Suoraan sisältöön

Terveydenhuollon sähköinen asiointi, saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Helsingin kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa olevia Terveydenhuollon sähköisen asioinnin palveluja (ei hammashuollon!). Sähköisen asioinnin etusivu on osoitteessa https://asiointi.hel.fi/wps/myportal/sahkas/lomakkeet ja sen oikeasta laidasta valikko Terveyspalvelut.

Sivustoa koskevat lain säädökset

Tämä sivusto on julkaistu aiemmin kuin 23.9.2018. Sivuston tulee täyttää lain edellyttämät saavutettavuuden vaatimukset 23.9.2020 päättyvän siirtymäajan jälkeen.

Kaupungin tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa Helsingin tavoitteena on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti seuraavin havaituin puuttein.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei vielä täytä kaikkia lain asettamia saavutettavuusvaatimuksia.

Havaitut puutteet

Värit ja kontrastit

Joissain painikkeissa, teksteissä ja muissa elementeissä on kontrastivirheitä. (1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti)

Kohdistusjärjestys

Kohdistusjärjestyksessä on puutteita ajanvarauspalvelussa joidenkin lomakkeen painikkeiden painamisen jälkeen sekä varatun ajan ilmoitusikkunan avauduttua. Osassa viestejä kohdistus siirtyy virheellisiin sijainteihin viestitekstin sijaan. (2.4.3 Kohdistusjärjestys)

Merkitykseen vaikuttava järjestys

Ajanvarauspalvelun painikkeet ”Poistu”, ”Tallenna”, ”Lähetä” sekä ”?” on sijoitettu selausjärjestyksessä siten, että niiden merkitys saattaa olla apuvälinekäyttäjälle epäselvä. Lomakeluettelon sekä viestipalvelun epäaktiivisten painikkeiden selausjärjestys poikkeaa visuaalisesta taitosta. (1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys)

Otsikoiden käyttö

Aloitusnäkymässä, jossa käyttäjä antaa suostumuksen potilastietojen käsittelyyn, prosessin vaiheista kertovaa luetteloa ei ole otsikoitu h-merkinnällä. Myös lomakkeiden ja viestiluettelon otsikoinneissa on puutteita. (2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

Sivuotsikot

Lomake- ja viestipalvelun sivuotsikot eivät vaihdu sisällön muuttuessa. (2.4.2 Sivuotsikot)

Sijaintitiedon ilmaiseminen

Sivuston sijaintitiedon indikaattori on epäselvä. Aktiivisen osion elementti näyttäytyy visuaalisesti linkkinä, mutta muut osioiden linkit näyttävät passiivisilta elementeiltä. Avustavalle teknologialle ei välitetä tietoa osioiden tilasta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.1 Värien käyttö)

Elementtien nimitiedot

Lomakkeissa on puutteellisia elementtien kuvauksia. Näitä esiintyy mm. painikkeissa, tekstikentissä sekä kehyksissä. Viestipalvelussa on ohje-painike sekä viestien järjestämiseen tarkoitettu pudotusvalikko, joita ei ole nimetty asiaankuuluvasti avustavalle teknologialle. (4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Epäselvästi nimetyt tai sijoitetut elementit

Ajanvaraus- ja viestitoiminnoissa on joitain elementtejä, joiden tarkoitus saattaa jäädä epäselväksi pelkän kuvauksen perusteella. Myös elementtien sijoittelu voi aiheuttaa epävarmuutta elementin tarkoituksesta. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet, 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) 2.4.6 Otsikot ja nimilaput)

Ilmoitukset

Henkilötietojen tallennuksen tilasta sekä viestin onnistuneesta lähetyksestä kertovat ilmoitukset eivät välity avustavalle teknologialle. (4.1.3 Tilasta kertovat viestit)

Lomakkeiden työvaiheen ilmaisevat painikkeet

Lomakkeiden yhteydessä olevien työvaiheen ilmaisevien painikkeiden saavutettavuus apuvälineillä on puutteellinen. Painikkeiden toiminnallisuus ja niiden välittämä informaatio poikkeaa visuaalisesta toteutuksesta. (1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, 2.4.6 Otsikot ja nimilaput, 4.1.2 Nimi, rooli, arvo)

Ajanvarauksen päivämäärän valinta

Kalenterinäkymästä puuttuu ohje sen tarkoituksesta ja toiminnasta. Kalenterin sisältö on kuvattu puutteellisesti avustavalle teknologialle. Kalenteripäivien eri tiloja ei ilmaista tekstimuodossa ja väreillä välitetty informaatio on osin saavuttamaton matalien kontrastien vuoksi. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.4.1 Värien käyttö, 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet)

Ajanvarauksen valinta

Saatavilla olevan ajan valintataulukosta otsikot on merkitty puutteellisesti avustavalle teknologialle. Ajanvaraus voidaan tehdä vain yhdelle kohteelle, vaikka ajan valintaan on käytetty yleensä monivalintatoimintoihin käytettyä valintaruutua. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen)

Muistutuspyyntö ajanvarauksesta

Muistutuspyyntötoiminto ei välitä kuvausta avustavalle teknologialle. Toiminnon ohjeteksti on ilmaistu epäselvästi. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Viestiluettelon selaaminen

Viestiluettelon jäsentämisessä on puutteita visuaalisesti ja teknisesti. Avustavalle teknologialle luettelo näyttäytyy tekstijonona, jota ei ole jäsennetty loogisiksi kokonaisuuksiksi. Visuaalisesti tarkasteltuna luettelon osia voi olla vaikea hahmottaa. (1.3.1 Informaatio ja suhteet)

Viestipalvelun pakolliset kentät

Kentät, joiden täyttäminen on määritetty pakolliseksi, on merkitty asteriskilla. Merkin tarkoitusta ei ole kuitenkaan selitetty lomakkeen yhteydessä. Kenttien täyttövaatimus ei välity avustavalle teknologialle. (1.3.1 Informaatio ja suhteet, 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet)

Ohje-ponnahdusikkunan sulkeminen näppäimistöllä

Viestipalvelun ohje-ponnahdusikkunan ”Sulje”-painike ei toimi näppäimistöä käytettäessä. Ponnahdusikkunan voi kuitenkin sulkea ikkunan sulkupainikkeesta, joka avustavalle teknologialle näyttäytyy nimellä ”Close”. (2.1.1 Näppäimistö, 3.1.2 Osien kieli)

Puutteiden korjaus

Tässä saavutettavuusselosteessa kuvattuja palvelun puutteita ei kohtuuttoman rasitteen vuoksi enää tulla korjaamaan.
Palvelu korvautuu huhtikuussa 2021 uudella, saavutettavalla MAISA –asiakasportaalilla, kun Helsingin sosiaali- ja terveystoimi siirtyy Apotti asiakas-ja potilastietojärjestelmän käyttöön.

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 17.8.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 2.2.2021.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arvioinnissa on noudatettu Helsingin kaupungin työohjetta ja menetelmiä, jotka pyrkivät varmistamaan sivuston saavutettavuuden kaikissa työvaiheissa.

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuus on tarkistettu käyttäen ohjelmallista saavutettavuustarkistusta sekä sivuston ja sisällön manuaalista tarkistusta. Ohjelmallinen tarkistus on suoritettu käyttäen Siteimproven saavutettavuuden automaattista testaustyökalua ja selainlaajennusta.

Ulkopuolisen asiantuntija-auditoinnin on suorittanut Annanpura Oy.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Palvelun saavutettavuudesta vastaa Helsingin kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala / Tietohallinto

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla helsinki.palaute@hel.fi tai palautelomakkeella www.hel.fi/palaute. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma–pe klo 8.00–16.15

Helsingin kaupunki ja saavutettavuus

Helsingin kaupungin tavoitteena on olla kaikille esteetön ja saavutettava kaupunki. Kaupungin tavoitteena on, että Helsingissä on kaikkien kaupunkilaisten mahdollisimman helppo liikkua ja toimia ja että kaikki sisältö ja palvelut olisivat kaikkien saavutettavissa.

Kaupunki edistää digitaalisten palveluiden saavutettavuutta yhdenmukaistamalla julkaisutyötä ja järjestämällä saavutettavuuteen keskittyvää koulutusta henkilökunnalleen.

Sivustojen saavutettavuuden tasoa seurataan jatkuvasti sivustoja ylläpidettäessä. Havaittuihin puutteisiin reagoidaan välittömästi. Tarvittavat muutokset pyritään suorittamaan mahdollisimman nopeasti.

Vammaiset ja avustavien teknologioiden käyttäjät

Kaupunki tarjoaa neuvontaa ja tukea vammaisille ja avustavien teknologioiden käyttäjille. Tukea on saatavilla kaupungin sivuilla ilmoitetuista neuvontasivuilta sekä puhelinneuvonnasta.

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 21.9.2020
Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala