personalen, ifall du hör till de som vaccineras på vårdhemmet.

När vaccineras personliga assistenter?

Personliga assistenter vaccineras i enlighet med den nationella vaccinationsstrategin, det finns alltså inget separat vaccinationsschema för personliga assistenter.

Hur vet jag om jag är i riskgruppen?

Till riskgrupperna hör äldre samt personer som på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk eller risk för allvarlig coronavirussjukdom.

Du kan även ringa Helsingfors coronavirusrådgivning tel. 09 310 10024 (varje dag kl. 8–18) och fråga, ifall du tillhör en riskgrupp.

Varför nämns inte specialgrupper, såsom personer med funktionsnedsättning, i vaccinationsordningens riskgrupper?

Sjukdomar och tillstånd har delats i två riskgrupper (riskgrupp 1 och 2) enligt i hur hög grad sjukdomen eller tillståndet ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom. Grupperna och de exempel som getts i dem ger en bild av vilka underliggande sjukdomar och tillstånd som ingår i en viss grupp. Det har inte varit möjligt att lista varje enskild sjukdom och varje enskilt tillstånd samt deras allvarlighetsgrad.

Finns det rullstolar vid vaccinationspunkterna?

Jo, det är möjligt att låna rullstolar vid vaccinationspunkterna. Vid vaccinationspunkterna finns även aulahälsare som vid behov hjälper rörelsehämmade personer.

Den övriga befolkningen

Kan en person under 18 år själv boka en vaccinationstid?

12-17-åringar kan själv boka en vaccinationstid på sidan coronavaccinbokning.fi eller per telefon 09 310 46300 vardagar kl. 8-16. Vårdnadshavaren för en ung person kan också boka en vaccinationstid för den unga.

Vilka coronavaccin får barn och unga?

Pfizers eller Modernas coronavaccin används för tillfället för personer som fyllt 12 år och äldre. För närvarande ges BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin till 5-11-åringar i riskgrupper.  För närvarande kan endast BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin ges till män och pojkar under 30 år. Mer information om vaccinen finns på THL:s webbplats.

Mer information11.01.2022 13:36