Suoraan sisältöön

Maksukatto

Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäville tietyille asiakasmaksuille on säädetty vuotuinen maksukatto (683 € vuonna 2020). Maksukaton täyttymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus hakea todistusta maksukaton täyttymisestä. Todistuksen myöntämisen jälkeen osa palveluista on maksuttomia kalenterivuoden loppuun saakka. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin ylläpitomaksu, joka on noin puolet aiemmasta maksusta.

Huom! Todistuksen saaminen edellyttää aina asiakkaan yhteydenottoa (puhelimitse, sähköpostitse tai postitse).

Maksukaton piirissä olevia maksuja ovat muun muassa päivystysmaksu, poliklinikkamaksu ja lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu.

Maksukaton ulkopuolelle jääviä maksuja ovat muun muassa kotihoitomaksu, maksu sairaankuljetuksesta, hammashoidon maksu ja pitkäaikaisen laitoshoidon maksu.

Maksukattoon ja todistuksen myöntämiseen liittyvää neuvontaa saa taloushallintopalvelun asiakaspalvelupisteestä.

Hakemus (Te-323, Todistushakemus kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukaton täyttymisestä, pdf-lomake)

Miten toimia?

 • Säilyttäkää saamanne maksukattoon kuuluvat laskut käynti-/hoitoajan mukaisessa järjestyksessä.
 • Jos maksukatto ylittyy Helsingin kaupungin taloushallintopalvelun lähettämän laskun kohdalla, ottakaa yhteyttä taloushallintopalvelun asiakaspalvelupisteeseen, puh. 09 310 25300 (ma–pe 9.00–15.00), sähköposti: talpa.maksukatto(at)hel.fi.
 •  Jos maksukatto täyttyy HUSin laskun kohdalla, voitte ottaa yhteyttä laskussa olevaan HUSin puhelinnumeroon.
 • HUS-sairaaloiden potilaslaskutus palvelee arkisin klo 9–15 palvelunumerossa 09 471 785 50, sähköposti potilaslaskutus@hus.fi
  Maksukatto HUSin sivuilla
 • Jos olette maksaneet liikaa asiakasmaksuja, teille palautetaan oikean laskutussumman ylittävä osa.

Lisätietoa asiakasmaksuista ja maksukattoon kuuluvista palveluista voi kysyä laskutuksen asiakaspalvelupisteestä tai terveydenhuollon toimipisteistä.
 

Maksukaton piirissä on mm. seuraavat maksut

Terveydenhuollon maksut

 • Terveyskeskusmaksut (ei peritä Helsingissä)
 • Poliklinikkamaksut
 • Päiväkirurgisen hoidon maksu
 • Sarjahoitomaksu1
 • Yksilökohtaisen fysioterapian maksu (ei kotona annettu)
 • Yö- ja päivähoidon maksu2
 • Kuntoutus
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
 • Psykiatrian päiväsairaalamaksu2

1 Sarjahoidoissa, joissa hoitokerrat jakaantuvat kahdelle eri vuodelle, maksukattoon sisällytettävät hoitokerrat ja niistä perityt maksut kirjautuvat sille vuodelle, jolloin hoito on tapahtunut.

2 Psykiatrinen vuodeosastohoito sekä yö- ja päivähoito kuuluvat maksukaton piiriin, mutta niistä perittävät maksut eivät muutu maksukaton täyttymisen jälkeen.

Sosiaalihuollon maksut

 • Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu
 • Yö- ja päivähoidon maksu2
 • Vammaiselle annettu kuntoutushoito tai kehitysvammaisten erityishuoltona annettu kuntoutus


Maksukaton ulkopuolelle jäävät mm. seuraavat maksut

Terveydenhuollon maksut

 • Maksu terveyskeskuksen järjestämästä kotisairaanhoidosta
 • Kotisairaalamaksut
 • Hammashuollon maksut
 • Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
 • Maksu lääkärintodistuksesta
 • Maksu sairaankuljetuksesta
 • Työterveyshuollon maksut
 • Maksu käyttämättä tai peruuttamatta jätetyistä palveluista
 • Psykiatrisesta asumiskuntoutuksesta perittävät maksut, silloin kun ne peritään tuetusta asumisesta
 • Perhehoidon maksut
 • Erikoismaksuluokan maksut
 • Viivästyskorko ja perintäkulut

Sosiaalihuollon maksut

 • Maksut kotipalvelusta ja kotipalvelun tukipalveluista
 • Maksut pitkäaikaisesta laitos- ja perhehoidosta
 • Maksut vanhusten päivätoiminnasta
 • Maksut sosiaalihuoltolain mukaisesta lyhytaikaisesta palveluasumisesta
 • Maksut lasten päivähoidosta, perhehoidosta, asumispalveluista, vaikeavammaisen kuljetuspalveluista ja muut kuin maksukattoluettelossa mainitut laskut
 • Viivästyskorko ja perintäkulut

Muut maksukaton ulkopuolelle jäävät maksut

 • Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut
 • Maksut, joiden perusteena on tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai niitä vastaavan lain perusteella korvattava hoito
 • Maksut, joiden maksamiseksi on myönnetty toimeentulotukea

Lääkekustannusten maksukatto sekä matkakorvausten matkakatto hoidetaan Kelan kautta.
Kela

Maksukatonpiiriin eivät kuulu asiakkaan/potilaan yksityiseltä palveluntuottajalta hankkimiensa palveluiden maksut.

Usein kysyttyjä kysymyksiä maksukatosta

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteistä.