Suoraan sisältöön

Tutkimusaiheita

Terveys- ja hyvinvointikeskukset

Terveys- ja hyvinvointikeskukset (THK) tarjoavat työikäisille laajasti sekä sosiaali- että terveyspalveluja. THK toimintamallin lähtökohtana ovat asiakkaidemme palvelutarpeet. Terveys- ja hyvinvointikeskusten palveluihin kuuluvat mm. fysioterapia, ikääntyneiden palveluohjaus, psykiatria- ja päihdepalvelut, sosiaalipalvelut nuorille ja aikuisille, suun terveydenhuollon palvelut, terveysasemapalvelut, toimintaterapia ja vammaispalvelut. Oletko kiinnostunut tekemään tutkimusta monialaisessa toimintaympäristössä? Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tekemään tutkimusta meille!

THK toimintamalliin liittyvät tutkimusaiheet

 • Hoidon/palvelun jatkuvuuden toteutuminen
 • Mitkä tekijät mahdollistavat uuden toimintamallin omaksumisen ja toteutumisen?
 • Palveluun pääsyn sujuvuus ja monikanavaisuus

  Ole yhteydessä: sanna.lakoma@hel.fi

 • Moniammatillisen yhteistyön toteutuminen
 • Ruotsinkieliset tutkimukset

Ole yhteydessä: lars.rosengren@hel.fi

 •  Asiakkaiden ryhmittely palvelutarpeen mukaan
 •  Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden tukeminen
 •  Paljon palvelua tarvitsevien asiakkaiden asiakaskokemukset

  Ole yhteydessä: karoliina.ojala@hel.fi

 • Riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen

  Ole yhteydessä: kim.nygard@hel.fi

 • Johtamiseen liittyvät tutkimusaiheet
 • Johtamisen uudistaminen (esim. valmentava johtaminen, tiedolla johtaminen)
 • Moniportaisen johtamisen toteutuminen

  Ole yhteydessä: marja-liisa.lommi@hel.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät tutkimusaiheet

 • Terveyshyötyarvio-hankkeen väestötasoisten raporttien analysointi 

          Ole yhteydessä: marja-liisa.lommi@hel.fi

 • Terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreiden (esim. tupakointi, verenpaine, asunnottomuus) hyödyntäminen johtamisessa  ja asiakastyössä
 • Terve Elämä -ryhmätoimintaan osallistuneiden kokemuksia onnistuneesta painonhallinnasta
 • Tupakkaryhmiin osallistujien kokemuksia onnistumista

Ole yhteydessä: nina.c.ahola@hel.fi, merja.kippo@hel.fi

 •  Liikkumisohjelman Liiku-tukimallin pilottiin liittyvä tutkimus

Ole yhteydessä: karoliina.ojala@hel.fi

Digitaaliset palvelut

 • Asiakkaan kokemukset digitaalisista palveluista
 • Henkilökunnan kokemukset digitaalisista palveluista

Ole yhteydessä: marja-liisa.lommi@hel.fi

 •  Paljon palvelua tarvitsevat asiakkaat digipalvelujen käyttäjinä

Ole yhteydessä: karoliina.ojala@hel.fi


Lastensuojelu

Kiinnostaako sinua tutkia lastensuojelun moninaisia ilmiöitä? Haluatko vaikuttaa lastensuojelun palveluihin ja tuoda uusia näkökulmia kehittämistyöhön? Ota rohkeasti yhteyttä ja tule tekemään tutkimusta meille (även på svenska).

Lapsiperheiden palvelutarpeenarviointi ja tuki

 •  MPTA (monitoimijainen palvelutarpeen arviointi) -lomake: monitoimijaisen yhteistyön opit ja kehittämiskohdat
 •  Useat palvelutarpeen arvioinnit perä jälkeen: miksi yksi arviointi ei riitä?
 •  Erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat: asiakassegmentointi palvelutarpeen arvioinnin yhteenvedoissa, keitä ovat erityisen tuen sosiaalityön asiakkaat?

Ole yhteydessä: jonna.vanhanen@hel.fi

Sijoituksen sosiaalityö

 •  Lastensuojelun kohonneiden sijoitusmäärien selvitys
 •  Mitkä tekijät vastuusosiaalityöntekijät kokevat kuormittavina ja mitkä voimaa tuovina asioina omassatyössään?

Ole yhteydessä: ritva.mantila@hel.fi

Lastensuojelun palvelut

 •  Ympärivuorokautisen perhekuntoutuksen vaikuttavuuden arviointi (sis. myös Ensikodit + avohuolto)
 •  Parhaat käytännöt, hyvät menetelmät perhekuntoutuksessa
 •  ”Käytöshäiriöiset” lapset – kuinka auttaa lastensuojelussa
 •  Bentowim-Miller perhearviointimalli (perhekuntoutus)

Ole yhteydessä: anita.lindfors@hel.fi

 • Ryhmämuotoisen tuen/ vertaisryhmien tarve lastensuojelun palveluissa asiakkaiden näkökulmasta

          Ole yhteydessä: mirka.ruokonen@hel.fi

Kiinnostaako sinua tehdä tutkimusta lastensuojelun avohuollossa?

Ole yhteydessä: riitta.vartio@hel.fi

Kiinnostaako sinua tehdä tutkimusta lastensuojelun lastenkotitoiminnassa?

Ole yhteydessä: minna.k.pitkanen@hel.fi

Geriatrian poliklinikka

 • Työn vaikuttavuuden tutkiminen (seurantatutkimus)
 • Miten muistisairausdiagnoosi kerrotaan moniammatillisesti? Opetusvideon tekeminen.
 • Asiakaskokemus geriatrian poliklinikalla (haastattelututkimus)
 • Muistikuntoryhmien toteutus, kokemus ja tulokset
 • Etäkuntoutus potilaille 
 • Miten kerromme toimintamalleistamme potilaille ja perheille sekä yhteistyökumppaneillemme
 • Muistikoordinaattorityön vaikuttavuuden arviointi

  Ole yhteydessä: marja-liisa.laakkonen@hel.fi


Psykiatria- ja päihdepalvelut

 • Helsingin yhteisen arvopohjan vaikutus hoitajan työhön
 • Kanta-arkiston edellyttämät muutokset potilastietojen kirjaamisessa hoitajien kokemuksena (vahvistaako kanta-arkisto potilaan asemaa?)
 • Hoitosuunnitelmakortti – paraniko potilaan tietoisuus hoitosuunnitelmansa sisällöstä?
 • Korvaushoidon vaikutus asiakkaan arkipäivään
 • Potilaan/asiakkaan kokonaisterveyden huomioiminen psykiatrisessa/päihdehoitotyössä
 • Päihdekäyttökysely Auditin tulosten huomiointi psykiatrisessa hoitotyössä
 • Konsultaatiotoiminta osana sairaanhoitajan työtä, millaista osaamista itsenäinen konsultaatiotyösairaanhoitajalta vaatii?
 • Työparityöskentely potilaan/yhteistyökumppanin kokemana psykiatrisessa ja päihdehoidoissa
 • Verkostotapaaminen potilaan kokemana
 • ”Palvelurakenne kevenee” – hoitajien ajatuksia toiminnan tavoitteista
 • Muutokset psykiatrisessa palvelurakenteessa
 •  Asiakaspalautteet ja niiden merkitys toimintojen kehittämisessä
 •  Itsemääräämisoikeuden toteutuminen hoitosuunnitelmissa/hoidossa
 •  Hoitoon pääsy/ hoidon aloitus - potilaan kokemuksena
 •  Via-vastaanotto päihdehoidossa – kokemus hoidon aloituksesta
 •  Yhteistoiminnallisuuden toteutuminen Auroran sairaalan hoitotyössä
 •  Työnantajan järjestämän täydennyskoulutuksen merkitys sairaanhoitajan ammattiosaamisessa
 •  Sosiaalis-kulttuuristen seikkojen merkitys psyykkiselle sairastamiselle, toipumiselle ja toimintakyvylle
 •  Sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden hahmottaminen ja huomioon ottaminen psykiatrisessa hoidossa
 •  Sosiaaliturvan toimivuus ja toimimattomuus sairastuttaessa
 •  Taloudellisten tekijöiden vaikutus ja monimutkaiset yhteydet sairastamisessa ja toipumisessa
 •  Sosiaalityön ja terveyssosiaalityön sosiaalinen tilaus monimutkaistuvan yhteiskunnan auttamisjärjestelmässä
 •  Ihmiskäsityksen ja asennoitumisen merkitys erilaisissa palveluissa, auttamistehtävissä ja yhteistyössä
 •  Omaa työtä koskeva itseymmärrys
 •  Viihtyisyyden ja esteettisyyden merkitys hyvinvoinnille ja palvelujen vaikuttavuudelle
 •  Asiakkaiden kokemukset asiakkuuden alkuvaiheen työskentelystä arviointi- ja vastaanottotoiminnassa sekä Startti-ryhmässä

Ole yhteydessä: virpi.jaakkola@hel.fi