Hoppa till innehållet

Vaccinationer för barn och unga

Att få vaccin
Vaccinerna
Vaccinernas effekt
Vaccinernas säkerhet

Coronavaccin rekommenderas till alla unga som har fyllt 12 år, eftersom vi genom vaccination kan skydda dem och samtidigt deras närmaste mot i synnerhet allvarlig coronavirussjukdom. Eftersom vaccinationerna hindrar en stor del av all smitta, minskar de även behovet av restriktioner för barn och unga.

Även om antalet sjukdomsfall som kräver sjukhusvård bland barn är litet har restriktionerna för möten, hobbyer, skolgång och studier som införts på grund av pandemin en stor påverkan på barns och ungas liv.

Även barn och unga kan drabbas av utdragen coronavirussjukdom med långvariga symtom. Det finns dock ännu endast lite forskningsresultat om detta. Coronavirussjukdomar hos barn och unga har dessutom beskrivits vara kopplade till en sällsynt följdsjukdom i form av en allvarlig infektionsreaktion, som blir allt vanligare.

Även WHO anser att vaccinerna lämpar sig för personer som fyllt 12 år.

Coronavaccinationen är frivillig och avgiftsfri.

Läs mer: Coronavaccination av barn och unga

Att få vaccin

Personer som fyllt 12 år vaccineras vid vaccinationsställena på Busholmen samt i Gamlas, Malm och Kvarnbäcken, eller vid popup-punkterna. Man kan boka tid till vaccinationen eller också gå till vaccinationsstället utan tidsbokning.

Unga som fått den första vaccindosen på någon annan ort kan få påfyllnadsdosen i Helsingfors. Man kan få påfyllnadsdosen utan bokad tid. Även unga från andra orter inklusive utbyteselever får vaccinet i Helsingfors (hela vaccinationsserien eller andra dosen).

Studerande vid gymnasier och yrkesläroanstalter kan få coronavaccination i Helsingfors, huvudsakligen vid sin egen läroanstalt. Vaccinationen erbjuds vid läroanstalterna till alla studerande oberoende av i vilken kommun de bor.

Vaccineringen påbörjas vid olika tider i olika läroanstalter och information om tidpunkterna meddelas i Wilma-systemet. Man behöver inte boka tid för vaccination som sker vid läroanstalterna.

Minderåriga kan själva besluta om de vill bli vaccinerade, om hälsovårdspersonalen bedömer att de är förmögna att fatta beslut om detta med tanke på sin ålder och utvecklingsnivå. Situationen bedöms vid vaccinationsstället. Om den unga personen inte är förmögen att själv besluta om sin vård behövs båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke till vaccinationen.
Samtycke ges med denna blankett

Du kan boka tid på coronavaccinbokning.fi eller genom att ringa tidsbokningen på numret 09 310 46300 (må–fr kl. 8–18).

Vaccinerna

De mRNA-vaccin som används vid vaccination av barn och unga är BionTech-Pfizers Comirnaty-vaccin samt Modernas Spikevax-vaccin.

mRNA-coronavaccinerna baserar sig på en teknologi som har utvecklats sedan 1990-talet. mRNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA), som gör att muskelcellerna vid injektionsstället aktiveras för att börja producera en aktiv substans.

RNA-vaccinerna innehåller budbärar-RNA (mRNA). Med dess hjälp aktiveras muskelcellerna vid injektionsstället för att producera en aktiv substans, som i detta fall är coronavirusets ytprotein.

Kroppens immunförsvar identifierar detta ytprotein som främmande och börjar producera antikroppar mot det. På så sätt lär sig kroppen att bekämpa det riktiga coronaviruset, ifall sjukdomsalstrande virus kommer in i kroppen.

Läs mer: Vanliga frågor om mRNA-vaccin

Vaccinernas effekt

Coronavirusvaccinet skyddar mot coronavirussjukdom och särskilt mot dess allvarligare former. Det finns nästan inga skillnader i skyddseffekten hos de vacciner som används i Finland, och skyddet som en komplett vaccinationsserie ger är utmärkt mot de allvarliga sjukdomsformerna.

Coronavaccinen förhindrar även virusinfektioner och utsöndringen av virus samt smittspridningen mellan människor. På basis av detta antar man att coronavaccinerna kan bidra till uppkomsten av s.k. indirekt skydd.

Coronavaccinationen kan ändå inte helt eliminera risken för att man får smittan eller sprider den vidare. Därför är det viktigt att också de som har fått vaccinet håller säkerhetsavstånd, använder ansiktsmask, tvättar händerna och följer övriga anvisningar för att förhindra att viruset sprids.

Läs mer Vaccinernas effekt mot coronavirus

Vaccinernas säkerhet

Läkemedelsmyndigheterna beviljar försäljningstillstånd endast för vacciner vars effekt och säkerhet har påvisats genom forskning. Coronavaccinerna bedöms utgående från samma kriterier för kvalitet, säkerhet och effekt som andra läkemedel.

Även om forskningen om coronavaccinerna samt processen för försäljningstillstånd har påskyndats, går coronavaccinerna igenom samma forskningsstadier som andra vacciner.

Säkerheten och effekten hos Biontech-Pfizers och Modernas coronavacciner har studerats även hos 12–15-åringar innan det villkorliga försäljningstillståndet beviljades.

  • I dessa studier har vaccinernas effekt på ungdomar konstaterats vara utmärkt mot symtomatisk sjukdom.
  • Biverkningarna som upptäckts i studierna som föregått försäljningstillståndet var desamma hos ungdomar som hos unga vuxna. De observerade biverkningarna var lindriga och övergående, såsom feber, huvudvärk och smärta vid injektionsstället.
  • En mycket sällsynt biverkning som observerats bland de som fått ett mRNA-vaccin är inflammation i hjärtmuskeln och hjärtsäcken. Sådana inflammationer har förekommit mest hos unga män efter den andra vaccindosen. Symtomen har i allmänhet varit lindriga, och de som fått dem har återhämtat sig väl. Enligt preliminära resultat har incidensen i USA varit 3,2 fall per 100 000 vaccinerade pojkar och män i åldern 12–17 år.

Även efter att vaccinationerna har inletts följs coronavaccinernas säkerhet upp både i Finland och internationellt. I USA, Kanada och många europeiska länder har redan miljoner 12–15-åringar vaccinerats med mRNA-vaccin. Av erfarenhet vet man att majoriteten av vaccinernas biverkningar uppträder inom sex veckor efter vaccinationstillfället.

För coronavirusvaccinerna är uppföljningsperioden kortare än för vacciner i genomsnitt. Innehavarna av försäljningstillstånd för coronavaccin, det vill säga läkemedelsbolagen, ska varje månad förse myndigheterna med information om effekten och säkerheten, för att försäljningstillståndet ska kunna förlängas.

Läs mer: Coronavaccinernas säkerhet och möjliga biverkningar

Mer information

Du kan läsa mer om desinformation om hälsa och läkemedel i Institutets för hälsa och välfärd artikel Så känner du igen felaktig information på nätet: Så känner du igen felaktig information på nätet
15.10.2021 16:01