Suoraan sisältöön

Toimeentulotuen sähköisen hakemuksen saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan verkkoasioinnin Toimeentulohakemus-palvelua, joka löytyy osoitteesta https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/lomakkeet/apsa 

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

  1. Selainkohdistuksen esitys

Käyttöliittymässä on elementtejä, jotka eivät osoita näppäimistökohdistusta, kun käyttäjä selaa sivua näönvaraisesti ilman hiirtä pelkän näppäimistön avulla.

(WCAG 2.4.7 Näkyvä fokus)

  1. Painikkeiden esitystapa

Painikkeilla: Seuraava sivu, Edellinen sivu ja Tallenna luonnos ei ole yhdenmukainen tyyli. Komponentti, jolla käyttäjä valitsee tilin, jolle maksu suoritetaan, on kuvattu checkbox eli valintaruutu –tyyppisenä. Toiminnallisesti kyseessä on kuitenkin radiobutton eli radiopainike, (WCAG 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen)

  1. Merkkien lukumäärä

Muokkauskenttiin joihin liittyy maksimipituusrajoite, merkkimäärä osoitetaan lähellä sivun oikeaa reunaa, josta esimerkiksi ruudunsuurennuksen käyttäjä ei sitä välttämättä havaitse. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys), (WCAG 3.2.4 Johdonmukainen tunnistaminen.

  • Puutteellisesti nimettyjä lomakekenttiä, otsikoita ja taulukoita

Kun ruudunlukuohjelman käyttäjä kohdistaa lomakkeella olevan muokkauskentän (HTML input –elementti, johon syötetään merkkejä), ei apuväline aina kuvaa kentän nimeä tai siihen liittyvää ohjetekstiä. Tutkitulla sivustolla myös teknisten HTML-otsikoiden käyttö on puutteellista. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet), (WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

  • Tieto syötteen pakollisuudesta on piilotettu apuvälineiltä

Kun lomakkeella olevalle kentälle tai muu kontrollille annettava syöte on pakollinen, on tämä merkitty kontrollin kuvaukseen visuaalisesti tähdellä. Tähti –kuvake on piilotettu avustavilta teknologioilta, mutta samalla vastaavaa apuvälineteknistä määritystä ei ole annettu. Apuvälinekäyttäjä ei tiedä, että syöte on pakollinen. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet), (WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet), (WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

  • Saavuttamaton kalenterikomponentti ja väärin nimettyjä elementtityyppejä

Päivämääräkenttään liittyy erillinen kalenterikomponentti, joka on teknisesti monimutkainen ja kuvattu puutteellisesti avustaville teknologioille. ”Hakemuksen perustiedot” –painike toimii haitarina, joka paljastaa oletuksena piilossa olevaa lomakesisältöä. Avatun haitarin sulkeva painike on nimeämätön, ts. ruudunlukija ei saa siitä kuvausta. Useaan kohtaan esimerkiksi Kotikunnan ja asuinkunnan valintaan on luotu räätälöity elementtityyppi, joka ruudunlukuohjelman käyttäjän kannalta toimii osin puutteellisesti. Painikkeet, joilla uusi tietorivi lisätään tai poistetaan ovat nimeämättömiä. (WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

  • Lomakekenttiin liittyvien virheiden ilmoittaminen ja selausjärjestys

Osaan lomakekentistä liittyy virheentarkistus, joka tapahtuu heti syötteen antamisen jälkeen. Kun lomake tuottaa virheilmoituksen, sijoitetaan virheteksti visuaalisesti kentän yläpuolelle ja selausjärjestyksen kentän edelle. Jos lomakesivulla on kenttiin liittyviä syöttövirheitä, ja käyttäjä klikkaa ”Seuraava sivu” –painiketta, ei lomake lataa seuraavaa sivua, vaan käyttäjän selainkohdistus palautetaan lomakkeen alkuun.  Tilitiedot- osiossa käyttäjän lisätessä uuden tilitietorivin, painikkeiden selausjärjestys muuttuu. Liitetiedoston kentät, joilla tiedostolle annetaan tarkentavia tietoja, tuodaan sivulle selausjärjestyksessä latauspainikkeen edelle, ts. sen kohdan ”taakse”, jossa käyttäjän selainkohdistin lataamisen jälkeen on. Liitetiedoston Tiedostonimi- ja Selitekenttien selausjärjestys on virheellinen. (WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys), (WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit), (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)

  • Selainkohdistuksen hallinta sivusiirtymien yhteydessä

Kun käyttäjä aktivoi ”Seuraava sivu” –painikkeen, mutta lomakkeen virheentarkistuksen takia sivu palvelu ei salli seuraavalle lomakesivulle siirtymistä, palautuu selainnäkymä visuaalisesti lomakesivun alkuun. Tekninen selainkohdistin jää kuitenkin sivun alaosaan. Apuvälineohjelmat, kuten ruudunlukijat, seuraavat selainkohdistinta, joten ruudunlukijan käyttäjä jää sivun alaosaan painikkeen klikkauksesta huolimatta. (WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys)

  • Puuttuva hyppylinkki

Sivustolta puuttuu ns. hyppylinkki, jolla ruudunlukuohjelman käyttäjä voi ohittaa sivun alussa toistuvan sisällön, kuten navigointilinkit ja kielivalinnat. (WCAG: 2.4.1 Ohita lohkot)

  • Englanniksi nimetyt painikkeet

Olet poistumassa lomakkeelta-dialogissa on painike, joka on kuvattu avustaville teknologioille englanniksi ”Close button”, vaikka sivun kieli on suomi. Lomakkeella on nyt myös kaksi sulkemispainiketta: ”Ei” ja ”Close”. (WCAG 3.1.2 Osien kieli)

Puutteiden korjaus

Täydentävän toimeentulotuen sähköisen lomakesovelluksen em. saatavuuteen liittyviä puutteita ei korjata. Lomakesovellus korvautuu uudella järjestelmäkokonaisuudella 4/2021, kun Helsinki ottaa käyttöön Apotti-tietojärjestelmän.

Jos sähköisen toimeentulotukihakemuksen käytössä on saavutettavuusongelmia, hakemisessa voi käyttää manuaalista hakemuslomaketta.

Manuaalilomakkeen saa aikuissosiaalityön palvelupisteitä tai sen voi ladata Helsingin kaupungin www-sivuilta (hakusanaksi Toimeentulotuki).

Jos haet Kelalta perustoimeentulotukea ja samalla hakemuksella täydentävää toimeentulotukea, Kela siirtää hakemuksen käsiteltäväksi Helsingin kaupungille täydentävän tuen osalta. 

Lisätietoja täydentävän toimeentulotuen hakemisesta:
https://www.hel.fi/helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/toimeentulotuki/toimeentulotuki/

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Mainituista puutteista johtuen saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 24.3.2020.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen Windows 10 –tietokonetta toimeksiantajan testausympäristössä Chrome ja Firefox-selaimella sekä NVDA-ruudunlukuohjelmalla.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Annanpura Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Palvelun saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala / Tietohallinto

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 23.9.2020

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala