Suoraan sisältöön

Asiakasmaksulaki uudistuu, miten maksut muuttuvat?

På svenska | In English

Asiakasmaksulain uudistukset astuvat voimaan 1. heinäkuuta. Uudistukset tulevat jonkin verran nostamaan tulosidonnaisia maksuja suurimmalla osalla asiakkaita. Tämä johtuu siitä, että asiakasmaksut ovat olleet Helsingissä hyvin maltillisia ja jatkossa laissa määritellään asiakasmaksujen määriä entistä tarkemmin.

Maksujen korotukset on pyritty pitämään maltillisina, ja esimerkiksi kotiin tuotettavien jatkuvien ja säännöllisten palvelujen maksut jäävät selvästi alle lain mahdollistamien maksimimäärien. Näitä palveluja ovat esimerkiksi kotihoidon ja lapsiperheiden kotiin tuotettavat palvelut.

Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään asiakasmaksulain uudistusten vuoksi

Kaikki asiakkaat saavat uudet maksupäätökset asiakasmaksuyksiköstä loppukesän ja syksyn aikana. Päätökset postitetaan asiakkaille kotiin.

Muutokset eivät vaikuta palveluihin

Lakimuutokset eivät vaikuta asiakkaiden saamiin palveluihin, vaan ne määräytyvät kuten ennenkin.

Maksu käyttämättä jätetystä ajasta nousee 

Osassa Helsingin terveyspalveluista peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta maksu. Maksu on 50,80 euroa (aiemmin 40,30 euroa), ja se peritään 18 vuotta täyttäneiltä.

Maksu peritään käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä käyntiajasta

 • terveysasemilla
 • neuvoloissa
 • neuvolan psykologipalveluissa
 • hammashoitoloissa
 • fysioterapiassa ja toimintaterapiassa
 • jalkaterapiassa
 • ravitsemusterapiassa
 • sisätautien poliklinikoilla
 • psykiatrian poliklinikoilla
 • geriatrian poliklinikalla
 • opiskeluterveydenhuollossa.

Maksu peritään myös käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä etävastaanottoajasta.

Käyttämättä jätetystä ajasta ei peritä maksua esimerkiksi avovieroitushoidossa, opioidi-korvaushoidon tarpeen arvioissa, opioidikorvaushoidossa ja C-hepatiittihoidossa eikä sosiaalipalveluissa. Maksu perustuu asiakasmaksulakiin (3§).

Uudistuksen vaikutukset asiakasmaksuihin

Asiakasmaksulain muutokset aiheuttavat muutoksia seuraavien palveluiden maksuihin 1.7.2021 alkaen. Linkeistä voit lukea lisää kunkin palvelun asiaskasmaksujen muutoksista:

Uudistukset vaikuttavat myös pitkäaikaisen perhehoidon maksuihin. Lisäksi poliklinikkamaksu poistuu alle 18-vuotiailta.

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon asiakasmaksu

Jatkuvan ja säännöllisen kotihoidon maksut määräytyvät jatkossa uuden maksuprosenttitaulukon mukaisesti. Uudessa taulukossa on käytössä neljän tunnin tuntiryhmittely.

Asiakkaan tulorajoihin ei tule muutoksia (tulorajataulukko alla). Maksua peritään tulorajan ylittävältä osuudelta. Kuukausituloina otetaan huomioon kotihoidon asiakkaan kaikki veronalaiset jatkuvat ja vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida verovapaita sosiaalietuuksia.

Tulorajat perhekoon mukaan

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa/kk 588 1084 1701 2103 2546 2924

Asiakkaan asiakasmaksu lasketaan alla olevan maksuprosenttitaulukon osoittaman maksuprosentin mukaisesti:

Kotihoidon asiakasmaksujen maksuprosenttitaulukko


Maksuprosentit perhekoon mukaan
Palvelutunnit/kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 4 4 4 4 4 4
5–8 tuntia 8 7 6 6 6 6
9–12 tuntia 12 10 9 9 9 8
13–16 tuntia 16 12 11 11 10 9
17–20 tuntia 20 16 14 12 10 9
21–24 tuntia 22 18 16 12 10 9
25–28 tuntia 24 20 16 12 10 9
29–32 tuntia 26 20 16 12 10 9
33–36 tuntia 28 20 16 12 10 9
37–40 tuntia 30 20 16 12 10 9
41 tuntia tai enemmän 35 20 16 12 10 9

Esimerkkilaskelma

Asiakkaan bruttotulot ovat 1500 euroa kuukaudessa. Asiakas asuu yksin ja saa kotihoidon palvelua 15 tuntia kuukaudessa. Maksuprosentti on tällöin 16.

Asiakasmaksu lasketaan seuraavasti: (1500–588) x 0,16 = 145,92
Asiakasmaksu on tällöin 145,92 euroa kuukaudessa.

Lisätietoa muutoksesta voit kysyä omalta kotihoidon työntekijältäsi tai asiakasmaksupäätöksen tehneeltä taloussihteeriltä, jonka yhteystiedot löydät saamastasi maksupäätöksestä.

Lapsiperheiden kotipalvelun maksu

Lapsiperheiden kotipalvelussa on jatkossa kaksi maksuperustetta: tilapäinen ja kuukausimaksuun perustuva. Yli kaksi kuukautta kestävä ja vähintään kerran viikossa annettava palvelu on kuukausimaksun piirissä. Myös arviointikäynti on osa palvelua ja sisältyy suunniteltuihin tunteihin.

Asiakas tekee yhdessä omatyöntekijän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon maksu perustuu. Maksun alentamisen tai perimättä jättämisen perusteet pysyvät ennallaan.

Jatkuva ja säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu

Tuntiperusteinen hinta muuttuu kuukausiperusteiseksi hinnaksi.

Asiakasmaksu määräytyy 1.7. alkaen asiakkaan bruttotulojen mukaan siten, että bruttotuloista vähennetään ensin perhekoon mukainen tuloraja (ks. alla oleva taulukko). Maksu peritään tulorajan ylittävältä osuudelta. 

Tulorajat perhekoon mukaan

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa/kk 588 1084 1701 2103 2546 2924

Asiakasmaksu saadaan kertomalla jäljelle jäävä osa alla olevan maksuprosenttitaulukon osoittamalla maksuprosentilla (ks. aiemmin esitetty kotihoidon esimerkkilaskelma):

Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta perittävän asiakasmaksun maksuprosenttitaulukko


Maksuprosentit perhekoon mukaan
Palvelutunnit/kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 1 1 1 1 1 1
5–8 tuntia 2 2 2 2 2 2
9–12 tuntia 3 3 3 3 3 3
13–16 tuntia 4 4 4 4 4 4
17–20 tuntia 5 5 5 5 5 5
21–24 tuntia 6 6 6 6 6 6
25–28 tuntia 7 7 7 7 7 7
29–32 tuntia 8 8 8 8 8 8
33–36 tuntia 9 9 9 9 9 9
37–40 tuntia 10 10 10 10 10 10
41 tuntia tai enemmän 11 11 11 11 11 11

Lyhytaikainen lapsiperheiden kotipalvelu

Lyhytaikaisesta lapsiperheiden kotipalvelusta peritään käyntiperusteinen maksu, joka nousee käynnin pituuden mukaan asteittain. Maksu peritään jokaisesta käynnistä erikseen, kuitenkin vain kahdelta ensimmäiseltä käynniltä vuorokaudessa.

Lyhytaikaisen lapsiperheiden kotipalvelun asiakasmaksut
Käynnin kesto Asiakasmaksu
Alle 3 tuntia 9,5 euroa
3–6 tuntia 13,5 euroa
Yli 6 tuntia 19 euroa

Muutokset tuloihin

Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan kaikki veronalaiset jatkuvat ja vuosittain toistuvat ansio- ja pääomatulot (bruttotulot). Tuloina ei huomioida verovapaita sosiaalietuuksia. Kuukausituloina huomioidaan jatkossa seuraavat etuudet:

 • opintoraha
 • aikuiskoulutustuki
 • lasten kotihoidon tuki
 • opintojen johdosta suoritettavat jatkuvat tai vuosittain toistuvasti saadut apurahat ja muut vastaavat avustukset

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu on jatkossa 85 % asiakkaan nettotuloista (aiemmin 80 % nettotuloista), joista on ensin vähennetty esim. lääkekustannukset. Kuukausituloina otetaan huomioon asiakkaan kaikki jatkuvat ja vuosittain toistuvat nettotulot.

Lakisääteinen minimikäyttövara on jatkossa 164 euroa kuukaudessa tehostetussa palveluasumisessa (aiemmin 254 euroa kuukaudessa).

Uutena vähennyksenä huomioidaan asiakkaan lääkekustannukset. Nämä kulut huomioidaan asiakasmaksun laskennassa. Lisätietoa lääkekulujen toimittamisesta saat uuden asiakasmaksupäätöksen yhteydessä.

Lääkevähennyksiin oikeuttavia lääkkeitä on kahdenlaisia:

  1. Sairausvakuutuslain perusteella korvattavat lääkkeet, jotka korvataan enintään vuosiomavastuun suuruisena.

  2. Muut kuin sairausvakuutuslain perusteella korvattavat lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet ja perusvoiteet.

Kohdassa 2 mainituista lääkkeistä asiakkaat voivat toimittaa vapaamuotoisen selvityksen lääkekuluistaan. Liitteeksi tarvitaan terveydenhuollon ammattilaisen selvitys tai lausunto, josta käy ilmi, että kyseiset lääkkeet ovat asiakkaalle välttämättömiä.

Poissaolot ja pitkäaikaisten palvelujen asiakasmaksut

Asiakkaan poissaolot voivat vaikuttaa pitkäaikaisten palvelujen asiakasmaksuihin (pitkäaikainen palveluasuminen, pitkäaikainen tuettu asuminen). Poissaolo ei vaikuta vuokran maksuun.

 • Tilapäinen poissaolo palvelusta: Asiakas on poissa palvelusta enintään viiden päivän ajan. Asiakas voi olla esimerkiksi kotilomalla. Jatkossa asiakasmaksu peritään koko viiden päivän ajalta.
 • Yli viiden päivän poissaolo palvelusta: Asiakas on poissa palvelusta yli viisi päivää. Viiden ensimmäisen poissaolopäivän osalta laskutetaan koko asiakasmaksu. Tämän jälkeisiltä päiviltä ei peritä maksuja.
 • Kunnasta johtuva syy tai asiakas joutuu laitoshoitoon, esimerkiksi sairaalaan. Asiakasmaksua ei peritä tältä ajalta.

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen tuetun asumisen asiakasmaksu

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen tuetun asumisen asiakasmaksu määräytyy 1.7.2021 alkaen bruttotulojen mukaan. Aiemmin maksut määräytyivät nettotulojen mukaan.

Asiakkaalle ei enää jatkossa määritetä erikseen minimikäyttövaraa.

Pitkäaikaisen palveluasumisen ja pitkäaikaisen tuetun asumisen asiakasmaksu määräytyy 1.7.alkaen kuukausittaisten palvelutuntien määrän, perhekoon ja asiakkaan maksukyvyn mukaisesti (tulorajat). Maksua peritään tulorajan ylittävältä osuudelta.

Tulorajat perhekoon mukaan

Perheen koko, henkilömäärä 1 2 3 4 5 6
Tuloraja, euroa/kk 588 1084 1701 2103 2546 2924

Asiakasmaksuun ei jatkossa enää sisälly esimerkiksi asumiskustannuksia tai aterioita. Aterioista, turvapalveluista ja muista asiakkaan tarvitsemista tukipalveluista peritään asiakasmaksun yhteydessä tukipalvelumaksu.

Asiakkaan asiakasmaksu lasketaan jatkossa alla olevan maksuprosenttitaulukon osoittaman maksuprosentin mukaisesti.

 • laskukaava: (bruttotulot–tuloraja) x maksuprosentti/100
  Esimerkki: perhekoko 1 henkeä, bruttotulot 1500, palvelujen määrä 10 tuntia kuukaudessa, maksuprosentti 12: (1500–588) x 0,12 = 109,44 euroa

Pitkäaikaisista asumispalveluista (palveluasuminen, tuettu asuminen) perittävien asiakasmaksujen maksuprosenttitaulukko


Maksuprosentit perhekoon mukaan
Palvelutunnit/kk 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä 6 hlöä
4 tuntia tai vähemmän 4 4 4 4 4 4
5–8 tuntia 8 7 6 6 6 6
9–12 tuntia 12 10 9 9 9 8
13–16 tuntia 16 12 11 11 10 9
17–20 tuntia 20 16 14 12 10 9
21–24 tuntia 22 18 16 12 10 9
25–28 tuntia 24 20 16 12 10 9
29–32 tuntia 26 20 16 12 10 9
33–36 tuntia 28 20 16 12 10 9
37–40 tuntia 30 20 16 12 10 9
41 tuntia tai enemmän 35 20 16 12 10 9

Asiakasmaksulain uudistuksen vaikutus kuljetuspalveluihin ja kotiateriapalveluun

Kuljetuspalveluiden palveluntuottajien laskutukseen ei vielä 1.7. alkaen tule muutoksia. 
Kotiaterioiden palveluntuottajien laskutukseen ei vielä 1.7. alkaen tule muutoksia.