Suoraan sisältöön

Tutkimusaiheita


Hoitotyöhön liittyviä tutkimusaiheita

 • Hoitotyön opiskelijoiden ohjauksen modernit toteutustavat harjoittelujaksoilla kansallisesti ja kansainvälisesti. Kirjallisuuskatsaus.
 • Näyttöön perustuva hoitotyö. Tieteellisen tiedon käyttö. Tutkimustiedon hyödyntäminen kliinisessä työssä.  Kysely-, haastattelu- tai toimintatutkimus. Kehittämishanke. Projektityö.
 • Hoitotyön työnjako ja toimintatavat kansallisesti ja kansainvälisesti. Kirjallisuuskatsaus. Kysely- tai haastattelututkimus.
 • Sote-osaaminen (sosiaali- ja terveystoimi). Kirjallisuuskatsaus. Projektityö.
 • Hoitotyön johtaminen eri näkökulmista kuten eettinen johtaminen, valmentava johtaminen tai kriisiajan johtaminen.
 • Eri kulttuureista ja eri kielellisistä taustoista tulevien opiskelijoiden/työntekijöiden kokemukset. Kirjallisuuskatsaus, kysely- tai haastattelututkimus.
 • Monikulttuurinen osaaminen. Kirjallisuuskatsaus.
 • Asiakas/potilaslähtöinen ohjaus ja neuvonta. Kirjallisuuskatsaus. Tutkimustiedon hyödyntäminen asiakas/potilastyössä. Projektityö.

Ole yhteydessä: anne4.heikkila@hel.fi

Terveys- ja hyvinvointikeskukset

Terveys- ja hyvinvointikeskukset (THK) tarjoavat työikäisille laajasti sekä sosiaali- että terveyspalveluja. THK toimintamallin lähtökohtana ovat asiakkaidemme palvelutarpeet. Terveys- ja hyvinvointikeskusten palveluihin kuuluvat mm. fysioterapia, ikääntyneiden palveluohjaus, psykiatria- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut nuorille ja aikuisille, suun terveydenhuollon palvelut, terveysasemapalvelut, toimintaterapia ja vammaispalvelut. Oletko kiinnostunut tekemään tutkimusta monialaisessa toimintaympäristössä? Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tekemään tutkimusta meille!

THK toimintamalliin liittyvät tutkimusaiheet

 • Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen
 • Ruotsinkieliset tutkimukset

Ole yhteydessä: lars.rosengren@hel.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tutkimusaiheet

 • Terve Elämä -ryhmätoimintaan osallistuneiden kokemuksia onnistuneesta painonhallinnasta
 • Tupakkaryhmiin osallistujien kokemuksia onnistumista

Ole yhteydessä: nina.c.ahola@hel.fi

Digitaaliset palvelut

Päivitämme aiheita.


Lastensuojelu

Kiinnostaako sinua tutkia lastensuojelun moninaisia ilmiöitä? Haluatko vaikuttaa lastensuojelun palveluihin ja tuoda uusia näkökulmia kehittämistyöhön? Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tekemään tutkimusta meille (även på svenska).

Lapsiperheiden palvelutarpeenarviointi ja tuki

 • Millaisiin ratkaisuihin on päädytty lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnissa 
 • Korona-ajan vaikutukset lasten ja perheiden arkeen
 • Nuorten väkivalta palvelutarpeen arviointien valossa
 • Aikuisuuden kysymykset lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinneissa

Ole yhteydessä: jonna.vanhanen@hel.fi

Sijoituksen sosiaalityö

 •  Lastensuojelun kohonneiden sijoitusmäärien selvitys
 •  Mitkä tekijät vastuusosiaalityöntekijät kokevat kuormittavina ja mitkä voimaa tuovina asioina omassatyössään?

Ole yhteydessä: aule.lille@hel.fi

Lastensuojelun palvelut

 •  Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi (sis. myös Ensikodit + avohuolto)
 •  Parhaat käytännöt, hyvät menetelmät perhekuntoutuksessa
 •  ”Käytöshäiriöiset” lapset – kuinka auttaa lastensuojelussa
 •  Bentowim-Miller perhearviointimalli (perhekuntoutus)

Ole yhteydessä: anita.lindfors@hel.fi

 • Ryhmämuotoisen tuen/ vertaisryhmien tarve lastensuojelun palveluissa asiakkaiden näkökulmasta

          Ole yhteydessä: mirka.ruokonen@hel.fi

Kiinnostaako sinua tehdä tutkimusta lastensuojelun avohuollossa?

Ole yhteydessä: riitta.vartio@hel.fi

Kiinnostaako sinua tehdä tutkimusta lastensuojelun lastenkotitoiminnassa?

Ole yhteydessä: minna.k.pitkanen@hel.fi

Geriatrian poliklinikka

 • Työn vaikuttavuuden tutkiminen (seurantatutkimus)
 • Miten muistisairausdiagnoosi kerrotaan moniammatillisesti? Opetusvideon tekeminen.
 • Asiakaskokemus geriatrian poliklinikalla (haastattelututkimus)
 • Muistikuntoryhmien toteutus, kokemus ja tulokset
 • Etäkuntoutus potilaille 
 • Miten kerromme toimintamalleistamme potilaille ja perheille sekä yhteistyökumppaneillemme
 • Muistikoordinaattorityön vaikuttavuuden arviointi

  Ole yhteydessä: marja-liisa.laakkonen@hel.fi


Psykiatria- ja päihdepalvelut

 • Helsingin yhteisen arvopohjan vaikutus hoitajan työhön
 • Kanta-arkiston edellyttämät muutokset potilastietojen kirjaamisessa hoitajien kokemuksena (vahvistaako kanta-arkisto potilaan asemaa?)
 • Hoitosuunnitelmakortti – paraniko potilaan tietoisuus hoitosuunnitelmansa sisällöstä?
 • Korvaushoidon vaikutus asiakkaan arkipäivään
 • Potilaan/asiakkaan kokonaisterveyden huomioiminen psykiatrisessa/päihdehoitotyössä
 • Päihdekäyttökysely Auditin tulosten huomiointi psykiatrisessa hoitotyössä
 • Konsultaatiotoiminta osana sairaanhoitajan työtä, millaista osaamista itsenäinen konsultaatiotyösairaanhoitajalta vaatii?
 • Työparityöskentely potilaan/yhteistyökumppanin kokemana psykiatrisessa ja päihdehoidoissa
 • Verkostotapaaminen potilaan kokemana
 • ”Palvelurakenne kevenee” – hoitajien ajatuksia toiminnan tavoitteista
 • Muutokset psykiatrisessa palvelurakenteessa
 •  Asiakaspalautteet ja niiden merkitys toimintojen kehittämisessä
 •  Itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoitosuunnitelmissa/hoidossa
 •  Hoitoon pääsy/ hoidon aloitus - potilaan kokemuksena
 •  Via-vastaanotto päihdehoidossa – kokemus hoidon aloituksesta
 •  Yhteistoiminnallisuuden toteutuminen Auroran sairaalan hoitotyössä
 •  Työnantajan järjestämän täydennyskoulutuksen merkitys sairaanhoitajan ammattiosaamisessa
 •  Sosiaalis-kulttuuristen seikkojen merkitys psyykkiselle sairastamiselle, toipumiselle ja toimintakyvylle
 •  Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden hahmottaminen ja huomioon ottaminen psykiatrisessa hoidossa
 •  Sosiaaliturvan toimivuus ja toimimattomuus sairastuttaessa
 •  Taloudellisten tekijöiden vaikutus ja monimutkaiset yhteydet sairastamisessa ja toipumisessa
 •  Sosiaalityön ja terveyssosiaalityön sosiaalinen tilaus monimutkaistuvan yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä
 •  Ihmiskäsityksen ja asennoitumisen merkitys erilaisissa palveluissa, auttamistehtävissä ja yhteistyössä
 •  Omaa työtä koskeva itseymmärrys
 •  Viihtyisyyden ja esteettisyyden merkitys hyvinvoinnille ja palvelujen vaikuttavuudelle
 •  Asiakkaiden kokemukset asiakkuuden alkuvaiheen työskentelystä arviointi- ja vastaanottotoiminnassa sekä Startti-ryhmässä

Ole yhteydessä: virpi.jaakkola@hel.fi