Hoppa till innehållet

Sjukdomar och tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom

Vaccinationer för dem som hör till riskgruppen 2, alltså 12 år fyllda med en sjukdom eller ett tillstånd som orsakar risk för allvarlig coronavirussjukdom, har börjat. Man kan boka tid till vaccination på adressen coronavaccinbokning.fi och på numret 09 310 46300 vardagar kl. 8-18.

Kontroll av vaccinationsrätt

Vid vaccinationsenheten kontrolleras rätten till vaccin i Kanta-tjänsten eller Helsingfors stads patientuppgiftssystem. Om du inte är klient inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor på grund av din sjukdom eller man inte får tillgång till uppgifterna i Kanta-tjänsten, ombeds sjukdomen eller tillståndet som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom styrkas på ett annat sätt, såsom med en journalkopia.

Kolla nedan om du hör till denna grupp på grund av din sjukdom eller ditt tillstånd.

  1. Astma som kräver kontinuerligt medicinering
  2. Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)
  3. Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen
  4. Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret
  5. Svår kronisk leversjukdom
  6. Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens
  7. Sömnapné
  8. Psykossjukdom
  9. Sjuklig fetma (16 år fyllda vars BMI över 40 och 12-15 åringar vars ISO-BMI ≥ 35)
  10. Graviditet

Forskningsdata om risken att få allvarlig coronavirussjukdom på grund av olika sjukdomar och tillstånd finns på sidan med Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom, under beskrivningen för respektive sjukdom eller tillstånd.

Vaccinationsordning för personer som är mottagliga för allvarlig coronavirussjukdom (THL)

1. Astma som kräver kontinuerligt medicinering

Till gruppen hör astmatiker med kontinuerlig medicinering mot sin astma.

2. Svår hjärtsjukdom, bland annat hjärtsvikt (dock inte enbart blodtryckssjukdom)

Till sjukdomarna i gruppen hör bland annat hjärtsvikt, lung-hjärtsjukdom, lunghypertoni, kardiomyopati, kranskärlssjukdom samt hjärt- och njurskador orsakade av blodtryckssjukdom.

Till gruppen hör ändå inte enbart förmaksflimmer som vårdas, enbart blodtryckssjukdom som är i vårdbalans eller lindrigt klaffel.

3. Neurologisk sjukdom eller tillstånd som stör andningen

Gruppen omfattar bland annat följande sjukdomar och tillstånd då de stör andningen: stroke, hjärnblödning, andningsförlamning, Parkinsons sjukdom, MS, neuromuskulära sjukdomar samt CP-syndrom och andra förlamningssyndrom som stör andningen.

4. Läkemedelsbehandling mot autoimmun sjukdom som försvagar immunförsvaret

Till gruppen hör bland annat ankyloserande spondylit, ledgångsreumatism, ledinflammationer, ulcerös kolit, Crohns sjukdom och psoriasis, om patienten på grund av sjukdomen i fråga får oral behandling med glukokortikoider eller annan läkemedelsbehandling som försvagar immunförsvaret (cellgiftsbehandling, biologiska läkemedel och andra liknande, t.ex. ciklosporin, mykofenolat, azatioprin, metotrexat, takrolimus).

5. Svår kronisk leversjukdom

Till sjukdomar i gruppen hör till exempel leversvikt, leverfibros och levercirros.

6. Typ 1-diabetes eller binjureinsufficiens

Gruppen omfattar insulinbehandlad typ 1-diabetes och binjureinsufficiens.

7. Sömnapné

Till gruppen hör personer med diagnostiserad medelsvår eller svår sömnapnésjukdom. Personen har medelsvår sömnapné när det förekommer över 15 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen. Personen har svår sömnapné när det förekommer över 30 andningsuppehåll eller andningsdämpningar i timmen.

Sömnapné, andningsuppehåll under sömnen (hälsobiblioteket Terveyskirjasto, på finska)

8. Psykossjukdom

Gruppen omfattar psykossjukdomar såsom schizofreni, schizotyp störning, vanföreställningssyndrom samt schizoaffektiv störning. Gruppen omfattar dessutom personer som använder klozapin mot någon annan psykisk störning.

9. Sjuklig fetma (16 år fyllda vars BMI över 40 och 12-15 åringar vars ISO-BMI ≥ 35)

Till gruppen hör personer vars viktindex (BMI) är 40 eller högre.

Kolla anvisningar för att räkna ut viktindex (hälsobiblioteket Terveyskirjasto, på finska)

När det gäller 12-15 åringar, rekommenderas det att det används viktindex för barn (ISO-BMI) som tar i beaktande barns kroppsbyggnad och hur den förändras när barnet blir äldre.

Kolla anvisningar för att räkna ut viktindex för barn (hälsobiblioteket Terveyskirjasto, på finska)

10. Graviditet

Till gruppen hör alla gravida. Graviditeten ökar risken för att insjukna i allvarlig coronavirusinfektion samt ökar behovet av intensivvård. Coronavirusinfektionen har också konstaterats öka risken för pre-eklampsi dvs. graviditetsförgiftning.

Gravida som insjuknar i coronavirusinfektion har en större risk att föda för tidigt samt större risk för fosterdöd. Det har konstaterats att en coronainfektion under graviditeten ökar risken för den nyfödda att behöva i intensivvård.27.07.2022 14:21