Suoraan sisältöön

Miten tietoa kerätään ja hyödynnetään?

Helsingissä sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruuta toteutetaan useita eri menetelmiä ja malleja hyödyntäen. Tiedonkeruussa on käytetty muun muassa sähköisiä lomakkeita ja kyselyjä, ryhmäkeskusteluja sekä Kuvastin-menetelmää. Tiedonkeruun tapa valitaan raportissa tarkasteltavien teemojen perusteella.

Vuosina 2015-2016 toteutetussa sosiaalisen raportoinnin hankkeessa kehitettiin asiakasasiakirjoihin perustuva sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruun malli. Mallin tarkoituksena on tuottaa laadukasta ja tasalaatuista tietoa sosiaalityön asiakastyöstä. Tiedonkeruun malli on rakennettu asiakastyössä tehtävien asiakasasiakirjojen (esim. palvelutarpeen arviot ja asiakassuunnitelmat) pohjalle, sillä näiden dokumenttien tuottaminen on työyksiköissä vakiintunutta ja dokumenttien laatiminen on lakisääteistä. 

Voit lukea lisää sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruusta valmistuneista raporteista, joissa tiedonkeruun menetelmät on kuvattu raporttikohtaisesti.

Täältä löydät valmiit raportit.
 

Työntekijöiden tuottama tieto. Yksiköiden koosteet. Tiedon koostaminen, täydentäminen ja julkaiseminen. Rakenteellinen sosiaalityö yksiköissä. Sosiaalinen raportointi.
 

Sosiaalisen raportoinnin tiedon hyödyntäminen

Sosiaalisen raportoinnin tiedon hyödyntäminen. Tiedon tuotanto ja hallinta: asiakasrajapinnasta kerätty tieto, työyhteisöjen raportit, kokoava raportti ja toimenpide-ehdotukset. Tiedon tulkinta ja käyttö toiminnan kehittämisessä: työyhteisöt ja verkostot, asiakasraadit, johtoryhmät, kaupunkiohjelmat ja hankkeet. Tieto johtamisessa ja päätöksenteossa: palvelujen uudistaminen, kunnan hyvinvointiraportointi, poliittinen päätöksenteko.
 


Videolla sosiaali- ja terveystoimen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori kertoo, miten sosiaalisen raportoinnin tuottamaa tietoa on hyödynnetty palvelujen kehittämisessä, miten asiakkaat pitäisi ottaa mukaan tiedon tuottamiseen ja miten sosiaalista raportointia kehitetään jatkossa.
 


Videolla sosiaali- ja terveystoimen lastensuojelun johtaja Saila Nummikoski kertoo, miten sosiaalisen raportoinnin tuottamaa tietoa on hyödynnetty lastensuojelun ja lapsiperheiden palvelujen kehittämisessä sekä minkälaista palautetta työntekijät ovat antaneet sosiaalisesta raportoinnista.

Sosiaalinen raportointi sosiaali- ja terveystoimessa

Sosiaalinen raportointi asiakastiedon tuottajana (Tutkimuksia ja raportteja 2/2016)