Suoraan sisältöön

Kiireettömään hoitoon pääsyn toteutuminen

Terveydenhuoltolaki määrittelee kiireettömään hoitoon pääsyn aikarajat (ns. hoitotakuun). Lain mukaan

  • potilaan on saatava arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteys terveyskeskukseen
  • hoidon tarpeen arviointi tulee tehdä viimeistään 3. arkipäivänä yhteydenotosta (perusterveydenhuollossa ja suun terveydenhuollossa)
  • erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi on aloitettava 3 viikon kuluessa
  • potilaan tulee päästä hoitoon viimeistään 3 kuukaudessa arviosta
  • erikoissairaanhoidossa ja suun terveydenhuollossa 3 kuukauden enimmäisaika voidaan ylittää 3 kuukaudella (yhteensä odotusaika 6 kuukautta).

Hoitoon pääsyn toteutuminen perusterveydenhuollossa

Terveysasemat

Yhteydensaanti terveysasemille toteutuu takaisinsoittopalvelulla, joka on käytössä Helsingin terveysasemilla sekä omahoitotarvikejakelussa.

Maaliskuussa 2021 takaisinsoittopalvelusta asiakkaalle soitettiin keskimäärin 2 tunnin 17 minuutin kuluttua yhteydenotosta (helmikuussa 1 h 16 min). Maaliskuussa takaisinsoiton vastausprosentti oli 99.

Hoidon tarpeen arviointi tehdään terveysasemilla yleensä välittömästi joko puhelimitse tai paikan päällä, täten hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Hoidon tarpeen ja kiireellisyyden arvioon perustuen 50–55 %.lla potilaista vastaanottoaika varataan jo samalle päivälle. Näitä ns. akuuttiaikoja ei ole laskettu mukaan T3-mittauksessa.

Terveysasemilla mitataan lääkärien ajanvarausaikojen jonoa laskemalla kolmas vapaana oleva kiireetön ajanvarausaika kalenteripäivissä. Terveysaseman T3-luku on näiden aikojen keskiluku eli mediaani. Puolella lääkäreistä on varattavia aikoja ennen T3-lukua ja puolella sen jälkeen.

Alla olevassa taulukossa ilmoitetaan terveysasemittain kiireettömän lääkäriajan odotusaikaa kuvaava T3-luku. Koronapandemian takia laskennalliset T3-ajat eivät heijastele täysin nykytilannetta.


T3-odotusajat terveysasemilla

T3-odotusajat terveysasemilla

Terveys­asema T3 Mediaa­ni
1.2.2021
T3 Mediaa­ni
1.3.2021
 T3 Mediaa­ni
12.4.2021
Haaga 30 30 42
Jako­mäki 14 8 23
Kala­satama 42 42 25
Kannel­mäki 16 22 42
Kivelä 42
Kivikko 42 42 42
Kontula 42 21 42
Laaja­salo 25 42 21
Laakso korona­terveysasema korona­terveysasema 29.3. alkaen Kivelä
Lautta­saari 21 21 42
Malmi 15 15 17
Malmin­kartano 27 41 35
Maunula 18 8 7
Munkki­niemi 42 42 32
Mylly­puro 42 42 42
Oulun­kylä 11 10 7
Palo­heinä 33 23 16
Pihlaja­mäki 10 9 11
Pitäjän­mäki 42 42 42
Puistola 17 23 39
Suutarila 21 15 36
Töölö 42 42 29.3. alkaen Kivelä
Viis­kulma 42 42 42
Vuosaari 42 28 42
Terveys­asemien keskiarvo 29 28 31

Hoitoon pääsyn toteutuminen hammashoidossa

Hoidon tarpeen arviointi tehdään pääsääntöisesti puhelimitse suun terveydenhuollon keskitetyssä ajanvarauksessa. Hoidon tarpeen arvioinnin odotusaika on alle kolme päivää. Kaikki asiakkaat, joille tehtiin hoidon tarpeen arvio, pääsivät kiireettömään hoitoon kolmen kuukauden kuluessa.

Suun terveydenhuollossa on käytössä takaisinsoittopalvelu. Huhtikuussa 2021 takaisinsoiton ruuhkautumisen takia asiakkaalle pystyttiin soittamaan takaisin kiireettömien puhelujen osalta keskimäärin neljän vuorokauden sisällä yhteydenotosta. 60:een prosenttiin puheluista pystyttiin vastaamaan saman päivän aikana.

Koronaepidemia on kuormittanut suun terveydenhuoltoa. Teemme moninaisia johtamistoimenpiteitä väestön yhteydensaannin ja kiireettömään hoitoon pääsyn parantamiseksi.

Hoitoon pääsyn toteutuminen Helsingin kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa

Erikoissairaanhoidossa hoidontarpeen arviointi aloitetaan pääsääntöisesti kolmen vuorokauden sisällä lähetteen saapumisesta yksikköön.

Toimenpidettä tai hoitoa odottavien määrät ja odotusajat 23.4.20211)

  • Hoitoa odottavien odotusaika2) sisätautien poliklinikoille oli keskimäärin 36 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon kolmessa kuukaudessa.
  • Odotusaika psykiatrian poliklinikoille oli keskimäärin 37 vuorokautta, ja pääsääntöisesti kaikki pääsivät hoitoon alle kolmessa kuukaudessa.

1) THL:n ohjeistuksen mukaan. Tiedot ovat 23.4.2021 ajankohdalta, koska uuden asiakas  ja potilastietojärjestelmän (Apotti) käyttöönoton vuoksi tietoja ei ole vielä saatavilla loppukuukaudelta.
2) Käytetään mediaania, suuruusjärjestykseen asetettujen havaintojen keskimmäistä arvoa. Psykiatrian osalta luvuissa ei ole mukana jo hoidon saaneiden odotusaikoja.

Lisätietoja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää ja julkaisee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsyn toteutumista koskevia seurantatietoja koko Suomesta (myös Helsingin terveyskeskusta koskevia tietoja).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri tuottaa suuren osan Helsingin kaupungin tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta. HUSin verkkosivuilla on tietoa hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden odotusajoista:

Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)