Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunta
17 / 09.10.2018Tulostusversio (pdf)Sisältö:


§ 247 Asia/1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta (pdf) (html)


§ 248 Asia/2

Ilmoitusasiat (pdf) (html)


§ 249 Asia/3

Kuljetuspalvelujen hankinta (pdf) (html)

Liite 1

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 § )

Liite 2

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 3

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 4

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 5

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 6

Salassa pidettävä (Hankintalaki 60 § ja 138 §)

Liite 7

Liite 8

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 250 Asia/4

Tilannekatsaus omaishoidon tuen uusista myöntämisperusteista ja suunnitelmista omaishoidon tuen kehittämiseksi (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 251 Asia/5

Selvitys Helsingin sosiaali- ja terveyspalveluista asiakkaiden kokemana (pdf) (html)

Liite 1


§ 252 Asia/6

Sosiaali- ja terveystoimialan raportti kaupunginhallitukselle 5 miljoonan euron erillismäärärahan toteutumisesta nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen ja alueiden välisen eriytymisen torjumiseen (pdf) (html)

Liite 1

Liite 2


§ 253 Asia/7

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokousajat vuonna 2019 (pdf) (html)


§ 254 Asia/8

Oikaisuvaatimus kotihoidon saunapalvelujen hankinnasta (pdf) (html)

Päätöshistoria (pdf) (html)


§ 255 Asia/9

Oikaisuvaatimus koskien virkasuhteen purkamista koeaikana (pdf) (html)

Liite 1

Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 30.7.2018 § 5

Liite 2

Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)

Liite 3

Salassa pidettävä (Tietosuoja-asetus 9 artikla 1 kohta)

Liite 4

Kuulemista koskeva muistio 22.8.2018

Liite 5

Perheoikeudellisten asioiden päällikön päätös 23.1.2018 § 2


§ 256 Asia/10

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 257 Asia/11

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 258 Asia/12

Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 25 k.)


§ 259 Asia/13

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)


§ 260 Asia/14

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen (pdf) (html)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta, sähköposti helsinki.kirjaamo@hel.fi tai puhelin 09 310 13700.