Suoraan sisältöön

Ikääntyneiden palvelujen odotusajat

Ns. vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnat julkaisemaan vähintään puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista § 26: Odotusaikojen julkaiseminen, ks. Finlex.)

Odotusajat julkaistaan tällä sivulla kolme kertaa vuodessa. Sen lisäksi ne saatetaan tiedoksi Helsingin kaupungin vanhusneuvostolle. Tiedottamisessa käytetään hyväksi myös mm. seniorikeskuksia.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelujen odotusajat joulukuussa 2019
Sosiaali­palvelu Odotus­ajan
medi­aani1 vuoro­kausina
Yli 3 kk odotta­neet, joille ei ole vielä tarjot­tu palvelua Tavoite­aika Myön­teis­ten ja kielteis­ten päätös­ten luku­määrä
Pitkäaikainen ympäri­vuorokautinen hoiva2 433 10 90 vrk Myön­teiset: 1024
Kielteiset: 14
Päivätoiminta5 776 447 90 vrk Myön­teiset: 8458
Kielteiset: 6


1) Odotusajan mediaani tarkoittaa asiakaskohtaisten odotusaikojen suuruusjärjestyksen keskimmäistä arvoa.
2) Pitkäaikainen ympärivuorokautinen hoiva sisältää tehostetun asumispalvelun ja vanhainkotihoidon.
3) Tilanne 31.12.2019.
4) Myönteiset ja kielteiset päätökset koko joulukuun ajalta.
5) Päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa, jolla edistetään kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea ensisijaisesti muistisairaiden asiakkaiden ja/tai omaishoidettavien kotona asumista, ylläpitää omatoimisuutta ja itsenäistä tai tuettua selviytymistä kotioloissa ja tukea omaishoitajien jaksamista.
6) Tilanne 31.12.2019.
7) Kuukauden viimeisen arkipäivän tilanne.
8) Syys-joulukuun 2019 lukumäärä.

Lisätietoa

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980)