Hoppa till innehållet

Sjukdomar och tillstånd som orsakar mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom

Vaccination av personer som tillhör riskgrupp 1 och som fyllt 12 år och äldre samt på grund av sjukdom eller tillstånd löper mycket kraftig risk för allvarlig coronavirussjukdom är i gång. Se nedan om du tillhör grupperna som vaccineras.

70 år fyllda vaccineras enligt ålder.

Så här bokar du tid till coronavaccination

Kontroll av vaccinationsrätt

Vid vaccinationsenheten kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om du inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av din sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds sjukdomen eller tillståndet som ökar mycket kraftig risken för allvarlig coronavirussjukdom styrkas på ett annat sätt, såsom med en journalkopia. 

Tillhör jag dem som vaccineras på grund av sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom?

Du tillhör dem som vaccineras på grund av sjukdom eller tillstånd som mycket kraftigt ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom om

 1. du har genomgått en organtransplantation eller stamcellstransplantation
 2. du har en cancersjukdom under aktiv behandling
 3. svår störning i immunförsvaret
 4. svår kronisk njursjukdom
 5. svår kronisk lungsjukdom
 6. läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes eller
 7. Downs syndrom.

1. Organtransplantation eller stamcellstransplantation

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om 

 • du har genomgått en organtransplantation, 
 • du använder immunsuppressiva läkemedel på grund av en stamcellstransplantation eller 
 • du har genomgått en stamcellstransplantation för högst sex månader sedan. 

Du tillhör ännu inte gruppen som ska vaccineras, om du har genomgått en stamcellstransplantation för mer än sex månader sedan och inte längre använder immunsuppressiva läkemedel.


2. Cancersjukdom under aktiv behandling 

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om 

 • du genomgår cancerbehandling (cellgifts-, strål-, biologisk eller hormonell behandling) 
 • du inväntar en canceroperation (du står i kö för operation) eller påbörjan av cancerbehandling  
 • din cancerbehandling har avslutats för mindre än ett halvår sedan eller
 • du lider av blodcancer (både de som behandlas och de som bara är under observation). 

Du tillhör ännu inte gruppen som ska vaccineras, om 

 • du lider av basalcellscancer det vill säga basaliom (även om cancern behandlas aktivt), 
 • du lider av prostatacancer eller annan cancer (med undantag av blodcancer), som observeras utan behandling eller
 • du har en behandlad cancer, som är i remission. 

Under cytostatikabehandling ska du kontakta din egen vårdare eller din vårdenhet när det är din tur att få vaccinet.

 Vaccin mot coronavirus rekommenderas inte till personer som får terminalvård.  

3. Svår störning i immunförsvaret

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om du har av läkare konstaterad svår ärftlig immunbrist eller av annan orsak nedsatt motståndskraft. Sådana sjukdomar och tillstånd är exempelvis: 

 • Periodisk neutropeni 
 • Annan eller obestämd neutropeni 
 • Immunbrist med huvudsakligen antikroppsdefekter 
 • Kombinerade immunbrister 
 • Immunbrist i kombination med andra omfattande defekter
 • Vanlig variabel (common variable) immunbrist 
 • Andra immunbristtillstånd 
 • APECED syndrom 
 • Medfödd aspleni 
 • Förvärvad avsaknad av annat organ
 • Din mjälte har opererats bort
 • HIV-infektion ifall CD4-hjälpcellnivån är under 0,350 x 109 celler /l. 

Ovan nämnda sjukdomar är mycket sällsynta.


Du tillhör inte gruppen som ska vaccineras, om du har 

 • IgA-brist eller avsaknad av det,  
 • brist på mannosbindande lektin eller  
 • partiell brist på komplementfaktor C4.  

4. Svår kronisk njursjukdom

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om du har  

 • uremi som kräver dialysbehandling (FPA:s ersättningsnummer 137) 
 • anemi orsakad av nedsatt njurfunktion (FPA:s ersättningsnummer 138) 
 • hypertoni med njursjukdom
 • hypertoni med hjärt- och njursjukdom
 • glomerulussjukdomar
 • kronisk tubulo-interstitiell nefrit
 • tubulo-interstitiella och tubulära njursjukdomar orsakade av läkemedel och tungmetaller
 • kronisk njursvikt
 • njursvikt, icke specificerad som akut eller kronisk
 • diabetes med njurkomplikationer eller  
 • en glomerulär filtrationshastighet, GFR, på under 30 (vid upprepade mätningar). 

Du tillhör inte gruppen som ska vaccineras, om du har lindrig eller medelsvår njursvikt (GFR 30 eller över). 


5. Svår kronisk lungsjukdom

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om du har bland annat kronisk obstruktiv lungsjukdom, lungemfysem, bronkdilatation, kronisk bronkit och cystisk fibros. Till gruppen hör också personer med tydligt nedsatt lungkapacitet (till exempel då ena lungan saknas). Sjukdomar och tillstånd som ingår i den här vaccinationsgruppen är bland annat: 

 • Astma, vars diagnoskod börjar med J45 (ICD-klassifikationens första del) eller J46, och du under astmans skov under det senaste året har använt kortikosteroidmedicinering i form av tabletter som intas oralt
 • Kronisk mukös eller mukopurulent bronkit 
 • Ospecificerad kronisk bronkit 
 • Lungemfysem 
 • Annan kronisk obstruktiv lungsjukdom (ICD10-koder som inleds med J44) 
 • Utvidgningar av luftrören (bronkiektasi) eller
 • Förvärvad avsaknad av (del av) lunga.

Du tillhör inte gruppen som ska vaccineras, om du har astma som kräver kontinuerlig medicinering, men du under astmans skov under det senaste året inte har blivit tvungen att använda kortikosteroidmedicinering i form av tabletter som intas oralt. 


6. Läkemedelsbehandlad typ 2-diabetes

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om du har typ 2-diabetes som kräver tablett- eller insulinbehandling. 


Du tillhör inte gruppen som ska vaccineras, om du inte har tablett- eller insulinbehandling för typ 2-diabetes. 


7. Downs syndrom (vuxna)

Du tillhör gruppen som ska vaccineras, om du har Downs syndrom.
27.07.2022 14:28